صفحه اصلی / پایان نامه هاپایان نامه های دفاع شده

جستجو:
ردیف نام دانشجو عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی سال دفاع
1 آبرومند ، حسين بررسي و تحليل آزمايشگاهي جابجايي ترکيبي نانو سيالات در لوله هاي حلقوي با شار حرارتي ثابت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
2 آبرومند ، صادق بررسي تجربي جابجايي نانوسيالات در لوله هاي خميده افقي با دماي ثابت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
3 آخوندي ، بتول بررسي انسجام صوري و معنايي سوره مبارکه بقره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
4 آدمي ، صبا بررسي تاثير گذاري ‎۳ روش تدريس: لغات - بازنمايي معنايي - تجزيه و تحليل مشخصه هاي معنايي و... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
5 آذر بهرام ، منصوره بررسي رشد واژگان و نحو در کودکان زير سه سال کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
6 آذرنيا ، آذر بررسي روابط حکومت اقليم کردستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
7 آذرون ، حسن تاثير زمان و دوز کاربرد علف کش بنتازون در مديريت علف هاي هرز لوبيا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
8 آرامش ، نيما بررسي اثر ساچمه پاشي و غلتک زني عميق بر عمر خستگي فنر خورشيدي کلاج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
9 آردين ، اروجعلي بررسي فرايندهاي واجي زبان آذري بر اساس نظر خود واحد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
10 آرين ، زهرا بررسي ساخت سببي در گويش ترکي آذري ( زنجان ) با رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
11 آرين ، طيبه بررسي صنايع بديعي مجنون ليلي اميرخسرو دهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
12 آرين ، نسرين بررسي ساخت ارتقايي در گويش ترکي آذري ( زنجان ) با رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
13 آزاديخواه ، کورش بررسي اثر ساچمه پاشي و غلتک زني با نيروي کم و زياد بر روي عمر خستگي سايشي آلياژ آلومينيوم ‎۷۰۷۵ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
14 آزکي شالي ، افروز برررسي فقهي و حقوقي حکم و ديه سقط جنين در فقه اماميه و اسلام و ساير اديان و در ايران ساير کشورها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
15 آشوري ، رمضانعلي بهينه سازي سيکل ترکيبي سه گانه برايتون - رنگين - کاليا - گاز - بخار - آمونياک به کمک الگوريتم ژنتيک با سيالهاي R717,R134 کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
16 آشوري ، سيمين اوضاع سياسي عصر متوکل عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
17 آصفي ، احسان بررسي انواع ارجاع در گفتمان زبان فارسي و اهميت آنها در چگونگي انتقال معنا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
18 آقا نبي قلهکي ، اميد بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در مبدل هاي صفحه اي به روش LMTD-NTU‎ و بهبود عملکرد آن توسط فن آوري نانو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
19 آقاجانلو، عمران بررسي شخصيت و آثار و خدمات خواجه رشيدالدين فضل الله همداني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
20 آقاجاني ، علي بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با سبک هاي هويت دانش آموزان سال سوم متوسطه پسر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
21 آقاجاني ، نوش آفرين بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان فومن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
22 آقازاده آذر ، احمد بررسي تجربي و عددي اثر تعمير عيوب بر فرکانس طبيعي محورهاي دوار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
23 آقاعليخاني ، شهربانو بررسي مباني فقهي و حقوقي شوراي حل اختلاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
24 آقاعليخاني ، عباس تاثير تراکم کاشت بر رشد علف هاي هرز آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
25 آقاعليخاني ، محمد بررسي نقش آمريکا در توسعه روابط ناتو با کشورهاي خاورميانه عربي بعد از سپتامبر (۲۰۱۱-‎۲۰۰۱) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
26 آقامحمدي ، امير بررسي تحليل و عددي استحکام کمانش استوانه هاي تقويت شده موضعي با FRP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
27 آقامراد ، محسن بررسي تلقيح بذر لوبيا قرمز با RHIZOBIUM IUJUMINOSARUM‎ و باکتري هاي محرک رشد گياه PJPR‎ بر برخي ويژگي هاي زراعي و عملکرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
28 آل آقا ، سعيد تاثير سيتو گيت بر بهبود کارايي بنتازون در کنترل علف هاي هرز سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
29 آژغ ، حوريه تاثير روش تکليف محور بر توانايي خواندن متون زبان تخصصي مطالعه موردي دانشجويان مهندسي مکانيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
30 ابراهيم خاني ، محسن تاثير دور آبياري و مقادير کود دامي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
31 ابراهيم نژاد ، زينب تاثير تحولات سياسي اجتماعي - فرهنگي در نشانه هاي زبان شعر فروغ فرخزاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
32 ابراهيمي ، احترام بررسي داستانهاي اخلاقي و اجتماعي بوستان و گلستان سعدي و شيوه گفتار او. کارشناسي ارشد
33 ابراهيمي ، حسن تاثير آزوسپريلوم و نيتروژن بر صفات زراعي برنج در استان گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
34 ابراهيمي نسب ، عليرضا پيشگيري از وقوع جرم سرقت در منابع ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
35 ابلالي ، قنبر پديده تروريسم از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
36 ابوالقاسمي ، فاطمه بررسي ساخت مجهول در زبان فارسي از ديدگاه نقش گرايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
37 ابوذري ، فاطمه بررسي تاثير تاريخ کاشت بر صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا در منطقه خدابنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
38 احر ام بافيان ، منير بررسي ميزان رعايت اخلاق حرفه اي مشاوران دبيرستان هاي شهر قزوين (ناحيه ‎۱و‎۲ ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
39 احساني ، يوسف پيش بيني و پتانسيل سنجي عملکرد ذرت دانه اي در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
40 احساني نژاد ، عليرضا اضطرار در فقه و حقوق ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
41 احسانيان ، سيد جليل تاثير آموزش صريح و مقابله اي اصطلاحات وکلمات هنشين بر مهارت درک مطلب زبان آموزان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
42 احمد نژاد ، محمود بررسي دامنه ميزباني ، پراکنش و کنترل علف هرز دارواش در باغ هاي ميوه شهرستان مشکين شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
43 احمد پور شريف ، سيد ميلاد بهينه سازي ترمو- اکونوميکي مولد بخار بازياب حرارتي در سيکل ترکيبي تحت بارهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
44 احمدخاني ، مهدي بررسي طرح توسعه توانمندي معلمان در بکارگيري فناوري اطلاعات از منظر معلمين ابتدايي ناحيه ‎۱ آموزش و پرورش قزوين سال تحصيل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
45 احمدي ، آصف تثبيت دماي خروجي يک مبدل حرارتي پوسته - لوله تحت تاثير اغتشاش با استفاده از کنترل هوشمند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
46 احمدي ، بهنوش بررسي با هم آيي واژگان در داستانهاي کوتاه کودکان و بزرگسالان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
47 احمدي ، حسين بررسي تطبيقي مباني فقهي و حقوقي نفقه در اسلام و ساير نظامهاي حقوقي ، فرانسه و انگليس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
48 احمدي ، حمزه بررسي گرايشات قوم گرايي در بين جوانان شهرستان سنندج و قروه در دهه اخير و تاثير آن در مطالبات قومي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
49 احمدي ، سيد معرفت اله بررسي مباني نظري آموزش و پرورش فراگير و مانع تحقق آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
50 احمدي ، علي استفاده زبان اول در آموزش زبان خارجي براي سطوح ابتدائي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
51 احمدي ، محراب تاثير انواع مختلف فعاليت هاي پيش از خواندن روي خواندن و درک مطلب دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
52 احمدي ، محمد تاثير تفاوتهاي زباني بر ديدگاه معلمان و دانش آموزان زبان انگليسي در رابطه با نقش آموزش مستقيم گرامر و بازخورد اصلاحي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
53 احمدي ، مهدي آداب و کيفيت قضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
54 احمدي شاد ، شاهين بررسي گروه اسمي زبان کردي گويش سوراني بر پايه برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
55 احمدي پهلوان، حميد بررسي واکنش ارقام بهاره کلزا به تاريخ هاي مختلف کاشت در منطقه تکاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
56 اخترشناس ، فرهاد بررسي پول شويي از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
57 اخوان رجبي ، امين بررسي تجربي کارايي حرارتي هيت سينک پردازشگر رايانه و بهبود عملکرد آن با استفاده از فوم هاي فلزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
58 اديب عباسي ، کسري بررسي خواص مکانيکي بتن حاوي خاکستر پوسته برنج وموي انسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
59 ارس خاني ، عليرضا بررسي اقتصادي - فني بکارگيري يک آبگرمکن خورشيدي براي رستوران واحد دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
60 اريکي ، زهرا ايثار در ادبيات نثر پايداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
61 ارچين ، سکينه بررسي انواع واژه در کودکان سه ساله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
62 ارکيان ، مرتضي بررسي تاثير استفاده از نانوروغن در موتور تراکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
63 ازلگيني پور ، ناهيد تاثير روشهاي آموزش لغت به زبان آزمونبندي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
64 اسحق زاده ، معصومه پژوهشي در تقيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
65 اسداللهي ، محمدرضا بررسي اثر منابع آلي و شيميايي تامين نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه در تاريخ هاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
66 اسداله شريفي ، معصومه بررسي فيلم جدايي نادر از سيمين از منظر نشانه شناسي انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
67 اسدي ، مهرداد بررسي رويکرد دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به جزاير سه گانه با محوريت جزيره ي ابوموسي کارشناسي ارشد
68 اسدي اسرمي ، احسان بررسي عددي جمع کننده خورشيدي لوله گرمايي تحت خلاء به يک ردياب تک محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
69 اسدي مفرح ، محسن تحليل انتقال حرارت جريان مغشوش درون لوله متخلخل جزيي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
70 اسرافيليان سلطاني ، پويان ارزيابي مقاومت بتن در ستونهاي بتن مسطح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
71 اسعدي ، صنم اثر تنش خشکي بر خصوصيات کمي و کيفي سه اکوتيپ مريم گلي کبير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
72 اسعدي بناب ، ناصر بررسي تجربي و عددي اثر هندسه ترک بر فرکانس طبيعي محورهاي دوار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
73 اسعدي ساتلو ، محرم بررسي فقهي احکام مواد مخدر از نظر اسلام و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
74 اسلامي ، محمد تاثير تنش آبي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک ارقام پنبه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
75 اسلامي التفات ارتداد و اقسام آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
76 اسماعيل نژاد نودهي، ايوب بررسي ساخت فعل در گويش گيلکي رودسر کارشناسي ارشد
77 اسماعيل پناه املشي ، ايرج اثرات سطوح مختلف کود نيتروژن و پتاسيم در شرايط تنش خشکي بر عملکرد و اجراي عملکرد برنج هاشمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
78 اسماعيل پوراقدم ، الهام بررسي کاربرد اصطلاحات پسرانه از سوي دختران (۱۸-‎۱۵) سال با تکيه بر متغيرهاي اجتماعي جنسيت- سن و تحصيلات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
79 اسماعيلي ، زکيه بررسي روابط نحوي - معنايي بين جز فعلي و عنصر پيش فعلي افعال مرکب در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
80 اسماعيلي ، نبي الله بررسي در زمان نظام تصريفي فعل در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
81 اسماعيلي ، يوسف تحليل عددي سه بعدي تاثير شکل مقطع و آرايش ميکرو کانالها در عملکرد خنک کاري مبدل حرارتي ميکرو کانالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
82 اسماعيلي ، کبري آثار تاريخي اردبيل و جايگاه آن ها در هنرهاي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
83 اسماعيلي سالو محله ، عادل بررسي موانع و راهکارهاي توسعه آموزش الکترونيکي در دانشگاه آزاد اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
84 اسمعيلي ، امير اوضاع جغرافيايي و تاريخي مشکين شهر در دوران اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
85 اسمعيلي ، فاطمه بررسي اوضاع ديني در دوره نادرشاه افشار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
86 اسمعيلي ، مجيد بررسي تاثير زمان و دوز مصرف علفکش بر کنترل علف هاي هرز پهن برگ در ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
87 اسمعيلي ، مرضيه بررسي و تطبيق آئينه اسکندري امير خسرو دهلوي و خردنامه اسکندري جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
88 اسمعيلي نجار ، احسان بررسي تاثير بازشو در رفتار ديوار برشي فولادي و تاثير آن بر روي سختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
89 اسکندري حصاري ، محمدعلي بررسي مباني و موارد مجازات اعدام در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
90 اسکندريان ، احمد ارزيابي ساختمانهاي فولادي با سيستم دوگانه ترکيبي در بهسازي لرزه اي تحت هدف مبنا و مطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
91 اشتري ، محمد رضا اسباب ضمان قهري يا الزامات خارج از قرارداد کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
92 اشرافي ، محمد بررسي اثر بيش بار بر رشد ترک خستگي ترکيبي ‎۴۴ و ‎۴ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
93 اشرفي زاده فاطمه بررسي ويژگي هاي زبان شناسي ظنز در زبان شناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
94 اشنوئي محمودزاده ، پرشنگ تاثير حاشيه نويسي چند رسانه اي بر يادگيري لغت و درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
95 اشکور وکيلي ، مهدي افزايش راندمان جاذب انرژي لانه زنبوري با استفاده از بهينه سازي چند هدفي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
96 اصغر نژاد ، وحيد بررسي و مطالعه اتصالات صلب پيچي در قابهاي فلزي دو بعدي با مقطع متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
97 اصغري ، هورام تاثير کود زيستي بارور-‎۲ بر خصوصيات کمي و کيفي توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
98 اصلي بيگي ، محمد بررسي علل ضعف دانش آموزان در درس علوم تجربي دوره راهنمايي ناحيه يک استان قزوين در سال ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
99 اطهري ، سيد امير ارزيابي مقاومت در جا بتن خود تراکم با ضايعات PVC‎ در ستون هاي بتن آرمه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
100 افتخاري ، آرش بررسي بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي بتني با عضوهاي مهاري صرفا کششي و مهاري داراي فيوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
101 افتخاري ، علي بيع سلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
102 افشارفرد ، جواد تاثير آهنگ بر ياد سپاري و يادآوري جملات شرطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
103 افشاري ، محمدعلي تاثير نيتروژن بر رشد ، عملکرد دانه و اساس زيره سبز در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
104 اقدود چالکي ، يداله تحليل عملکرد مدلهاي درهمي رينولدز پايين براي پيش بيني فرايند گذار در لايه هاي مرزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
105 ال حجت ، سيد بهداد بررسي خواص مهندسي بتن حاوي ضايعات سراميک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
106 الله ورديزاده ، حميد بررسي مجازات اطفال در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
107 الماسي ، زهره بررسي فقهي الگوي مصرف و ارتباط آن با قناعت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
108 الماسي ، محمد تقي تاثير باکتريهاي محرک رشد گياه PGPR‎ در سطوح مختلف نيتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
109 اله ياري ، احمدعلي بررسي عقايد کلامي در آثار نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
110 الهامي، الهام اجاره به شرط تمليک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
111 امجديان ، خدابخش بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
112 امدادي ، علي اصغر بررسي هم معنايي در واژگان قرآن کريم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
113 اميدي ، وحيده بررسي عوامل موثر بر جامعه پذيري داش آموزان دختر دبيرستاني شهر قزوين سال تحصيلي ۹۱- ‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
114 اميدي اسکوئي ، صديقه بررسي مقايسه اي سبک روزنامه هاي ‎۸۰ سال اخير از ديدگاه واژگان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
115 امير محسني انباردان ، الماس تاثير فعاليت شنيدن بر درک مطلب و يادگيري لغت در بافت زبانهاي خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
116 اميرجاني ، شهين تاثير بافت اجتماعي جنسيت و سن بر نظام آوايي گويش تاتي شهر تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
117 اميري ، امين بررسي انتقال حرارت و هيدروديناميک سيال در شکست کاتاليستي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
118 اميري مقدم ، محمد بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي دوران حکومت ( خلافت ) حضرت علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
119 امين رنجبر ، عباس بررسي فرايند انتخابات در ايران در شکل دهي به فرهنگ سياسي (مطالعه موردي انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
120 اميني ، ابوالفضل بهينه سازي شيارهاي محيطي در استوانه هاي جدار نازک به منظور افزايش جذب انرژي ضربه اي و کاهش نيروي حداکثر دربارگذاري محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
121 اميني ، بهمن تاثير ابزار حافظه در بياد آوري لغات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
122 اميني ، سيده مهسا تاثير تکنيک هاي تدريس جمعي بر درک و توليد اصطلاحات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
123 اميني ، عليرضا بررسي اصولي اخبار علاجيه درباب تعادل و تراجيح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
124 اميني ، نرگس تاثير اسيد آسکوربيک بر رشد و عملکرد دانه آفتابگردان در شرايط تنش کم آبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
125 امينيان درياسري ، فرزاد تحليل پايداري يک ربات کابلي در يک فضاي ‎۳ بعدي با توجه به کيفيت قيود کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
126 انجراني ، غلامحسين بررسي قاعده اتلاف و نسبيت در نظام حقوقي و رويه قضايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
127 انصاري ، رضا بررسي شخصيت، افکار و انديشه هاي ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوي (سيد رضي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
128 انصاري ، علي بررسي تحول غزل معاصر با تکيه براشعار سيمين بهبهاني وحسين منزوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
129 انصاري ، غلامرضا بررسي موانع امام هادي (ع) در برابر جريانات فکري و سياسي دوران خلافت عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
130 انصاري ثاني خالدي ، آزاده بررسي سطح محافظه کاري در سياست هاي حسابداري و تاثير آن بر مديريت سود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
131 اوجاقي سير سران ، سميه سادات تاثير زبان بر نتيجه تبليغات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
132 اورنگ ، مريم بررسي گروه هاي اسمي زبان فارسي بر اساس برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
133 اولادي قاذيکلايي، رضا بهسازي ساختمان هاي آجري دورباز به کمک قاب هاي بتن مسلح پيراموني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
134 اوليايي ، سيده مرجان بررسي تفاوت موجود ميان استفاده و کاربرد جملات شرطي در زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
135 اويسي ، حسين امتياز مسلمان بر کافر در فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
136 ايراني شعبجره ، آرزو بررسي تاثير معاني داده شده لغات و معاني استنباطي بر درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
137 ايزدخواه ، مهدي تاثير همنشيني واژگان بر يادگيري کلمات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
138 ايماني ، راضيه بررسي توالي بلاغي عناصر و گروه هاي جمله در اشعار شاملو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
139 ايماني افضل ، اکبر تاثير مقادير و روشهاي تقسيط نيتروژن بر صفات کمي توده هاي محلي گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
140 ايوبي ، مجيد بررسي حق ارتفاق از نظر فقهي و حقوقي در قانون مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
141 اکبري ، مجيد بررسي شبکه بندي ميدان حل عددي روي جريان گذر از آرام به مغشوش با گراديان فشار مطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
142 اکبري ، مهدي بررسي مقايسه اي رويکرد ج.ا.ا ايالات متحده آمريکا نسبت به سازمان مجاهدين خلق ايران ( منافقين) بعد از سقوط صدام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
143 اکبري ، ناصر بررسي اشتباه در حقوق مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
144 اکبري ، وحيد بررسي عملکرد حرارتي انواع پکينگها در برجهاي خنک کننده مرطوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
145 اکبري ، پيام بررسي تاثير ميانقاب آجري بر رفتار سازه هاي فولادي با اتصالات صفحه انتهايي پيچي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
146 اکبري دوتپه سفلي ، زهرا بررسي رابطه بين استفاده از شيوه هاي تدريس قرآن کريم و مشکل رفتار ديني دانش آموزان ابتدائي مدرسه دخترانه ي امام حسن مجتبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
147 اکبريان ، غلامرضا بررسي تاثير مقادير تقسيط نيتروژنبر توان رقابتي ارقام کلزا با علف هاي هرز در منطقه گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
148 اکرميان ، علي بررسي و تحليل احکام غنائم جنگي از ديدگاه اسلام مذهب اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
149 بابا ، ابراهيم بعد شناختي تاملي - تکانشي و مهارت صحبت کردن به انگليسي در فراگيران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
150 بابا، زهرا اشتباهات قاضي در فقه اماميه و احکام جزايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
151 بابائي ، علي اکبر امر به معروف و نهي از منکر ، دو فريضه الهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
152 باباحاجي ، جواد بررسي عملکرد دو صفات مورفولوژيکي جمعيت هاي مختلف برخي گونه هاي بومادران ACHILLEASPP‎ در شرايط آبياري مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
153 بابازاده ، ثريا اثر اضطرار و اکراه د ر معاملات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
154 باباقنبري ، الهام اسطوره در شعر شفيعي کدکني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
155 بابايي ، سعيد اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر روي انرژي مصرفي ، خواص فيزيکي خاک و درصد جوانه زدن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
156 بابايي ، عليرضا آسيب شناسي روند برگزاري انتخابات در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
157 بابايي ، غلامرضا تاثير متغير هاي اجتماعي سن تحصيلات و جنسيت بر کاربرد تکواژ گونه هاي مختلف ... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
158 بابايي ، محمدعلي تاثير زندان بر کاهش يا افزايش جرايم در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
159 بابايي ، مهدي بررسي اثر کودهاي ريز مغذي بر عملکرد سور گوم دانه اي رقم کيميا تحت مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
160 بابايي ، هادي تاثير اينترنتي بر روي بهبود توانايي گفتار در بين فراگيران ايراني ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
161 بابايي استخرسري ، رحمت اله ازدواج در حقوق و وظايف متقابل زوجين در فقه شيعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
162 بابايي اسمعيلي ، حميد رضا بررسي تتثير تنش کم آبي و محلول پاشي با آهن و بور بر صفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
163 بابايي اقدم ، علي بررسي عملکرد سياسي و نظامي گروهک پژاک و تاثير آن بر امنيت استان آذربايجان غربي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
164 بابايي فيشاني ، سعيد بررسي مزايا و معايب طرح ارزشيابي کيفي- توصيفي از ديدگاه معلمان و اولياء دانش آموزان ابتدايي ناحيه ‎۱ قزوين در سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
165 بابايي فيشاني ، فوزيه بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي قزوين از سقوط صفويه تا روي کار آمدن قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
166 بابايي گلي ، ابرهيم ارزيابي گندم هاي توليدي در مزارع کشاورزان مناطق گرم شمال وجنوب ايران از حيث خصوصيات کيفي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
167 بابکان ، صادق آسيب شناسي فرهنگ سياسي ايرانيان در سالهاي ‎۱۳۸۰ الي ‎۱۳۹۰ در حوزه مشارکت سياسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
168 بادروج ، حسين رضا بررسي اثر تنش خشکي و آبياري معمول بر جوانه زني بذر و استقرار گياهچه برخي ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
169 باراني ، علي تحليل اگز رجيک يک سيستم تبريد جذبي شامل چيلر جذبي ليتيوم برومايد -آب دو اثره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
170 باريک بين ، زهره اقرار و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
171 بازيار ، امير حسين بهينه اي چند هدفي مقام براي مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از MUGA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
172 باغبان رضوان ، مسعود بررسي علل وقوع و تحليل پديده ضربه قوچ با اعمال روش مشخصه و تحليل راهکارهاي حفاظتي در يک ايستگاه پمپاژ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
173 باقري ، رضا ارائه رابطه کاهندگي براي ساختگاه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
174 باقري ، مصطفي بايد و نبايدهاي خوردني ها از منظر فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
175 باقري گرمارودي ، مجتبي بازتاب خط و خوشنويسي در سبک هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
176 باقريه ، احمد اثر بازشو روي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
177 بالدران ، مجيد حسين با نگاهي به اشعار نيما بامداد و نمايندگان جريانهاي شعري پس از نيما کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
178 باوندي سوادکوهي ، زهرا ارتباط ميان نيمکره چپ و راست مغز و راهبردهاي يادگيري لغات در ميان زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
179 بحريني ، مقداد تحليل تجربي عملکرد يک سامانه ترکيبي PV-T‎ مجهز به يک ردياب خورشيدي تک محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
180 بختياري ، عليرضا بهينه سازي مصرف انرژي به واسطه سامانه سرمايش خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
181 بختياري پابندي ، حجت اله بررسي دلايل کمک کاري کارکنان اداري از نظر فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
182 بخشايي ، نصرت بررسي جغرافياي تاريخي استان کهکلويه و بويراحمد از اوايل اسلام تا اواخر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
183 بخشي ، عباس بررسي کارآيي مبارزه شيميايي با علف هاي هرز گياه زراعي تريتيکاله (Triticale Hexaploide‎ ) در استان مازندران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
184 بخشي زاده ، جواد ارزشيابي عملکرد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي ناحيه يک قزوين از منظر مديران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
185 بدريان ، محمد ارتقاء درک فرهنگي از طريق آموزش ضرب المثل ها در چارچوب آموزشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
186 براتي ، کامران اثر مايکوريزا بر برخي صفات کمي و کيفي سويا تحت شرايط تنش رطوبتي دکتري ‎۱۳۹۲
187 براتي مصلح ، مسعود بهينه سازي چند هدفي مقاوم جاذبهاي انرژي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و روش موقت کارلو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
