صفحه اصلی / پایان نامه هاپایان نامه های دفاع شده

جستجو:
ردیف نام دانشجو عنوان پایان نامه مقطع تحصیلی سال دفاع
1
2 آبرومند ، حسين بررسي و تحليل آزمايشگاهي جابجايي ترکيبي نانو سيالات در لوله هاي حلقوي با شار حرارتي ثابت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
3 آبرومند ، صادق بررسي تجربي جابجايي نانوسيالات در لوله هاي خميده افقي با دماي ثابت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
4 آخوندي ، بتول بررسي انسجام صوري و معنايي سوره مبارکه بقره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
5 آدمي ، صبا بررسي تاثير گذاري ‎۳ روش تدريس: لغات - بازنمايي معنايي - تجزيه و تحليل مشخصه هاي معنايي و... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
6 آذر بهرام ، منصوره بررسي رشد واژگان و نحو در کودکان زير سه سال کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
7 آذرنيا ، آذر بررسي روابط حکومت اقليم کردستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
8 آذرون ، حسن تاثير زمان و دوز کاربرد علف کش بنتازون در مديريت علف هاي هرز لوبيا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
9 آرامش ، نيما بررسي اثر ساچمه پاشي و غلتک زني عميق بر عمر خستگي فنر خورشيدي کلاج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
10 آردين ، اروجعلي بررسي فرايندهاي واجي زبان آذري بر اساس نظر خود واحد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
11 آرين ، زهرا بررسي ساخت سببي در گويش ترکي آذري ( زنجان ) با رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
12 آرين ، طيبه بررسي صنايع بديعي مجنون ليلي اميرخسرو دهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
13 آرين ، نسرين بررسي ساخت ارتقايي در گويش ترکي آذري ( زنجان ) با رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
14 آزاديخواه ، کورش بررسي اثر ساچمه پاشي و غلتک زني با نيروي کم و زياد بر روي عمر خستگي سايشي آلياژ آلومينيوم ‎۷۰۷۵ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
15 آزکي شالي ، افروز برررسي فقهي و حقوقي حکم و ديه سقط جنين در فقه اماميه و اسلام و ساير اديان و در ايران ساير کشورها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
16 آشوري ، رمضانعلي بهينه سازي سيکل ترکيبي سه گانه برايتون - رنگين - کاليا - گاز - بخار - آمونياک به کمک الگوريتم ژنتيک با سيالهاي R717,R134 کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
17 آشوري ، سيمين اوضاع سياسي عصر متوکل عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
18 آصفي ، احسان بررسي انواع ارجاع در گفتمان زبان فارسي و اهميت آنها در چگونگي انتقال معنا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
19 آقا نبي قلهکي ، اميد بررسي تئوري و تجربي انتقال حرارت در مبدل هاي صفحه اي به روش LMTD-NTU‎ و بهبود عملکرد آن توسط فن آوري نانو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
20 آقاجانلو، عمران بررسي شخصيت و آثار و خدمات خواجه رشيدالدين فضل الله همداني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
21 آقاجاني ، علي بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با سبک هاي هويت دانش آموزان سال سوم متوسطه پسر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
22 آقاجاني ، نوش آفرين بررسي وضعيت بهداشت رواني دانش آموزان مدارس ابتدائي شهرستان فومن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
23 آقازاده آذر ، احمد بررسي تجربي و عددي اثر تعمير عيوب بر فرکانس طبيعي محورهاي دوار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
24 آقاعليخاني ، شهربانو بررسي مباني فقهي و حقوقي شوراي حل اختلاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
25 آقاعليخاني ، عباس تاثير تراکم کاشت بر رشد علف هاي هرز آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
26 آقاعليخاني ، محمد بررسي نقش آمريکا در توسعه روابط ناتو با کشورهاي خاورميانه عربي بعد از سپتامبر (۲۰۱۱-‎۲۰۰۱) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
27 آقامحمدي ، امير بررسي تحليل و عددي استحکام کمانش استوانه هاي تقويت شده موضعي با FRP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
28 آقامراد ، محسن بررسي تلقيح بذر لوبيا قرمز با RHIZOBIUM IUJUMINOSARUM‎ و باکتري هاي محرک رشد گياه PJPR‎ بر برخي ويژگي هاي زراعي و عملکرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
29 آل آقا ، سعيد تاثير سيتو گيت بر بهبود کارايي بنتازون در کنترل علف هاي هرز سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
30 آژغ ، حوريه تاثير روش تکليف محور بر توانايي خواندن متون زبان تخصصي مطالعه موردي دانشجويان مهندسي مکانيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
31 ابراهيم خاني ، محسن تاثير دور آبياري و مقادير کود دامي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
32 ابراهيم نژاد ، زينب تاثير تحولات سياسي اجتماعي - فرهنگي در نشانه هاي زبان شعر فروغ فرخزاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
33 ابراهيمي ، احترام بررسي داستانهاي اخلاقي و اجتماعي بوستان و گلستان سعدي و شيوه گفتار او. کارشناسي ارشد
34 ابراهيمي ، حسن تاثير آزوسپريلوم و نيتروژن بر صفات زراعي برنج در استان گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
35 ابراهيمي نسب ، عليرضا پيشگيري از وقوع جرم سرقت در منابع ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
36 ابلالي ، قنبر پديده تروريسم از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
37 ابوالقاسمي ، فاطمه بررسي ساخت مجهول در زبان فارسي از ديدگاه نقش گرايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
38 ابوذري ، فاطمه بررسي تاثير تاريخ کاشت بر صفات زراعي ارقام پاييزه کلزا در منطقه خدابنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
39 احر ام بافيان ، منير بررسي ميزان رعايت اخلاق حرفه اي مشاوران دبيرستان هاي شهر قزوين (ناحيه ‎۱و‎۲ ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
40 احساني ، يوسف پيش بيني و پتانسيل سنجي عملکرد ذرت دانه اي در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
41 احساني نژاد ، عليرضا اضطرار در فقه و حقوق ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
42 احسانيان ، سيد جليل تاثير آموزش صريح و مقابله اي اصطلاحات وکلمات هنشين بر مهارت درک مطلب زبان آموزان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
43 احمد نژاد ، محمود بررسي دامنه ميزباني ، پراکنش و کنترل علف هرز دارواش در باغ هاي ميوه شهرستان مشکين شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
44 احمد پور شريف ، سيد ميلاد بهينه سازي ترمو- اکونوميکي مولد بخار بازياب حرارتي در سيکل ترکيبي تحت بارهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
45 احمدخاني ، مهدي بررسي طرح توسعه توانمندي معلمان در بکارگيري فناوري اطلاعات از منظر معلمين ابتدايي ناحيه ‎۱ آموزش و پرورش قزوين سال تحصيل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
46 احمدي ، آصف تثبيت دماي خروجي يک مبدل حرارتي پوسته - لوله تحت تاثير اغتشاش با استفاده از کنترل هوشمند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
47 احمدي ، بهنوش بررسي با هم آيي واژگان در داستانهاي کوتاه کودکان و بزرگسالان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
48 احمدي ، حسين بررسي تطبيقي مباني فقهي و حقوقي نفقه در اسلام و ساير نظامهاي حقوقي ، فرانسه و انگليس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
49 احمدي ، حمزه بررسي گرايشات قوم گرايي در بين جوانان شهرستان سنندج و قروه در دهه اخير و تاثير آن در مطالبات قومي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
50 احمدي ، سيد معرفت اله بررسي مباني نظري آموزش و پرورش فراگير و مانع تحقق آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
51 احمدي ، علي استفاده زبان اول در آموزش زبان خارجي براي سطوح ابتدائي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
52 احمدي ، محراب تاثير انواع مختلف فعاليت هاي پيش از خواندن روي خواندن و درک مطلب دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
53 احمدي ، محمد تاثير تفاوتهاي زباني بر ديدگاه معلمان و دانش آموزان زبان انگليسي در رابطه با نقش آموزش مستقيم گرامر و بازخورد اصلاحي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
54 احمدي ، مهدي آداب و کيفيت قضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
55 احمدي شاد ، شاهين بررسي گروه اسمي زبان کردي گويش سوراني بر پايه برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
56 احمدي پهلوان، حميد بررسي واکنش ارقام بهاره کلزا به تاريخ هاي مختلف کاشت در منطقه تکاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
57 اخترشناس ، فرهاد بررسي پول شويي از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
58 اخوان رجبي ، امين بررسي تجربي کارايي حرارتي هيت سينک پردازشگر رايانه و بهبود عملکرد آن با استفاده از فوم هاي فلزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
59 اديب عباسي ، کسري بررسي خواص مکانيکي بتن حاوي خاکستر پوسته برنج وموي انسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
60 ارس خاني ، عليرضا بررسي اقتصادي - فني بکارگيري يک آبگرمکن خورشيدي براي رستوران واحد دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
61 اريکي ، زهرا ايثار در ادبيات نثر پايداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
62 ارچين ، سکينه بررسي انواع واژه در کودکان سه ساله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
63 ارکيان ، مرتضي بررسي تاثير استفاده از نانوروغن در موتور تراکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
64 ازلگيني پور ، ناهيد تاثير روشهاي آموزش لغت به زبان آزمونبندي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
65 اسحق زاده ، معصومه پژوهشي در تقيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
66 اسداللهي ، محمدرضا بررسي اثر منابع آلي و شيميايي تامين نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه در تاريخ هاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
67 اسداله شريفي ، معصومه بررسي فيلم جدايي نادر از سيمين از منظر نشانه شناسي انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
68 اسدي ، مهرداد بررسي رويکرد دولت آقاي احمدي نژاد نسبت به جزاير سه گانه با محوريت جزيره ي ابوموسي کارشناسي ارشد
69 اسدي اسرمي ، احسان بررسي عددي جمع کننده خورشيدي لوله گرمايي تحت خلاء به يک ردياب تک محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
70 اسدي مفرح ، محسن تحليل انتقال حرارت جريان مغشوش درون لوله متخلخل جزيي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
71 اسرافيليان سلطاني ، پويان ارزيابي مقاومت بتن در ستونهاي بتن مسطح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
72 اسعدي ، صنم اثر تنش خشکي بر خصوصيات کمي و کيفي سه اکوتيپ مريم گلي کبير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
73 اسعدي بناب ، ناصر بررسي تجربي و عددي اثر هندسه ترک بر فرکانس طبيعي محورهاي دوار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
74 اسعدي ساتلو ، محرم بررسي فقهي احکام مواد مخدر از نظر اسلام و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
75 اسلامي ، محمد تاثير تنش آبي بر برخي خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک ارقام پنبه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
76 اسلامي التفات ارتداد و اقسام آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
77 اسماعيل نژاد نودهي، ايوب بررسي ساخت فعل در گويش گيلکي رودسر کارشناسي ارشد
78 اسماعيل پناه املشي ، ايرج اثرات سطوح مختلف کود نيتروژن و پتاسيم در شرايط تنش خشکي بر عملکرد و اجراي عملکرد برنج هاشمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
79 اسماعيل پوراقدم ، الهام بررسي کاربرد اصطلاحات پسرانه از سوي دختران (۱۸-‎۱۵) سال با تکيه بر متغيرهاي اجتماعي جنسيت- سن و تحصيلات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
80 اسماعيلي ، زکيه بررسي روابط نحوي - معنايي بين جز فعلي و عنصر پيش فعلي افعال مرکب در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
81 اسماعيلي ، نبي الله بررسي در زمان نظام تصريفي فعل در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