188 برجري ، علي اکبر بررسي رفتار خطي ديوارهاي برشي بتن آرمه داراي بازشو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
189 برجي ، زهرا بررسي سبکي اشعار دفاع مقدس در آثار قيصر امين پور و سيد حسن حسيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
190 برخورداري ،غلامحسن بررسي تطبيق برزونامه و هماي نامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
191 بررسي و توصيف ساخت آوايي گويش کارشناسي ارشد آزاد اسلامي
192 برزو ، عباس بررسي گروه فعلي در گويش داماشي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
193 برزوئي ، عليرضا بررسي اثر پلوم خروجي از موشک محبوس در يک اتاقک هنگام برخاستن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
194 برزگر ، محمد علي تاثير ميزان و زمان مصرف نيتروژن قبل از زمستان بر روند رشد و صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
195 برزگر ، مرتضي بررسي فقهي و حقوقي مالکيت معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
196 برومند داشقاپو ، حسين بررسي اثرات سرعت استوانه کوهبنده و محتواي رطوبت بر ميزان تلفات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
197 بزرگي ، نيلوفر بررسي يادگيري زبان فارسي در کودکان دوزبانه کرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
198 بساوند ، فرامرز تاثير فرهنگ بر درک مطلب مهارت شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
199 بشارتي ، شبنم بررسي سبک گفتاري زنان قزوين بر اساس دو متغير سن و تحصيلات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
200 بشر خواه ، مصطفي اثر تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد دو شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و نمو برنج در کشت مستقيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
201 بشيرزاده ، رضا بررسي تاثير کود آلي اسيد آمينه و تراکم گياهي بر رشد و عملکرد ارقام سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
202 بشيري ، علي بررسي تطبيقي تناسب جرم و مجازات در فقه و حقوق کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
203 بشيري مجد ، محبوبه بررسي سياست خارجي آمريکا در قبال انرژي هسته اي جمهوري اسلامي ايران در دوران رياست جمهوري بوش(۲۰۰۸-‎۲۰۰۰) کارشناسي ارشد
204 بلالي اصل ، مجيد تاثير تاريخ کاشت بر جمعيت علفهاي هرز ، عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام لوبيا چيتي تلاش و COS16‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
205 بلدي ، ژيلا بررسي گروه اسمي در زبان ترکي منطقه خرم دره بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
206 بني اسماعيلي ، سيده ندا بررسي تاثير الگوهاي مختلف هم نشيني واژگان لغات بر درک و توليد آنها توسط يادگيرندگان سطح بالاي ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
207 بها ، ميرشمس بهبود راحتي و فرمان پذيري مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از کنترل پيش بين و شبکه هاي عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
208 بهاري ، محمد علي بررسي روش يکپارچه کردن ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از الياف پليمري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
209 بهبودي ويشکاني ، معصومه تحليل ساختاري نشاط و اندوه در مثنوي مولوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
210 بهجاني ، بابک بيع فضولي در حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
211 بهرامي ، رضا بررسي و تبيين نظريه ي تربيتي فمينيسم و نقد آن از منظر تربيت اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
212 بهرامي ، هادي تاثير افزايش انتقال حرارت حجمي جاذب در بازدهي يک آب شيرين کن خورشيدي با استفاده از سنگ دانه هاي منگنز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
213 بهرامي عين القاصي ، سعيد تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيستمهاي سرمايش و گرمايش با مشارکت انرژي خورشيدي در مدارس مختلف تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
214 بهرامي کوتنائي ، برديا بررسي اثر فصل کاشت بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
215 بهراميان ، کيما بررسي رابطه کاربرد و استراتژيهاي مستقيم و غير مستقيم يادگيري زبان و خودکفايي زبان آموزان در محيط هاي يادگيري زبان در اير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
216 بهره بر ، جلال تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
217 بهمن وند فرد ، اسداله بررسي وضعيت جغرافياي تاريخي زنجان از يورش مغول تا سقوط قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
218 بهمني ، سودابه بررسي تحليل گفتماني گزارش حوادث در روزنامه هاي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
219 بي خطر لنگرودي ، زهره انواع و کارکردهاي تلميح در اشعار حزين لاهيجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
220 بيات ، شمسي اختلافات ممکن بين زوج و زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
221 بيات ، کوچکعلي بررسي- شرح و تبيين آيه دين بر مبناي کتاب کنزالعرفان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
222 بياره ، شهلا بررسي رابطه سهل انگاري تحصيلي با افکار ناکارآمد در بين دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان زنجان در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
223 بياره ، وحيده ارزيابي عملکرد کمي و کيفي در کشت مخلوط ذرت و لوبيا قرمز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
224 بيتاتحلي ، مريم بازنمايي قدرت و آثار حماسي مبتني بر شخصيت داستاني رستم در شاهنامه فردوسي ، اسکندر در اسکندرنامه نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
225 بيژن خان ، مائده بررسي کنش هاي گفتاري رايج در فيلم سعادت آباد از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
226 بيک ، مريم بررسي سير تکاملي فقهي و حقوقي شوراهاي حل اختلاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
227 بيک محمدلو ، معصومه تاثير ارزيابي معلم و ارزيابي همکلاسيها بر روي اعتماد به نفس دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
228 بيک محمدي ، احمد بررسي وضعيت موجود و ارائه راهکارهاي مناسب براي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي شهرستان بجنورد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
229 بيکي بندر آبادي ، مليحه بررسي تاثيرات روشهاي تصحيح خطاي ترميمي و صريح بر دقت توليد نوشتاري زبان آموزان انگليسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
230 بيگ زاده ، نادر تاثير باکتريهاي محرک رشد گياه PGRP‎ و کود نيتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاي عملکرد گياه خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
231 بيگدلي ، معصومه بررسي تطبيقي رويکرد فلسفي فارابي واکويناس با تاکيد بر معرفت شناسي و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
232 بيگدلي ، ندا بررسي کميت نماهاي زبان فارسي معيار بر پايه ي برنامه ي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
233 بيگدلي آذري ، ساره بررسي فرايند ترکيب و اشتقاقي در زبان کودک - دانش آموزان پايه پنجم دبستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
234 بيگي ، شاهرضا بررسي عمليات استشهادي از ديدگاه شيعه و اهل سنت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
235 بکروي ، ابراهيم بررسي تطبيقي از ديدگاه اماميه و شافعيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
236 بکشلو ، خديجه بررسي ازدواج هاي سياسي در دستگاه خلافت عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
237 تائبي ، الهه بررسي و مقايسه ي انواع الگوهاي واژگاني واژه هاي اروپايي و بسامد وقوع آنها در خبر رسانه هاي گفتاري و نوشتاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
238 تاج اميري ، محسن بررسي عددي جريان ميست در کانال با استفاده از محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
239 تاج ديني ، مهدي بهينه سازي چند هدفي مکانيزم چهار ميله اي براي توليد تابع با نامعيني احتمالاتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
240 تاجي ، مجيد تحليل غير خطي اتصالات با بتن مقاومت بالا در سازه هاي تبني مقاوم سازي شده با FRP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
241 تاجيک ، محسن تاثير تاريخ کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر صفات کمي و کيفي خردل در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
242 تازه آبادي ، علي اکبر بررسي تاثير کشت گياهان پوششي در کنترل علف هاي هرز باغات مرکبات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
243 تبريزي ، آيدا بررسي فلب نحوي در روند فراگيري زبان فارسي در کودکان چهار تا شش ساله بيرجندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
244 تبريزي دانا ، سيد جعفر بررسي مباني فقهي و حقوقي و اجتماعي دخانيات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
245 ترنيان ، رضا تاثير ترجمه ي شعر در شعر نو معاصر ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
246 ترکمان ، امير مهدي تاثير مقادير مختلف زئوليت و نيتروژن بر صفات زراعي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
247 تسليمي ، حسن اولويت بندي روشهاي بازيافت انرژي در کوره رنگ خودرو با استفاده از روش ANP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
248 تفضلي ، احمد تحليل ظرفيت ستونهاي بتن آرمه با روش اجزاي محدود غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
249 تقوي ، شهرام بررسي و انتخاب بهترين روش کنترل علف هاي هرز گذرگاهها و معابر فضاهاي شهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
250 تقي زاده ، جمشيد بررسي تاثير الياف پلي پروپيلن بر روي خواص مکانيکي بتن هاي معمولي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
251 تقي پور ، حسن بررسي جايگاه توليت و خلاهاي قانوني موجود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
252 تمدن هدشي يزد ، راحله بررسي ناهماهنگي در عملکرد زبان آموزان در ارتباط با سبک هاي يادگيري ادراکي و سطح دانش زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
253 تنکابني ، نويد تحليل اگزرژي در سيکل هاي هيبريد خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
254 تهمتني ترکماني ، حمدالله استراتژيهاي فراشناختي سطح مهارت زباني و فعاليتهاي خواندن مطالعه اي بر روي فراگيران ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
255 توحيدي ، هادي استخراج رابطه انتگرال جي براي براي ترک نيم دايره اي در پوشش هدفمند محيط نيم نهايت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
256 توفيقي ، محمد بررسي تاريخ و ويژگي هاي معماري و هنري جامع قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
257 توکل ، مريم تاثير ارائه همنشين ها به صورتهاي فشرده و يا توضيع شده گروهي و يا انفرادي بر درک و توليد زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
258 توکليان حقيقي ، زهرا بررسي فقهي و حقيقي رحم جايگزين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
259 تيموري ، پويا ارزيابي دقت کارايي روش هاي مختلف پوش اور درقابهاي بتن مسلح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
260 تيموري فر ، سهراب بررسي مفهوم انقلاب در انديشه دکتر شريعتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
261 ثابتي اسکوئي ، الناز بررسي تحولات زبان شناختي آگهي هاي تبليغي نوشتاري روزنامه هاي ‎۵۰ سال اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
262 ثانوي ، سايه اصول و روشهاي تربيتي امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
263 ثمريها ، مليحه بررسي ارتباط بين خود کارآمدي زبان آموزان و استفاده از راهکارهاي فراشناختي و شناختي مهارت خواندن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
264 ثمين نيا ، السانا تاثير دو روش تصحيح کردن و تصحيح نکردن در مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني از جنبه دقت و صحت نوشتار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
265 جام خير ، زهرا ارائه راهکارهاي گرايش به آموزه هاي ديني در بين دانش آموزان اول راهنمايي شهر شال کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
266 جاني ، مينا تجلي زن در شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
267 جاهدي دليوند ، امين بررسي بهبود رفتار لرزه اي پيوند هاي ساخته شده از مقطع لانه زنبوري در قاب هاي با مهاربندي برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
268 جباري ، مريم بررسي رابطه بين ويزگيهاي شخصيتي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قزوين در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
269 جباري ، هادي اندازه گيري کرنش در هاپکينسون بار فشاري - کششي و مطالعه تاثير کرنش سنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
270 جبلي ، ابراهيم بررسي رفتار غير خطي تيرهاي رابط ديوارهاي کوپله با آرماتورگذاري قطره اي به کمک روش اجزاء محدود غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
271 جدلي ، مهين تاريخ نگاري در عصر صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
272 جرنگي ، مرتضي تاثير تنش کم آبي و محلول پاشي با روي و منگنز بر صفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
273 جعفر زاده ، رضا بررسي استحکام و تخمين عمر خزش سيلندر موتور تراکتور ۳۹۹ MF‎ در حالت استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده CNG‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
274 جعفرزاده يوشلي ، آرش بهينه سازي چند هدفي مقاوم سيکل ترکيبي باريتون و معکوس آن در شرايط نا معين با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
275 جعفري ، بهروز بررسي تاثير متقابل انواع خاک ورزي همراه با استفاده از گوگرد عنصري و باکتري تيلو با سيلوس بر عملکرد گندم ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
276 جعفري ، حسن تاثير سطوح آبياري و مقادير نيتروژن و سيليس بر عملکرد و اجراي عملکرد برنج ( رقم طارم ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
277 جعفري ، روح انگيز اوضاع اجتماعي فرهنگي زنان از آغاز اسلام تا پايان امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
278 جعفري ، سعيد اثر سرعت و فاصله بين غلتک ها بر عملکرد پوست گيري دستگاه پوست کن بادام سبز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
279 جعفري ، مهدي بررسي تحليلي کتاب زبان انگليسي دوره پيش دانشگاهي در رابطه با ميزان ارائه و تمرين مهارتها و روشهاي خواندن متون انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
280 جعفري ، ناصر تحليل تنش هاي حرارتي و کرنش در هارپ هاي بويلر بازياب حرارتي در اثر تغييرات دما کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
281 جعفري ، نريمان بهينه سازي چند هدفي احتمالاتي مقاوم پانلهاي ساندويچي با استفاده از نرم افزار ANSYS‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
282 جعفري جود ، سحر بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي بر و منگنز بر صفات زراعي دو رقم سيب زميني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
283 جعفري سرو جهاني ، لعيا بررسي اثر طرح سباح در بهبود و افزايش شادابي و وضعيت جسماني دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
284 جعفري لاسکي ، فريدون اثر امتحانات ورودي دانشگاه بر روش تدريس معلمان ايراني درس زبان خارجي در مقطع متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
285 جعفري نرجه ، فاطمه بررسي تحليلي صحو و سکر در سه مثنوي عطار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
286 جعفريان ، فرزاد بررسي نقش دانش لغوي به پاسخ گويي زبان آموزان به سوالات درک مطلب آزمونهاي تافل و انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
287 جلالي ، امير اعتبار علم قاضي در امور کيفري از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
288 جلالي فر ، اسداله تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و ويژگي هاي زراعي ارقام سويا در منطقه گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
289 جليل زاده ، محمد حسين بررسي اسپري آب روي عملکرد برج خنک کننده اجباري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
290 جليلوند ، حسن تاثير مقادير و زمانهاي مختلف مصرف کود نيتروژنه بر علوفه توليد دو رقم کلزاي بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
291 جليلوند ، رضا بغاه در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
292 جليلوند ، عليرضا تاثير ارزشيابي کيفي توصيفي در ميزان رغبت يادگيري دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
293 جليلوند، منصور ارزيابي امکان کاهش مصرف کود نيتروژني با کاربرد کود دامي و باکتري آزوسپريليوم در گياه آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
294 جليلوند، مهدي بررسي و اقتباس تلميح ، تثمين و ... در سلسله الذهب جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
295 جليلي ، احسان اله بررسي تاثير باقي مانده علفکش هاي مصرفي در گندم پس از ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
296 جليلي ، زينب بررسي سخن زنانه و مردانه در راديو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
297 جليلي ، قاسم بررسي فقهي و حقوقي آثار گذشت شاکي در جرايم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
298 جليلي ، مهناز بررسي بسامد و درک جملات ساده مرکب پيچيده و پيچيده مرکب در داستان هاي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
299 جمالي ، حسين تاثير جنبش سياسي و اجتماعي ‎۲۰۱۱ مصر بر انديشه سياسي اخوان المسلمين کارشناسي ارشد
300 جمشيدي ، نعيم بررسي اثر تنش کم آبي بر روند رشد و صفات زراعي ارقام بهاره کلزا در کشت زمستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
301 جمشيدي ، هادي بررسي رابطه بين باورهاي ديني و سبک تربيتي خانواده در بين دانش آموزان پايه دوم دبيرستانهاي ناحيه ‎۱ همدان در سال تحصيلي ۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
302 جمعه پور ، سارا بررسي جامعه شناختي گويشي مشهدي بر اساس متغيرهاي سن و طبقه اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
303 جهان بيگلري ، عليرضا بررسي تاثير ميرايي جداگرهاي HDRB‎ بر پاسخ لرزه اي ساز بتني منظم کوتاه و ميان رتبه با شکل پذيري متوسط نزديک گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
304 جهان محمدي ، مرتضي پديده نوک زباني و اهميت آن در زبان شناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
305 جهان محمدي ،حمزه اقامه حدود در زمان غيبت امام زمان (عج) حمزه جهان محمدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
306 جهانبخش ، محمدرضا بررسي ماهيت بيع پيش فروش با ثمن متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
307 جهانبخشي ، مريم بررسي رابطه بين الگوي آهنگ و ساخت اطلاعي در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
308 جهاندار ، محسن بررسي خواص مهندسي بتن حاوي الياف نايلون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
309 جهاندار لاشکي ، عبدالرضا بررسي اثر سختي راه پله در سازه هاي بتني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
310 جهرمي شيرازي ، محمد رضا استفاده ترکيبي از روش هاي مختلف زراعي ، مکانيکي و شيميايي براي مديريت علفهاي هرز ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
311 جواد زاده ، سيد آرش بررسي عددي رفتار هيدروديناميکي و گرمايي نانو سيال در مبدلهاي صفحه اي از نوع چورون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
312 جوانمردي ، احمد بررسي تاثير طرح خاورميانه بزرگ بر قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
313 جيلاني ، مهرداد بررسي آثار تاريخ کاشت ، زمان و ميزان مصرف علفکش پاراکوات بر زمان رسيدن ، عملکرد دانه و ويژگي زراعي گياه باقلا در شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
314 حاتمي ، فاطمه بررسي گروه اسمي در گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
315 حاتمي ، پدرام اثر شرايط انجام آزمون بر درک ميزان دشواري آن در آزمون هاي زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
316 حاتمي ماسوله ،حميدرضا تحليل سبک اشعار سلمان هراتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
317 حاج سيدجوادي ، عذرا بررسي حج سروده ها در آثار شاعران قرن هفتم و هشتم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
318 حاج محمدي ، توکل تاثير فقه در زندگي فردي و اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
319 حاجعلي ،خداکرم آثار اجازه در عقود اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
320 حاجعلي، محمد جعفر بررسي روش مودال پوش اور در ساختمان بلند مرتبه نامتقارن در پلان با سيستم قاب خمشي فولادي و مقايسه آن با روش ديناميکي غير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
321 حاجي آقايي يزدي پور ، مهدي بررسي شبکه بندي ميدان حل عددي روي جريان گذر از آرام به مغشوش با گراديان فشار نامطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
322 حاجي ابراهيمي ، شيما تاثير نوع تمرين نوشتاري بر فراموشي لغات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
323 حاجي اميدي، رحيم تاثيرپذيري جنبش هاي شيعي از قيام امام حسين (ع) با تاکيد بر انقلاب اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
324 حاجي حسينلو ، شاکر بيع مرابحه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
325 حاجي خاني ، جواد انواع تشبيه و وجه شبه در کليله و دمنه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
326 حاجي زاده ، عباس بررسي فقهي و حقوقي آثار عدالت مالياتي در تمکين و فرار موديان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
327 حاجي سيد جوادي ، نفيسه آثار و احکام تغيير جنسيت در حقوق مالي زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
328 حاجي سيد رضي ، سيد ابوالفضل تاثير عبداله بن عباس در تحولات تاريخي و اجتماعي و فرهنگي صدر اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
329 حاجي عبو ، زهرا اصول و روشهاي تربيت اجتماعي از ديدگاه امام علي(ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
330 حاجي عبو ، ناهيد بخارا از آغاز اسلام تا پايان حکومت ساماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
331 حاجي قرباني ، پروين بررسي مباني فقهي احکام ويژه ي زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
332 حاجي کاظمي تبار ، فيروزه بررسي فقهي و حقوقي درخواست طلاق از جانب زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
333 حاجيلو مهدي پور ، حسن بررسي تاثير مفاسد اجتماعي بر امنيت محلي استان قزوين در دهه ‎۸۰ (سال ۱۳۸۰-‎۱۳۹۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
334 حامدي ، ناصر بررسي تاثير پروفيل سمبه در فرايند اکستروژن معکوس فنجاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
335 حبيبي ، اصغر تاثير رضايت مجني عليه قبل از وقوع قتل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
336 حجاريان ، بهار بررسي تاثير جنسيت بر شيوه بيان تقاضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
337 حجتي طالمي ، رضا بررسي تجربي اثر دما زير صفر بر عمر خستگي و خستگي سايشي آلومينيومT6 -A17075‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
338 حدادي ، مهدي بهسازي ساختمانهاي فولادي با پلان L‎ شکل واقع در فضاي باز به کمک قابهاي دربرگيرنده بيروني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
339 حسامي ، سيد حسام الدين بررسي اثر ضخامت لايه خاکي بر شکست سازه هاي بتني در برابر بارهاي ناگهاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
340 حسن اوغلي ، اسماعيل ارزيابي کتابهاي درسي زبان انگليسي دوره دبيرستان به تطابق ارزيابي معيارهاي دانش آموزان و معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
341 حسن زاده ، سامان بررسي استراتژيهاي پرهيز در گفتار زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
342 حسن زاده ، شادي تجزيه و تحليل برخي از فرايندهاي واجي در نظام آوايي گويش خوانساري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
343 حسن زاده ، مژگان بررسي محتوايي رمان هاي تاريخي ( شمس و طغرا) و(بهار و خون و افيون) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
344 حسن نژاد ، محمد رضا تاثير بازخوردهاي اصلاحي نوشتاري بر روي صحت دستوري فعاليت هاي برون دادي زبان آموزان سطح متوسط در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
345 حسن نژاد سالک ، مريم بررسي بندهاي موصولي در زبان فارسي در چارچوب کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
346 حسن پور ، مصطفي بررسي فقهي و حقوقي ناتواني از پرداخت دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
347 حسن پور چوبر ، خسرو بررسي پسايندهاي زبان ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
348 حسن پور، فرشاد ارزيابي اثر اندازه بذر بربنيه ي گياهچه برخي ارقام تجاري سويا بوسيله روش هاي مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
349 حسنلو ، عيسي بررسي تبعات اجتماعي اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ‎۱۳۲۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
350 حسني ، سميه تاثير انواع مختلف واژه نامه هاي بين زباني و درون زباني بر تشخيص و يادگيري واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
351 حسني ، محمد رضا اخلاق در سياست نامه خواجه نظام الملک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
352 حسين آقامرادي ، علي بررسي فقهي و حقوقي مشروعيت بيمه عمر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
353 حسين زاده ، قادر بررسي رابطه ي کمال گرايي والدين و وضعيت کارآمدي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر کرج در سال تحصيلي ۹۳-‎۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
354 حسين نژاد ، محمد بررسي اثر کاربرد زئوليت و محلول پاشي با عناصر روي و منگنز برصفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
355 حسين پور ، فريدون اردبيل و عزاداري در آن از ديدگاه خاورشناسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
356 حسين پور قزويني ، علي اکبر بررسي مشکلات جوانه زني و بيشه بذر در اکوتيپ هاي چهار گونه مرزه SATURAJA HACHTIARAEA-SATUREJA HORTENSIS- SATUREJA KHUZIST کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
357 حسين پور لسکو کلايه ، کيوان اثرات تنش کم آبي بر خصوصيات مرفوفيزيولوژيک و بيو شيميايي گندم دوروم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
358 حسيني ، سيد حسين بررسي صلح در فقه سياسي شيعه با تاکيد بر صلح امام حسن (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
359 حسيني ، سيد رسول بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد در قبال کشورهاي حوزه خليج فارس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
360 حسيني ، سيد محمد باقر بررسي تاثير خواندن تکليف محور بر روي مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
361 حسيني ، سيد نجم الدين بررسي چالش ها و فرصت ها در کلاس چند پايه و راه هاي کيفيت بخشي به آن از ديدگاه معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
362 حسيني ، سيدحمدالله بررسي اوزان عروضي در غزليات شمس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
363 حسيني ، سيدمهدي بررسي ميزان تاثير نوع مالچ گياه پوششي و زمان حذف آن در مديريت علف هاي هرز چغندرقند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
364 حسيني ، سيده معصومه بررسي برخي مسائل صوري و محتوايي غزليات خواجوي کرماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
365 حسيني ، فرزاد بررسي تجربي و عددي نفوذ پرتابه هاي تغيير شکل پذير در اهداف فلزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
366 حسيني تشنيزي ، فريبا بررسي تاثير بيان آهنگين و ارتباطات غير کلامي بر يادگيري شعر هاي انگليسي در کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
367 حسيني منش ، سيده سکينه بررسي مفهوم آزادي در انديشه سياسي جان لاک با تاکيد بر تفسير آيزايابرلين از آزادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
368 حق جو ، احسان بررسي صفات زراعي و فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ژنوتيپ هاي نخود در شرايط تنش و بدون تنش خشکي با استفاده ار روش هاي آماري چند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
369 حقمرادي ، روح الله بررسي فقهي حقوق اقاله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
370 حقيقت ، امير بررسي اثر کود دامي و تراکم بوته بر صفات زراعي ذرت شيرين در کشت دوم با روشهاي مختلف کشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
371 حقگو ، اسماعيل بهينه سازي چند هدفي مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
372 حقگو ، رضا بررسي اثرات تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کتان روغني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
373 حمزه ئي ، زهرا بررسي ساخت سببي زمان فارسي بر پايه نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
374 حميدي ، محمد مهدي تاثير مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
375 حنيفه دخت ، رضا بهينه سازي چند هدفي مکانيزم چهار ميله اي با روش بهينه سازي تجمعي ذره PSO‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
376 حويق ، منصور علي بيداري تاثير مديريت مطلوب زندان ها بر خشونت اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
377 حيدر ي، نسرين بررسي و تحليل آرا و نظريات فقهي وسياسي محقق کرکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
378 حيدربيگي ، جلال بررسي تاثير استفاده از نانو سيالات در رادياتور تراکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
379 حيدري ، اصغر تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر توان رقابتي ارقام گلرنگ زراعي با علف هاي هرز در منطقه سرپل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
380 حيدري ، رقيه بررسي و تحليل مباني فقهي حقوقي عدم ولايت مادر بر فرزند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
381 حيدري ، علي بررسي تاثير کاربرد علف کش و نيتروژن بر رشد و توان رقابتي کلزاي زمستانه با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
382 حيدري ، علي بررسي سيره عقلا از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
383 حيدري ، عليمحمد بررسي نظارت بر ولي فقيه بر اساس تفسيرهاي دهه اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
384 حيدري تک آبي ، سارا بررسي ساخت اطلاعي عناوين روزنامه هاي ورزشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
385 حيدريان هوشيار تاثير آموزش نشانه هاي کلامي روي درک شنيداري ياد گيرندگان انگليسي به عنوان زبان بيگانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
386 حکمتي ، ژاله اجاره و مسائل آن از نظر مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
387 حکيما ، جمشيد تاثير کاشت تابستانه بر خصوصيات زراعي و فيزيولوژيک ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
388 حکيمي ، فرشاد بررسي تاثير رقابت هاي استراتژيک آمريکا و روسيه در قفقاز جنوبي پس از ‎۱۱ سپتامبر ‎۲۰۰۱ بر امنيت ملي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
389 خائف ، محمد اوضاع جغرافيايي و تاريخ سياسي و اجتماعي و فرهنگي بحرين در دوران قرامطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
390 خاتمي ، محمد بررسي رفتار خطي و غير خطي ديوارهاي برشي بالدار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
391 خالقي نژاد ، امير حسين بررسي نقش سياسي علماي برجسته ي شيعه ي اماميه در عصر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
392 خالقيان ، نوشين الحاکم ولي الممتنع کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
393 خاموشي ، حامد بررسي عملکرد و صفات مورفولوژيکي جمعيت هاي مختلف ‎۴ گونه بابونه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
394 خانجاني ، شورا بهينه سازي سيکل رنگين آلي بازياب با استفاده از منابع حرارتي زمين گرمايي دما پايين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
395 خانلري ، فاطمه بررسي هوش هيجاني زبان آموزان ايراني در ارتباط با راهبردهاي عاطفي و جبراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
396 خاني ، سهيل تحليل فرکانس هاي طبيعي ارتعاشات عرضي تيرهاي غير يکنواخت داراي لايه پيز و الکترونيک به روش ديفرانسيل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
397 خاني ، مريم آناليز شاخص هاي اقتصادي و انرژي در توليد محصولات گلخانه اي استان زنجان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
398 خاني چلکاسري ، زهرا بررسي مطالبات مديريتي زنان ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
399 خانيان گيلان، زهرا بررسي توليدات آوايي کودکان ‎۲ تا ‎۴ سال فارسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
400 خاوري سنگري ، زهرا بررسي روابط سياسي و اجتماعي دوره عباسيان با صفاريان بين سالهاي ۳۹۷ - ‎۲۴۸ ه.ق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
401 خاکسار ، کاوه بررسي اثر سطوح مختلف کودهاي آلي محرک و تنظيم کننده رشد بر صفات زراعي و روند رشد سه رقم ذرت هيبريد در دو تاريخ کاشت متفاو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
402 خاکشور منيژه بررسي تعدادي از ويژگي هاي گويش فارسي فاروجي قوچان و مقايسه آن با فارسي معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
403 خاکپور ، علي اکبر اوضاع جغرافيايي و تاريخي گيلان در دوره اسلامي تا صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
404 خبيري ، ميترا بررسي تاثير باکتري محرک رشد آزوسپربليوم و محلول پاشي با آمينواسيد بر عملکرد و ويژگي هاي زراعي آفتاب گردان در شرايط مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
405 خدابخش ، حامد بررسي تاثير فاصله لوله هاي جدار نازک متداخل بر رفتار مکانيکي آن ها تحت بار محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
406 خدابنده ، ايرج بررسي ترکيب و اشتقاق در حوزه اسم در زبان ترکي آذري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
407 خدابنده ، رقيه بررسي فقهي ، حقوقي نشوز زوجه و زوج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
408 خدابنده ، ناصر بررسي مباني تقليد و شبهات مربوطه در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
409 خدابنده لو ، مريم بررسي راهبردهاي يادگيري زباني دانش آموزان موفق و ناموفق ايراني در مقطع دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
410 خدابي ، اصغر بررسي تطبيقي زمان در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
411 خدادادي ، پيام بررسي رفتار لرزه اي تير پيوند لانه زنبوري با جان تقويت شده در قاب با مهاربندي واگرا ebf‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
412 خدايي دورباش ، حسين بررسي و تجزيه و تحليل رنگ در کليات سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
413 خزايي ، امير بررسي ابهام ارجاعي دو زبان فارسي بر پايه نظريه ي مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
414 خسرو پور ، غلامرضا بررسي رابطه بين مهارت هاي مديران و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان البرز سال تحصيلي ‎۱۳۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
415 خسروي ، بهنام بررسي اثر مديريت تلفيقي علف هاي هرز در نخود زراعي تحت شرايط ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
416 خسروي ، محمدرضا پايدارسازي و کنترل يک پاندول معکوس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
417 خشاي ، سميه بررسي ساخت ارتقايي در زبان فارسي رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
418 خشاي ، مرضيه انواع بيع کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
419 خطيبي ، عليرضا بررسي تنش پسماند در جوش نقطه اي و اثر آن بر پارامترهاي مکانيک شکست کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
420 خلجي ، علي انواع قتل و مجازاتهاي آن در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
421 خلخالي شريفي ، سيدعطاء بررسي تاثير ECAP‎ گرم بر روي خواص مکانيکي تيتانيوم خالص کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
422 خلعت بري ، امير حسين تاثير تنش خشکي و زئوليت بر صفات کمي و کيفي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
423 خليلي ، حميد تاثير تراکم بوته و نيتروژن بر ويژگيهاي زراعي و اسانس گياه دارويي زوفا در شرايط آب و هوايي اراک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
424 خليلي ، صابر تحليل تيرهاي عميق دوسرگيردار بتن مسطح بوسيله برنامه کامپيوتري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
425 خليلي ، ميترا تاثير استفاده از حرکت بدني در برطرف کردن ابهامات واژگاني زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
426 خليلي نژاد ، رضا بررسي فقهي ورود کفار به مساجد به عنوان جهانگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
427 خليليان ، علي ارزيابي نحوه تشکيل مفصل هاي پلاستيک و ارائه طول مناسب لينک مهاربندهاي واگرا در سازه هاي فولادي تحت زلزله هاي حوزه نزديک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
428 خليليان ، هنگامه ارزيابي رابطه بين راهبري شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل کريستين ز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
429 خمسه ، ابوالفضل آموزه هاي اخلاقي در جلد دوم ديوان صائب تبريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
430 خوئيني ، جهانگير بررسي رابطه ي بين برنامه هاي آموزشي تلويزيون و تعليم و تربيت اسلامي مطالعه موردي شهر ابهر سال ‎۱۳۹۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
431 خوئيني ، مهناز بررسي ترجمه پذيري اثر اقتباسي فيلم مهمان مامان از ديدگاه نشانه شناسي لايه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
432 خوجم لي ، عبدالرحيم بررسي اثر رطوبت و نرخ تغذيه گندم بر تلفات برداشت با کمباين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
433 خوراني ، عالمتاج بررسي گروه هاي حرف اضافه اي در گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
434 خوراني ، مهدي بررسي پديده رمز گرداني در زبان کردي ( گويش کلهري) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
435 خوروش ، علي بررسي و مقايسه بسامد و انواع واژه هاي فرضي ( غير عربي) در روزنامه هاي ايراني قبل و بعد از انقلاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
436 خوش آداب ، احمد بررسي انطباق مباني فلسفي درباره چيستي رياضيات با رياضي دوره ابتدائي از ديدگاه معلمان کتاب ششم ابتدائي در سال تحصيلي ۹۲-‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
437 خوش زبان خسرو شاهي ، حسن بهبود ضريب يانگ آلياژ AZ 80‎ با اضافه کردن نانو ذرات و يا عناصر آلياژي و استفاده از فرايند شکل دهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
438 داداش زاده طارمي ، حسين بررسي موانع تحقق اهداف علمي آموزشي دوره ابتدايي ايران از ديدگاه آموزگاران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
439 دادفرما ، سميه بررسي رابطه بين سبک تفکر و سبک تربيتي والدين در بين دانش آموزان دوره متوسطه علوم انساني ناحيه دو همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
440 دارائي ، نسرين بررسي کارکرد سياسي دولت در انديشه کانت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
441 دانسفهاني ، زهرا بررسي و تحليل کنايه در جلد اول و دوم شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
442 دانشور قرباني ، پژمان بررسي عددي جريان سيال MEMS‎ در ميکروکانال و تعيين مشخصه هاي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
443 داود ، آدينه بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و پارامترهاي موثر بر آن و مکان يابي آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
444 داوديان ، مازيار تحليل عددي و تجربي پاراشوتها در ريندلدزهاي مختلف و ونتهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
445 داوديان ، مازيار تحليل عددي و تجربي پاراشوتها در رينولدزهاي مختلف و ونتهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
446 داوري ، نرگس تاثير ساختار جنسيت - تکليف - برنامه ريزي قبل از تکليف و برنامه ريزي حين تکليف بر عملکرد زبان آموزان سطح پيشرفته ايراني ا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
447 دبيرزاده ، آرش اکستروژن هيدرو ستاتيکي آلياژ منيزيم AZ80‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
448 دده بيگلو ، مهدي تاثير تعامل از طريق کامپيوتر در درک و توليد لغت زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
449 درافشاني ، زهرا بررسي و جايگاه شادي و سرور و ابتهاج از ديدگاه فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
450 درجاني ، علي بررسي اثر تنش کم آبي بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام پائيزه کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
451 درخشان ، يوسف بررسي اثر فاصله خطوط کشت و کاربرد علف کش هاي متداول در مديريت علف هاي هرز کلزاي پاييزه BRASSICA NAPAS‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
452 درخشان، عذرا بررسي فقهي معامله به قصد فرار از دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
453 درخوش ، فاطمه اوضاع سياسي اجتماعي مصر و شام از ظهور عباسيان تا فروپاشي دولت اخشيديان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
454 درزي رامندي ، عذرا بررسي سياست خارجي دولت نهم در مقابل آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
455 درزي رامندي ، محمد بررسي تطبيقي محتواي کشف المحجوب و رساله قشيريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
456 دروبش متولي ، نصرالله بررسي کارايي علفکش بوتيزان در مزارع کلزاي دشت قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
457 درويشي ، سهراب ارتباط بين ديدگاه هاي مدرسين زبان انگليسي با تکنيکهاي تدريس و نوع کلاس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
458 درگاهي ، حبيب بررسي نسب و حسب در به خلافت رسيدن خلفاي عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
459 درگاهي ، صالح بررسي اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و تنش خشکي بر رقابت علف هاي هرز ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
460 درگاهي ، عليرضا تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي گياه زراعي چاودار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
461 درگاهي ، محمدرضا اثر کشت تاخيري بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
462 دستگيري ميانجي ، ليلا ارزيابي استفاده از سويه هاي باکتري سودوموناس در شرايط مختلف رطوبتي بر رشد و عملکرد آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
463 دشته ئي پور ، ناصر به کارگيري روش پيچش براي تعيين تاثير شرايط محيطي سخت بر مقاومت بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
464 دشتکي حصاري ، احمد بررسي رابطه بين نيازهاي زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهاي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
465 دلير ، دل انگيز بررسي اطلاعات واژگاني افعال ساده زبان فارسي برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
466 دليرشعار ، فاطمه بررسي حالات عاطفي پهلوانان نامي شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
467 دهباشي ، محمد هادي بررسي تغييرات شيب بر انتقال حرارت جابجايي درون فضاي حلقوي دو استوانه هم محور پرشده با محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
468 دهقان ، محمد بررسي اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر برخي از خصوصيات فيزيکي و مکانيکي خاک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
469 دهقان ، محمد امين بررسي عملکرد لرزه اي ميراگر هيستر زيس لوله در لوله براي کاربرد در قالب هاي فولادي مهاربندي شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
470 دهقان تفتي ، مريم بررسي رابطه خود بسندگي و يادگيري هدفمند و مهارت خواندن فراگيران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
471 دهقان نژاد ، ليلا بررسي تاثير تنوع قومي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه متوسطه هشتگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
472 دهقاني پور، ليلا آيين کشورداري در سياستنامه و قابوسنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
473 دهقانپور ، سجاد بررسي عددي و تجربي بارگذاري جانبي بر روي سازه هاي جدار نازک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
474 دودانگه جهانگيري ، سپيده بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
475 دودمان ، آرش بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم گونه بر روي صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
476 دودمان ، فرح بررسي وضعيت آموزش و پرورش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
477 دوستي ، داود بررسي اثر جريان پالسي بر راندمان و نتيلاتور بازيافت حرارت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
478 دوستي، علي تاثير ماليات بر نگرش مردم نسبت به مشروعيت دولت دهم جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
479 دولت آبادي ، رامين تاثير سرعت پيشروي و عمق شخم بر روي گشتاور مورد نياز يک روتيواتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
480 دولتي ، طاهره بررسي و تحليل فقهي حقوقي هبه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
481 دولتي ، يوسف بررسي فقهي و حقوقي پرداخت مهريه عندالمطالبه و الاستطاعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
482 دولتي، غلامرضا بررسي تفکيک قوا در نظام مبتني بر ولايت فقيه با تاکيد بر چالش هاي موجود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
483 ذاکرالحسيني ، بهروز بررسي گونه هاي گياهي مخاطره آميز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
484 ذاکري ، سميه بررسي تاثير پوشش نانو ذرات فلزي روي انتقال حرارت جابجايي اجباري در لوله هال پره دار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
485 ذاکرين ، فاطمه بررسي تاثير داستانهاي قرآني بر مهارت فلسفه ورزي دانش آموزان دخترانه پايه سوم راهنمايي منطقه اسفروين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
486 ذاکرين، حميدرضا بررسي اکوفيزيولوژيکي پاسخ ارقام کلزا به محلول پاشي عنصر کم مصرف روي و آهن در رژيم هاي مختلف رطوبتي دکتري ‎۱۳۹۲
487 ذبيح پور روشن ، مجتبي بررسي صفات و تونينگ در رفتار با بقاياي گياه اصلي در ژنوتيپ هاي مختلف برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
488 ذبيحي ، حسن بررسي عوامل انسجام دستوري ارجاع - حذف - جانشيني در متون اجتماعي مطبوعات ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
489 ذبيحي ريحان آبادي ، امين بررسي بهترين روش سوزن زني توتون بارلي با استفاده از دستگاه ماشين دوخت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
490 ذوالفقاري ، محمد بررسي تجربي و شبيه سازي حد بالستيک پانل هاي ساندويچي آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
491 ذوالفقاري ، محمدحسن بررسي تجربي و عددي اثرهاي پارامترهاي مختلف بر توزيع تنش پسماند ناشي از استنباط سرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
492 رئوفي ، پگاه بررسي و مقايسه به کارگيري کنش گفتاري امتناع بين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
493 رئيسي ، محمد رضا تاثير تجربيات شخصي زندگي در يادآوري و نگهداري واژگان روي درک مطلب زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
494 رئيسي شيوياري ، حامد تاثير تراکم گياهي و مصرف علفکش هاي پس رويشي در کنترل علف هاي هرز پهن برگ سورگوم جارويي در منطقه ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
495 رازياني ، برهان بررسي رابطه فرد و جامعه در مکتب اگزيستانسياليسم و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
496 راه نورد، آپتين بررسي خصوصيات اکوفيزيولوژيکي ، فيتوشيميايي و ژنتيکي گل راعي (Hypericum Perforatum L‎ ) رويش يافته در اقليم خزري دکتري ‎۱۳۹۱
497 راه چمني ، حسين بهينه سازي انواع اتصالات RBS‎ خمشي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
498 ربيعي ، صديقه بررسي تاثير پذيري امنيت سياسي - اجتماعي داخلي از نابرابري هاي اجتماعي کشور در دهه ي اخير ( استان قزوين) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
499 ربيعي لاکمه سري ، محمد بهينه سازي چند هدفي عملکرد يک نيروگاه بخار با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
500 رجب پور ، محمد بررسي نمودهاي دفاع مقدس در شعر مقاومت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
501 رجبعلي نژاد ، علي بررسي عملکرد ايالات متحده آمريکا در قبال تحولات ۲۰۱۰-‎۲۰۱۲ سوريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
502 رجبي ، زهرا بررسي فقهي روابط داد و ستد با اقليت هاي ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
503 رحماني ، آرزو بررسي رابطه بين باورهاي ديني و آسيب پذيري اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
504 رحماني ، ابوالفضل احکام فقهي نهج البلاغه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
505 رحماني ، انيسه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و عزت نفس دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهرستان تاکستان سال تحصيلي۹۱-‎۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
506 رحماني ، ايرج بررسي فلسقه تربيتي زرتشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
507 رحماني ، بهمن بررسي هاي تاريخي و فرهنگي قوم تات در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
508 رحماني ، جواد بررسي گروه اسمي در گويش تاتي بر مبناي نظريه ي ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
509 رحماني ، حسن بررسي نقش فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در رشد و استقلال انديشه اقتصادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
510 رحماني ، خديجه ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي و پومولوژيکي تعدادي از ژئوتيپ هاي اميد بخش گردو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
511 رحماني ، داود تاثير منابع نيتروژن و سطوح مختلف سولفات روي بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد کلزاي پائيزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
512 رحماني ، رضا بررسي خصوصيات مکانيکي بتن مسلح شده به فيبرهاي لاستيک فرسوده استفاده براي روسازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
513 رحماني ، رمضان اخلاق در قصايد ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
514 رحماني ، زينب بررسي خانقاه در سده چهارم و پنجم هجري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
515 رحماني ، سمانه بررسي نقش عرف در استنباط احکام از نظر شيعه و سني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
516 رحماني ، سمانه تاثير مقادير نيتروژن و محلول پاشي با آهن ، روي و مس بر صفات زراعي گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
517 رحماني ، شهلا بررسي اصول و روش هاي تربيتي از ديدگاه پيامبر اکرم (ص) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
518 رحماني ، طاهره بررسي رابطه بين عوامل خانوادگي و بهداشت رواني دانش آموزان اول متوسطه شهرستان تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
519 رحماني ، عادل بررسي گروه فعلي در گويش تاتي تاکستان بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
520 رحماني ، عبدالله بررسي ديدگاه هاي تربيتي امام سجاد (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
521 رحماني ، علي بررسي توسعه فضاي کعبه و مسجدالحرام قبل از اسلام تا پايان امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
522 رحماني ، عليرضا بررسي مقابله اي مشارکت مردم تاکستان در انتخابات هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
523 رحماني ، فرج بررسي موانع روانشناختي دوره پهلوي دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
524 رحماني ، فرزانه تبيين و مقايسه روشهاي تربيتي در اسلام و پراگماتيسم ‎۱۳۹۲
525 رحماني ، فرشيد اهميت و مراحل آشنايي طرفين پيش از ازدواج از ديدگاه فقه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
526 رحماني ، ليلا تاثير اقليم بر آثار احمد محمود کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
527 رحماني ، ليلا تاثير تنش خشکي وميزان مصرف زئوليت بر خصوصيات زراعي و عملکرد گلرنگ رقم گلدشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
528 رحماني ، مجيد بررسي امکان کاهش مصرف علف کش توفوردي ام سي آ در کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
529 رحماني ، محبوبه اوضاع سياسي و اجتماعي خراسان و ماورا ء النهر در زمان سلطان تکش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
530 رحماني ، محمد بررسي ماهيت قدرت در زمان محمد علي شاه قاجار و دوره استبداد صغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
531 رحماني ، مريم بررسي عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
532 رحماني ، مريم بررسي جلوه هاي طبيعت در اشعار نيما کارشناسي ارشد
533 رحماني ، منوچهر تاثير انديشه هايدگر بر آراي سياسي و فلسفي متفکران معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
534 رحماني ، مهدي تاثير سطوح مختلف تنش کم آبي و جاذب بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
535 رحماني ، نويد تاثير زمان آبياري و کاربرد نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي هميشه بهار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
536 رحماني ، هادي احساس و عاطفه در اشعار خاقاني شرواني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
537 رحماني ، وحيده بررسي مباني فقهي و حقوقي تاديب و تنبيه کودک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
538 رحماني ، يوسف بررسي مقاومت حرارتي با خواص متغير در تجهيزات ميکروالکترونيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
539 رحماني ، کامران بررسي مباني فقهي و حقوقي ورزش و تربيت بدني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
540 رحماني ، کاوه آزمايش و بررسي عددي اثر ابعاد نمونه و دستگاه در ميله هاپکينسون پيچشي با استفاده از نرم افزار LS-DYNA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
541 رحمت خواه ، معصومه ارتباط بين راهبردهاي فراشناختي و تفکر انتقادي در فراگيران زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
542 رحمتشاهي ، ماني بررسي تاثير روشهاي مختلف فشرده سازي ماتريس ها در عملکرد سيستم هاي کنترل فعال به هنگام زلزله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
543 رحمتي ، سعيد بررسي روزنامه ( دولت عليه ايران ) از ديدگاه زبان شناسي انتقادي با رويکردي مبتني بر نظريه ون ليوون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
544 رحمتي ف منيزه اساطير سامي و ايراني در ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
545 رحمني ، آزيتا بررسي و تحليل فقهي رقص و حرکات موزون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
546 رحمني ، ابوالفضل انواع آزار و اذيت و شکنجه و کشتار در زمان بني اميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
547 رحمني ، سودابه بررسي تاثير آموزش فلسفه بر رشد مهارت هاي استدلالي دانش آموزان۱۱-‎۶ سال از نگاه معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
548 رحمني ، سياوش اوضاع سياسي و اجتماعي سرزمين فارس از آغاز اسلام تا پايان دوره امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
549 رحمني ، مسعود احتکار و تبعات اجتماعي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
550 رحمني ، مهدي بررسي فقهي و حقوقي اجراي اسناد رهني لازم الاجرا در ثبت اسناد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
551 رحمني ، کريم تاثير فرآيند اکستروژن بر استحکام منيزيم خالص و آلياژ در دماي اتاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
552 رحمني، سپيده بررسي مقايسه اي عملکرد زنان از لحاظ اجتماعي و سياسي در دو مقطع زماني مشروطه و انقلاب اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
553 رحيمي ، عين اله بررسي و شناخت قزاقهاي گرگان و رشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
554 رحيمي ، ناهيد تاثير ريشه شناسي ، نشانه هاي متني و دانش واژگاني بر درک و توليد اصطلاحات انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
555 رحيمي حاجي آبادي ، ابراهيم بررسي نانو مواد در نگهداري تخم مرغ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
556 رحيمي ستوده، ايرج بررسي تصدي مناصب حکومتي توسط زنان از نظر فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
557 رحيمي سرخني ، ربابه بررسي فقهي و حقوقي اسناد کتبي و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
558 رحيمي قره چيق ، حاجيه بررسي مقايسه تاثير گزاري تدريس لغت از طريق فراخواني بر يادگاري واژگان زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
559 رحيمي مسئله نژاد ، ساناز بررسي و تحليل وجوه افتراق و اشتراک سبب و مباشر در فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
560 رحيمي نصيرمحله ، جمشيد بررسي اشعار قاآني شيرازي از نظر لفظ و محتوا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
561 رحيمي، محمدرضا ارزيابي مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت دانه اي شهرستان کرمانشاه (دهستان ها) براساس فنولوژي و خسارت علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
562 رزاقي ، محمود تاثير نانو ذرات AL203‎ بر استحکام کششي و فشاري شکل پذيري منيزيم خالص و آلياژ AZ80‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