82 اسماعيلي ، يوسف تحليل عددي سه بعدي تاثير شکل مقطع و آرايش ميکرو کانالها در عملکرد خنک کاري مبدل حرارتي ميکرو کانالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
83 اسماعيلي ، کبري آثار تاريخي اردبيل و جايگاه آن ها در هنرهاي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
84 اسماعيلي سالو محله ، عادل بررسي موانع و راهکارهاي توسعه آموزش الکترونيکي در دانشگاه آزاد اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
85 اسمعيلي ، امير اوضاع جغرافيايي و تاريخي مشکين شهر در دوران اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
86 اسمعيلي ، فاطمه بررسي اوضاع ديني در دوره نادرشاه افشار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
87 اسمعيلي ، مجيد بررسي تاثير زمان و دوز مصرف علفکش بر کنترل علف هاي هرز پهن برگ در ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
88 اسمعيلي ، مرضيه بررسي و تطبيق آئينه اسکندري امير خسرو دهلوي و خردنامه اسکندري جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
89 اسمعيلي نجار ، احسان بررسي تاثير بازشو در رفتار ديوار برشي فولادي و تاثير آن بر روي سختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
90 اسکندري حصاري ، محمدعلي بررسي مباني و موارد مجازات اعدام در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
91 اسکندريان ، احمد ارزيابي ساختمانهاي فولادي با سيستم دوگانه ترکيبي در بهسازي لرزه اي تحت هدف مبنا و مطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
92 اشتري ، محمد رضا اسباب ضمان قهري يا الزامات خارج از قرارداد کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
93 اشرافي ، محمد بررسي اثر بيش بار بر رشد ترک خستگي ترکيبي ‎۴۴ و ‎۴ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
94 اشرفي زاده فاطمه بررسي ويژگي هاي زبان شناسي ظنز در زبان شناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
95 اشنوئي محمودزاده ، پرشنگ تاثير حاشيه نويسي چند رسانه اي بر يادگيري لغت و درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
96 اشکور وکيلي ، مهدي افزايش راندمان جاذب انرژي لانه زنبوري با استفاده از بهينه سازي چند هدفي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
97 اصغر نژاد ، وحيد بررسي و مطالعه اتصالات صلب پيچي در قابهاي فلزي دو بعدي با مقطع متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
98 اصغري ، هورام تاثير کود زيستي بارور-‎۲ بر خصوصيات کمي و کيفي توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
99 اصلي بيگي ، محمد بررسي علل ضعف دانش آموزان در درس علوم تجربي دوره راهنمايي ناحيه يک استان قزوين در سال ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
100 اطهري ، سيد امير ارزيابي مقاومت در جا بتن خود تراکم با ضايعات PVC‎ در ستون هاي بتن آرمه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
101 افتخاري ، آرش بررسي بهسازي لرزه اي قاب هاي خمشي بتني با عضوهاي مهاري صرفا کششي و مهاري داراي فيوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
102 افتخاري ، علي بيع سلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
103 افشارفرد ، جواد تاثير آهنگ بر ياد سپاري و يادآوري جملات شرطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
104 افشاري ، محمدعلي تاثير نيتروژن بر رشد ، عملکرد دانه و اساس زيره سبز در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
105 اقدود چالکي ، يداله تحليل عملکرد مدلهاي درهمي رينولدز پايين براي پيش بيني فرايند گذار در لايه هاي مرزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
106 ال حجت ، سيد بهداد بررسي خواص مهندسي بتن حاوي ضايعات سراميک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
107 الله ورديزاده ، حميد بررسي مجازات اطفال در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
108 الماسي ، زهره بررسي فقهي الگوي مصرف و ارتباط آن با قناعت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
109 الماسي ، محمد تقي تاثير باکتريهاي محرک رشد گياه PGPR‎ در سطوح مختلف نيتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
110 اله ياري ، احمدعلي بررسي عقايد کلامي در آثار نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
111 الهامي، الهام اجاره به شرط تمليک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
112 امجديان ، خدابخش بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
113 امدادي ، علي اصغر بررسي هم معنايي در واژگان قرآن کريم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
114 اميدي ، وحيده بررسي عوامل موثر بر جامعه پذيري داش آموزان دختر دبيرستاني شهر قزوين سال تحصيلي ۹۱- ‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
115 اميدي اسکوئي ، صديقه بررسي مقايسه اي سبک روزنامه هاي ‎۸۰ سال اخير از ديدگاه واژگان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
116 امير محسني انباردان ، الماس تاثير فعاليت شنيدن بر درک مطلب و يادگيري لغت در بافت زبانهاي خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
117 اميرجاني ، شهين تاثير بافت اجتماعي جنسيت و سن بر نظام آوايي گويش تاتي شهر تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
118 اميري ، امين بررسي انتقال حرارت و هيدروديناميک سيال در شکست کاتاليستي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
119 اميري مقدم ، محمد بررسي تاريخ سياسي - اجتماعي دوران حکومت ( خلافت ) حضرت علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
120 امين رنجبر ، عباس بررسي فرايند انتخابات در ايران در شکل دهي به فرهنگ سياسي (مطالعه موردي انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
121 اميني ، ابوالفضل بهينه سازي شيارهاي محيطي در استوانه هاي جدار نازک به منظور افزايش جذب انرژي ضربه اي و کاهش نيروي حداکثر دربارگذاري محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
122 اميني ، بهمن تاثير ابزار حافظه در بياد آوري لغات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
123 اميني ، سيده مهسا تاثير تکنيک هاي تدريس جمعي بر درک و توليد اصطلاحات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
124 اميني ، عليرضا بررسي اصولي اخبار علاجيه درباب تعادل و تراجيح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
125 اميني ، نرگس تاثير اسيد آسکوربيک بر رشد و عملکرد دانه آفتابگردان در شرايط تنش کم آبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
126 امينيان درياسري ، فرزاد تحليل پايداري يک ربات کابلي در يک فضاي ‎۳ بعدي با توجه به کيفيت قيود کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
127 انجراني ، غلامحسين بررسي قاعده اتلاف و نسبيت در نظام حقوقي و رويه قضايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
128 انصاري ، رضا بررسي شخصيت، افکار و انديشه هاي ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوي (سيد رضي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
129 انصاري ، علي بررسي تحول غزل معاصر با تکيه براشعار سيمين بهبهاني وحسين منزوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
130 انصاري ، غلامرضا بررسي موانع امام هادي (ع) در برابر جريانات فکري و سياسي دوران خلافت عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
131 انصاري ثاني خالدي ، آزاده بررسي سطح محافظه کاري در سياست هاي حسابداري و تاثير آن بر مديريت سود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
132 اوجاقي سير سران ، سميه سادات تاثير زبان بر نتيجه تبليغات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
133 اورنگ ، مريم بررسي گروه هاي اسمي زبان فارسي بر اساس برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
134 اولادي قاذيکلايي، رضا بهسازي ساختمان هاي آجري دورباز به کمک قاب هاي بتن مسلح پيراموني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
135 اوليايي ، سيده مرجان بررسي تفاوت موجود ميان استفاده و کاربرد جملات شرطي در زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
136 اويسي ، حسين امتياز مسلمان بر کافر در فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
137 ايراني شعبجره ، آرزو بررسي تاثير معاني داده شده لغات و معاني استنباطي بر درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
138 ايزدخواه ، مهدي تاثير همنشيني واژگان بر يادگيري کلمات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
139 ايماني ، راضيه بررسي توالي بلاغي عناصر و گروه هاي جمله در اشعار شاملو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
140 ايماني افضل ، اکبر تاثير مقادير و روشهاي تقسيط نيتروژن بر صفات کمي توده هاي محلي گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
141 ايوبي ، مجيد بررسي حق ارتفاق از نظر فقهي و حقوقي در قانون مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
142 اکبري ، مجيد بررسي شبکه بندي ميدان حل عددي روي جريان گذر از آرام به مغشوش با گراديان فشار مطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
143 اکبري ، مهدي بررسي مقايسه اي رويکرد ج.ا.ا ايالات متحده آمريکا نسبت به سازمان مجاهدين خلق ايران ( منافقين) بعد از سقوط صدام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
144 اکبري ، ناصر بررسي اشتباه در حقوق مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
145 اکبري ، وحيد بررسي عملکرد حرارتي انواع پکينگها در برجهاي خنک کننده مرطوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
146 اکبري ، پيام بررسي تاثير ميانقاب آجري بر رفتار سازه هاي فولادي با اتصالات صفحه انتهايي پيچي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
147 اکبري دوتپه سفلي ، زهرا بررسي رابطه بين استفاده از شيوه هاي تدريس قرآن کريم و مشکل رفتار ديني دانش آموزان ابتدائي مدرسه دخترانه ي امام حسن مجتبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
148 اکبريان ، غلامرضا بررسي تاثير مقادير تقسيط نيتروژنبر توان رقابتي ارقام کلزا با علف هاي هرز در منطقه گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
149 اکرميان ، علي بررسي و تحليل احکام غنائم جنگي از ديدگاه اسلام مذهب اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
150 بابا ، ابراهيم بعد شناختي تاملي - تکانشي و مهارت صحبت کردن به انگليسي در فراگيران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
151 بابا، زهرا اشتباهات قاضي در فقه اماميه و احکام جزايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
152 بابائي ، علي اکبر امر به معروف و نهي از منکر ، دو فريضه الهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
153 باباحاجي ، جواد بررسي عملکرد دو صفات مورفولوژيکي جمعيت هاي مختلف برخي گونه هاي بومادران ACHILLEASPP‎ در شرايط آبياري مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
154 بابازاده ، ثريا اثر اضطرار و اکراه د ر معاملات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
155 باباقنبري ، الهام اسطوره در شعر شفيعي کدکني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
156 بابايي ، سعيد اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر روي انرژي مصرفي ، خواص فيزيکي خاک و درصد جوانه زدن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
157 بابايي ، عليرضا آسيب شناسي روند برگزاري انتخابات در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
158 بابايي ، غلامرضا تاثير متغير هاي اجتماعي سن تحصيلات و جنسيت بر کاربرد تکواژ گونه هاي مختلف ... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
159 بابايي ، محمدعلي تاثير زندان بر کاهش يا افزايش جرايم در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
160 بابايي ، مهدي بررسي اثر کودهاي ريز مغذي بر عملکرد سور گوم دانه اي رقم کيميا تحت مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
161 بابايي ، هادي تاثير اينترنتي بر روي بهبود توانايي گفتار در بين فراگيران ايراني ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
162 بابايي استخرسري ، رحمت اله ازدواج در حقوق و وظايف متقابل زوجين در فقه شيعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
163 بابايي اسمعيلي ، حميد رضا بررسي تتثير تنش کم آبي و محلول پاشي با آهن و بور بر صفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
164 بابايي اقدم ، علي بررسي عملکرد سياسي و نظامي گروهک پژاک و تاثير آن بر امنيت استان آذربايجان غربي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