563 رستمي ، امير بررسي قدرت اجتماعي در گفتمان پسران دبيرستاني در زبان کردي گويش سنندجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
564 رستمي ، راحله بررسي تاثير تراکم بوته و مديريت علف هاي هرز بر توان رقابتي ذرت سيلويي با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
565 رستمي ، زهرا تاثير تدريس استراتژي هاي درک شنيداري بر عملکرد درک شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
566 رستمي ، صالح بررسي اثر تاريخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام کلزا در کشت بهاره در منطقه ماهنشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
567 رستمي ، عبدالکريم بررسي سيره سياسي امام علي (ع) در دوران خلافت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
568 رستمي ، غلامرضا بررسي مقايسه اي انسجام واژگاني در متون مطبوعاتي ورزشي در دو زبان انگليسي و فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
569 رستمي ، محمد حسين بررسي تعليم و تربيت ايرانيان عهد صفوي از نگاه سياحان اروپايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
570 رسولي ، توحيد بررسي اثر شيارهاي ناقص محيطي بر جذب انرژي لوله هاي استوانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
571 رشاد کوچصفهاني ، فاطمه بررسي رساله قشيريه از نظر فرم و محتوا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
572 رشوند ، زهره تاثير زيرنويسهاي تحت لفظي و خلاصه شده درون زباني و ميان زباني بر درک و توليد واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
573 رشوند آوه، روح انگيز آثار فقهي و حقوقي گذشت اولياي دم در قتل عمد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
574 رشوند، حميد بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
575 رشيدي ، آرزو بررسي وضعيت فقهي حقوقي کودکان نامشروع در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
576 رشيدي ، پريسا بررسي اثر مقادير پتاسيم بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
577 رضائي ، علي بررسي و چگونگي ميزان جذب انرژي استوانه هاي جدار نازک به کار رفته در بادبند به عنوان فيوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
578 رضائي نيا ، احمد ايل بختياري و مشروطيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
579 رضابيک تفرشي ، احسان بررسي تئوري و تجربي تاثير محيط هاي متخلخل بر افزايش انتقال حرارت در اطراف يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
580 رضابيگي ، مرضيه تاثير انسجام بر درک مطلب فراگيران مستقل از محيط وابسته به محيط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
581 رضايي ، بهمن بررسي مقاومت عرضي مثبت و منفي در ‎۱۴ تودخ يولاف وحشي نسبت به علف کش هاي باز دارنده استيل کوآنزيم آکريوکسيلاز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
582 رضايي ، علي اوسط تحليل شخصيت هوشنگ در اسطوره هاي ملي ايراني با تکيه بر اوستا و شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
583 رضايي ، فاطمه بررسي همگوني و هماهنگي و اکراي در گويش ترکي زنجاني بر اساس واج شناسي بهينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
584 رضايي ، مريم بررسي فقهي و حقوقي داوري و حکميت در طلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
585 رضايي ، کيوان اثر متانول و تتراهيدروفوليت بر رشد و عملکرد برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
586 رضايي جاويدان علي استعاره ديدگاه هاي حاکم برکلاس هاي زبان انگليسي در مدارس ايران تجزيه و تحليل نظر و عقيده ي دانش آموزان دبيرستاني در مورد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
587 رضايي سخا ، ليلا بررسي و تحليل احکام تکليفي و وضعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
588 رضايي نيک ، حسين تاثير نيتروژن و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
589 رضايي پور الماسي ، امير اصلاح منحني تنش - کرنش به روش انرژي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
590 رضيان، فهيمه بررسي فقهي حقوقي خواستگاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
591 رفيعي ، علي محمد اثر تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر خصوصيات زراعي آفتابگردان در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
592 رمضان ، ناهيد بررسي اصول و روشهاي ارائه مفاهيم ديني به کودکان از منظر تعليم و تربيت اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
593 رمضان يارندي ، محمدرضا تاثير آموزش نشانگرهاي گفتمان بر سلاست گفتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
594 رمضاني ، ماهان تاثير مقادير تقسيط نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياهان دارويي خردل در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
595 رمضاني جولادي ، عبدالعلي بررسي فقهي و حقوقي وظايف و تکاليف همسايه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
596 رمضاني سه شنبه ، راحله بررسي مقابله اي برخي از عناصر بي صورت در انگليسي و فارسي بر اساس نظريه کمينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
597 رمضاني ليما ، علي بررسي و بازتاب مساله ي خراق و هجران در غزليات حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
598 رمضاني نژاد ، مهران بررسي آگهي هاي بازرگاني بر رسانه هاي فارسي و انگليسي زبان با رويکرد گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
599 رمضاني پور ، هما بررسي نقش و تحول فعل در گويش گيلکي آستانه بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
600 رنجبر ، سيروس بهبود عملکرد لرزه اي ساختمان هاي بتني موجود با قاب خمشي ويژه با بکارگيري ميراگر ويسکوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
601 رنجبر زاده ، مهرداد تاثبر نيتروژن و ماده ضد تنش POLYMER AG‎ بر ويژگي هاي زراعي کلزا در تاريخ هاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
602 رنگرزيان ، اکرم تاثير يادگيري به روش همياري بر سطح پيشرفت تلفظ فراگيرندگان زبان انگليسي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
603 رهبري ، پريسا ارزيابي فراگيران زبان انگليسي در مورد کارآمدي معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
604 رهبري کجهوق ، محمد علي بهينه سازي پارتويي در طراحي مکانيزم ها با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند هدفه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
605 رهنما ، مبينا بررسي تاثير سه روش بازخورد اصلاحي بر روي جنبه هاي گرامري و لغوي مهارت نوشتاري فراگيران ايراني در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
606 روح اللهي مقدم ، سيروس تاثير خودارزيابي بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
607 روزبه ، روح الله بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
608 روستايي ، حسن تاثير عوامل مخرب موجود در سيستمهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري هيدروژن سولفوره H2S‎, فسفين PH3‎ بر روي دوام و مقاومت بتن و را کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
609 روشنفکر، شادي اثر ماشينکاري بر تنش پسماند ناشي از جوشکاري لوله هاي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
610 رياحي ، اشرف بررسي گروه صفتي در گويش ترکي ساوه اي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
611 رياضي ، عصمت بررسي تاثير تنوع قوميتي بر رفتار سياسي شهروندان استان قزوين در سومين انتخابات شوراهاي اسلامي شهرو روستا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
612 رکابدار ، امير بررسي اثر مقادير نيتروژن بر کاهش دو علف کش برومايسيد آ در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
613 زارع ، آمنه بررسي توصيفي واجي، تصريفي و اشتقاقي واژه در گويش شيرازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
614 زارع زاده ، لطف اله اراضي محيات و موات کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
615 زارع چنيجاني ، عباس بررسي تاريخ کاشت و رقم مناسب کلزا در تناوب با برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
616 زارعي ، عباس تاثير روش هاي مختلف تدريس بر به يادآوري واژگان زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
617 زارعي ، مسلم پايش وضعيت ارتعاشات سانتريفيوژ TR 400‎ با شبکه هاي عصبي و مقايسه نتايج با تبديل موجک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
618 زارعي فرزانه ، علي بررسي فقهي و حقوقي رفتار هاي نابهنجار جنسي دوران بلوغ و بعد آن و راههاي کنترل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
619 زال بيگي ، سهيلا بررسي وضعيت مولفه هاي کفايت اجتماعي در طراحي برنامه ي درسي پايه ي ششم دوره ي ابتدايي از منظر معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
620 زحل ، اعظم بررسي مباني فقهي تعزيرات از ديدگاه فقه هاي اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
621 زرساو ، سامان بررسي عملکرد لرزه اي اتصالات تير پيوند به ستون با سخت کننده هاي مکمل در قاب هاي مهاربندي شده برون محور ebf‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
622 زرناني ، پريا تاثير شيوه هاي مختلف رمر گذاري در تشخيص و بکارگيري لغت در فراگيران ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
623 زروندي ، محمد تجزيه و تحليل زمينه هاي تحول در استراتژي سياست خارجي آمريکا بر منطقه خاور ميانه با تاکيد بر اشغال عراق کارشناسي ارشد
624 زرگر ، ميثم بررسي ميزان کارايي روش هاي مکانيکي و شيميايي مديريت علف هاي هرز در نظام کاشت دو رديف چغندر قند و مقايسه آن با نظام کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
625 زرگر ، نيلوفر اسطوره ناهيد در حماسه هاي ملي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
626 زرگر ارشادي ، سعيد تحليل ترمواکونوميک آب شيرين MED‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
627 زماني ، سيروان بررسي فرايند اشتقاقي کردي گويش سنندجي و مقايسه آن با فارسي گويش رسمي معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
628 زماني ارداق ، ثريا بررسي و تحليل فقهي و حقوقي معاملات بازار بورس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
629 زند اسرار ، مريم بررسي رابطه بين هوش هاي چند گانه نگارش استدلالي و نگارش توضيحي فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
630 زند کارگر ، معين پردازش تصوير خيار گلخانه اي با رهيافت شبکه عصبي به منظور به کارگيري در روبات برداشت خيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
631 زندي ، پيمان بررسي اثرات کود نيتروژنه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي شنبليله در تناوب با برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
632 زنگنه ، مصطفي بررسي نحو و معناي فعل هاي کمکي و وجهي فارسي بر اساس ديدگاه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
633 زهره وندي خسرو تاثير صنايع بديع متن بر درک مطلب و يادآوري مطالب براي دانشجويان رشته زبان انگليسي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
634 زيرک ، مريم تاثير داستان در مهارت افزايي کودکان و نوجوانان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
635 زکي زاده ، مهدي بررسي تجربي اثر چيدمان هسته مشبک مفتولي بر حد بالستيک سازه هاي ساندويچي با رويه آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
636 زکي پور رحيم آبادي ، الهيار اثر محلول پاشي روي و اسيد آمينه بر رشد و عملکرد گياه تريتيکاله به عنوان کشت دوم در اراضي شاليزاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
637 ساساني ، افسانه بررسي تاثير جنسيت بر نحو نوشتاري دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
638 ساعي ، حسن تحليل تجربي و عددي حرکت پيگ ( توپک) با دريچه ميان گذر در خطوط لوله گاز طبيعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
639 ساغبگلو ، صادق تحليل عددي انسداد لايه مرزي خفگي در پورت موتورهاي با سوخت جامد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
640 سالار ، حسن پژوهشي در آثار تاريخي منطقه قومس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
641 سامانلو، عليرضا تاثير شيعي در سياست و کشورداري شاه اسماعيل صفوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
642 ساماني پور ، حسين بررسي تاثير ذرات نانو در افزايش انتقال حرارت در رادياتور خودرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
643 ساکتي قزويني، رقيه بررسي فقهي و حقوقي استقلال مالي زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
644 سبک رو فومني ، کاميار اثر کود نيتروژن و آبياري شياري يکطرفه و دو طرفه بر عملکرد کمي و کيفي توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
645 سبک رو فومني ، کاوه اثر متانول بر رشد و عملکرد توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
646 ستوده ، رضا تاثير تاريخ کاشت و تنش خشکي بر صفات زراعي ارقام بهاره و پاييزه کلزا در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
647 ستوده ، مريم تاثير تدريس استراتژي هاي خواندن و مکالمه گسترده بر خواندن و درک مفاهيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
648 ستوده زنجاني ، معصومه تحقيق و بررسي ميزان هماهنگي مابين دانش حرفه اي و تدريس عملي معلمين انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
649 سجاديان ، سيد علي بررسي عملکرد کوره هاي حرارتي پيشگرم فولاد با استفاده از مشعل هاي اکسيژني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
650 سحاب علي نظري ، يزدان بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار لرزه اي تير پيوند در قاب هاي مهار بندي شده واگراي متشکل از تير پيوند لانه زنبوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
651 سرائي ، بهمن تاثير مکالمه تکليف محور بر عملکرد گفتاري زبان آموزان ايراني سطح متوسط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
652 سرابي ، آرمان تاثير تاريخ کاشت نيتروژن و محلول پاشي روي ZN‎ بر صفات زراعي کلزا در منطقه مغان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
653 سرابي ، فرنگيس امثال و حکم در ديوان صائب تبريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
654 سرابي ، محمد احکام و حقوق ايتام در اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
655 سرابي ، مريم امثال و حکم در ديوان صائب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
656 سرور اماني ، رضا تاثير تاريخ کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر عملکرد و ماده موثره دو رقم گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
657 سروش نيا، سهيل بررسي تاثير الياف روي خوردگي بتن هاي سبک هوادار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
658 سريري ، محمد استفاده از ميراگر TADAS‎ به جهت مستهلک کردن انرژي زلزله در ساختمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
659 سرپرست ، محمد رضا تحليل اگزرژي و بهينه سازي سيکل رنگين آلي براي بازيابي حرارت اتلافي نيروگاه لوشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
660 سعادتمند ، ميثم ارزيابي خواص مهندسي بتن حاوي ترکيب سراميک و آجر ضايعاتي خرد شده به عنوان جايگزين بخشي از ريزدانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
661 سعيدي ، زهرا افکار تربيتي در حديقه الحقيقه سنايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
662 سعيدي ، قزلقيه ، شاه بخت بررسي مباني فقهي رياست مرد بر خانواده با تاکيد بر آيات الاحکام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
663 سعيدي ، معصومه بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي عباسيان در عصر نفوذ ترکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
664 سلطاني ، مريم بررسي سبکي ديوان آيت الله کمپاني ( مفتقر) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
665 سلطاني فر ، ايرج بررسي امکان وقوع تجزي در اجتهاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
666 سلطانيه ، ميلاد بررسي تاثير نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم به روي برخي صفات کمي و کيفي گياه زراعي عدس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
667 سلماني ، ميکائيل بررسي تاثيرات تجميع انتخابات رياست جمهوري و شورا ها بر مشارکت سياسي مردم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
668 سليماني ، ابراهيم استحسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
669 سليماني ، احمد بررسي اثر مقادير نيتروژن و زمان برداشت بر صفات کمي و کيفي گياهان علوفه اي کلزا و خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
670 سليماني ، فاطمه بررسي مقابله اي عامل زمان در فعل فارسي و گيلکي رشتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
671 سليماني ، کبري بررسي فقهي و حقوقي گواهي عدم امکان سازش در مبحث طلاق با تاکيد بر رويه قضايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
672 سليماني روزبهاني ، ندا بررسي الکل و فراورده هاي آن در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
673 سليمي باوند پوري ، آزما بررسي تاثير سه روش آموزش لغت ، عکس ، شعر ، و روش کليد واژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
674 سميع ، فهيمه بررسي روابط خارجي ايران و چين با تاکيد بر پرونده ي هسته اي ايران در دهه اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
675 سنايي ، عليرضا بهينه سازي چند هدفي فرايند نفوذ پرتابه در برخورد با سرعت بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
676 سهامي گيلاني ، مريم تاثير تکنيک هاي تعامل گروهي بر روي خواندن و درک مفاهيم و يادگيري واژگان در زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
677 سهندي ، صديقه بررسي متدوال ترين اصطلاحات خودماني رايج در ميان دختران دبيرستاني شهرستان خرم دره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
678 سهندي ، علي اجرت المثل زوجه در فقه اماميه و قانون مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
679 سوار رخش ، راحيل بررسي فرايند ترکيب و اشتقاقي در دست نوشته هاي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
680 سوري ، محمد بررسي تجربي اثر دما بر عمر خستگي و خستگي سايش آلومينيوم T6-7075‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
681 سوقاني ، مژگان بررسي تاکيد در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
682 سياح ، زهرا بررسي گروه حرف اضافه در گويش ترکي ساوه اي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
683 سيارمنش ، نگين بررسي نشانه شناختي نوشتار زنانه در اشعار پروين اعتصامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
684 سياه پشت خاچکي ، حميد بررسي نسبت ميرايي بهينه در ميراگرهاي ويکسوز مايع نصب شده در قاب هاي مهاربندي شده ي فولادي تحت زلزله اي حوزه ي نزديک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
685 سياه کمري ، ابراهيم بررسي اثر آب بر راندمان برج خنک کننده خشک طبيعي نيروگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
686 سياه کمري ، اکرم بررسي زبان مخفي ميان جوانان ‎۱۸ تا ‎۲۸ ساله در کرمانشاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
687 سيد قوامي ، سيد محمد تبيين سيره سياسي و فرهنگي امام حسن مجتبي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
688 سيد قوامي ، فاطمه السادات تاريخ در نهج البلاغه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
689 سيد موسوي ، سيد صابر ارزيابي حرارتي - اقتصادي مبدلهاي حرارتي بازتاب مورد استفاده در سيکلهاي گازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
690 سيدي ، رويا بررسي ارتباط بين قدرت پيش بيني هوشهاي توانايي يادگيري واژگان در زبان دانش آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
691 سيدي پور ، حسين بررسي امکان مديريت تلفيقي علف هرز جودره در زراعت گندم در استان قم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
692 سيديان شيشوان ، سيده سارا بررسي تطبيقي پناهندگي از ديدگاه فقه موضوعه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
693 سيف وند ، راضيه بررسي ميزان تاکيد محتواي کتاب هاي تفکر و پژوهش پايه ي ششم ابتدايي بر پرورش مهارت هاي تفکر انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
694 سيفي ، بهروز تحليل عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريان نانوسيال نقره - آب در داخل يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
695 سيفي ، خسرو اصول و روشهاي تربيتي امام محمد باقر(ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
696 سيفي عباسي ، مريم بررسي نقش ( زاويه ديد) در تحليل گفتمان روايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
697 سيفي قوجه بگلو، مجتبي اندازه گيري و مقايسه ميزان مصرف سوخت ، توان و آلايندگي در سامانه سوخت رساني ديزل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
698 شادرام ، زهرا بررسي فقهي و حقوقي تدليس در نکاح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
699 شادور ، وحيد تاثير زئوليت بر صفات زراعي سه رقم جو در رژيم هاي مختلف رطوبتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
700 شاه آبادي ، محمد تاثير ميزان عمق مدفون شدگي فنداسيون گسترده بر اثر اندر کنش خاک - سازه در پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي منظم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
701 شاه باقي ، مسعود بررسي اثر نسبت پليمر به سيمان روي خصوصيات عملکردي ملاتهاي مختلف ... کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
702 شاه حسيني، صادق اوضاع گروس در زمان قاجار از لحاظ اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
703 شاه رکني ، سيده شيما بررسي حضور سياسي - اجتماعي زنان ايراني در دوران مشروطه (۱۲۸۵-‎۱۳۳۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
704 شاه محمدي ، امين بررسي عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور وقابهاي مهاربندي هم محور غير متقارن فولادي در نزديکي گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
705 شاهباقي ، محمد بررسي اثرات آرايش کاشت و مديريت مصرف کود نيتروژن در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
706 شاهرخي ، محمود رضا انتقال حرارت برروي يک ورق به واسطه حرکت چشمه حرارتي ليزر و تعيين شکل چاهک مذاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
707 شاهمرادي ، ابوالفضل بررسي نگرش ايالات متحده آمريکا نسبت به اسلامگرايان در تحولات نوين مصر کارشناسي ارشد
708 شاهي احمد آباد ، حجت بررسي تاثير دوره هاي مختلف تداخل علفهاي هرز بر رشد عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريدهاي ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
709 شايان مهر ، متين بررسي اثر تاريخ زماني انتقال بر مشخصات مکانيکي بتن سبک در بتن هاي تازه و سخت شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
710 شايسته نيا ، رضا تاثير تراکم بوته ومصرف بهينه علفکش بر توان رقابتي گياه گلرنگ با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
711 شاکر ، موسي اردبيل و نقش آن در قيام خرم دينان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
712 شبستر ، شادمان بررسي فقهي و حقوقي اخذ به شفعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
713 شبستري ، علي تاريخ و فرهنگ کردستان ايران در دوره اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
714 شجاع ،محمد مهدي بررسي راندمان يک مبدل حرارتي فشرده جريان متقاطع در سامانه خنک کاري موتور با نانوسيال هاي مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
715 شجاعي علي آبادي ، سيد نورالدين بررسي و نقد فقهي اهم موارد کنداسيون رفع تبعيض از حقوق زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
716 شجاعي قاديکلاني ، مرتضي بررسي کاربرد مقادير نيتروژن و تراکم بر خصوصيات زراعي و عملکرد کلزا BRASSICA NAPUSL‎ در زمين شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
717 شريف ، محسن بررسي تاثير الياف پلي پروپپلن بر خواص مکانيکي بتن سبک سازه اي ليکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
718 شعاع ، جاهد تاريخ و تطبيق آثار مهم جغرافي دانان برجسته ي مسلمان قرن ‎۳و‎۴ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
719 شعاعي ، علي بررسي تئوري و تجربي اکستروژن - فورجينگ متقارن با روش تاگوچي کارشناسي ارشد
720 شعاعي ، مريم تاثيرحاشيه نويسي معاني لغات بر درک مطلب خواندن فراگيران ايراني در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
721 شعباني ، محمدرضا بررسي خواص مهندسي بتن خود تراکم حاوي پودر سر بارهاي مسي و کوره ذوب آهن به عنوان پرکننده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
722 شعباني ، مرضيه بررسي مطابقت فعل و فاعل در گويش ترکي زنجاني بر اساس کمينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
723 شعباني ، مريم بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
724 شعباني گسکمين جان ، ارشاد بررسي گروه اسمي گويش تالشي شاخور بر مبناي نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
725 شعيبي ، شاهين تحليل تجربي و عددي رفتار حرارتي يک مخزن ذخيره آب با دماي ورودي متغير از جمع کننده خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
726 شفق پور ، توحيد بررسي جغرافياي تاريخي آستارا از صفوي تا اوايل حکومت پهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
727 شفيعي ، رسول تحليل عددي انتقال حرارت جابجايي در يک حفره با استفاده از نوسانات آلتراسونيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
728 شفيعي ، علي بررسي و تحليل حجيت ظواهر قرآن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
729 شفيعي ، محمد تاثير تفکر اسلامي بر تعليم و تربيت غرب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
730 شفيعي ، هانا بررسي ويژگيهاي توجه کردن در فرآيند بازخودرو و بازده نوشتن در ميان سطح مهارت زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
731 شفيعي فر ، علي بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقدام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
732 شقاقي ، شعبان بررسي فقهي و حقوقي نفقه اقارب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
733 شقايقي طوسي ، فائزه بررسي زبان شناختي و ويژگي هاي اشعار خيام با توجه به بسامد آماري گونه هاي هنجار گريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
734 شمس ، رويا بررسي تاثير تنش خشکي بر عملکرد ارقام و هيبريدهاي اميد بخش آفتابگردان در کشت دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
735 شمسي ، سيد مهدي بررسي تاثير آبياري نوبتي و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شرايط آب و هوايي استان گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
736 شمسي ، کيوان تاثير محلول پاشي با عناصر ريزمغذي در شرايط مختلف رطوبتي بر روي ارقام گندم دکتري ‎۱۳۹۲
737 شهاب ، حميد رضا بررسي کاربرد زوج پانل برشي در قاب هاي مهاربندي شده برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
738 شهابي ، اتابک بررسي تاثير ابزارهاي اجتماعي ماهواره ، اينترنت ، بلوتوث ، در زبان محاوره اي نوجوانان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
739 شهباز زاده ، رسول بررسي و تحليل عددي اثر پديده الکترو هيدرو ديناميک بر کنترل لايه مرزي آرام به کمک دو الکترود نواري چسبيده به سطح استوانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
740 شهبازي ، اسدالله تاثير تحولات اخير جهان عرب بر نقش و جايگاه منطقه اي ايران (۲۰۱۲-‎۲۰۱۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
741 شهرآزاد ، علي بررسي و شبيه سازي سيستم توليد قدرت ترکيبي خورشيدي - بادي براي يک ايستگاه پمپاژ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
742 شهرزادپور ، زينب بررسي تکنيک هاي برجسته ساز در شعر شاملو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
743 شهسواري ، حسن بررسي رابط بين برگزاري گردش هاي علمي و اردوها با بالارفتن ميزان يادگيري درس علوم تجربي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
744 شهسواري ، زهرا بررسي فقهي و تطبيقي مهمترين عقود بانکي کشور در قالب حقوق و تعهدات فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
745 شهسواري ، يوسفعلي تاثير فتح خرمشهر بر وحدت ملي و حفظ ايران زمين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
746 شهيدي امام جمعه ، فرهود بررسي رفتارهاي لرزه اي جزئيات جديد اتصال گيردار به ستون قوطي CONXL‎ و مقايسه آن با اتصالات معمول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
747 شهيدي پور ، وحيد بررسي تاثير روشهاي مختلف ارايه بر روي يادگيري اصطلاحات زبان دوم در محيط آموزش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
748 شوندي ، محمود بررسي فقهي حقوقي منافع و مضار انرژي هسته اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
749 شيباني ، رامين تاثير نوع عمل آوري بر مقاومت سطحي بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
750 شيخ پور آهنداني ، سميه تاثير لغات تخصصي و عمومي بر درک مطلب متون تخصصي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
751 شيخلو ، نفيسه بررسي برخي خصوصيات زراعي ارقام جديد گلرنگ ديم در دو کاشت انتظاري و بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
752 شيخي ، کبري بناهاي تاريخي خراسان در عهد سلجوقيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
753 شيخي فر، ليلا بررسي فقهي حقوق تنبيه زوجه توسط زوج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
754 شيرازي ، محمد هادي تاثير روش هاي مبارزه با علف هاي هرز و مقادير نيتروژن بر توان رقابتي گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
755 شيرود نجفي ، آيت ارزيابي ويژگي هاي کيفي بذر و ارقام تجاري تنش خشکي ديده و انبارداري شده گياه سويا در شرايط آزمايشگاه و گلخانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
756 شيري ، حبيب الله التقاط و سرپرستي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
757 شيريان ، مسعود بررسي اثر محلول پاشي با عناصر آهن و روي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
758 شيعه زاده ، حسن ارتباط فقه و اخلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
759 شيلخو ، توران تاثير فلسفه غرب بر تعليم و تربيت ايران بعد از دارالفنون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
760 شکاري ، عدالت بررسي ابهام واژگاني و ساختاري آگهي هاي تبليغاتي روزنامه ها و مجلات فارسي و انگليسي زبان و نحوه رفع ابهام از آنها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
761 شکروي ، مهدي بررسي امکان کنترل شيميايي علف هاي هرز در برخي از سيزيجات برگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
762 شکري ، امن الله برآورد سطوح توجيح کننده براي مالکيت تراکتور MF 399‎ در کشت محصولات عمده شهرستان پارس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
763 شکري افشار ، نيما انواع هوش چند گانه در قالب پيش بيني کننده هاي درک مطلب و دانش لغوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
764 شکوري ، لاله تاثير آزمونهاي کوتاه بر يادگيري واژگان زبان انگليسي در دانش آموزان دختر و پسر ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
765 شکوري ،لاله تاثير آزمونهاي کوتاه بر يادگيري واژگان زبان انگليسي در دانش آموزان دختر و پسر ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
766 شکوري نيا، ماهرخ بررسي فقهي حقوقي تدليس در نکاح و مصاديق رايج و غير رايج در مقايسه با حقوق انگلستان و فرانسه و ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
767 صادق پور ، مرضيه تاثير موضوعات مورد علاقه و سازگار با پيشينه ي ذهني زبان آموزان بر درک مطلب فراگيران سطوح پيشرفته ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
768 صادقي ، حامد ارزيابي سطح عملکرد سازه هاي فولادي قاب مهاربندي بر اساس استاندارد ‎۲۸۰۰ به کمک نشريه ‎۳۶۰ و تحليل ديناميکي غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
769 صادقي ، علي بررسي تطبيقي انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر با انقلاب اسلامي ايران ‎۱۹۷۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
770 صادقي ، عيسي بررسي تاثير جلوه هاي تربيتي و فرهنگي حماسه عاشورا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
771 صادقي ، فاطمه بررسي طلاق و فسخ نکاح در فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
772 صادقي ، محمد رضا تاثير انگيزه در جرم جنسي زنا و مسائل مربوط به آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
773 صادقي ، محمد زمان تاثير استفاده از فوم بر روي مقاومت سازه هاي مشبک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
774 صادقي آبي سفلي ، محسن بررسي انتقادي رهيافت آزادي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي کارشناسي ارشد
775 صادقي اردبيلي ، مهسا تاثير ارائه متن فيلم به صورت همزمان و غير همزمان و به زبان اصلي يا زبان مادري زبان آموزان در فهم و توليد لغت دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
776 صادقي قزويني ، محترم بررسي رابطه تاثير استفاده از فضاي مجازي اينترنت و شخصيت دختران در مقطع متوسطه شهر قزوين سال تحصيلي ۸۸-‎۸۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
777 صادقي نيارکي ، مجيد تاثير سياسي اجتماعي نخبگان سادات حسني در حکومت هاي مختلف از اواخر قرن اول تا آخر قرن چهارم هجري قمري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
778 صادقي کيا ، معصومه بررسي تاثير دوره تصدي مدير عامل بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
779 صادقيان ، بيتا استخراج الگوهاي معنايي براي زبان فارسي از با هم آيي واژگاني در پيکره زباني: با هم آيي فعل با مفعول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
780 صادقيان ، سميه بررسي و طبقه بندي افعال مرکب فارسي از لحاظ نقش هاي تماتيکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
781 صادقيان مطهر ، عليرضا تحليل تجربي و عددي مقاومت بالستيکي اهداف کامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله هاي کربني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
782 صارمي ، مونا بررسي مسايل جامعه شناختي در اشعار فروغ فرخزاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
783 صالحي ، اعظم بررسي تاريخي- اجتماعي - فرهنگي - هنري و اقتصادي شهرستان سميرم در عصر معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
784 صالحي ، رسول تاثير فعاليتهاي نگارشي تکليف محور بر درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
785 صالحي ، مهدي بررسي تجربي و عددي اثر هندسه مقطع بر رفتار مکانيکي جدار نازک پرشده با فوم فلزي تحت بارهاي ضربه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
786 صبر دوست ، فهيمه ارتباط ميان نگارش استدلالي ، باور شخصي و تفاوتهاي جنسيتي در زبان آموزان ايراني به عنوان زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
787 صبري ، شيرين اميد و نااميدي در اشعار سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
788 صداقت ، ليلا بررسي عمده ترين امتيازات اعطايي ايران به کشورهاي خارجي از زمان فتحعلي شاه تا احمد شاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
789 صدر محمدي معتمدي ، محسن تاثير کود دامي و برخي عناصر ريز مغذي بر رشد و عملکرد کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
790 صدري ، فرهاد تاثير قطع آبياري از مرحله گلدهي تا انتهاي دوره رشد بر صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
791 صدري، مهناز اجتماعيات در اشعار قيصر امين پور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
792 صديق جانبهان ، مصطفي اجاره و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
793 صديقي اغول بيگ ، فاطمه بررسي خود ارزيابي توانايي گفتاري با استفاده ار چارچوب مشترک ارزيابي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
794 صديقي کسمايي ، اميد اثر تراکم و فاصله رديف کاشت بر کشت دوم سه رقم لوبيا کرم کشاورز(پاچ باقلا) در گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
795 صديقي، غزاله اسلوب داستان نويسي دهه سي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
796 صعوديان ، فاطمه تاثير ساختار رمان تاريخي در ادبيات داستاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
797 صفايي راد ، مسعود تاثير همراهي متني و يا تصوير با محرک زباني بر عملکرد آزمون درک شنيداري زبان آموزان سطح بالا و سطح پايين ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
798 صفر عليزاده ، عليرضا تاثير تاريخ کشت زمستانه بر صفات زراعي ارقام بهاره کلزا در رژيمهاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
799 صفرخانلو، مهران استفاده از الگوي کاشت براي کاهش مصرف علف کش در ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
800 صفري ، بهرام بررسي دستگاه فعل ساده زبان فارسي از ديدگاه نظريه حالت ( فيلمور) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
801 صفري ، رويا تاثير تکنيکهاي توليدي مشارکتي بر يادگيري درک و توليد لغت زبان انگليسي زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
802 صفري ، محمد بررسي و شخصيت بابک خرمدين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
803 صفري ، مينا تاثير تدريس استراتژيهاي خواندن بر توانايي درک مطلب دانشجويان ايراني براي اهداف وبژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
804 صفوي فرد ، ناديا بررسي تنش خشکي آخر فصل بر روي صفات زراعي ارقام جديد کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
805 صفي اله ، صالحي بررسي عوامل موثر استفاده از تجهيزات هوشمند در تدريس معلمان پايه ششم ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
806 صفي زاده ، مهرداد بررسي ادراک صورت هاي بين فرهنگي معذرت خواهي مودبانه در بين کانادايي ها و ايرانيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
807 صفيعي ، محمد اثر اقرار در دعاوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
808 صمدي ، حسن بررسي گروه هاي فعلي در گويش کردي سوراني بر پايه برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
809 صنعتي ، سامان بررسي رفتار اتصالات صفحه انتهايي با سيستم ستون - درختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
810 صنعتي ، پرستو بررسي رابطه بين خود ارزيابي - ارزيابي ديگران و خود مختاري ياد گيرنده در بين يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
811 صوفي ، علي نظر تاريخ تشکيلات اداري و مالي ايران در عصر قاجار کارشناسي ارشد
812 صوفي نيارکي ، خديجه بررسي و تحليل فقهي - حقوقي مجازات شلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
813 صوفي نيارکي ، علي اکبر بررسي تطبيقي آراء تربيت اخلاقي از ديدگاه امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
814 صوفي پرشکوه، عباس بهينه سازي يک مرغداري با الگوريتم ژنتيک در اقليم گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
815 صياد ، زينب بررسي فقهي و حقوقي اجاره در عقود اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
816 صيادفر ، مريم تاثير يادگيري زبان از طريق رايانه بر انگيزه زبان آموزان ايراني زبان انگليسي در فراگيري لغت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
817 صيادي ، سميرا تاثير زبان دوم روي يادگيري اصطلاحات انگليسي زبان سوم دانشجويان کرد با تکيه با اعضاي بدن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
818 صيادي ، عباس بررسي فقهي حقوقي ادعاي اغسار و احکام آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
819 صيديمرادي ، هيوا ارزيابي تنوع ژنتيکي برخي از ارقام بومي انگور کردستان با استفاده از نشانگر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
820 ضابطي ، سياوش تحليل عددي پايداري لايه اختلاط در حالت تراکم پذير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
821 طارمي ، سکينه بررسي مولفه هاي حماسي در اشعار اخوان ثالث کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
822 طالبي ، عليرضا پيوستگي بين آرماتور و بتن خود تراکم باريافتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
823 طاهر ، جلال تاثير دو روش آموزش مشارکتي فعاليت محور مختلف جهت پيشرفت دانش گرامري و واژگان بين زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
824 طاهرخاني ، ابوالفضل تحليل تفکرات اجتماعي نيما يوشيج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
825 طاهرخاني ، حبيب اله تاريخ تشکيلات اداري و فرهنگي ايران در عصر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
826 طاهرخاني ، حسين بررسي مناسبات سياسي غوريان با خوارزمشاهيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
827 طاهرخاني ، روح اله بررسي قيامهاي ملي در دوران نخستين عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
828 طاهرخاني ، سميه بررسي مباني ليبراليسم آموزشي و کاربرد آن در تعليم و تربيت ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
829 طاهرخاني ، سوده بررسي اصول و روشهاي تربيتي از ديدگاه حضرت ابراهيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
830 طاهرخاني ، سپيده تاثير رژيم هاي مختلف آبياري و محلول پاشي با عناصر ميکرو (مس و روي) بر صفات زراعي گياه گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
831 طاهرخاني ، شهرام تاريخ قزوين از انقلاب مشروطه تا شهريور ‎۱۳۲۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
832 طاهرخاني ، عباس بررسي گروه اسمي در گويش تاتي تاکستان بر مبناي نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
833 طاهرخاني ، غلام بررسي اوضاع سياسي و فرهنگي دولت هاي متقارن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
834 طاهرخاني ، فرزانه بررسي اصول و روشهاي تربيتي از منظر امام صادق (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
835 طاهرخاني ، فريبا بررسي محتوايي آثار داستاني دهه ي ‎۴۰ تا ‎۵۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
836 طاهرخاني ، فهيمه بررسي ميزان تاثير استفاده از شبکه هاي ماهواره اي بر هويت فرهنگي دانش آموزان متوسطه دخترانه ناحيه يک شهر قزوين سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
837 طاهرخاني ، محمد اسماعيل تاثير کاربرد نيتروژن و محرک هاي رشد سودوموناس و آزوسپيريليوم بر عملکرد دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
838 طاهرخاني ، محمد حسين آثار سفاهت در فقه و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
839 طاهرخاني ، مريم بررسي تکنيک هاي برجسته ساز در شعر اخوان ثالث کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
840 طاهرخاني ، منيژه بررسي فقهي و حقوقي شروط ضمن عقد موقت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
841 طاهرخاني ، ميترا بررسي ميزان ارتباط بين اهداف کتب بخوانيم با اهداف دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
842 طاهرخاني ، پرويز بررسي فقهي حجاب از ديدگاه قرآنو معصومين (ع) و علت انتخاب چادر مشکي به عنوان حجاب برتر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
843 طاهرخاني کدخدائي ، ابراهيم تاثير پذيري راهبردهاي سياسي- نظامي جنگ ايران و عراق از عمليات هوايي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد
844 طاهرخاني، ابوالفضل اوضاع سياسي ، مذهبي ايران در آستانه ظهور اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
845 طاهرخاني، سوده بررسي سياست مذهبي ايلخانان ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
846 طاهرخاني، علي تاثير کود دامي و محلول پاشي نيتروژن بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
847 طاهرخاني، مصطفي استفاده از روش هاي زراعي در مديريت علف هاي هرز گياه سورگوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
848 طاهرخانيها ، حسن تاثير نيتروژن بر صفات زراعي ذرت شيرين در رژيم هاي مختلف آبياري در شرايط کاربرد و عدم کاربرد از زئوليت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
849 طاهري ، رضا بررسي حلهاي تحليلي تقريبي و عددي معادله دارسي برينکن - فورچيمر در يک کانال پرشده از يک ماده متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
850 طاهري ، صاحب خانم بررسي فقهي و حقوقي وظايف و اختيارات معلم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
851 طاهري ، فرزانه بررسي نقش حضرت خديجه (س) در تاريخ اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
852 طاهري ، محسن تاثير امير عليشير نوايي بر جريان فرهنگي - هنري دوره تيموريان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
853 طاهري ، مظفر تاثير متن هاي اصلي توضيح داده شده بر درک شنيداري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
854 طاهري ، ندا بررسي زبان و تجربه هاي احساسي در دو و چند زبانه هاي فارسي ، ترکي ، و انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
855 طاهري اصغري ، مهدي بررسي اثر دور آبياري و تراکم بر خصيوصيات زراعي گياه داروئي کاسني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
856 طاهري ريزي ، امير ابداع و ارزيابي رفتار اتصال گيردار پيش ساخته بتني در سازه هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
857 طاهري سرمد ، رامين بررسي امکان اختلاط دو علف کش نيکوسولفورون و توفوردي ام سي پي آ در مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
858 طاهري متين ، علي بررسي جايگاه شهرک سازي اسرائيل در روند صلح خاور ميانه در دوره رياست جمهوري باراک اوباما کارشناسي ارشد
859 طاهري، حميد تحقيقي در نثر دانشگاهي بررسي ويژگي هاي نثر چهارده تن از نويسندگان دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۳
860 طاهريها ، ايرج اصول مدلسازي رياضي سيستم هاي ديناميکي به روش منطق فازي - عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
861 طريني ، مصطفي تاثير سطوح مختلف کودهاي ورمي کمپوست و نيتروژن بر خصوصيات رشدي و عملکرد گندم ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
862 طغرائي ، امير اثر تراکم بوته و نيتروژن بر عملکرد و برخي صفات زراعي نعناع فلفلي MENTHA PIPERITAL‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
863 طلاولي ، مرتضي بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي کلاسيک در مقايسه با زبان فارسي معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
864 طهماسبي هنيزي ،ذبيح الله بررسي محتوايي و دسته بندي موضوعي و تحليل آثار دکتر محمد علي اسلامي ندوشن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
865 طولي ، فاروق بررسي وضعيت جغرافيايي تاريخي جزيره قشم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
866 طيبي ، محمد تحليل ترمو اقتصادي يک سيکل ترکيبي نيروگاهي با خنک کاري هواي ورودي به توربين گاز به روش مه پاش (فاک) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
867 ظاهري ، سحر ارتباط ميان لغات فعال و غير فعال در زبان آموزان درون گرا و برون گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
868 ظاهري ، علي اصغر آموزه هاي ملي و ديني در شعر عصر مشروطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
869 ظفري ، ايرج بررسي صرف فعل در گويش تاتي منطقه طارم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
870 عابديني ، ميترا بررسي کارکرد طبقه متوسط مدرن در روند نوسازي سياسي اجتماعي ايران سالهاي ۱۳۷۰- ‎۱۳۸۰ کارشناسي ارشد
871 عارفي راد ، سيروس ارزيابي متخصصين و خود ارزيابي از مشکلات نگارش اعضاي هيات علمي دانشگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
872 عاشري ، آزيتا آرمان شهر در ديوان ناصرخسرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
873 عاشوري ، مولود اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايرانيان در دوره نخست عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
874 عاقبتي ، خديجه تحليل اگزرژي سيکل رنگين آلي گرمايش مجدد با استفاده از سيالات خشک براي بازيابي گرماي اتلافي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
875 عالمي ، فاطمه بررسي فقهي و حقوقي اموال و... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
876 عامري مهاباد، عباسعلي بررسي اثر تراکم هاي مختلف کاشت و زمان کاربرد علف کش هاي بازدارنده در مديريت تلفيقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
877 عاملي ، حسين بررسي و تحليل فقهي روابط محرم و نامحرم با تاکيد بر ادارات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
878 عاملي ، زهرا بررسي تطبيقي آثار اراده يک طرفه در اعمال حقوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
879 عبادي صادق ، نرگس بررسي حرکت پرسشواژه ها در زبان فارسي بر اساس برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
880 عباس آبادي ، ابراهيم ارزيابي سطح عملکرد سازه هاي فولادي قاب خمشي براساس استاندارد ‎۲۸۰۰ به کمک نشريه ‎۳۶۰ و تحليل ديناميکي غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
881 عباسي ، ابوالفضل بررسي بديع معنوي در سبحه الابرار جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
882 عباسي ، سميرا بررسي تاثير روشهاي مختلف ارايه بر روي يادگيري اصطلاحات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
883 عباسي ، صديقه تاثير اظطراب زباني بر درک مطلب انگليسي دانش آموزان دختر و پسر ايراني در مقطع پيش دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
884 عباسي ، پويا بررسي عددي اثر شيار ايجاد شده بر روي تاج پيستون مسطح بر تواب انديکاتوري و بازده گرمايي يک موتور چهار زمانه اشتعال جرقه ا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
885 عباسي خرم ، حاجي بررسي مقبوليت و مشروعيت حکومت از ديدگاه امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
886 عباسي فر، يوسف بررسي آراي سياسي دانشجويي در دولت دوم هاشمي و دور اول دولت خاتمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
887 عباسي مبارک آبادي ، آرزو بررسي کاربرد شناختي تبليغات بازرگاني و غير بازرگاني روزنامه اي در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
888 عباسيان ، سارا بررسي فرايند تکرار در زبان فارسي در چارچوب نظريه بهينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
889 عبدالرزاقي ، زهرا بررسي نقش هاي زباني در افراد برون گرا و درون گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
890 عبدالعلي بهرامي ، مريم بررسي عوامل ناکارآمدي نخبگان سياسي ايران در کودتاي ‎۲۸ مرداد سال ‎۱۳۳۲ ، با تاکيد بر دکتر محمد مصدق و دکتر سيدحسين فاطمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
891 عبدالله پور بنه خلخال ، رويا تاثير آموزش فلسفه بر مهارتهاي استدلالي دانش آموزان دختر کلاس پنجم ناحيه ‎۲ قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
892 عبداللهي ، خليل تاثير ورزش بر ديپلماسي عمومي ايران در سالهاي ۱۳۹۰ - ‎۱۳۸۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
893 عبداللهي ، پريسا بررسي تاکيد و انواع آن در زبان کردي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
894 عبداللهي دهکي ، حديقه بايست ها و نبايست ها در ديوان حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
895 عبدالملکي ، صغري بررسي موسيقي شعر در ديوان خواجوي کرماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
896 عبدالملکي ، مريم بررسي اثر بخشي آموزش تفکر انتقادي با رويکرد فلسفي ليپمن بر انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
897 عبداله ئي ، خليل ارش الجنايه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
898 عبدالهي ، عباس بررسي مباني فقهي و حقوقي خسارات مازاد بر ديه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
899 عبدالهي دهکي ، عارف بررسي تحليلي فقهي - حقوقي صيغ عقد نکاح وطلاق در فقه مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
900 عبدالوند، غلامرضا بررسي و تحليل فضايل اخلاقي در کتاب سمک عيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
901 عبدلي مرويلي ، زهرا تاثير زير نويس بر فراگيري لغت و درک مطلب در فراگيران ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
902 عبدي ، علي بررسي اثر تراکم بوته و مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي در رژيم هاي مختلف دمايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
903 عبدي ، غلام رضا بررسي اثر دور کمپرسور گازي بر عملکرد آن از ديدگاه اگزرژي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
904 عبدي ، محرمعلي بررسي تحليلي اکراه در فقه و حقوق کيفري ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
905 عبدي ، ناصر بررسي تطبيقي نتايج الگوهاي رفتاري در سياست خارجي خاتمي و احمدي نژادي نسبت به ايالات متحده آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
906 عزيزخاني ، محسن بررسي قاعده غرر از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
907 عزيزخاني ، منيژه تاثير سازمان وکالت ائمه و نقش آن در گسترش تشيع در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
908 عزيزمحمدي ، سعيد اثر تراکم و الگوهاي مختلف کاشت در زراعت مخلوط ذرت شيرين و لوبيا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
909 عزيزي ، باب اله بررسي ضرورت اذن ولي در نکاح دختر در فقه و قوانين موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
910 عزيزي ، رحمانعلي بررسي و تحليل تفصيلي فقهي ، حقوقي شرايط قطع دست سارق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
911 عزيزي ، معصومه بررسي مطابقت فعل و فاعل در داستانهاي کودکان ايراني بر اساس کمينه گرايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
912 عزيزي ، پيمانه بررسي تاثير واژگان زبان انگليسي از طريق عکس ، کارتون و روش تکرار به کودکان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
913 عزيزي ، کيوان بررسي و توصيف نظام آوايي گويش کلهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
914 عزيزي مقدم ، جعفر بررسي تاثير آشنايي با موضوع بر عملکرد نوشتاري زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
915 عزيزي، يزدان بررسي مباني فقهي و حقوقي دادگاه ويژه روحانيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
916 عسگري ، ام البنين بررسي فقهي و حقوقي جرم جنايت در امانت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
917 عسگري ، محمد بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان کاهش پيشروي تراکتور ۳۹۹ MF‎ (بخش اول: پارامترهاي تراکتور) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
918 عسگري ، کورش بررسي ساختمان افعال در گويش ايوانکي در راستاي نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
919 عشايري ، حبيب بررسي مثال خير در فلسفه سياسي افلاطون با تاکيد بر تفسير جان راولز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
920 عطار ، مرضيه بررسي گفتمان داستان قلعه حيوانات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
921 عطايي ، آيدا بررسي گروه حرف اضافه اي در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
922 عطايي ، الهه اختيار و اکراه در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
923 عطيمي ، ناصر تاثير سطوح مصرف کودهاي فسفات و نيتروژن بر خصوصيات رشدي ، عملکرد و اجزاي عملکرد عدس در شرايط ديم کشت انتظاري و بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
924 عظيمي ، محمد صابر تاثير کاربرد اسيد امينه و ساليسيليک اسيد بر رشد و عملکرد گندم در شرايط مختلف رطوبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
925 علائي تفتي ، مسعود پيش بيني و پتانسيل سنجي عملکرد گياه کلزا در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
926 علمرداني ، نسرين بررسي فقهي و حقوقي قاعده اعراض کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
927 علوي لشکامي ، اکرم السادات تاريخ تعليم و تربيت در قلمرو سامانيان و تاثير آن در تمدن اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
928 علي ، رسول بررسي تاثير علف کش هاي پيش کاشت و پس رويشي بر رشد و عملکرد گوجه فرنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
929 علي آبادي فراهاني ، حسين تاثير کاربرد قارچ ميکوريز آربوسکولار AMF‎ ، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي گشنيز CORIAN DRUM کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
930 علي حيدري ، بهرام بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري ، سطح تحصيلات والدين با اعتماد به نفس در دانش آموزان دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
931 علي زاده ، علي اصغر بررسي نقش نوع جداگر لرزه اي در کاهش پاسخ ساختمان هاي فولادي ميان مرتبه تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديک گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
932 علي معصومي ، حمزه بررسي رفتار پلهاي کابلي ترکه اي در برابر بارهاي لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
933 علي نوري ، سعيده بررسي فرايندهاي ساختواژي ترکيب و اشتقاق در خسرو و شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
934 علي نژاد رودسري ، مسعود اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و خصوصيات زراعي ارقام سويا در منطقه شرق گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
935 عليخاني ، حسن رضا بررسي فقهي و حقوقي تصرف عدواني در اموال غير منقول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
936 عليخاني ، زيبا بررسي تشيبه در ديوان مسعود سلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
937 عليزاده سهرابي ، علي تاثير مقادير و روشهاي مختلف مصرف نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
938 عليزادگان علي تپه ، مهدي امکان کنترل شيميايي گل جاليز O.AEGYPYIASA‎ در توتون باسما کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