165 بابايي فيشاني ، سعيد بررسي مزايا و معايب طرح ارزشيابي کيفي- توصيفي از ديدگاه معلمان و اولياء دانش آموزان ابتدايي ناحيه ‎۱ قزوين در سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
166 بابايي فيشاني ، فوزيه بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي قزوين از سقوط صفويه تا روي کار آمدن قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
167 بابايي گلي ، ابرهيم ارزيابي گندم هاي توليدي در مزارع کشاورزان مناطق گرم شمال وجنوب ايران از حيث خصوصيات کيفي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
168 بابکان ، صادق آسيب شناسي فرهنگ سياسي ايرانيان در سالهاي ‎۱۳۸۰ الي ‎۱۳۹۰ در حوزه مشارکت سياسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
169 بادروج ، حسين رضا بررسي اثر تنش خشکي و آبياري معمول بر جوانه زني بذر و استقرار گياهچه برخي ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
170 باراني ، علي تحليل اگز رجيک يک سيستم تبريد جذبي شامل چيلر جذبي ليتيوم برومايد -آب دو اثره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
171 باريک بين ، زهره اقرار و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
172 بازيار ، امير حسين بهينه اي چند هدفي مقام براي مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از MUGA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
173 باغبان رضوان ، مسعود بررسي علل وقوع و تحليل پديده ضربه قوچ با اعمال روش مشخصه و تحليل راهکارهاي حفاظتي در يک ايستگاه پمپاژ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
174 باقري ، رضا ارائه رابطه کاهندگي براي ساختگاه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
175 باقري ، مصطفي بايد و نبايدهاي خوردني ها از منظر فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
176 باقري گرمارودي ، مجتبي بازتاب خط و خوشنويسي در سبک هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
177 باقريه ، احمد اثر بازشو روي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
178 بالدران ، مجيد حسين با نگاهي به اشعار نيما بامداد و نمايندگان جريانهاي شعري پس از نيما کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
179 باوندي سوادکوهي ، زهرا ارتباط ميان نيمکره چپ و راست مغز و راهبردهاي يادگيري لغات در ميان زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
180 بحريني ، مقداد تحليل تجربي عملکرد يک سامانه ترکيبي PV-T‎ مجهز به يک ردياب خورشيدي تک محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
181 بختياري ، عليرضا بهينه سازي مصرف انرژي به واسطه سامانه سرمايش خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
182 بختياري پابندي ، حجت اله بررسي دلايل کمک کاري کارکنان اداري از نظر فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
183 بخشايي ، نصرت بررسي جغرافياي تاريخي استان کهکلويه و بويراحمد از اوايل اسلام تا اواخر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
184 بخشي ، عباس بررسي کارآيي مبارزه شيميايي با علف هاي هرز گياه زراعي تريتيکاله (Triticale Hexaploide‎ ) در استان مازندران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
185 بخشي زاده ، جواد ارزشيابي عملکرد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي روستايي ناحيه يک قزوين از منظر مديران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
186 بدريان ، محمد ارتقاء درک فرهنگي از طريق آموزش ضرب المثل ها در چارچوب آموزشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
187 براتي ، کامران اثر مايکوريزا بر برخي صفات کمي و کيفي سويا تحت شرايط تنش رطوبتي دکتري ‎۱۳۹۲
188 براتي مصلح ، مسعود بهينه سازي چند هدفي مقاوم جاذبهاي انرژي با استفاده از الگوريتم ژنتيک و روش موقت کارلو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
189 برجري ، علي اکبر بررسي رفتار خطي ديوارهاي برشي بتن آرمه داراي بازشو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
190 برجي ، زهرا بررسي سبکي اشعار دفاع مقدس در آثار قيصر امين پور و سيد حسن حسيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
191 برخورداري ،غلامحسن بررسي تطبيق برزونامه و هماي نامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
192 بررسي و توصيف ساخت آوايي گويش کارشناسي ارشد آزاد اسلامي
193 برزو ، عباس بررسي گروه فعلي در گويش داماشي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
194 برزوئي ، عليرضا بررسي اثر پلوم خروجي از موشک محبوس در يک اتاقک هنگام برخاستن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
195 برزگر ، محمد علي تاثير ميزان و زمان مصرف نيتروژن قبل از زمستان بر روند رشد و صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
196 برزگر ، مرتضي بررسي فقهي و حقوقي مالکيت معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
197 برومند داشقاپو ، حسين بررسي اثرات سرعت استوانه کوهبنده و محتواي رطوبت بر ميزان تلفات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
198 بزرگي ، نيلوفر بررسي يادگيري زبان فارسي در کودکان دوزبانه کرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
199 بساوند ، فرامرز تاثير فرهنگ بر درک مطلب مهارت شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
200 بشارتي ، شبنم بررسي سبک گفتاري زنان قزوين بر اساس دو متغير سن و تحصيلات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
201 بشر خواه ، مصطفي اثر تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد دو شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد و نمو برنج در کشت مستقيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
202 بشيرزاده ، رضا بررسي تاثير کود آلي اسيد آمينه و تراکم گياهي بر رشد و عملکرد ارقام سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
203 بشيري ، علي بررسي تطبيقي تناسب جرم و مجازات در فقه و حقوق کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
204 بشيري مجد ، محبوبه بررسي سياست خارجي آمريکا در قبال انرژي هسته اي جمهوري اسلامي ايران در دوران رياست جمهوري بوش(۲۰۰۸-‎۲۰۰۰) کارشناسي ارشد
205 بلالي اصل ، مجيد تاثير تاريخ کاشت بر جمعيت علفهاي هرز ، عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام لوبيا چيتي تلاش و COS16‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
206 بلدي ، ژيلا بررسي گروه اسمي در زبان ترکي منطقه خرم دره بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
207 بني اسماعيلي ، سيده ندا بررسي تاثير الگوهاي مختلف هم نشيني واژگان لغات بر درک و توليد آنها توسط يادگيرندگان سطح بالاي ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
208 بها ، ميرشمس بهبود راحتي و فرمان پذيري مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از کنترل پيش بين و شبکه هاي عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
209 بهاري ، محمد علي بررسي روش يکپارچه کردن ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده از الياف پليمري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
210 بهبودي ويشکاني ، معصومه تحليل ساختاري نشاط و اندوه در مثنوي مولوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
211 بهجاني ، بابک بيع فضولي در حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
212 بهرامي ، رضا بررسي و تبيين نظريه ي تربيتي فمينيسم و نقد آن از منظر تربيت اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
213 بهرامي ، هادي تاثير افزايش انتقال حرارت حجمي جاذب در بازدهي يک آب شيرين کن خورشيدي با استفاده از سنگ دانه هاي منگنز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
214 بهرامي عين القاصي ، سعيد تحليل اگزرژي اقتصادي و بهينه سازي سيستمهاي سرمايش و گرمايش با مشارکت انرژي خورشيدي در مدارس مختلف تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
215 بهرامي کوتنائي ، برديا بررسي اثر فصل کاشت بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
216 بهراميان ، کيما بررسي رابطه کاربرد و استراتژيهاي مستقيم و غير مستقيم يادگيري زبان و خودکفايي زبان آموزان در محيط هاي يادگيري زبان در اير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
217 بهره بر ، جلال تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
218 بهمن وند فرد ، اسداله بررسي وضعيت جغرافياي تاريخي زنجان از يورش مغول تا سقوط قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
219 بهمني ، سودابه بررسي تحليل گفتماني گزارش حوادث در روزنامه هاي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
220 بي خطر لنگرودي ، زهره انواع و کارکردهاي تلميح در اشعار حزين لاهيجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
221 بيات ، شمسي اختلافات ممکن بين زوج و زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
222 بيات ، کوچکعلي بررسي- شرح و تبيين آيه دين بر مبناي کتاب کنزالعرفان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
223 بياره ، شهلا بررسي رابطه سهل انگاري تحصيلي با افکار ناکارآمد در بين دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان زنجان در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
224 بياره ، وحيده ارزيابي عملکرد کمي و کيفي در کشت مخلوط ذرت و لوبيا قرمز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
225 بيتاتحلي ، مريم بازنمايي قدرت و آثار حماسي مبتني بر شخصيت داستاني رستم در شاهنامه فردوسي ، اسکندر در اسکندرنامه نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
226 بيژن خان ، مائده بررسي کنش هاي گفتاري رايج در فيلم سعادت آباد از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
227 بيک ، مريم بررسي سير تکاملي فقهي و حقوقي شوراهاي حل اختلاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
228 بيک محمدلو ، معصومه تاثير ارزيابي معلم و ارزيابي همکلاسيها بر روي اعتماد به نفس دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
229 بيک محمدي ، احمد بررسي وضعيت موجود و ارائه راهکارهاي مناسب براي توسعه مکانيزاسيون کشاورزي شهرستان بجنورد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
230 بيکي بندر آبادي ، مليحه بررسي تاثيرات روشهاي تصحيح خطاي ترميمي و صريح بر دقت توليد نوشتاري زبان آموزان انگليسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
231 بيگ زاده ، نادر تاثير باکتريهاي محرک رشد گياه PGRP‎ و کود نيتروژن بر رشد ، عملکرد و اجزاي عملکرد گياه خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
232 بيگدلي ، معصومه بررسي تطبيقي رويکرد فلسفي فارابي واکويناس با تاکيد بر معرفت شناسي و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
233 بيگدلي ، ندا بررسي کميت نماهاي زبان فارسي معيار بر پايه ي برنامه ي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
234 بيگدلي آذري ، ساره بررسي فرايند ترکيب و اشتقاقي در زبان کودک - دانش آموزان پايه پنجم دبستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
235 بيگي ، شاهرضا بررسي عمليات استشهادي از ديدگاه شيعه و اهل سنت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
236 بکروي ، ابراهيم بررسي تطبيقي از ديدگاه اماميه و شافعيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
237 بکشلو ، خديجه بررسي ازدواج هاي سياسي در دستگاه خلافت عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
238 تائبي ، الهه بررسي و مقايسه ي انواع الگوهاي واژگاني واژه هاي اروپايي و بسامد وقوع آنها در خبر رسانه هاي گفتاري و نوشتاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
239 تاج اميري ، محسن بررسي عددي جريان ميست در کانال با استفاده از محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
240 تاج ديني ، مهدي بهينه سازي چند هدفي مکانيزم چهار ميله اي براي توليد تابع با نامعيني احتمالاتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
241 تاجي ، مجيد تحليل غير خطي اتصالات با بتن مقاومت بالا در سازه هاي تبني مقاوم سازي شده با FRP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
242 تاجيک ، محسن تاثير تاريخ کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر صفات کمي و کيفي خردل در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
243 تازه آبادي ، علي اکبر بررسي تاثير کشت گياهان پوششي در کنترل علف هاي هرز باغات مرکبات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