939 عليشيري ، محمدرضا اثر منابع تامين کننده نيتروژن کود آلي دامي و کود شيميايي اوره بر صفات کمي سه توده از گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
940 عليمحمدي ، مهرزاد تاثير کاربرد نيتروژن و فسفر بر عملکرد دانه و رشد ذرت شيرين ZEA MAJS VAR SACE HARATA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
941 عليمرداني ، نسرين بررسي تجربي انتقال حرارت جريان اجباري در استوانه حلقوي عمودي به صورت پر از محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
942 عليمي ، محمدرضا اسلام هراسي در سينماي غرب ، مطالعه موردي سينماي هاليوود در سالهاي ۲۰۱۱ -‎۲۰۰۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
943 علينوري ، عليرضا بررسي تطبيقي اماره در فقه اماميه و حقوق ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
944 عماري ، عليرضا بررسي کارايي چند علف کش در مزارع سيب زميني در استان زنجان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
945 عموئي ، عيسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته روي صفات کمي و کيفي گياه سياه دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
946 عموجاني ، رحيم بررسي اثر تراکم بوته بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه در تاريخهاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
947 عنايتي ، حسين الموت ، از انقلاب مشروطه تا پهلوي اول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
948 عنبرستاني ، عليرضا بررسي حدود روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از نگاه فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
949 عنبري ، سهيل بررسي عوامل ارتعاش در ماشين هاي تراش و بهينه يابي دور مناسب دستگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
950 عيلامي رود معجني ، اعظم تحليل انتقادي و گفتمان سياسي در عصر مشروطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
951 عيوضي ، خداداد ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيک و زراعي گندم TRITICUM AESTIVUM L‎ در روش هاي مختلف آبياري در منطقه همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
952 غفاري ، مصطفي تاثير نگرش دانشجويان زبان انگليسي نسبت به کتب درسي در روي خواندن و درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
953 غفاري ، ناهيد بررسي محتوايي غزلواره در ادبيات معاصر مبتني بر شعر شاعران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
954 غفاري گردويشه ، ناهيد تاثير فرهنگ عاميانه در اشعار کليم کاشاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
955 غفوري ، عليرضا بررسي رويکرد جمهوري اسلامي ايران درباره تحولات ۲۰۱۲-‎۲۰۱۰ مصر و سوريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
956 غفوري ، عيسي بررسي (فقر و فنا) در آثار منثور عرفاني فارسي از قرن ‎۰۵۴ق تا قرن ‎۰۵۷ق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
957 غفوري ، مهدي بررسي تاثيرات ذرات نانو بر عملکرد سوخت زيستي بر مبناي روغن کلزاي غير خوراکي در موتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
958 غلامحسيني ، عليرضا تاثير ضخامت ميانقاب بر عملکرد ساختمان در برابر زلزله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
959 غلامي ، ليلا بررسي حرکت موضوع ، در جملات مجهول و ارتقايي در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
960 غلامي عليائي، محمد بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
961 غنوي ، زهرا بررسي تاثير کاربرد باکتري هاي محرک رشد (PGPR‎ ) و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين سينگل کراس SC.403‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
962 غنيمتي ، محمود بررسي آرا تربيتي و جامعه تربيت يافته از منظر امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
963 غياثوند ، رضا تاثير روش کنترل شيميايي و مکانيکي بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت دانه اي در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
964 غياثي نژاد، مژگان بررسي چند متغييره سازگاري لاين هاي اميدبخش زمستانه جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
965 غياثيان ، سيد محمود تاثير تفکر انتقادي بر مهارت خواندن زبان انگليسي در زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
966 فاطمه سلطان ، جليل بررسي ميزان هماهنگي اهداف دروس کتب علوم مقطع ابتدايي با اهداف کلي دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
967 فاني اخلاق ، انسيه بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي و سولفات منگنز بر عملکرد و صفات زراعي ارقام کلزا در شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
968 فتح اللهي ، نصرت الله تاثير متون الکترونيکي بر بهبود توانايي درک مطلب زبان انگليسي فراگيران ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
969 فتحعلي نژاد ، کاظم بررسي تاثير سن نشاء بر عملکرد و اجزاي عملکرد در ارقام مختلف برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
970 فتحي ، سيد عليرضا تاثير هوشيار سازي بر شناسايي هم نشين هاي زبان انگليسي از سوي زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
971 فتحي ، مرضيه تجلي غم و شادي در غزليات حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
972 فتحي نژاد ، سعيد بررسي نگرش روشنفکران به مدرنيته در دوران محمد رضا پهلوي کارشناسي ارشد
973 فتوحي چيانه ، ستار اثر تراکم کشت مخلوط ذرت علوفه اي و لوبيا قرمز بر روي بيوماس علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
974 فخاري ، محسن بررسي رفتار قاب هاي دو بعدي با مقاطع متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
975 فخري ، مسعود ارزيابي مدل فشار - نشت آپادهيايا در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
976 فراز ، عامل بررسي عددي قابهاي مهاربندي شده واگرا با پيوند مرکب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
977 فرامرزي ، سجاد تاثر استفاده از وبلاگ در افزايش سطح لغات و دقت و صحت ساختاري در ميان زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
978 فرامرزي ، ناصر بررسي تطبيقي اصطلاحات کتاب هاي انگليسي دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي با دوره هاي نيو آمريکن استريم لاين و نيو انيترچينج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
979 فراهاني ، محمد بررسي اثر آرايش لوله ها با سيال غير نيوتني بر ميزان انتقال حرارت اطراف يک دسته لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
980 فرج دهر ، فاطمه اثر کمپوست آزولا و ميزان مصرف آب بر رشد و عملکرد برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
981 فرجي ، ابوالفضل احکام فقهي حفظ و نشر کتب ضاله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
982 فرخنده ، گلناز بهينه سازي کارايي علف کش مزوسولفورومتيل و يدوسولفورون متيل و مفن پاير(آتلانتيس) در کنترل يولاف وحشي به وسيله روغن هاي گي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
983 فرخي ، بهروز بررسي تاثير نانو ذرات تيوپ TIO2‎ بر روي صفات کمي و کيفي گياه زراعي عدس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
984 فرخي ، حسين اوضاع سياسي - فرهنگي بغداد در عهد آل بويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
985 فردي ، محمد بررسي احکام فقهي اختصاصي پيامبر اسلام(ص) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
986 فرزين ، امين اثرات سوخت بيوديزل روي فرايند احتراق و انتشار آلاينده هاي موتورهاي ديزلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
987 فرشاد ، علي بررسي تجربي و عددي اثر هندسه ي مقطع بر جذب انرژي مقاطع جدار نازک با و بدون فوم فلزي تحت بارگذاري شبه استاتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
988 فرشيان ، مهدي تحليل اگزرژي بکارگيري سيکل ترکيبي توربين گاز و بخار در تاسيسات تقويت فشار گاز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
989 فرقدان ، الهام تاريخ کتابخانه هاي قلمرو و خلافت عباسي تا سقوط بغداد (‎۶۵۶ق) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
990 فرهمندپور ، ناهيد بررسي و تحليل احکام ذبح و آثار شرعي آن در فقه با رويکرد ابزار و تجهيزات نوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
991 فروهرشاد ، مهرداد بررسي به کارگيري حروف اضافه در ابتدا و انتهاي جملات زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
992 فريد نيا ، فاطمه بررسي وضعيت اصل همکاري گرايش در گفتگوهاي مطبوعاتي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
993 فريدي ، منصور بررسي اثر ترکيبي ميکروسيليس و نانوسيليس روي مقاومت ونفوذپذيري هاي خود تراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
994 فصيحي رامندي ، محمد بررسي عوامل بر اقدام معلمان مقطع ابتدائي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
995 فقري ، ميديا انگيزه و ديدگاه دختران و پسران کرد زبان نسبت به يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
996 فلاح آملي ، هرمز تاثير روي و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد دانه و کارايي جذب عناصر غذايي برنج رقم طارم محلي در مقادير کاهش يافته نيتروژن دکتري ‎۱۳۹۲
997 فلاح اميني ، اسد اندازه گيري نفوذپذيري بتن در برابر مشتقات نفتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
998 فلاح تفتي، فريبا بررسي و تحليل جاندار پنداري و زر ساخت هاي آن در ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
999 فلاح حسيني ، منيرالسادات بررسي نوع نگرش دانش آموزان پايه اول متوسطه ي دخترانه ي مديريت آموزش و پرورش شهرستان آبيک نسبت به درس تربيت بدني درسال تح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1000 فلاح شيخلري ، فرزانه بررسي عوامل سوء تعبير در بين دختران دبيرستاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1001 فلاحتکار نفوتي ، شهرام بررسي حرارتي لوله هاي سوپرهيتر در بويلر يک نيروگاه بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1002 فلاحي ، مهين بررسي خلاء واژگاني در اصطلاحات خويشاوندي گويش کردي کلهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1003 فلاحگر ، محمدرضا بررسي تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1004 فهري ، سيد آرش بررسي مراکز زباني بروکا - و ورنيکه - و زبان پرشي هاي مرتبط با آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1005 فهيمي ، جلال الدين تحقيق و بررسي تطبيقي طلاق از ديدگاه قانون مدني و مذاهب خمسه اسلامي و تاريخچه طلاق در اديان قديمه آسماني و ايران و عربستا کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
1006 فيروزي ، فرح ناز بررسي عنصر رنگ در هفت پيکر نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1007 فيض الهي ، علي تاثير کاربرد منابع مختلف کود نيتروژن و روي بر رشد رويشي عملکرد گل و دانه گياه دارويي هميشه بهار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1008 فيلي نژاد ، نبيه بررسي الگوي آهنگ جملات پيچيده و مرکب در فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1009 فکور ، بابک بهينه سازي و تحليل اگزرژي اقتصادي سيکل توليد همزمان گرمايش ، سرمايش و توان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1010 قائمي ، فاطمه بررسي علل کاهش انگيزه هاي تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قزوين از نظر معلمان و دانش آموزان سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1011 قاسم زاده ، محسن اثر منابع تامين کننده نيتروژن کود آلي ورمي کمپوست و کود شيميايي اوره بر صفات کمي سه توده از گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1012 قاسملو ، حميد تاثير زمان و مکان بر قوانين جزائي اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1013 قاسمي ، آصف تاثير مقادير و روش هاي مختلف مصرف کود نيتروژن بر کنترل علف هاي هرز مزارع چغندر قند در استان آذربايجان غربي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1014 قاسمي ، تاروردي بررسي فقهي و حقوقي توهين به مقدسات اسلامي ( موضوع ماده ‎۵۱۳ قانون مجازات اسلامي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1015 قاسمي ، جمشيد آثار مهم تاريخي استان قزوين ار عصر صفويه تا پايان قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1016 قاسمي ، حامد تحليل رشد ترک در ماده ي تابعي تحت بارگذاري ديناميکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1017 قاسمي ، حسين بررسي روابط حاکمان آل بويه با خلافت عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1018 قاسمي ، حميدرضا بررسي فقهي و حقوقي مصاديق تاليف قلوب در مبحث زکات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1019 قاسمي ، رضا انفاق از ديدگاه قرآن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1020 قاسمي ، مجتبي بررسي شيوه کنترل شيميايي علفهاي هرز رويش نموده پس از مرحله خاکدهي در سيب زميني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1021 قاسمي ، مرضيه بررسي مباحث فقهي حقوقي جهيزيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1022 قاسمي مدان ، عادل بررسي روابط خارجي تيموريان با عثماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1023 قاسمي مداني ، ضياء بررسي تطبيقي رويکرد فلسفي ابن سينا و کمينوس با تاکيد بر معرفت شناسي و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1024 قاسمي گوابر ، مهدي ارزيابي اثر کودهاي بيولوژيک و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم برنج هاشمي کارشناسي ارشد ‎۸۹
1025 قاسميان ، امين بررسي جريان حول کره در حال نوسان به منظور مطالعه درک ناپايدار و ضريب جرم افزوده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1026 قاصد ، عباس تحليل عددي اثر پارامترهاي هندسي بر انتقال حرارت ميکروکانالها با استفاده از نانو سيالات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1027 قاضي پير کوهي ، محمد تاثير کودهاي نيتروژن ، منيزيم و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گياه ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1028 قانع ، سميه بررسي نشانه هاي ادب در گفتگوي زنان و مردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1029 قانع شلماني ، علي رضا بررسي خصوصيات مهندسي بتن هاي سبک ساخته شده از دانه هاي ليکا و پلي استايرن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1030 قدسي ، مسعود بررسي عملکرد تجربي يک آب شيرين کن خورشيدي در مقياس پايلوت مجهز به سامانه اسپري تبخيري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1031 قدسي ماب ، سيده منصوره بررسي تاثير برخي از گياهان زراعي و زينتي بر جمعيت بانک بذر علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1032 قديري ، مژگان بررسي و تحليل فقهي و حقوقي طلاق اجباري و اختياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1033 قديميان ، اوشين بررسي تجربي و عددي رشد ترک خستگي در ورق هاي چند ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1034 قرالو ، مراد بررسي تطبيقي - فقهي - حقوقي نماد وقف در ايران و مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1035 قربان پور ، زهرا بررسي مسائل و مشکلات موجود در حضانت از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1036 قربانزاده، محمد بررسي رفتار پل باکوي يکپارچه قسمت اثر بارهاي حرارتي و ترافيکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1037 قرباني ، محمد بررسي اخبار فتوح عربي- اسلامي شام و مصر در زمان خلافت ابي بکر تا پايان خلافت عثمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1038 قرباني توتکابني ، سياوش بررسي خواص مهندس بتن حاوي پودر شيشه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1039 قره داغي ، محمد رضا بررسي امکان کنترل شيميايي علفهاي هرز در خزانه گلهاي اصلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1040 قزلباش ، حامد بهينه سازي چند هدفي مقاوم جاذب هاي انرژي کامپوزيتي با مقطع چند سلولي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1041 قطب ، سيد کمال الدين احکام ثانويه و مباني فقهي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1042 قطب ، سيد کمال الدين احکام ثانويه و مباني فقهي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1043 قلعه قوند ، منصور بررسي تطبيقي آراي تربيتي حضرت علي ( ع) با آراي تربيتي ژان ژاک روسو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1044 قلي پور هنيزي ، علي تاثير تاريخ کاشت ، مقادير و روش هاي تقسيط نيتروژن بر صفات زراعي ذرت شيرين در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1045 قموشي رامندي ، عليرضا بررسي شب از نگاه شاعران شب (منوچهري دامغاني و مسعود سعد سلمان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1046 قنبر پور ، زهرا بررسي احکام خمس از ديدگاه فريقين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1047 قنبري ، علي بررسي امکان طراحي و اجزاء سايت گاز زيستي از فضولات دامي در شهرستان مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1048 قنبري ، هرمز بررسي فقهي و حقوقي نسخ در فقه و قوانين بشري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1049 قنبري بوئيني ، افتخار بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي از ديدگاه کمنيوس و امام محمد غزالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1050 قنبري يکتا ، اصغر تاثير ماليات بر روابط شهروندان با دولت در جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1051 قهاري ، سيد رسول بررسي مشارکت مردم در انتخابات دوره اول و دوم شوراي اسلامي شهر همدان کارشناسي ارشد
1052 قهرماني ، بلال ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت شيرين تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري و مقادير مختلف سايکوسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1053 قهرماني ، علي بررسي عوامل تاثير گذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1054 قهرماني ، علي رضا تاثير روشهاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1055 قهرماني ، کبري اثر استقلال شخصي بر توانايي درک مطلب خواندن دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1056 قواميان ، الهام بررسي فقهي و حقوقي اطفال نامشروع با مطالعه تطبيقي حقوق کشور فرانسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1057 قيومي ثاني ، علي بررسي اثر مقادير زئوليت در رژيم هاي مختلف آبياري بر صفات گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1058 لاريجاني ، سحر تاثير روش هاي تغيير درون داد روش هاي ساده سازي و تشريح و تقويت دورن داد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1059 لامعي رامندي ، عذرا بررسي اعاده حيثيت در فقه شيعه و حقوق جزايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1060 لايق نژاد ، محمد مهدي بهينه سازي پارتويي مصرف انرژي در يک ساختمان مسکوني با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1061 لشگري ، بتول بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان روزانه و شبانه روزي دختران متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1062 لشگري ، حسن تاثيرپذيري ايلخانان مغول از فرهنگ و تمدن ايران اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1063 لشگري ، سهيلا بررسي فعاليتهاي قضايي ، سياسي و اجتماعي امام علي (ع) در طول ‎۲۵ سال سکوت و خانه نشيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1064 لشگري ، معصومه بررسي وضعيت مراکز علمي و فرهنگي دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1065 لشگري ، ندا بررسي تاثير پيش فعالي بر روي يادگيري دانش آموزان ابتدائي منطقه ضياء آباد سال تحصيلي ۸۷-‎۸۶ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1066 لطفي ، بهزاد بررسي تطبيقي شعر سياسي در اشعار اعتصامي و شهريار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1067 لطفي ، صفيه بررسي فقهي و حقوقي خسارت معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1068 لطفي ، مرضيه بررسي گفتمان " در انتظار گودو " اثر سامانول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1069 لطفي ، پرويز تاثير فرهنگهاي تک زبانه و دوزبانه بر يادگيري لغات عيني و انتزاعي دانش آموزان دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1070 لطفي ماوي ، فريد بررسي استفاده از علفکش وکولتيواسيون در مديرت علف هاي هرز سور گندم جادويي در منطقه ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1071 لطيف ، مهدي تاثير رابطه معلم و والدين بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1072 لقا حسيني ، سيده حوري بررسي فقهي و حقوقي صله رحم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1073 لوني ، امير بررسي اثر تراکم و رقم بر کنترل علف هرز منداب در مزارع جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1074 مالمير ، سحر آگاهي از معيارهاي تعيين نمره چه تاثيري بر کارآمدي و صحت به کارگيري زبان دارد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1075 مالمير ، مليحه بررسي نقش افعال در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1076 مبرانيا ، متين تاثير رويکرد فراگيري جمعي به کمک رايانه بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1077 مبشري ، علي اصغر تاثير مقاومت صخره بر توان تحمل کابل کششي مدفون شده در آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1078 مبلغ ناصري ، گاليا بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دوم دبيرستان منطقه طارم سفلي ۹۲-‎۹۱ کارشناسي ارشد
1079 متقي پور ، فاطمه بررسي تطبيقي عوامل انسجام نحوي و واژگاني انشاهاي دانش آموزان سال سوم و پنجم ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1080 متين فر ، مسعود بررسي روشهاي کنترل علف هاي هرز در رژيم هاي مختلف رطوبتي در گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1081 متين پور، سميه بررسي تاثير سن و جنسيت بر کاربرد زبان مودبانه در روابط اجتماعي فروشندگان تهراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1082 مجابي ، عفت السادات بررسي تطبيقي کارکردهاي مديريت از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1083 مجابي ، مريم بيگم ابنيه و آثار تاريخي استان قزوين در دوره قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1084 مجيدي ، محمد اثر پهن برگ کشها بر چغندر قند در آذربايجان غربي منطقه مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1085 مجيدي ، مهري بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1086 مجيدي مقدم ، نرگس بررسي اسطوره شناسي عناصر اربعه با تاکيد بر شاهنامه فردوسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1087 محبي ، سعيد بهينه سازي سيکل ميکروتوربين در سيستمهاي توليد همزمان(CHP‎) با استفاده از روشهاي ويروتور و تزريق آب و بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1088 محبي ناوه ، اکبر بررسي و تحليل ضرورت ثبت اسناد معاملات از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1089 محتاطي ، بهزاد بررسي تغييرات نيروي برا و پسا با افزايش دماي سطح مقطع آيروديناميک NACA0012‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1090 محرمي ، فيروز بررسي اساطير در منشات خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1091 محسني ، پيام بررسي اثر نرخ تغذيه و زمان برداشت بر تلفات برداشت گندم با کمباين جان دير ‎۹۵۵ در استان مرکزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1092 محسني کيا ، محمد تاثير نيتروژن بر خصوصيات زراعي آفتابگردان در تراکم هاي مختلف کاشت در کشت دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1093 محصل ، حبيبه بررسي رابطه ميان ساختار گفتماني و ديدگاه سياسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1094 محضري ، سبحان بررسي مديريت علف هاي هرز با بکارگيري توام از علف کش و کونوويدر در مزارع برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1095 محمبي ، محمود بررسي فقهي حقوقي اثر جهل در رفع مسئوليت کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1096 محمد آبادي ، محمد ارزيابي مدل فشار - نشت بکر در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1097 محمد بيگي ، ابراهيم تاريخ شکل گيري عياران در سيستان تا سقوط عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1098 محمد بيگي ، شهرام بررسي عملکرد يک سيستم تهويه مطبوع با کمک دسيکنت جامد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1099 محمد حسني ، نصيبه بررسي ميزان توجه به مقوله هاي بهداشت فردي و عمومي در کتب بخوانيم و بنويسيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1100 محمد حسيني ، فرشاد بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1101 محمد حسيني ، فرشاد بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1102 محمد خاني ، ريحانه بررسي صداي مزاحم منتشر شده از گيربکس خودرو و بهينه سازي پروفيل دنده ها جهت کاهش صدا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1103 محمد خاني ، منصور بررسي تطبيقي حقوق و تکاليف راهن و مرتهن در فقه اسلامي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1104 محمد شمامي ، ميلاد برخي خواص فيزيکي و مکانيکي پسته و مغز آن ( ارقام بومي قزوين ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1105 محمد عليها ، محمد اوضاع سياسي فرهنگي اجتماعي طبرستان از ورود اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1106 محمد پور زرومي ، سيد نساء بررسي برخي از مهمترين شبهات حجاب در عصر جديد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1107 محمدبيگي ، فرزاد بررسي تراکم بوته و کود نيتروژن بر عملکرد برخي صفات زراعي گياه دارويي گشنيز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1108 محمدحسني ، نورمحمد تبيين انديشه ناسيوناليسم در جنگ عراق عليه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1109 محمدزاده ، عزيزاله بررسي فقهي و حقوقي حريم خصوصي و تطبيق آن با قانون اساسي کشورهاي پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1110 محمدي ، ابوالقاسم بررسي گروه فعلي در زبان ترکي آذري بر اساس ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1111 محمدي ، حسين تاثير پودر سنگ آهک بر نفوذ پذيري بتن خود متراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1112 محمدي ، رسول استفاده از آرايش کاشت براي کاهش مصرف علف کش در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1113 محمدي ، رضا بررسي فقهي حقوقي وکالت در نکاح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1114 محمدي ، سعد اله بررسي عددي شيوه هاي کاهش برکنش ستونها در سازه هاي فولادي مهاربندي شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1115 محمدي ، سميه بررسي و شرح احوال و آثار ظهير الدين مرعشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1116 محمدي ، محراب برخي خواص فيزيکي و مکانيکي سير ( توده سير سفيد همدان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1117 محمدي ، محمد تقي بررسي استخاره از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1118 محمدي ، محمد رضا بررسي گروه اسمي در گويش ترکي زنجاني بر اساس نحوه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1119 محمدي ، محمد مهدي بررسي ميزان موفقيت استراتژي مهار در سياست خارجي آمريکا در قبال ايران از سال ‎۱۹۹۰ تا ‎۲۰۱۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1120 محمدي ، پويا بررسي راندمان حرارتي برج خنک کن خشک با به کارگيري همزمان دودکش مايل و ديوارهاي بادشکن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1121 محمدي الموتي ، حسن بررسي تجربي رفتار مکانيکي و خواص جذب انرژي لوله هاي دو هرمي جدارنازک تحت بارگذاري محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1122 محمدي اينانلو ، حامد بررسي اثر تراکم بوته بر مصرف بهينه علفکش پنديمتالين در ارقام گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1123 محمدي دوگاهه ، محمد علي انديشه سياسي امام خميني در باب عدالت با تمرکز بر مقوله نهاد سازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1124 محمدي طبالونداني ، مريم تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن و گوگرد بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1125 محمدي وکيل ، وحيد بررسي تاثير پتاسيم ، روي و آهن بر خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي ريحان OCIMUM BASILICUM L‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1126 محمديان ، علي بررسي رابطه مولفه هاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيم در عملکرد تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1127 محمديان ، محمد رضا بررسي رفتار تيرهاي دوسر گيردار تقويت شده با ميله هاي CFRP‎-به روش NSM‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1128 محمدپور ، خسرو بررسي اثر محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي بر کاهش مصرف علف کش نيکوسولفورون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1129 محمدپور ، مسعود بررسي نقش آموزش و پرورش در مقابله با جنگ نرم با تاکيد بر هويت ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1130 محمودي ، علي بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي وا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1131 محمودي ، محمود بررسي تاثير کود نيتروژن و علف کش فورام سولفورون در کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1132 محمودي ، مريم تاثيرات تصوير سازي ساختاري زبان شناسي در درک مهارتهاي خواندن و شنيدن زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1133 محمودي ، معصومه بررسي گفتمان نمايشنامه " هملت " اثر ويليام شيکسپر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1134 محمودي فر ، احمد احکام محاربه در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1135 محموديان ، صديقه بررسي و تحليل کاربرد هوش مصنوعي در استنباط فقهي و حقوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1136 محمودپور ، مهدي بررسي علل سياسي فروپاشي رژيم حسني مبارک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1137 مختاري ، مسعود بدست آوردن و تحقيق درستي فرکانس هاي طبيعي و شکل مدلهاي روتوريک يک توربين ژنراتور آبي به روش المان محدود توسط نرم افزار A کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1138 مختاري اقدمي ، رويا بررسي و تحليل رنگ در شعر صائب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1139 مختاري خياوي ، بهرام بررسي گروه هاي اسمي و حرف اضافه اي در زبان ترکي بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1140 مختاري پشنگ ، مريم بررسي و تعيين نقش ولايت پدر و جد پدري در فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1141 مددي ، مجيد بررسي ميزان تحقق اهداف دوره ابتدايي در کتاب بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم از ديدگاه معلمين پايه پنجم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1142 مدني پور ، کامبيز بررسي ارزش تغيير دادن گزينه انتخابي اوليه پرسشهاي چهار جوابي در آزمون خواندن و درک مطلب و مقايسه آن در ميان درون گراها و کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1143 مراد آبادي ، فاطمه بررسي انقراض تدريجي مکتب خانه ها و تشکيل مدارس جديد در دوره قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1144 مرادخاني ، رضا بررسي تاثير نيتروژن و تراکم گياه بر ريشه خصوصيات زراعي کاسني در بوشهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1145 مرادزاده ، داريوش آرمان شهر در آثار سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1146 مرادي ، خالد تاثير بکارگيري انواع مختلف ياري رسان در درک شنيداري زبان آموزي سطح متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1147 مرادي ، طيبه بررسي مفهوم آزادي در حکومت ديني از ديدگاه شهيد مطهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1148 مرادي ، عزيز بررسي کارايي علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هرز قياق در سال آيش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1149 مرادي ، عطا بررسي اثر تراکم بوته بر صفات زراعي گياه دارويي خردل زمستانه در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1150 مرادي ، غلامرضا بررسي شکل پذيري قاب هاي خمشي بتن مسلح کوتاه تقويت شده با ورق cfrp‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1151 مرادي ، محمود بررسي امکان افزايش قدرت رقابتي برخي از ارقام نخود ديم CICERARIETINUML‎ در مقابل علف هاي هرز با استفاده از تراکم کشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1152 مرادي ، نسترن بررسي ساختار مجهول در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1153 مرادي اقدم ، امين بررسي اثر تنش کم آبي و تراکم گياه بر صفات زراعي و برخي شاخصهاي رشد آفتابگردان آجيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1154 مرادي اقدم ،مهدي بررسي امکان کاهش مصرف پهن برگ کش هاي توصيه شده در مزارع سور گوم اسپيدفيد با استفاده از کوليتواسيون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1155 مرادي قرابي ، يوسف بررسي گروه فعلي گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1156 مراديان ، فرشاد تاثير تکنيک هاي افزايش توجه روي بهينه گرامر بطور اتوماتيک در انجام نوشتن فراگيران زبان انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1157 مرادياني ، اسماعيل بررسي امکان مديريت تلفيقي علفهاي هرز در مزارع توت فرنگي کردستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1158 مراقي ، حسين اخلاقيات در ديوان معزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1159 مردامي ، زينوس اهميت کلام معلم در پيش خواني مطالب به شيوه ارتباطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1160 مردان ، روزبه اثر متقابل آللوپاتيک گياهان هرز با ارقام مختلف سور گوم در شرايط آزمايشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1161 مرداني ، مريم احکام قرض در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
1162 مروتي ، جهانگير انسان و انسان شناسي در اشعار عطار نيشابوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1163 مستاجري ، حامد بررسي عددي و تجربي رشد خستگي در مجاورت تنش پسماند کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1164 مسعودي ، رضا بررسي اثر خرده لاستيک و الياف شيشه بر خصوصيات مکانيکي و دوام بتن خود تراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1165 مسچي ، ليلا ارتباط بين ديدگاه فراگيران و معلمان ايراني نسبت به يادگيري در محيط هاي يادگيري به صورت گروهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1166 مسگري ، عطا بررسي تاثير فضا و قدر در آثار شاعران گروه تلفيق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1167 مشايخ ، طاهر بررسي تطبيقي نقش مولفه هاي ديني در انتخابات هفتم و نهم رياست جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1168 مشيري ، محمدعلي بررسي کارايي علف کش هاي قديم و جديد در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1169 مطهر ، حميد بررسي سازه و کارهاي نظارت تقنيني بر عملکرد قوه مجريه از منظر فقه و حقوق موضوعه در نظام جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1170 مطهري نسب ، ستار بررسي تاثير محافظه کاري مشروط و نامشروط بر کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1171 مطهري کيا ، فرهاد اثر پيچيدگي و وضوح فعاليت بر روي مهارت شنيداري زبان آموزان پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1172 مظفري ، حميد بررسي اثر فاضلاب خانگي بر ويژگي هاي فيزيولوژيکي ، رشد و عملکرد کلزا ، يونجه و اسفناج دکتري ‎۱۳۹۲
1173 مظلومي ممقاني ، مجيد تاريخ و تطبيق آثار مهم جغرافي دانان برجسته مسلمان قرن ‎۵و‎۶ هجري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1174 معاشر زياد ، سهند بهينه سازي فين هاي شعاعي با ضريب هدايت حرارتي بالا براي مبدل حرارتي هم مرکز دو جريانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1175 معاشري ، اميد بهينه سازي چند هدفي مقاوم بااستفاده از المان محدود و الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1176 معبودي ، سعيده بررسي و ارائه راهکارهاي کاهش رشوه و مسائل و مشکلات آن از ديدگاه فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1177 معدن پور ، سهيلا بررسي و تحليل نفس در حديقه سنايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1178 معصوم آبادي ، آرش ارزيابي پارامترهاي ديناميکي سازه هاي فولادي با رفتار غير خطي تحت شدت هاي مختلف لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1179 معصوم آبادي ، آرش ارزيابي پارامترهاي ديناميکي سازه هاي فولادي با رفتار غير خطي تحت شدت هاي مختلف لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1180 معصومي ، حبيب الله ارزيابي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي با استفاده از ترکيب مهاربندي ebf - cbf‎ با استفاده روش PUSHOVER‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1181 معصومي ، حسن تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد ذرت علوفه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1182 معصومي ، سرور بررسي آداب و رسوم درباري ، فرهنگي و اجتماعي در جامع التواريخ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1183 معصومي ، سيد حسن بررسي اثر تاريخ هاي کاشت علف کش بر روي جمعيت علف هاي هرز در لوبيا چيتي رقم تلاش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1184 معصومي ، مجيد بررسي تاثير زاويه پاشش گاز CNG‎ در مانيفولد خودروي گاز سوز توان موتور و آلايندگي خودرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1185 معماريان، نسترن بررسي ربا با توسل به عقد صوري در فقه و قانون مجازات اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1186 معنوي ، علي بررسي مباني الگوي پيشرفت اسلامي - ايراني در دهه چهارم جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد
1187 معيني ، محمدرحيم ارزيابي رقابت ارقام لوبيا قرمز با علف هاي هرز در الگوهاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1188 معيني فر ، سهره بهينه سازي يک سيستم ترکيبي سرمايش، گرمايش و توان MICRO-CHP‎ براي ساختمان هاي مسکوني با استفاده از قانون دوم ترموديناميک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1189 مفاخري ، علي بررسي رابطه آنومي با پيشرفت تحصيلي و جنسيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1190 مقدسي ، محمد علي اجتهاد و تقليد کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1191 مقدم ، حسين رضا بررسي عددي هندسه و زواياي مختلف باد شکن بر عملکرد برج خنک کن خشک به هنگام وزش باد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1192 مقدم ، مرضيه بررسي پاسخ ارقام بهاره و پاييزه کلزا به تاريخ هاي کاشت در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1193 مقدم زرزري ، مريم تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1194 مقدم فر، حميد تاثير دور آبياري و مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1195 مقدمي ، علي بررسي رابطه بين انتخابات مجلس و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1196 مقصودي پور ، نرگس بررسي و توصيف گروه فعلي در گويش کرمانشاه بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1197 مقيم اسلام ، ارسلان تاثير آموزش آزمون ورودي کارشناسي ارشد آموزش زبان بر نحوه رفتار و عملکرد علمي اساتيد و دانشجويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1198 ملا ابراهيم لو، رقيه بررسي مسئله بلوغ از ديدگاه فقهي و کارشناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۲
1199 ملاحسيني ، محمدرضا تاثير عناصر انسجام درون متني بر روي خواندن و درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1200 ملايي الموتي ، ابوالقاسم تاثير تاريخ کاشت ، زمان مصرف نيتروژن و علف کش بر توسعه علفهاي هرز و عملکرد جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1201 ملايي دهشالي ، حسين بررسي دوام و پاياي بتن هاي رنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1202 ملت دوست ، آريو بررسي تاثير آرايش سخت کننده ها بر پاسخ ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري جانبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1203 ملک محمدي گلسفيدي ، کوثر بررسي اثر تراکم و روش اعمال مديريت گياه پوششي شبدربرسيم TRIFOLIU ALEXANDRINUM‎ بر جمعيت علف هاي هرز و برخي خصوصيات خاک د کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1204 ملکوتي پور ، صديقه بررسي و تحليل شرافت سيادت از ديدگاه فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1205 ملکي ، زهرا بررسي ميزان تطابق محتواي کتاب رياضي پايه هفتم با استانداردهاي فرآيندي شوراي ملي معلمان رياضي NCTM‎ از ديد دبيران رياضي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1206 ملکي ، عباس بررسي خواص مهندسي بتن حاوي ترکيب پودر شيشه و خاکستر برنج بعنوان جايگزين بخشي از سيمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1207 ملکي ، معصومه بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستاني ناحيه ‎۲ کرج در خصوص چگونگي حجاب و عفاف و تاثيرات آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1208 ملکي ، منصور تاثير روش هاي مختلف تهيه زمين و کنترل شيميايي بر توسعه علف هاي هرز، رشد و عملکرد سويا در دشت مغان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1209 ملکي کام بخش ، محمد علي بررسي رابطه اينترنت و فرهنگ سياسي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد تاکستان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1210 ملکي کام بخش ، وهاب بررسي علل پيدايش و الگوهاي رفتاري گروه حقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1211 ملکيان ، علي بررسي تاثير مقاوم صخره سنگ بر روي بتن ساخته شده از سنگدانه هاي آن صخره سنگ با استفاده از روش پيچش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1212 منتخبي ، بهرنگ بررسي فرايند تکرار در زبان ترکي آذربايجاني ( آذري ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1213 منتشلو، جمشيد بررسي هنر و معماري شهرهاي سنندج و قروه در دوره ي قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1214 منتها ، مونا بررسي زبانشناختي و آماري ويژگي هاي سبکي شعر شاملو با توجه به گونه هاي هنجار گريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1215 منصف راد ، سيد مهدي تحليل اگزرژي پمپ هاي حرارتي براي کاربردهاي مسکوني با استفاده از منبع زمين گرمايي دما پايين موجود در رامسر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1216 منصوري ، سعيده اثر توضيحات حاشيه اي زبان اول و دوم در يادگيري لغات تخصصي در متون درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1217 منصوري فر ، حامد تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي گياه زراعي يولاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1218 مهدويان ، سيد ابوطالب بررسي کارايي اختلاط برخي از علف کش هاي رايج در برنج با تاکيد بر کنترل علف هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1219 مهدي زاده ، محمد علي بررسي وضعيت تاريخي ، جغرافيايي ، اجتماعي گروه اهل حق ساکن در استان کرمانشاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1220 مهدي پور ، ساعد بررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي ترکيبي در يک سيلندر استوانه اي حلقوي شيب دار متمايل حاوي ماده متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1221 مهديخاني ، مينا بررسي وندهاي تصريفي و اشتقاقي در گويش ترکي ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1222 مهرباني ، ژيلا بررسي و توصيف ساخت آوايي گويش بابلسري رويکردي زايشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1223 مهرنوش ، صديق اوتيسم و روش هاي برقراري ارتباط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1224 مهري ، ابوالفضل تاثير احساس مقبوليت معلم بر عملکرد سياسي اش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1225 مهري شقلان ، رامين بررسي تاثير زمان برداشت بر ميزان تلفات برداشت ذرت با کمباين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1226 مهرپارسا، مونا بررسي بازتاب داستان شيخ صنعان در غزليات شمس از ديدگاه هرمنوتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1227 مهرگان ، مهرداد تاريخ تشکيلات اداري و فرهنگي ايران در عصر سلجوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1228 مهيقي ، مريم تاثير تيپ هاي شخصيتي بر کاربرد استراتژي هاي شناختي يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1229 موذن ، شهروز بررسي تراکم بوته و فسفر بر عملکرد و برخي صفات زراعي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1230 موسوي ، سيد احمد بررسي تطبيقي خيارات از نظر مذاهب خمسه کارشناسي ارشد
1231 موسوي ، سيد امير جايگاه و تبعات سلفي گري از لحاظ سياسي و اجتماعي در ميان کردهاي ايران و عراق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1232 موسوي ، سيد بصير اثر کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1233 موسوي ، سيد روح اله پيامد تقابل با عنصر ايراني در عصر عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1234 موسوي ، سيد مجيد بررسي امکان کنترل غير شيميايي علفهاي هرز مزارع سيب زميني همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1235 موسوي ، سيد موسي بررسي فقهي و حقوقي عده ي زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1236 موسوي ، سيده ساناز اذن حاکم در قصاص در فقه اماميه و حقوق جزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1237 موسوي ، سيده مريم تاثير انواع مختلف بازخورد در درک و توليد هم نشيني واژگان زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1238 موسوي نيا ، فهيمه السادات تاريخ خوشنويسي دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1239 موسوي همپا ، سيد سجاد تجزي در اجتهاد زير بناي فقه تخصصي کارشناسي ارشد
1240 موسوي پور ، سيد علي اغذيه حلال و حرام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1241 مولائي ، فرهاد بررسي ناسازگاري محتواي آموزشي دوره پيش دبستاني نو آموزان ترک زبان منطقه خدابنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1242 مولايي ، امين اثر آللوپاتيک عصاره آبي اندامهاي مختلف ‎۳ گياه دارويي TANECETUM VULGARE - SOLIDAGO CONDENSIS - RUTA JRAVEOLENS‎ بر جوانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1243 مولايي منظر ، علي بررسي تاثير نحوه اتصال ديوار برشي بتن مسلح به قاب خمشي فولادي در سيستمهاي دوگانه قاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1244 مومني ، الهام بررسي فقهي حقوقي تجاوز به عنف و راههاي پيشگيري از آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1245 مومني ، جواد بهينه سازي اگزرژي اقتصادي سيکل سرمايش و گرمايش و توان منابع حرارتي دما پايين توسط الگوريتم تکاملي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1246 مومني ، شهره بانو بررسي دهقان در شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1247 مومني ، محمد بررسي تاثير کاربرد فعاليت خواندن شعر بر بهبود توانايي خواندن نقادانه فراگيران ايراني سطح متوسط کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1248 مومني ، مهيار تاثير پيچيدگي تکاليف زباني بر درستي نوشتار ياد گيرنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1249 مومني ، ندا بررسي زبان شناختي ساخت تصريفي و اشتقاقي واژه در گويش شهميرزادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1250 مويد عابدي ، ابراهيم بررسي عددي اثر ديواره هاي مارپيچ متصل به برج خنک کن خشک بر بازده حرارتي آن در هنگام وزش باد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1251 ميانداري ، مصطفي بررسي ويژگي هاي ريختگي و رشد اکوتيپ هاي يونجه در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1252 مير احمدي ، محمدرضا تاريخ پزشکي از آغاز خلافت عباسي تا ظهور سلاجقه در سرزمين خلافت شرقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1253 مير اصغري ، سيد مجتبي بررسي حل هاي تحليلي تقريبي و عددي سرد شدن سيستم فشرده توسط مکانيزمهاي جابجايي و تشعشع کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1254 مير صفي ، سيد محمد تاثير نوع عمل آوري بر نفوذ پذيري بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1255 مير علمي ، سيد احمد ارث زوجه در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1256 مير قاسمي ، سيد تقي بررسي امکان افزايش کارايي علف کش در کنترل علف هاي هرز چاي با استفاده از کودهاي نيتروژن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1257 مير محمد حسيني آهاري ، سيد محم بررسي سوء تعبير در پيامک ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1258 مير مهدي پور نالکياشري ، سيد ت تاثير نفت بر روند دولت سازي دو کشور ايران و عربستان سعودي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1259 مير ميران سيمين بررسي سبک شناسي در آثار ميرزاده عشقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1260 مير کمالي ، مريم تاريخ پزشکي ايران از دارالفنون تا دانشگاه تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1261 ميرباقري کومله ، سيد محمد بررسي رابطه عوامل درون مدرسه اي در نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان البرز به مواد مخدر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1262 ميرزا بابايي ، فريدون بررسي مقالات قدرت در گفتمان معلم و شاگرد در مقطع دبيرستان با رويکرد گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1263 ميرزا حسيني ، کمال بررسي روابط مجالس هفتم و هشتم با دولت هاي نهم و دهم جمهوري اسلامي ايران ( در حوزه استيضاح وزرا) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1264 ميرزائي ، صفي اله بررسي آثار حفظ حجاب از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1265 ميرزائي ، موسي بررسي فعل در گويش طالقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1266 ميرزازاد ، مجتبي تحليل تاثير نيروي کابل روي هدايت يک ربات زير دريايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1267 ميرزايي ، رويا تاثير مقادير و روش هاي تقسيط نيتروژن بر توان رقابتي ارقام مختلف گندم دوروم با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1268 ميرزايي ، عبدالله بررسي رابطه پارامتر ضمير افکن بودن زبان و خصوصيات سازه هاي نحوي جمله در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1269 ميرصدوقي ، الهام السادات بررسي به کارگيري اصول همکاري گرايس در گفتمان کودکان ‎۴ ساله فارسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1270 ميرمحمدلو ، سينا آموزش و پرورش از ديدگاه پست مدرنيسم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1271 ميرمحمدي ، ليلا بررسي مقايسه اي هفت خان رستم در شاهنامه با ‎۱۲ خان هراکلس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1272 ميزاني ، اعظم بررسي عملکرد عباسيان در تامين امنيت داخلي در شرق خلافت عباسي (از آغاز تا عصر متوکل) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1273 ميناخاني ، جعفر بررسي سيستمهاي سازه اي بتن آرمه و بهينه سازي اقتصادي آنها کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1274 مکارمي ماسوله ، کاميار تحليل عددي انتقال حرارت از کف ساختمانها و بهينه سازي آرايش لوله ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1275 مکاري ، سينا بررسي عددي اثر چيدمان هسته مشبک مفتولي بر حد بالستيک سازه هاي ساندويچي با رويه آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1276 نادري فر ، محبوبه بررسي تاثير سطوح مختلف کود نيتروژنه و کودهاي بيولوژيک بر صفات کمي و کيفي گياه کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1277 ناشر ، پونه بررسي تطبيقي استعاره در غزليات عرفي شيرازي و بيدل دهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1278 ناصحي ، فرخنده بررسي رابطه نگرش ديني و ابعاد شخصيت در معلمان مقطع ابتدايي شهر هشتگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1279 ناصري ، داود تاثير انواع فرهنگ لغات تک زبانه دو زبانه و نيمه دوزبانه در درک و توليد لغات جديد در سه سطح يادگيري مبتدي متوسط پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1280 ناصري ، مرضيه بررسي جنايات خطاي محض از منظر فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1281 ناصري زاده ، حديث اقدس بررسي شيوه ي نشان دادن نقش هاي دستوري و روند تحول حالت مفعولي در زبان فارسي از دوره ي باستان تا معاصر با نگاهي بر نظريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1282 ناصري نژاد ، فاطمه باورها ، آداب و رسوم اجتماعي مردم ايران در عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1283 نايب لو ، زهره بررسي اثر مقادير نيتروژن و علفکش بر کنترل علف هاي هرز مزرعه کلزاي علوفه اي در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1284 نبوي ، سيد کاظم بررسي فقهي حقوقي مرگ مغزي و پيوند اعضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1285 نبي لو ، محمد بررسي انديشه هاي تربيتي دوسو و امکان بکارگيري آنها در بهبود تعليم و تربيت ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1286 نجاتي آتاني ، مهدي اوضاع سياسي و اجتماعي سواد در دوران امام حسن (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1287 نجاري ، ظاهر بررسي اثر تراکم گياهي و روشهاي کنترل علف هاي هرز مزرعه چغندر قند منطقه مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1288 نجفعلي ، رفعت تاثير بازشويي آزمون ورودي دانشگاه ها بر نگرش دانش آموزان ايراني سال آخر دبيرستان نسبت به يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1289 نجفي ، حسن بررسي فقهي و حقوقي اعسار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1290 نجفي ، طيبه ارزيابي مهارت نوشتاري از طريق هم آموز و خود زبان آموز و معلم رويکردهاي کلي و جزئي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1291 نجفي ، مهدي بررسي فقهي و حقوقي وظايف شوراي نگهبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1292 نجفي ، وحيد بازخورد زبان آموزان به تدريس مبتني بر تکليف صحبت کردن در ميان سطوح مختلف مهارت زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1293 نجفي الموتي ، زهرا افغان ها در عصر افشاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1294 نجفي جويباري ، خورشيد تاثير سياست هاي آمريکا در تغيير افکار و رفتار نو بنياد گرايان اسلامي با تاکيد بر طالبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1295 نجفي نسب ، مرتضي افزايش راندمان چيلر جذبي سه اثره با افزودن اجکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1296 نصري ، اسماعيل بررسي اعتماد و مشارکت سياسي روستاييان دهستان اقبال غربي شهرستان قزوين بر اساس عملکرد دولت طي سالهاي ۱۳۹۰- ‎۱۳۵۸ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1297 نصيري ، صاحبعلي بررسي تاثير قصد و رضا بر عقود و ايفاعات از ديدگاه فقه و قوانين موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1298 نصيري ، فريدون آيين حکومت داري از ديدگاه حضرت علي (ع) در نهج البلاغه کارشناسي ارشد
1299 نصيري ، محمد بررسي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي در دوره اول و هشتم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1300 نصيري اوانکي ، اسماعيل تحليل انرژي و اگزرژي استفاده از دود خروجي از اگزوز موتور به عنوان منبع انرژي براي يک سيستم تبريد جذبي آب/ آمونياک جهت سر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1301 نصيري بافتاني ، فهيمه تاثير تکنيک هاي نگهداري پوشه واره هاي لغات و ارزيابي بر درک و توليد لغات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1302 نصيري راد ، آيدين تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته هاي مخروطي کامپوزيتي چند لايه بر پايه معادلات دانل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1303 نظاميوند چگيني ، فرج بررسي موانع تحقق تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه مديران مدارس شهر قزوين در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1304 نظري ، ابراهيم بررسي نقش فرهنگ بومي بر توسعه اقتصادي استان کرمانشاه ( از ديدگاه دانشجويان استان ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1305 نظري ، زهرا بررسي فقهي حقوقي شرط فعل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1306 نظري ، مريم بررسي کنترل ميکروبي و شيميايي گل جاليز مصري در مزارع گوجه فرنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1307 نظريان ، مهسا بررسي صور خيال در شعر قيصر امين پور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1308 نعمتي ، عزيزعلي بررسي جغرافيايي تاريخي اردبيل از ظهور اسلام تا حمله مغول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1309 نعمتي آلاشتي ، جواد تحليل عددي مقاومت بالستيکي کامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي حاوي نانو لوله هاي کربن در اثر برخورد پرتابه ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1310 نعمتي لوجندي ، دانيال ارزيابي اقتصادي اثر تزريق آب يا بخار بر عملکرد يک ميکرو توربين در سيکل ترکيبي توليد همزمان حرارت و توان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1311 نعيمي پور ، ناهيد بدعت و مرزهاي آن در فقه اسلامي کارشناسي ارشد