244 تبريزي ، آيدا بررسي فلب نحوي در روند فراگيري زبان فارسي در کودکان چهار تا شش ساله بيرجندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
245 تبريزي دانا ، سيد جعفر بررسي مباني فقهي و حقوقي و اجتماعي دخانيات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
246 ترنيان ، رضا تاثير ترجمه ي شعر در شعر نو معاصر ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
247 ترکمان ، امير مهدي تاثير مقادير مختلف زئوليت و نيتروژن بر صفات زراعي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
248 تسليمي ، حسن اولويت بندي روشهاي بازيافت انرژي در کوره رنگ خودرو با استفاده از روش ANP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
249 تفضلي ، احمد تحليل ظرفيت ستونهاي بتن آرمه با روش اجزاي محدود غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
250 تقوي ، شهرام بررسي و انتخاب بهترين روش کنترل علف هاي هرز گذرگاهها و معابر فضاهاي شهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
251 تقي زاده ، جمشيد بررسي تاثير الياف پلي پروپيلن بر روي خواص مکانيکي بتن هاي معمولي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
252 تقي پور ، حسن بررسي جايگاه توليت و خلاهاي قانوني موجود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
253 تمدن هدشي يزد ، راحله بررسي ناهماهنگي در عملکرد زبان آموزان در ارتباط با سبک هاي يادگيري ادراکي و سطح دانش زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
254 تنکابني ، نويد تحليل اگزرژي در سيکل هاي هيبريد خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
255 تهمتني ترکماني ، حمدالله استراتژيهاي فراشناختي سطح مهارت زباني و فعاليتهاي خواندن مطالعه اي بر روي فراگيران ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
256 توحيدي ، هادي استخراج رابطه انتگرال جي براي براي ترک نيم دايره اي در پوشش هدفمند محيط نيم نهايت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
257 توفيقي ، محمد بررسي تاريخ و ويژگي هاي معماري و هنري جامع قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
258 توکل ، مريم تاثير ارائه همنشين ها به صورتهاي فشرده و يا توضيع شده گروهي و يا انفرادي بر درک و توليد زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
259 توکليان حقيقي ، زهرا بررسي فقهي و حقيقي رحم جايگزين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
260 تيموري ، پويا ارزيابي دقت کارايي روش هاي مختلف پوش اور درقابهاي بتن مسلح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
261 تيموري فر ، سهراب بررسي مفهوم انقلاب در انديشه دکتر شريعتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
262 ثابتي اسکوئي ، الناز بررسي تحولات زبان شناختي آگهي هاي تبليغي نوشتاري روزنامه هاي ‎۵۰ سال اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
263 ثانوي ، سايه اصول و روشهاي تربيتي امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
264 ثمريها ، مليحه بررسي ارتباط بين خود کارآمدي زبان آموزان و استفاده از راهکارهاي فراشناختي و شناختي مهارت خواندن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
265 ثمين نيا ، السانا تاثير دو روش تصحيح کردن و تصحيح نکردن در مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني از جنبه دقت و صحت نوشتار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
266 جام خير ، زهرا ارائه راهکارهاي گرايش به آموزه هاي ديني در بين دانش آموزان اول راهنمايي شهر شال کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
267 جاني ، مينا تجلي زن در شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
268 جاهدي دليوند ، امين بررسي بهبود رفتار لرزه اي پيوند هاي ساخته شده از مقطع لانه زنبوري در قاب هاي با مهاربندي برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
269 جباري ، مريم بررسي رابطه بين ويزگيهاي شخصيتي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قزوين در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
270 جباري ، هادي اندازه گيري کرنش در هاپکينسون بار فشاري - کششي و مطالعه تاثير کرنش سنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
271 جبلي ، ابراهيم بررسي رفتار غير خطي تيرهاي رابط ديوارهاي کوپله با آرماتورگذاري قطره اي به کمک روش اجزاء محدود غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
272 جدلي ، مهين تاريخ نگاري در عصر صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
273 جرنگي ، مرتضي تاثير تنش کم آبي و محلول پاشي با روي و منگنز بر صفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
274 جعفر زاده ، رضا بررسي استحکام و تخمين عمر خزش سيلندر موتور تراکتور ۳۹۹ MF‎ در حالت استفاده از سوخت گاز طبيعي فشرده CNG‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
275 جعفرزاده يوشلي ، آرش بهينه سازي چند هدفي مقاوم سيکل ترکيبي باريتون و معکوس آن در شرايط نا معين با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
276 جعفري ، بهروز بررسي تاثير متقابل انواع خاک ورزي همراه با استفاده از گوگرد عنصري و باکتري تيلو با سيلوس بر عملکرد گندم ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
277 جعفري ، حسن تاثير سطوح آبياري و مقادير نيتروژن و سيليس بر عملکرد و اجراي عملکرد برنج ( رقم طارم ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
278 جعفري ، روح انگيز اوضاع اجتماعي فرهنگي زنان از آغاز اسلام تا پايان امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
279 جعفري ، سعيد اثر سرعت و فاصله بين غلتک ها بر عملکرد پوست گيري دستگاه پوست کن بادام سبز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
280 جعفري ، مهدي بررسي تحليلي کتاب زبان انگليسي دوره پيش دانشگاهي در رابطه با ميزان ارائه و تمرين مهارتها و روشهاي خواندن متون انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
281 جعفري ، ناصر تحليل تنش هاي حرارتي و کرنش در هارپ هاي بويلر بازياب حرارتي در اثر تغييرات دما کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
282 جعفري ، نريمان بهينه سازي چند هدفي احتمالاتي مقاوم پانلهاي ساندويچي با استفاده از نرم افزار ANSYS‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
283 جعفري جود ، سحر بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي بر و منگنز بر صفات زراعي دو رقم سيب زميني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
284 جعفري سرو جهاني ، لعيا بررسي اثر طرح سباح در بهبود و افزايش شادابي و وضعيت جسماني دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
285 جعفري لاسکي ، فريدون اثر امتحانات ورودي دانشگاه بر روش تدريس معلمان ايراني درس زبان خارجي در مقطع متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
286 جعفري نرجه ، فاطمه بررسي تحليلي صحو و سکر در سه مثنوي عطار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
287 جعفريان ، فرزاد بررسي نقش دانش لغوي به پاسخ گويي زبان آموزان به سوالات درک مطلب آزمونهاي تافل و انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
288 جلالي ، امير اعتبار علم قاضي در امور کيفري از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
289 جلالي فر ، اسداله تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و ويژگي هاي زراعي ارقام سويا در منطقه گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
290 جليل زاده ، محمد حسين بررسي اسپري آب روي عملکرد برج خنک کننده اجباري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
291 جليلوند ، حسن تاثير مقادير و زمانهاي مختلف مصرف کود نيتروژنه بر علوفه توليد دو رقم کلزاي بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
292 جليلوند ، رضا بغاه در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
293 جليلوند ، عليرضا تاثير ارزشيابي کيفي توصيفي در ميزان رغبت يادگيري دانش آموزان پايه ششم ابتدايي شهر قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
294 جليلوند، منصور ارزيابي امکان کاهش مصرف کود نيتروژني با کاربرد کود دامي و باکتري آزوسپريليوم در گياه آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
295 جليلوند، مهدي بررسي و اقتباس تلميح ، تثمين و ... در سلسله الذهب جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
296 جليلي ، احسان اله بررسي تاثير باقي مانده علفکش هاي مصرفي در گندم پس از ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
297 جليلي ، زينب بررسي سخن زنانه و مردانه در راديو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
298 جليلي ، قاسم بررسي فقهي و حقوقي آثار گذشت شاکي در جرايم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
299 جليلي ، مهناز بررسي بسامد و درک جملات ساده مرکب پيچيده و پيچيده مرکب در داستان هاي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
300 جمالي ، حسين تاثير جنبش سياسي و اجتماعي ‎۲۰۱۱ مصر بر انديشه سياسي اخوان المسلمين کارشناسي ارشد
301 جمشيدي ، نعيم بررسي اثر تنش کم آبي بر روند رشد و صفات زراعي ارقام بهاره کلزا در کشت زمستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
302 جمشيدي ، هادي بررسي رابطه بين باورهاي ديني و سبک تربيتي خانواده در بين دانش آموزان پايه دوم دبيرستانهاي ناحيه ‎۱ همدان در سال تحصيلي ۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
303 جمعه پور ، سارا بررسي جامعه شناختي گويشي مشهدي بر اساس متغيرهاي سن و طبقه اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
304 جهان بيگلري ، عليرضا بررسي تاثير ميرايي جداگرهاي HDRB‎ بر پاسخ لرزه اي ساز بتني منظم کوتاه و ميان رتبه با شکل پذيري متوسط نزديک گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
305 جهان محمدي ، مرتضي پديده نوک زباني و اهميت آن در زبان شناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
306 جهان محمدي ،حمزه اقامه حدود در زمان غيبت امام زمان (عج) حمزه جهان محمدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
307 جهانبخش ، محمدرضا بررسي ماهيت بيع پيش فروش با ثمن متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
308 جهانبخشي ، مريم بررسي رابطه بين الگوي آهنگ و ساخت اطلاعي در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
309 جهاندار ، محسن بررسي خواص مهندسي بتن حاوي الياف نايلون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
310 جهاندار لاشکي ، عبدالرضا بررسي اثر سختي راه پله در سازه هاي بتني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
311 جهرمي شيرازي ، محمد رضا استفاده ترکيبي از روش هاي مختلف زراعي ، مکانيکي و شيميايي براي مديريت علفهاي هرز ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
312 جواد زاده ، سيد آرش بررسي عددي رفتار هيدروديناميکي و گرمايي نانو سيال در مبدلهاي صفحه اي از نوع چورون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
313 جوانمردي ، احمد بررسي تاثير طرح خاورميانه بزرگ بر قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
314 جيلاني ، مهرداد بررسي آثار تاريخ کاشت ، زمان و ميزان مصرف علفکش پاراکوات بر زمان رسيدن ، عملکرد دانه و ويژگي زراعي گياه باقلا در شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
315 حاتمي ، فاطمه بررسي گروه اسمي در گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
316 حاتمي ، پدرام اثر شرايط انجام آزمون بر درک ميزان دشواري آن در آزمون هاي زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
317 حاتمي ماسوله ،حميدرضا تحليل سبک اشعار سلمان هراتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
318 حاج سيدجوادي ، عذرا بررسي حج سروده ها در آثار شاعران قرن هفتم و هشتم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
319 حاج محمدي ، توکل تاثير فقه در زندگي فردي و اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
320 حاجعلي ،خداکرم آثار اجازه در عقود اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
321 حاجعلي، محمد جعفر بررسي روش مودال پوش اور در ساختمان بلند مرتبه نامتقارن در پلان با سيستم قاب خمشي فولادي و مقايسه آن با روش ديناميکي غير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
322 حاجي آقايي يزدي پور ، مهدي بررسي شبکه بندي ميدان حل عددي روي جريان گذر از آرام به مغشوش با گراديان فشار نامطلوب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
323 حاجي ابراهيمي ، شيما تاثير نوع تمرين نوشتاري بر فراموشي لغات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
324 حاجي اميدي، رحيم تاثيرپذيري جنبش هاي شيعي از قيام امام حسين (ع) با تاکيد بر انقلاب اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
325 حاجي حسينلو ، شاکر بيع مرابحه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
326 حاجي خاني ، جواد انواع تشبيه و وجه شبه در کليله و دمنه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
327 حاجي زاده ، عباس بررسي فقهي و حقوقي آثار عدالت مالياتي در تمکين و فرار موديان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
328 حاجي سيد جوادي ، نفيسه آثار و احکام تغيير جنسيت در حقوق مالي زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
329 حاجي سيد رضي ، سيد ابوالفضل تاثير عبداله بن عباس در تحولات تاريخي و اجتماعي و فرهنگي صدر اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
330 حاجي عبو ، زهرا اصول و روشهاي تربيت اجتماعي از ديدگاه امام علي(ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
331 حاجي عبو ، ناهيد بخارا از آغاز اسلام تا پايان حکومت ساماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
332 حاجي قرباني ، پروين بررسي مباني فقهي احکام ويژه ي زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
333 حاجي کاظمي تبار ، فيروزه بررسي فقهي و حقوقي درخواست طلاق از جانب زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
334 حاجيلو مهدي پور ، حسن بررسي تاثير مفاسد اجتماعي بر امنيت محلي استان قزوين در دهه ‎۸۰ (سال ۱۳۸۰-‎۱۳۹۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
335 حامدي ، ناصر بررسي تاثير پروفيل سمبه در فرايند اکستروژن معکوس فنجاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
336 حبيبي ، اصغر تاثير رضايت مجني عليه قبل از وقوع قتل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
337 حجاريان ، بهار بررسي تاثير جنسيت بر شيوه بيان تقاضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
338 حجتي طالمي ، رضا بررسي تجربي اثر دما زير صفر بر عمر خستگي و خستگي سايشي آلومينيومT6 -A17075‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
339 حدادي ، مهدي بهسازي ساختمانهاي فولادي با پلان L‎ شکل واقع در فضاي باز به کمک قابهاي دربرگيرنده بيروني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
340 حسامي ، سيد حسام الدين بررسي اثر ضخامت لايه خاکي بر شکست سازه هاي بتني در برابر بارهاي ناگهاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
341 حسن اوغلي ، اسماعيل ارزيابي کتابهاي درسي زبان انگليسي دوره دبيرستان به تطابق ارزيابي معيارهاي دانش آموزان و معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
342 حسن زاده ، سامان بررسي استراتژيهاي پرهيز در گفتار زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
343 حسن زاده ، شادي تجزيه و تحليل برخي از فرايندهاي واجي در نظام آوايي گويش خوانساري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
344 حسن زاده ، مژگان بررسي محتوايي رمان هاي تاريخي ( شمس و طغرا) و(بهار و خون و افيون) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
345 حسن نژاد ، محمد رضا تاثير بازخوردهاي اصلاحي نوشتاري بر روي صحت دستوري فعاليت هاي برون دادي زبان آموزان سطح متوسط در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
346 حسن نژاد سالک ، مريم بررسي بندهاي موصولي در زبان فارسي در چارچوب کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
347 حسن پور ، مصطفي بررسي فقهي و حقوقي ناتواني از پرداخت دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
348 حسن پور چوبر ، خسرو بررسي پسايندهاي زبان ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
349 حسن پور، فرشاد ارزيابي اثر اندازه بذر بربنيه ي گياهچه برخي ارقام تجاري سويا بوسيله روش هاي مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
350 حسنلو ، عيسي بررسي تبعات اجتماعي اشغال ايران توسط متفقين در شهريور ‎۱۳۲۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
351 حسني ، سميه تاثير انواع مختلف واژه نامه هاي بين زباني و درون زباني بر تشخيص و يادگيري واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
352 حسني ، محمد رضا اخلاق در سياست نامه خواجه نظام الملک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
353 حسين آقامرادي ، علي بررسي فقهي و حقوقي مشروعيت بيمه عمر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
354 حسين زاده ، قادر بررسي رابطه ي کمال گرايي والدين و وضعيت کارآمدي دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه شهر کرج در سال تحصيلي ۹۳-‎۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
355 حسين نژاد ، محمد بررسي اثر کاربرد زئوليت و محلول پاشي با عناصر روي و منگنز برصفات زراعي ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
356 حسين پور ، فريدون اردبيل و عزاداري در آن از ديدگاه خاورشناسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
357 حسين پور قزويني ، علي اکبر بررسي مشکلات جوانه زني و بيشه بذر در اکوتيپ هاي چهار گونه مرزه SATURAJA HACHTIARAEA-SATUREJA HORTENSIS- SATUREJA KHUZIST کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
358 حسين پور لسکو کلايه ، کيوان اثرات تنش کم آبي بر خصوصيات مرفوفيزيولوژيک و بيو شيميايي گندم دوروم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
359 حسيني ، سيد حسين بررسي صلح در فقه سياسي شيعه با تاکيد بر صلح امام حسن (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
360 حسيني ، سيد رسول بررسي تطبيقي سياست خارجي دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد در قبال کشورهاي حوزه خليج فارس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
361 حسيني ، سيد محمد باقر بررسي تاثير خواندن تکليف محور بر روي مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
362 حسيني ، سيد نجم الدين بررسي چالش ها و فرصت ها در کلاس چند پايه و راه هاي کيفيت بخشي به آن از ديدگاه معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
363 حسيني ، سيدحمدالله بررسي اوزان عروضي در غزليات شمس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
364 حسيني ، سيدمهدي بررسي ميزان تاثير نوع مالچ گياه پوششي و زمان حذف آن در مديريت علف هاي هرز چغندرقند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
365 حسيني ، سيده معصومه بررسي برخي مسائل صوري و محتوايي غزليات خواجوي کرماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
366 حسيني ، فرزاد بررسي تجربي و عددي نفوذ پرتابه هاي تغيير شکل پذير در اهداف فلزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
367 حسيني تشنيزي ، فريبا بررسي تاثير بيان آهنگين و ارتباطات غير کلامي بر يادگيري شعر هاي انگليسي در کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
368 حسيني منش ، سيده سکينه بررسي مفهوم آزادي در انديشه سياسي جان لاک با تاکيد بر تفسير آيزايابرلين از آزادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
369 حق جو ، احسان بررسي صفات زراعي و فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ژنوتيپ هاي نخود در شرايط تنش و بدون تنش خشکي با استفاده ار روش هاي آماري چند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
370 حقمرادي ، روح الله بررسي فقهي حقوق اقاله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
371 حقيقت ، امير بررسي اثر کود دامي و تراکم بوته بر صفات زراعي ذرت شيرين در کشت دوم با روشهاي مختلف کشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
372 حقگو ، اسماعيل بهينه سازي چند هدفي مدل ارتعاشي خودرو با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
373 حقگو ، رضا بررسي اثرات تراکم و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کتان روغني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
374 حمزه ئي ، زهرا بررسي ساخت سببي زمان فارسي بر پايه نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
375 حميدي ، محمد مهدي تاثير مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
376 حنيفه دخت ، رضا بهينه سازي چند هدفي مکانيزم چهار ميله اي با روش بهينه سازي تجمعي ذره PSO‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
377 حويق ، منصور علي بيداري تاثير مديريت مطلوب زندان ها بر خشونت اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
378 حيدر ي، نسرين بررسي و تحليل آرا و نظريات فقهي وسياسي محقق کرکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
379 حيدربيگي ، جلال بررسي تاثير استفاده از نانو سيالات در رادياتور تراکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
380 حيدري ، اصغر تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر توان رقابتي ارقام گلرنگ زراعي با علف هاي هرز در منطقه سرپل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
381 حيدري ، رقيه بررسي و تحليل مباني فقهي حقوقي عدم ولايت مادر بر فرزند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
382 حيدري ، علي بررسي تاثير کاربرد علف کش و نيتروژن بر رشد و توان رقابتي کلزاي زمستانه با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
383 حيدري ، علي بررسي سيره عقلا از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
384 حيدري ، عليمحمد بررسي نظارت بر ولي فقيه بر اساس تفسيرهاي دهه اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
385 حيدري تک آبي ، سارا بررسي ساخت اطلاعي عناوين روزنامه هاي ورزشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
386 حيدريان هوشيار تاثير آموزش نشانه هاي کلامي روي درک شنيداري ياد گيرندگان انگليسي به عنوان زبان بيگانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
387 حکمتي ، ژاله اجاره و مسائل آن از نظر مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
388 حکيما ، جمشيد تاثير کاشت تابستانه بر خصوصيات زراعي و فيزيولوژيک ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
389 حکيمي ، فرشاد بررسي تاثير رقابت هاي استراتژيک آمريکا و روسيه در قفقاز جنوبي پس از ‎۱۱ سپتامبر ‎۲۰۰۱ بر امنيت ملي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
390 خائف ، محمد اوضاع جغرافيايي و تاريخ سياسي و اجتماعي و فرهنگي بحرين در دوران قرامطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
391 خاتمي ، محمد بررسي رفتار خطي و غير خطي ديوارهاي برشي بالدار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
392 خالقي نژاد ، امير حسين بررسي نقش سياسي علماي برجسته ي شيعه ي اماميه در عصر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
393 خالقيان ، نوشين الحاکم ولي الممتنع کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
394 خاموشي ، حامد بررسي عملکرد و صفات مورفولوژيکي جمعيت هاي مختلف ‎۴ گونه بابونه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
395 خانجاني ، شورا بهينه سازي سيکل رنگين آلي بازياب با استفاده از منابع حرارتي زمين گرمايي دما پايين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
396 خانلري ، فاطمه بررسي هوش هيجاني زبان آموزان ايراني در ارتباط با راهبردهاي عاطفي و جبراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
397 خاني ، سهيل تحليل فرکانس هاي طبيعي ارتعاشات عرضي تيرهاي غير يکنواخت داراي لايه پيز و الکترونيک به روش ديفرانسيل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
398 خاني ، مريم آناليز شاخص هاي اقتصادي و انرژي در توليد محصولات گلخانه اي استان زنجان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
399 خاني چلکاسري ، زهرا بررسي مطالبات مديريتي زنان ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
400 خانيان گيلان، زهرا بررسي توليدات آوايي کودکان ‎۲ تا ‎۴ سال فارسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
401 خاوري سنگري ، زهرا بررسي روابط سياسي و اجتماعي دوره عباسيان با صفاريان بين سالهاي ۳۹۷ - ‎۲۴۸ ه.ق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
402 خاکسار ، کاوه بررسي اثر سطوح مختلف کودهاي آلي محرک و تنظيم کننده رشد بر صفات زراعي و روند رشد سه رقم ذرت هيبريد در دو تاريخ کاشت متفاو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
403 خاکشور منيژه بررسي تعدادي از ويژگي هاي گويش فارسي فاروجي قوچان و مقايسه آن با فارسي معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