1312 نفري قلعه ، مهدي بررسي مذاهب و فرق در دوره آل بويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1313 نقدي ، وحيد بررسي تحليلي رفتار برشي ديوارهاي متشکل از مقاطع سبک فولادي سرد نورد شده تحت اثر بارگذاري جانبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1314 نقدي بازنشين ، بهروز بررسي مقاومت و نفوذپذيري بتن هاي ميکروسيليس دار با مقاومت بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1315 نقشبندي ، سيد مسعود بررسي اثرات مقادير مختلف علف کش متريبوزين و تراکم بر رشد و عملکرد گندم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1316 نقوي ، محمد رضا بررسي اثر رقم و تراکم بوته بر توان رقابتي گياه گلرنگ با علف هاي هرز در منطقه اصفهان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1317 نقوي ، محمود بررسي فقهي و حقوقي سهم الارث زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1318 نقي لو ، علي بررسي آراء و انديشه هاي فلسفي و تربيتي جان ديويي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1319 نقي لو حسن بکارگيري دستور حالت براي توصيف جملات ساده ي زبان ترکي آذري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1320 نمکي ، مهدي بررسي علل و عوامل رکود تمدن اسلامي (سده پنجم تا نيمه ي سده نهم هجري) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1321 نوبهار ، امين تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته بر صفات کمي و کيفي دورقم ريحان OCIMUM BASILICUM‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1322 نوحي ، سحر بررسي نقاط ضعف و قوت طرح ساماندهي زمان آموزش ابتدايي از منظر کارشناسان و معلمان ابتدايي شهرستان خرمدره در سال تحصيلي ۹۱- کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1323 نورزاده صيقل سرائي ، واحد ارزيابي شاخص خرابي قاب هاي خمشي بتني قبل و بعد از بهسازي لرزه اي جهت انتخاب گزينه ي برتر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1324 نورمحمدي ، رفعت اقسام واجبات با توجه به قرآن و سنت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1325 نوروز شناس ، مسعود بررسي اثر گيرداري اتصال تير به ستون در مهاربندي واگرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1326 نوروزي ، مسعود بررسي کارآيي کنترل شيميايي سس زراعي در (C.Campestris‎ ) در چغندرقند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1327 نوروزي قرابائي ، بهرام تاثير سياست هاي نئوليبراليسم بر بحران مالي ايالات متحده آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1328 نوروزي لارسري ، وحيد بررسي نقش خودارزيابي در ارتقاء انگيزه زبان آموزان ايراني در درک متون زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1329 نوري ، حسام تاثير آموزش ژانرهاي مختلف بر درک شنيداري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1330 نوري ، محسن بررسي کارايي برخي از باريک برگ کش ها و علف کش دو منظوره در کنترل بروموس ژاپني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1331 نوري ، مرضيه بررسي و تحليل احکام ثانويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1332 نوري سرخني ، زينب بررسي روايت هاي تاريخي در ‎۶ دفتر مثنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1333 نوري فر ، ليلا بررسي و تحليل فقهي آثار نماز و تاثير آن بر جوانان از بعد فردي و اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1334 نوري نيا ، حميد بررسي اثر کم آبياري بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد دورقم گلرنگ بهاره در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1335 نورپور، مريم بررسي و حليل جايگاه فقهي عزاداري و مرثيه و شبهات مربوط به آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1336 نوشيرواني ، بماني بررسي رابطه تعلل ورزي با مديريت زمان در بين دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسي ارشد
1337 نوغان ، پرستو بررسي جملات مقلوب در گفتار کودکان پسر و دختر ‎۴ تا ‎۶ ساله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1338 نويسنده ، محمد بررسي و نقد فقهي حقوقي مفاد سند ازدواج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1339 نيازخاني ، ابوالفضل بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان کاهش پيشروي تراکتورMF 399‎ (بخش دوم پارامترهاي مزرعه اي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1340 نياشالي ، محمدعلي اسلام و مساله جمعيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1341 نيک طره مفرد ، سعيد ارزيابي قابليت اعتماد پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي نامتقارن داراي مهاربند برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1342 نيک نژاد نائيج آباد، يوسف تاثير کارکرد باکتري هاي آزوسپيريلوم و سودوموناس بر کارآيي مصرف نيتروژن و ويژگي هاي زراعي رقم کشوري برنج در شرايط تنش کم دکتري ‎۱۳۹۱
1343 هراتي ، مهدي بررسي تاثير تقسيط کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي تحت رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1344 هروي اصل ، سعيد تاثير دوره هاي رقابت علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم چغندر قند کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1345 هشترودي ، ياشار بهسازي ساختمانهاي بتن مسلح موجود واقع در فضاي باز به کمک قابهاي در برگيرنده بيروني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1346 همايي مقدم ، ولي بررسي اصول تعليم و تربيت معنوي از ديدگاه ائمه ي معصومين عليهم السلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1347 همتي ، حسين اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران در عصر غزنويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1348 همتي ، محمدرضا تاثير آموزش بر اساس ژانر بر درک مطلب خواندن زبان آموزان ESP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1349 همتي ، ميثم تاثير ويرايش معلم همکلاسي و خود روي بهبود نوشتار در زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1350 همتي ، پوريا تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر توان رقابتي گلرنگ زراعي با علف هاي هرز در رزيم هاي مختلف رطوبتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1351 همراز ، مجيد اقرار و تاثير آن در دعاوي حقوقي و کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
1352 همقلم ، هاله ايهام خوانشي در مثنوي معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1353 هوشمندي ، رويا تاثير تحولات سياسي اجتماعي - فرهنگي در نشانه هاي زباني شعر شاملو کارشناسي ‎۱۳۸۸
1354 هوشيار ، رحيم ارزيابي قدرت رقابت ژنوتيپ هاي گندم مناطق سرد و معتدل نسبت به علفهاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1355 هويدا ، رحيم بررسي صناعات لفظي بديعي در ديوان اشعار ناصرخسرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1356 هژير يوسفي ، مصطفي بهينه سازي ترموديناميکي و اقتصادي مصرف انرژي در يک ساختمان اداري با در نظر گرفتن انرژي خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1357 وارسته وارجاگا ، احمد ارزيابي اثر کود نيتروژن و کود پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج روي جمعيت کرم ساقه خوار در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1358 واسعي کاشاني، سيد مصطفي اثر ماتريک پرايمينگ بر برخي خصوصيات کيفي بذرها سه رقم تجاري توليد شده تحت تنش کم آبياري سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1359 واعظي راد ، سعيد بررسي اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام لوبيا قرمز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1360 والافر ، آرش تاثير تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصيات فيزيولوژيک دورقم سويا در باغهاي هرس کف بر شده چاي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1361 وثوقي ، امير بررسي عددي ضوابط لرزه اي جزئيات سخت کننده ها در حالات مختلف تير پيوند بادبند برون محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1362 وحيد ، مهدي ارزيابي کاهش دوز مصرف علفکش اولتيما بر رشد علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1363 وحيدي پاکدهي ، مريم بررسي نقش روشنفکران در انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1364 ورسه ، فاطمه بررسي عناصر کالبدي مهمترين شهرهاي اسلامي ايالت جبال تا دوره ايلخانان با تکيه برشهر اصفهان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1365 ولي بيگي ، رضوان تاثير مقاومت وجذب آب صخره بر مقاومت بتن ساخته شده از سنگدانه هاي همان صخره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1366 ولي نژاد ، محمد رضا بررسي تاثير راهکارهاي تامين سختي جانبي لازم براي جبران حذف اجباري بادبندي در طبقه همکف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1367 ولي پور بيرانوند، مصطفي تاثير مانورهاي نظامي در استراتژي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران از سال هاي ‎۱۳۸۴ تا ‎۱۳۹۱ هجري شمسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1368 وليعهدي ، مير سعيد بررسي تلفات فراوري در کمباين غلات مدل ‎۱۱۶۵ جاندير مجهز به دستگاه نمايشگر تلفات دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1369 وندا، امير تاثير کشت و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي و فيزيولوژيکي گياه خردل هندي تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1370 وهابيان ، بهناز بررسي استعاره هاي احساسي در برخي از آثار ادبي معاصر ايران از ديدگاه معناشناسي شناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1371 وياني ، عزيزالله تاثير شيوه اداره کلاس بر استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1372 يار احمدي ، تبسم اسباب سقوط مجازات در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1373 ياراحمدي ، مرتضي بررسي تقابل آوايي واکداري و بيواکي در سه گويش کردي بدره ، کلهري ايوان و لکي دره شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1374 يارمحمدي ، رقيه آداب و عادات و سنن درباري در دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1375 يارمند ، هانيه بررسي نظام روايي در داستان عاميانه ايراني : رويکرد معناشناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1376 ياري درويشوند ، اشرف بررسي عوامل انحطاط تمدن اسلامي از نظر شهيد مطهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1377 ياريان ، محمد انفال کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1378 ياسمي نژاد ، جواد بررسي گروه اسمي گويش کردي کرمانشاهي منطقه ي گهواره بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1379 يحيي پور ، علي انواع تلميح و کارکردهاي آن در مرزبان نامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1380 يزداني ، عليرضا بررسي علل سوختگي فوق گرمکن هاي ديگ بخار نيروگاهي بوسيله مدل سازي ترموديناميکي آنها به روش شبکه عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1381 يزديپور ، فاطمه بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي اجاره در قانون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1382 يعقوبخاني غياثوند ، زرين بررسي نقش فلسفه تربيتي عمل گرايي در نيل به اهداف برنامه ريزي درسي در دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1383 يعقوبي ، ابراهيم بررسي حکومت واليان پشتکوه (اوضاع سياسي ، اجتماعي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1384 يعقوبي ، سيد مجتبي بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري و سطوح مختلف نيتروژن بر صفات زراعي و برخي شاخص هاي رشد آفتابگردان روغني رقم يوروفلور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1385 يني ، مهدي مالياتهاي ثابت در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
1386 يوسفي ، حسن تجمل و آراستگي در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1387 يوسفي ، حميد بررسي اصطلاحات زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبانشناسي شناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1388 يوسفي ، فرشيد تاثير تنش قطع آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي و فيزيولوژيک کرچک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1389 يوسفي ، محسن بررسي اثر کود دامي و ميکوريزا بر صفات زراعي کدوي تخم کاغذي در شرايط تنش کم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1390 يوسفي ، محمد تاثير تراکم کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر عملکرد و ماده موثره دو رقم گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1391 يوسفي ، ناهيد ازدواج و حقوق و وظايف متقابل زوجين کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1392 يوسفي رامندي ، وحيد بهينه سازي گراديان ماده تابعي استوانه مدور توخالي تحت بارگذاري حرارتي گذرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1393 يولچي خاني ، ادريس علي بررسي فقهي و حقوقي فساد اداري و مالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1394 يونسي ، محمد بررسي افزايش انتقال حرارت در مبدل دوراهه با محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1395 يکاني علي بيکلو ، نازيلا تاثير تقويت ساده متني و ترکيبي بر يادگيري دستور زبان انگليسي در بين يادگيرندگان زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1396 پارسامهر ، اسدالله تاثير فرايندهاي تغيير معني فارسي معاصر بر الگوي نامگذاري کودکان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1397 پدرام ، احسان تحليل سازه هاي بتن آرمه در مقابل اثرات ضربه موشک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1398 پرندين، لطف الله تاثير مولفه هاي هويت ملي بر مشارکت مردم گيلان غرب در جنگ تحميلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1399 پرنيا ، خديجه بررسي صنايع لفظي بديع در ديوان وصال شيرازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1400 پرويزي ، يوسف بررسي رفتار سازه اي گنبدي با قالب بادشونده با رويکرد اجرايي - اقتصادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1401 پرويني راد ، زهرا بررسي و توصيف پيوند دهنده ها در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1402 پزشکيان ، محمدرضا تاثير عمل آوري مجدد روي مشخصه هاي فيزيکي بتن هاي با عمل آوري نا مناسب اوليه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1403 پنبه ئيان ، مرجان تاثير تکاليف نهايي در يادگيري ساختار مجهول انگليسي و تاثير آنها بر دقت زبان آموز به اين ساختار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1404 پور اصلان ، حکمت الله تاثير فعال سازي دانش قبلي فراگيران بر درک مطلب شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1405 پور حقگوي سرشکه ، فاضل اثر تراکم گياه بر عملکرد و خصوصيات زراعي سويا در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1406 پور رمضان ، مهناز بررسي تفاوت واژگاني در گفتار دختران (۱۴-‎۱۸) ساله در شمال و جنوب شهر تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1407 پور غياثيان، راحيل اسباب سقوط حد و تعزير و تبديل مجازاتها به يکديگر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1408 پور قاسم ، علي اکبر بررسي گروه حرف اضافه اي گويش تاتي دانسفهان بر پايه ي برنامه ي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1409 پور پيام ، حامد بررسي پديده در انضمام در زبان فارسي نوشتاري معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1410 پورآرين ، يوسف بررسي تطبيقي مباحث الفاظ در اصول فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1411 پوران ، زينب بررسي جامعه شناختي داستان نويسي کودکان از طريق بررسي روايتهاي خود کودکان از داستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1412 پوراکبر، عليرضا اندازه گيري کرنش در ميله ي هاپکينسون پيچشي و مطالعه تاثير محل کرنش سنج ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1413 پوربيرام کليبر ، مهدي بررسي جريان متلاطم سه بعدي پرتابه فراصوتي خروجي از لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1414 پوررضا ، طيب بهينه سازي ضرايب پارامترهاي سيستم تعليق مدل يک چهارم خودو دو درجه آزادي با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1415 پورعلي اکبر ، جواد احکام فقهي افلاس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
1416 پولاديان ، سهيل بهينه سازي آرايشي پره ها با مقطع بيضوي براي افزايش کارايي منبع تخليه حرارتي در جابه جايي اجباري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1417 پيامي عيسي لو ، خيراله بيع و قواعد آن از نظر فقها از ديرباز تا عصر حاضر کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1418 پيري ، امير بازنمايي ساخت اطلاعاتي در جملات امري- خبري - و تاکيدي در زبان آذري مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1419 پيري ، سعيده بررسي پديده ي رمز گرداني در دو زبانه هاي ترکي فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1420 پيري بابادي ، آنا تاثير مقايسه اي روش لغات کليدي و ليست واژه بر روي يادگيري واژگان انگليسي براي اهداف ويژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1421 پيري سيد حسين بررسي فرايندهاي پيدايش و معادل گزيني واژه هاي جديد در ترجمه فارسي به انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1422 چراغلو ، اسماعيل بررسي فقهي - حقوقي استفاده از ماهواره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1423 چراغي ، عبداله بررسي روشهاي نوين مقابله با نيروهاي جانبي بر کنش زلزله در سازه هاي حساس به نشستهاي نامتقارن به منظور کاهش نهايي وارد به کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1424 چراغي جولندان ، سعيده بررسي رابطه بين استفاده افراطي از اينترنت و نوع روابط اجتماعي دانش آموزان دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1425 چهل پسران ، امير ارزيابي ترموديناميکي استفاده از ميکرو توربين براي توليد همزمان توان و حرارت در يک ساختمان اداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1426 ژوليده ، فتحعلي پيامبر اکرم (ص) و اشرافي گري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1427 کارتاب ، حميده بررسي مباني فقهي احکام نگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1428 کارگر، عبدالحسين اثر تراکم گياهي در مديريت علف هاي هرز ارقام سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1429 کارگرزاده ، داود تاثير تنش کم آبي در مراحل رشد زايشي بر صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1430 کاشفي ، سهيلا تاثير آموزش زبان به روش فعال محور بر دانشجويان رشته هاي زبان عمومي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1431 کاظم نژاد ، مريم تاثير بازخورد اصلاحي مستقيم بر يادگيري حروف اضافه توسط زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1432 کاظمي ، خديجه آرايش و پوشش زنان از عهد مغول تا پايان دوره قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1433 کاظمي ، مريم تاثير نشاندار کلمات جديد در متن بر يادگيري و به يادآوري آنها در دانشجويان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1434 کاظمي ، مژده بررسي و تحليل شروط ضمن عقد نکاح زوجه و آثار تخلف از آن ها از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1435 کاظمي ،مسعود بدست آوردن و تحقيق درستي فرکانس هاي طبيعي و شکل مدهاي مکانيزم لغزنده و همچنين محاسبه تنش هاي پيچشي ميل لنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1436 کاظمي الموتي ، محمد بررسي فقهي دفاع از نفس در مذاهب پنجگانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1437 کاظمي درياکناري ، محمد حسين بررسي اثر غلتک زني موضعي (Local Rolling‎ ) بر توزيع مجدد تنش پسماند در لوله هاي جوشکاري شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1438 کافي خسرو شاهي ، امير تحليل عددي مقاومت بالستيکي کامپوزيت هاي زمينه سراميکي حاوي نانو لوله هاي کربن در اثر برخورد پرتابه ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1439 کامران آذر، فاطمه بررسي فقهي قضاوت زنان در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1440 کاوسي ، علي بررسي اثر تراکم بوته بر روشهاي کشت مستقيم برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1441 کاوندي ، حسام بررسي تاثير تراکم کاشت و محلول پاشي آهن و روي بر روي خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي بابونه MATRICARIA CNAMOMIUA L‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1442 کاوياني مقدم ، طاهره بررسي ساخت واژه وندهاي اشتقاقي و تصريفي در گويش لکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1443 کتابي ابهريان ، مريم اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر تاب آوري دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه آزاد واحد ابهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1444 کردي ، آرش بررسي وضعيت مکانيزاسيون منطقه ارزوئيه و ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه مکانيزاسيون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1445 کرمي ، حميد رضا بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي کوتاه بتن آرمه بازشو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1446 کرمي ، محمد بررسي فقهي و حقوقي انکار ضروري دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1447 کرمي ، مصطفي بررسي تاثير تنش خشکي و سطوح مختلف زئوليت بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1448 کرمي، معصومه افشانش معاني در دفتر سوم و چهارم مثنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1449 کريمي ، حبيب بررسي افزايش کارايي سيستم پيش گرمکن هواي ورودي به بويلر نيروگاه بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1450 کريمي ، زين العابدين اقسام ولايت در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1451 کريمي ، سامان بهسازي لرزه اي پايه پل هاي بتن مسطح از فيبر آراميد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1452 کريمي ، علي بررسي تاثير تراکم و الگوي کشت بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1453 کريمي ، مشهود بررسي واکنش ارقام پياز به پهن برگ کش هاي ثبت شده و شعله افکن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1454 کريمي ، مصطفي ازدواجهاي حرام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
1455 کريمي ، کريم بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي دوران امام سجاد (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1456 کريمي مداني ، نجم الدين بررسي رابطه عوامل درون مدرسه اي و ميزان حضور دانش آموزان پسر پايه ي اول متوسطه ي شهر قزوين در نماز جماعت مدارس در سال تح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1457 کسرائي ، پورنگ بررسي اثر سوپر جاذب ها و مقادير کود دامي در رژيم هاي مختلف آبياري بر کارايي نور و کميت عناصر غذايي کلزا دکتري ‎۱۳۹۱
1458 کشاورز ، جعفر بررسي تاثير دو مدل از يادگيري مشارکتي بر درک مطلب و يادگيري واژگان انگليسي در سطوح مقدماتي و پيشرفته زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1459 کشاورز سرکار ، الهه بررسي تاريخ بيهقي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1460 کشاورز قديمي ، علي بررسي نثر فارسي در نيم قرن اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1461 کشاورز محمديان ، شهاب الدين بررسي اثرات نانو ذرات فلزي داخل جريان بر روي پديده انتقال حرارت از يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1462 کشاورز نجفي ، علي بررسي نقش رسانه ملي در جلب حمايت مردم از سياست هسته اي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر دوره زماني بعد از ارسال پرونده هس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1463 کشگي زاده ، عباسعلي انتخاب مناسبترين روش کنترل علف هاي هرز در دو رقم کلزاي پاييزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1464 کـــشن فلاح ، ايمانعلي بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان مدارس پسرانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1465 کفاشي ، زينب تاثير نوع تمرين گرامر روي عملکرد نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1466 کلانتري ، سيما بررسي تاکيد در زبان ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1467 کلانتري ، فرزام تحليل اگزرژي سيکل توليد همزمان توان و تبريد با استفاده از حرارت دفع شده از راکتور هسته اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1468 کلانتري ، فريده بررسي فقهي و تطبيقي آيات ارث کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1469 کلجه ، ندا بررسي فقهي و حقوقي توبه و آثار آن در محکوميت ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1470 کمانگر ، حديث تجزيه چند متغيره برخي صفات مرفولوژيکي و پومولوژيکي ارقام تجاري توت فرنگي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1471 کنعاني ، اسرافيل اثبات دعوي از نظر فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1472 کنعاني ، اسرافيل اثبات دعوي از نظر فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1473 کوليوند ، علي بررسي پارامتراي تاثير گذار بر طراحي بادبندهايي که از کمانش آنها جلوگيري شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1474 کوه پيما اشکلک ، محمد آثار و پيامدهاي قاچاق مواد مخدر بر امنيت جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1475 کوهي ، مليحه بررسي کلمات مرکب متممي از نظر نحو و معنا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1476 کوهپر، احمد بهينه سازي جند هدفي مکانيزم لنگ لغزنده براي توليد متقارن و غيرمتقارن با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1477 کوچک خاني ، علي آسيب شناسي تمدن از ديدگاه گوستاولوبون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1478 کوچکي ، محمد حسين بررسي ضريب رفتار قاب هاي فولادي با تکيه بر هندسه سازه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1479 کوچکي ، کامران تاثير تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1480 کيا کجوري ، فولاد بررسي خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي با نگرش ويژه بر شاخص استواري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1481 کيائي پور ، احسان تاثير دزهاي علف کش فورام سولفورون و محلول پاشي عناصر آهن و روي بر کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1482 کيان مهر ، علي بررسي عددي تغيير شکل و ظرفيت جذب انرژي نانو لوله هاي کربني در سرعت هاي تغيير شکل بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1483 کياني ، الهام تاثير قيام امام حسين در فرهنگ و تمدن اسلامي عصر ايشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1484 کياني، علي مراد بررسي سيره سياسي امام رضا (ع) از منظر فقه سياسي شيعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1485 کيسان ، فلورا تاثير تکنيک هاي ارائه بروي درک و توليد واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1486 کيماس سلخوري ، فروزان بررسي رابطه بين سرمايه فکري و رضايت شغلي دبيران زن دوره متوسطه شهر قزوين کارشناسي ارشد
1487 گروسي ، نصرت اله تاثير وزن پياز و منابع شيميايي و آلي تامين نيتروژن بر صفات کمي وکيفي گياه زعفران در منطقه تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1488 گروهي ، امين بررسي تطبيقي تعليم و تربيت در دوران قاجاريه و نظام تعليم و تربيت حاکم بر اروپاي غربي در آن زمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1489 گرويي ، مهدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد پره هاي خنک کاري يک تريستور و امکان سنجي جايگزيني آنها با يک فوم فلزي و مقايسه بين اين دو مدل با کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1490 گشتاسبي ، فروزان افشانش معاني در مثنوي معنوي ( دفتر اول و دوم) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1491 گل بابا، وحيد اوضاع سياسي و اجتماعي مصر از آغاز فتح تا پايان خلافت امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1492 گلشاهي فر ، محمد بررسي اثر گردباد در توان خروجي نيروگاه بادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1493 گلپرور، ناهيد بررسي شهادت زنان در ستون فقهي شيعه و حقوق مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1494 گنجي ، اکرم بررسي گروه حرف اضافه در گويش لري خرم آباد در اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1495 گودرزي ، سياوش تحليل عددي اثر مواد متخلخل بر روي انتقال حرارت جابجايي اجباري در مبدل هاي حرارتي با لوله هاي بيضوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1496 گودرزي ، عطيه بررسي فقهي - حقوقي جرم محاربه و افساد في الارض و امکان سنجي تطبيق آن بر مصاديق جديد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1497 گوشکي سرجاز ، بهنام برخي خواص فيزيکي و مکانيکي پسته و مغز آن ( رقم احمد آقايي ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1498 گيل زرودي، وحيد بررسي تئوري عملکرد در يک سيستم سرمايشي جذبي خورشيدي براي يک مجتمع مسکوني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1499 گيلانيان ، محبوبه تاثير انواع رسانه بر يادگيري واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