404 خاکپور ، علي اکبر اوضاع جغرافيايي و تاريخي گيلان در دوره اسلامي تا صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
405 خبيري ، ميترا بررسي تاثير باکتري محرک رشد آزوسپربليوم و محلول پاشي با آمينواسيد بر عملکرد و ويژگي هاي زراعي آفتاب گردان در شرايط مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
406 خدابخش ، حامد بررسي تاثير فاصله لوله هاي جدار نازک متداخل بر رفتار مکانيکي آن ها تحت بار محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
407 خدابنده ، ايرج بررسي ترکيب و اشتقاق در حوزه اسم در زبان ترکي آذري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
408 خدابنده ، رقيه بررسي فقهي ، حقوقي نشوز زوجه و زوج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
409 خدابنده ، ناصر بررسي مباني تقليد و شبهات مربوطه در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
410 خدابنده لو ، مريم بررسي راهبردهاي يادگيري زباني دانش آموزان موفق و ناموفق ايراني در مقطع دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
411 خدابي ، اصغر بررسي تطبيقي زمان در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
412 خدادادي ، پيام بررسي رفتار لرزه اي تير پيوند لانه زنبوري با جان تقويت شده در قاب با مهاربندي واگرا ebf‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
413 خدايي دورباش ، حسين بررسي و تجزيه و تحليل رنگ در کليات سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
414 خزايي ، امير بررسي ابهام ارجاعي دو زبان فارسي بر پايه نظريه ي مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
415 خسرو پور ، غلامرضا بررسي رابطه بين مهارت هاي مديران و رضايت شغلي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان البرز سال تحصيلي ‎۱۳۹۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
416 خسروي ، بهنام بررسي اثر مديريت تلفيقي علف هاي هرز در نخود زراعي تحت شرايط ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
417 خسروي ، محمدرضا پايدارسازي و کنترل يک پاندول معکوس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
418 خشاي ، سميه بررسي ساخت ارتقايي در زبان فارسي رويکردي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
419 خشاي ، مرضيه انواع بيع کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
420 خطيبي ، عليرضا بررسي تنش پسماند در جوش نقطه اي و اثر آن بر پارامترهاي مکانيک شکست کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
421 خلجي ، علي انواع قتل و مجازاتهاي آن در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
422 خلخالي شريفي ، سيدعطاء بررسي تاثير ECAP‎ گرم بر روي خواص مکانيکي تيتانيوم خالص کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
423 خلعت بري ، امير حسين تاثير تنش خشکي و زئوليت بر صفات کمي و کيفي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
424 خليلي ، حميد تاثير تراکم بوته و نيتروژن بر ويژگيهاي زراعي و اسانس گياه دارويي زوفا در شرايط آب و هوايي اراک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
425 خليلي ، صابر تحليل تيرهاي عميق دوسرگيردار بتن مسطح بوسيله برنامه کامپيوتري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
426 خليلي ، ميترا تاثير استفاده از حرکت بدني در برطرف کردن ابهامات واژگاني زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
427 خليلي نژاد ، رضا بررسي فقهي ورود کفار به مساجد به عنوان جهانگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
428 خليليان ، علي ارزيابي نحوه تشکيل مفصل هاي پلاستيک و ارائه طول مناسب لينک مهاربندهاي واگرا در سازه هاي فولادي تحت زلزله هاي حوزه نزديک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
429 خليليان ، هنگامه ارزيابي رابطه بين راهبري شرکتي و درماندگي مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل کريستين ز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
430 خمسه ، ابوالفضل آموزه هاي اخلاقي در جلد دوم ديوان صائب تبريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
431 خوئيني ، جهانگير بررسي رابطه ي بين برنامه هاي آموزشي تلويزيون و تعليم و تربيت اسلامي مطالعه موردي شهر ابهر سال ‎۱۳۹۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
432 خوئيني ، مهناز بررسي ترجمه پذيري اثر اقتباسي فيلم مهمان مامان از ديدگاه نشانه شناسي لايه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
433 خوجم لي ، عبدالرحيم بررسي اثر رطوبت و نرخ تغذيه گندم بر تلفات برداشت با کمباين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
434 خوراني ، عالمتاج بررسي گروه هاي حرف اضافه اي در گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
435 خوراني ، مهدي بررسي پديده رمز گرداني در زبان کردي ( گويش کلهري) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
436 خوروش ، علي بررسي و مقايسه بسامد و انواع واژه هاي فرضي ( غير عربي) در روزنامه هاي ايراني قبل و بعد از انقلاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
437 خوش آداب ، احمد بررسي انطباق مباني فلسفي درباره چيستي رياضيات با رياضي دوره ابتدائي از ديدگاه معلمان کتاب ششم ابتدائي در سال تحصيلي ۹۲-‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
438 خوش زبان خسرو شاهي ، حسن بهبود ضريب يانگ آلياژ AZ 80‎ با اضافه کردن نانو ذرات و يا عناصر آلياژي و استفاده از فرايند شکل دهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
439 داداش زاده طارمي ، حسين بررسي موانع تحقق اهداف علمي آموزشي دوره ابتدايي ايران از ديدگاه آموزگاران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
440 دادفرما ، سميه بررسي رابطه بين سبک تفکر و سبک تربيتي والدين در بين دانش آموزان دوره متوسطه علوم انساني ناحيه دو همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
441 دارائي ، نسرين بررسي کارکرد سياسي دولت در انديشه کانت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
442 دانسفهاني ، زهرا بررسي و تحليل کنايه در جلد اول و دوم شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
443 دانشور قرباني ، پژمان بررسي عددي جريان سيال MEMS‎ در ميکروکانال و تعيين مشخصه هاي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
444 داود ، آدينه بررسي رفتار ديوار برشي فولادي و پارامترهاي موثر بر آن و مکان يابي آن در مقاوم سازي ساختمانهاي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
445 داوديان ، مازيار تحليل عددي و تجربي پاراشوتها در ريندلدزهاي مختلف و ونتهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
446 داوديان ، مازيار تحليل عددي و تجربي پاراشوتها در رينولدزهاي مختلف و ونتهاي متفاوت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
447 داوري ، نرگس تاثير ساختار جنسيت - تکليف - برنامه ريزي قبل از تکليف و برنامه ريزي حين تکليف بر عملکرد زبان آموزان سطح پيشرفته ايراني ا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
448 دبيرزاده ، آرش اکستروژن هيدرو ستاتيکي آلياژ منيزيم AZ80‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
449 دده بيگلو ، مهدي تاثير تعامل از طريق کامپيوتر در درک و توليد لغت زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
450 درافشاني ، زهرا بررسي و جايگاه شادي و سرور و ابتهاج از ديدگاه فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
451 درجاني ، علي بررسي اثر تنش کم آبي بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام پائيزه کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
452 درخشان ، يوسف بررسي اثر فاصله خطوط کشت و کاربرد علف کش هاي متداول در مديريت علف هاي هرز کلزاي پاييزه BRASSICA NAPAS‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
453 درخشان، عذرا بررسي فقهي معامله به قصد فرار از دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
454 درخوش ، فاطمه اوضاع سياسي اجتماعي مصر و شام از ظهور عباسيان تا فروپاشي دولت اخشيديان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
455 درزي رامندي ، عذرا بررسي سياست خارجي دولت نهم در مقابل آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
456 درزي رامندي ، محمد بررسي تطبيقي محتواي کشف المحجوب و رساله قشيريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
457 دروبش متولي ، نصرالله بررسي کارايي علفکش بوتيزان در مزارع کلزاي دشت قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
458 درويشي ، سهراب ارتباط بين ديدگاه هاي مدرسين زبان انگليسي با تکنيکهاي تدريس و نوع کلاس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
459 درگاهي ، حبيب بررسي نسب و حسب در به خلافت رسيدن خلفاي عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
460 درگاهي ، صالح بررسي اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و تنش خشکي بر رقابت علف هاي هرز ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
461 درگاهي ، عليرضا تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي گياه زراعي چاودار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
462 درگاهي ، محمدرضا اثر کشت تاخيري بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد ارقام بهاره کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
463 دستگيري ميانجي ، ليلا ارزيابي استفاده از سويه هاي باکتري سودوموناس در شرايط مختلف رطوبتي بر رشد و عملکرد آفتابگردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
464 دشته ئي پور ، ناصر به کارگيري روش پيچش براي تعيين تاثير شرايط محيطي سخت بر مقاومت بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
465 دشتکي حصاري ، احمد بررسي رابطه بين نيازهاي زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهاي آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
466 دلير ، دل انگيز بررسي اطلاعات واژگاني افعال ساده زبان فارسي برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
467 دليرشعار ، فاطمه بررسي حالات عاطفي پهلوانان نامي شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
468 دهباشي ، محمد هادي بررسي تغييرات شيب بر انتقال حرارت جابجايي درون فضاي حلقوي دو استوانه هم محور پرشده با محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
469 دهقان ، محمد بررسي اثر روش هاي مختلف خاک ورزي بر برخي از خصوصيات فيزيکي و مکانيکي خاک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
470 دهقان ، محمد امين بررسي عملکرد لرزه اي ميراگر هيستر زيس لوله در لوله براي کاربرد در قالب هاي فولادي مهاربندي شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
471 دهقان تفتي ، مريم بررسي رابطه خود بسندگي و يادگيري هدفمند و مهارت خواندن فراگيران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
472 دهقان نژاد ، ليلا بررسي تاثير تنوع قومي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه متوسطه هشتگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
473 دهقاني پور، ليلا آيين کشورداري در سياستنامه و قابوسنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
474 دهقانپور ، سجاد بررسي عددي و تجربي بارگذاري جانبي بر روي سازه هاي جدار نازک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
475 دودانگه جهانگيري ، سپيده بررسي اوضاع سياسي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
476 دودمان ، آرش بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم گونه بر روي صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
477 دودمان ، فرح بررسي وضعيت آموزش و پرورش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
478 دوستي ، داود بررسي اثر جريان پالسي بر راندمان و نتيلاتور بازيافت حرارت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
479 دوستي، علي تاثير ماليات بر نگرش مردم نسبت به مشروعيت دولت دهم جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
480 دولت آبادي ، رامين تاثير سرعت پيشروي و عمق شخم بر روي گشتاور مورد نياز يک روتيواتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
481 دولتي ، طاهره بررسي و تحليل فقهي حقوقي هبه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
482 دولتي ، يوسف بررسي فقهي و حقوقي پرداخت مهريه عندالمطالبه و الاستطاعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
483 دولتي، غلامرضا بررسي تفکيک قوا در نظام مبتني بر ولايت فقيه با تاکيد بر چالش هاي موجود کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
484 ذاکرالحسيني ، بهروز بررسي گونه هاي گياهي مخاطره آميز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
485 ذاکري ، سميه بررسي تاثير پوشش نانو ذرات فلزي روي انتقال حرارت جابجايي اجباري در لوله هال پره دار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
486 ذاکرين ، فاطمه بررسي تاثير داستانهاي قرآني بر مهارت فلسفه ورزي دانش آموزان دخترانه پايه سوم راهنمايي منطقه اسفروين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
487 ذاکرين، حميدرضا بررسي اکوفيزيولوژيکي پاسخ ارقام کلزا به محلول پاشي عنصر کم مصرف روي و آهن در رژيم هاي مختلف رطوبتي دکتري ‎۱۳۹۲
488 ذبيح پور روشن ، مجتبي بررسي صفات و تونينگ در رفتار با بقاياي گياه اصلي در ژنوتيپ هاي مختلف برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
489 ذبيحي ، حسن بررسي عوامل انسجام دستوري ارجاع - حذف - جانشيني در متون اجتماعي مطبوعات ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
490 ذبيحي ريحان آبادي ، امين بررسي بهترين روش سوزن زني توتون بارلي با استفاده از دستگاه ماشين دوخت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
491 ذوالفقاري ، محمد بررسي تجربي و شبيه سازي حد بالستيک پانل هاي ساندويچي آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
492 ذوالفقاري ، محمدحسن بررسي تجربي و عددي اثرهاي پارامترهاي مختلف بر توزيع تنش پسماند ناشي از استنباط سرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
493 رئوفي ، پگاه بررسي و مقايسه به کارگيري کنش گفتاري امتناع بين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
494 رئيسي ، محمد رضا تاثير تجربيات شخصي زندگي در يادآوري و نگهداري واژگان روي درک مطلب زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
495 رئيسي شيوياري ، حامد تاثير تراکم گياهي و مصرف علفکش هاي پس رويشي در کنترل علف هاي هرز پهن برگ سورگوم جارويي در منطقه ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
496 رازياني ، برهان بررسي رابطه فرد و جامعه در مکتب اگزيستانسياليسم و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
497 راه نورد، آپتين بررسي خصوصيات اکوفيزيولوژيکي ، فيتوشيميايي و ژنتيکي گل راعي (Hypericum Perforatum L‎ ) رويش يافته در اقليم خزري دکتري ‎۱۳۹۱
498 راه چمني ، حسين بهينه سازي انواع اتصالات RBS‎ خمشي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
499 ربيعي ، صديقه بررسي تاثير پذيري امنيت سياسي - اجتماعي داخلي از نابرابري هاي اجتماعي کشور در دهه ي اخير ( استان قزوين) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
500 ربيعي لاکمه سري ، محمد بهينه سازي چند هدفي عملکرد يک نيروگاه بخار با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
501 رجب پور ، محمد بررسي نمودهاي دفاع مقدس در شعر مقاومت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
502 رجبعلي نژاد ، علي بررسي عملکرد ايالات متحده آمريکا در قبال تحولات ۲۰۱۰-‎۲۰۱۲ سوريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
503 رجبي ، زهرا بررسي فقهي روابط داد و ستد با اقليت هاي ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
504 رحماني ، آرزو بررسي رابطه بين باورهاي ديني و آسيب پذيري اجتماعي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال تحصيلي ۹۲-‎۹۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
505 رحماني ، ابوالفضل احکام فقهي نهج البلاغه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۷
506 رحماني ، انيسه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و عزت نفس دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهرستان تاکستان سال تحصيلي۹۱-‎۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
507 رحماني ، ايرج بررسي فلسقه تربيتي زرتشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
508 رحماني ، بهمن بررسي هاي تاريخي و فرهنگي قوم تات در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
509 رحماني ، جواد بررسي گروه اسمي در گويش تاتي بر مبناي نظريه ي ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
510 رحماني ، حسن بررسي نقش فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در رشد و استقلال انديشه اقتصادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
511 رحماني ، خديجه ارزيابي خصوصيات مورفولوژيکي و پومولوژيکي تعدادي از ژئوتيپ هاي اميد بخش گردو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
512 رحماني ، داود تاثير منابع نيتروژن و سطوح مختلف سولفات روي بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد کلزاي پائيزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
513 رحماني ، رضا بررسي خصوصيات مکانيکي بتن مسلح شده به فيبرهاي لاستيک فرسوده استفاده براي روسازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
514 رحماني ، رمضان اخلاق در قصايد ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
515 رحماني ، زينب بررسي خانقاه در سده چهارم و پنجم هجري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
516 رحماني ، سمانه تاثير مقادير نيتروژن و محلول پاشي با آهن ، روي و مس بر صفات زراعي گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
517 رحماني ، سمانه بررسي نقش عرف در استنباط احکام از نظر شيعه و سني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
518 رحماني ، شهلا بررسي اصول و روش هاي تربيتي از ديدگاه پيامبر اکرم (ص) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
519 رحماني ، طاهره بررسي رابطه بين عوامل خانوادگي و بهداشت رواني دانش آموزان اول متوسطه شهرستان تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
520 رحماني ، عادل بررسي گروه فعلي در گويش تاتي تاکستان بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
521 رحماني ، عبدالله بررسي ديدگاه هاي تربيتي امام سجاد (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
522 رحماني ، علي بررسي توسعه فضاي کعبه و مسجدالحرام قبل از اسلام تا پايان امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
523 رحماني ، عليرضا بررسي مقابله اي مشارکت مردم تاکستان در انتخابات هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
524 رحماني ، فرج بررسي موانع روانشناختي دوره پهلوي دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
525 رحماني ، فرزانه تبيين و مقايسه روشهاي تربيتي در اسلام و پراگماتيسم ‎۱۳۹۲
526 رحماني ، فرشيد اهميت و مراحل آشنايي طرفين پيش از ازدواج از ديدگاه فقه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
527 رحماني ، ليلا تاثير اقليم بر آثار احمد محمود کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
528 رحماني ، ليلا تاثير تنش خشکي وميزان مصرف زئوليت بر خصوصيات زراعي و عملکرد گلرنگ رقم گلدشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
529 رحماني ، مجيد بررسي امکان کاهش مصرف علف کش توفوردي ام سي آ در کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
530 رحماني ، محبوبه اوضاع سياسي و اجتماعي خراسان و ماورا ء النهر در زمان سلطان تکش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
531 رحماني ، محمد بررسي ماهيت قدرت در زمان محمد علي شاه قاجار و دوره استبداد صغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
532 رحماني ، مريم بررسي عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
533 رحماني ، مريم بررسي جلوه هاي طبيعت در اشعار نيما کارشناسي ارشد
534 رحماني ، منوچهر تاثير انديشه هايدگر بر آراي سياسي و فلسفي متفکران معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
535 رحماني ، مهدي تاثير سطوح مختلف تنش کم آبي و جاذب بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
536 رحماني ، نويد تاثير زمان آبياري و کاربرد نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي هميشه بهار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
537 رحماني ، هادي احساس و عاطفه در اشعار خاقاني شرواني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
538 رحماني ، وحيده بررسي مباني فقهي و حقوقي تاديب و تنبيه کودک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
539 رحماني ، يوسف بررسي مقاومت حرارتي با خواص متغير در تجهيزات ميکروالکترونيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
540 رحماني ، کامران بررسي مباني فقهي و حقوقي ورزش و تربيت بدني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
541 رحماني ، کاوه آزمايش و بررسي عددي اثر ابعاد نمونه و دستگاه در ميله هاپکينسون پيچشي با استفاده از نرم افزار LS-DYNA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
542 رحمت خواه ، معصومه ارتباط بين راهبردهاي فراشناختي و تفکر انتقادي در فراگيران زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
543 رحمتشاهي ، ماني بررسي تاثير روشهاي مختلف فشرده سازي ماتريس ها در عملکرد سيستم هاي کنترل فعال به هنگام زلزله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
544 رحمتي ، سعيد بررسي روزنامه ( دولت عليه ايران ) از ديدگاه زبان شناسي انتقادي با رويکردي مبتني بر نظريه ون ليوون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
545 رحمتي ف منيزه اساطير سامي و ايراني در ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
546 رحمني ، آزيتا بررسي و تحليل فقهي رقص و حرکات موزون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
547 رحمني ، ابوالفضل انواع آزار و اذيت و شکنجه و کشتار در زمان بني اميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
548 رحمني ، سودابه بررسي تاثير آموزش فلسفه بر رشد مهارت هاي استدلالي دانش آموزان۱۱-‎۶ سال از نگاه معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
549 رحمني ، سياوش اوضاع سياسي و اجتماعي سرزمين فارس از آغاز اسلام تا پايان دوره امويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
550 رحمني ، مسعود احتکار و تبعات اجتماعي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
551 رحمني ، مهدي بررسي فقهي و حقوقي اجراي اسناد رهني لازم الاجرا در ثبت اسناد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
552 رحمني ، کريم تاثير فرآيند اکستروژن بر استحکام منيزيم خالص و آلياژ در دماي اتاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
553 رحمني، سپيده بررسي مقايسه اي عملکرد زنان از لحاظ اجتماعي و سياسي در دو مقطع زماني مشروطه و انقلاب اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
554 رحيمي ، عين اله بررسي و شناخت قزاقهاي گرگان و رشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
555 رحيمي ، ناهيد تاثير ريشه شناسي ، نشانه هاي متني و دانش واژگاني بر درک و توليد اصطلاحات انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
556 رحيمي حاجي آبادي ، ابراهيم بررسي نانو مواد در نگهداري تخم مرغ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
557 رحيمي ستوده، ايرج بررسي تصدي مناصب حکومتي توسط زنان از نظر فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
558 رحيمي سرخني ، ربابه بررسي فقهي و حقوقي اسناد کتبي و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
559 رحيمي قره چيق ، حاجيه بررسي مقايسه تاثير گزاري تدريس لغت از طريق فراخواني بر يادگاري واژگان زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
560 رحيمي مسئله نژاد ، ساناز بررسي و تحليل وجوه افتراق و اشتراک سبب و مباشر در فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
561 رحيمي نصيرمحله ، جمشيد بررسي اشعار قاآني شيرازي از نظر لفظ و محتوا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
562 رحيمي، محمدرضا ارزيابي مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت دانه اي شهرستان کرمانشاه (دهستان ها) براساس فنولوژي و خسارت علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
563 رزاقي ، محمود تاثير نانو ذرات AL203‎ بر استحکام کششي و فشاري شکل پذيري منيزيم خالص و آلياژ AZ80‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
564 رستمي ، امير بررسي قدرت اجتماعي در گفتمان پسران دبيرستاني در زبان کردي گويش سنندجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
565 رستمي ، راحله بررسي تاثير تراکم بوته و مديريت علف هاي هرز بر توان رقابتي ذرت سيلويي با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
566 رستمي ، زهرا تاثير تدريس استراتژي هاي درک شنيداري بر عملکرد درک شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
567 رستمي ، صالح بررسي اثر تاريخ کاشت بر رشد و عملکرد دانه ارقام کلزا در کشت بهاره در منطقه ماهنشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
568 رستمي ، عبدالکريم بررسي سيره سياسي امام علي (ع) در دوران خلافت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
569 رستمي ، غلامرضا بررسي مقايسه اي انسجام واژگاني در متون مطبوعاتي ورزشي در دو زبان انگليسي و فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
570 رستمي ، محمد حسين بررسي تعليم و تربيت ايرانيان عهد صفوي از نگاه سياحان اروپايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
571 رسولي ، توحيد بررسي اثر شيارهاي ناقص محيطي بر جذب انرژي لوله هاي استوانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
572 رشاد کوچصفهاني ، فاطمه بررسي رساله قشيريه از نظر فرم و محتوا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
573 رشوند ، زهره تاثير زيرنويسهاي تحت لفظي و خلاصه شده درون زباني و ميان زباني بر درک و توليد واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
574 رشوند آوه، روح انگيز آثار فقهي و حقوقي گذشت اولياي دم در قتل عمد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
575 رشوند، حميد بررسي فقهي و حقوقي تغيير جنسيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
576 رشيدي ، آرزو بررسي وضعيت فقهي حقوقي کودکان نامشروع در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
577 رشيدي ، پريسا بررسي اثر مقادير پتاسيم بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
578 رضائي ، علي بررسي و چگونگي ميزان جذب انرژي استوانه هاي جدار نازک به کار رفته در بادبند به عنوان فيوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
579 رضائي نيا ، احمد ايل بختياري و مشروطيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
580 رضابيک تفرشي ، احسان بررسي تئوري و تجربي تاثير محيط هاي متخلخل بر افزايش انتقال حرارت در اطراف يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
581 رضابيگي ، مرضيه تاثير انسجام بر درک مطلب فراگيران مستقل از محيط وابسته به محيط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
582 رضايي ، بهمن بررسي مقاومت عرضي مثبت و منفي در ‎۱۴ تودخ يولاف وحشي نسبت به علف کش هاي باز دارنده استيل کوآنزيم آکريوکسيلاز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
583 رضايي ، علي اوسط تحليل شخصيت هوشنگ در اسطوره هاي ملي ايراني با تکيه بر اوستا و شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
584 رضايي ، فاطمه بررسي همگوني و هماهنگي و اکراي در گويش ترکي زنجاني بر اساس واج شناسي بهينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
585 رضايي ، مريم بررسي فقهي و حقوقي داوري و حکميت در طلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
586 رضايي ، کيوان اثر متانول و تتراهيدروفوليت بر رشد و عملکرد برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
587 رضايي جاويدان علي استعاره ديدگاه هاي حاکم برکلاس هاي زبان انگليسي در مدارس ايران تجزيه و تحليل نظر و عقيده ي دانش آموزان دبيرستاني در مورد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
588 رضايي سخا ، ليلا بررسي و تحليل احکام تکليفي و وضعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
589 رضايي نيک ، حسين تاثير نيتروژن و تراکم بوته بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
590 رضايي پور الماسي ، امير اصلاح منحني تنش - کرنش به روش انرژي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
591 رضيان، فهيمه بررسي فقهي حقوقي خواستگاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
592 رفيعي ، علي محمد اثر تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر خصوصيات زراعي آفتابگردان در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
593 رمضان ، ناهيد بررسي اصول و روشهاي ارائه مفاهيم ديني به کودکان از منظر تعليم و تربيت اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
594 رمضان يارندي ، محمدرضا تاثير آموزش نشانگرهاي گفتمان بر سلاست گفتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
595 رمضاني ، ماهان تاثير مقادير تقسيط نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياهان دارويي خردل در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
596 رمضاني جولادي ، عبدالعلي بررسي فقهي و حقوقي وظايف و تکاليف همسايه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
597 رمضاني سه شنبه ، راحله بررسي مقابله اي برخي از عناصر بي صورت در انگليسي و فارسي بر اساس نظريه کمينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
598 رمضاني ليما ، علي بررسي و بازتاب مساله ي خراق و هجران در غزليات حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
599 رمضاني نژاد ، مهران بررسي آگهي هاي بازرگاني بر رسانه هاي فارسي و انگليسي زبان با رويکرد گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
600 رمضاني پور ، هما بررسي نقش و تحول فعل در گويش گيلکي آستانه بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
601 رنجبر ، سيروس بهبود عملکرد لرزه اي ساختمان هاي بتني موجود با قاب خمشي ويژه با بکارگيري ميراگر ويسکوز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
602 رنجبر زاده ، مهرداد تاثبر نيتروژن و ماده ضد تنش POLYMER AG‎ بر ويژگي هاي زراعي کلزا در تاريخ هاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
603 رنگرزيان ، اکرم تاثير يادگيري به روش همياري بر سطح پيشرفت تلفظ فراگيرندگان زبان انگليسي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
604 رهبري ، پريسا ارزيابي فراگيران زبان انگليسي در مورد کارآمدي معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
605 رهبري کجهوق ، محمد علي بهينه سازي پارتويي در طراحي مکانيزم ها با استفاده از الگوريتم ژنتيک چند هدفه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
606 رهنما ، مبينا بررسي تاثير سه روش بازخورد اصلاحي بر روي جنبه هاي گرامري و لغوي مهارت نوشتاري فراگيران ايراني در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
607 روح اللهي مقدم ، سيروس تاثير خودارزيابي بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
608 روزبه ، روح الله بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گندم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
609 روستايي ، حسن تاثير عوامل مخرب موجود در سيستمهاي تصفيه خانه فاضلاب شهري هيدروژن سولفوره H2S‎, فسفين PH3‎ بر روي دوام و مقاومت بتن و را کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
610 روشنفکر، شادي اثر ماشينکاري بر تنش پسماند ناشي از جوشکاري لوله هاي فولادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
611 رياحي ، اشرف بررسي گروه صفتي در گويش ترکي ساوه اي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
612 رياضي ، عصمت بررسي تاثير تنوع قوميتي بر رفتار سياسي شهروندان استان قزوين در سومين انتخابات شوراهاي اسلامي شهرو روستا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
613 رکابدار ، امير بررسي اثر مقادير نيتروژن بر کاهش دو علف کش برومايسيد آ در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
614 زارع ، آمنه بررسي توصيفي واجي، تصريفي و اشتقاقي واژه در گويش شيرازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
615 زارع زاده ، لطف اله اراضي محيات و موات کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
616 زارع چنيجاني ، عباس بررسي تاريخ کاشت و رقم مناسب کلزا در تناوب با برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
617 زارعي ، عباس تاثير روش هاي مختلف تدريس بر به يادآوري واژگان زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
618 زارعي ، مسلم پايش وضعيت ارتعاشات سانتريفيوژ TR 400‎ با شبکه هاي عصبي و مقايسه نتايج با تبديل موجک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
619 زارعي فرزانه ، علي بررسي فقهي و حقوقي رفتار هاي نابهنجار جنسي دوران بلوغ و بعد آن و راههاي کنترل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
620 زال بيگي ، سهيلا بررسي وضعيت مولفه هاي کفايت اجتماعي در طراحي برنامه ي درسي پايه ي ششم دوره ي ابتدايي از منظر معلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
621 زحل ، اعظم بررسي مباني فقهي تعزيرات از ديدگاه فقه هاي اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
622 زرساو ، سامان بررسي عملکرد لرزه اي اتصالات تير پيوند به ستون با سخت کننده هاي مکمل در قاب هاي مهاربندي شده برون محور ebf‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
623 زرناني ، پريا تاثير شيوه هاي مختلف رمر گذاري در تشخيص و بکارگيري لغت در فراگيران ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
624 زروندي ، محمد تجزيه و تحليل زمينه هاي تحول در استراتژي سياست خارجي آمريکا بر منطقه خاور ميانه با تاکيد بر اشغال عراق کارشناسي ارشد
625 زرگر ، ميثم بررسي ميزان کارايي روش هاي مکانيکي و شيميايي مديريت علف هاي هرز در نظام کاشت دو رديف چغندر قند و مقايسه آن با نظام کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
626 زرگر ، نيلوفر اسطوره ناهيد در حماسه هاي ملي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
627 زرگر ارشادي ، سعيد تحليل ترمواکونوميک آب شيرين MED‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
628 زماني ، سيروان بررسي فرايند اشتقاقي کردي گويش سنندجي و مقايسه آن با فارسي گويش رسمي معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
629 زماني ارداق ، ثريا بررسي و تحليل فقهي و حقوقي معاملات بازار بورس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
630 زند اسرار ، مريم بررسي رابطه بين هوش هاي چند گانه نگارش استدلالي و نگارش توضيحي فراگيران ايراني زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
631 زند کارگر ، معين پردازش تصوير خيار گلخانه اي با رهيافت شبکه عصبي به منظور به کارگيري در روبات برداشت خيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
632 زندي ، پيمان بررسي اثرات کود نيتروژنه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي شنبليله در تناوب با برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
633 زنگنه ، مصطفي بررسي نحو و معناي فعل هاي کمکي و وجهي فارسي بر اساس ديدگاه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
634 زهره وندي خسرو تاثير صنايع بديع متن بر درک مطلب و يادآوري مطالب براي دانشجويان رشته زبان انگليسي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
635 زيرک ، مريم تاثير داستان در مهارت افزايي کودکان و نوجوانان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
636 زکي زاده ، مهدي بررسي تجربي اثر چيدمان هسته مشبک مفتولي بر حد بالستيک سازه هاي ساندويچي با رويه آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
637 زکي پور رحيم آبادي ، الهيار اثر محلول پاشي روي و اسيد آمينه بر رشد و عملکرد گياه تريتيکاله به عنوان کشت دوم در اراضي شاليزاري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
638 ساساني ، افسانه بررسي تاثير جنسيت بر نحو نوشتاري دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
639 ساعي ، حسن تحليل تجربي و عددي حرکت پيگ ( توپک) با دريچه ميان گذر در خطوط لوله گاز طبيعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
640 ساغبگلو ، صادق تحليل عددي انسداد لايه مرزي خفگي در پورت موتورهاي با سوخت جامد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
641 سالار ، حسن پژوهشي در آثار تاريخي منطقه قومس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
642 سامانلو، عليرضا تاثير شيعي در سياست و کشورداري شاه اسماعيل صفوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
643 ساماني پور ، حسين بررسي تاثير ذرات نانو در افزايش انتقال حرارت در رادياتور خودرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
644 ساکتي قزويني، رقيه بررسي فقهي و حقوقي استقلال مالي زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
645 سبک رو فومني ، کاميار اثر کود نيتروژن و آبياري شياري يکطرفه و دو طرفه بر عملکرد کمي و کيفي توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
646 سبک رو فومني ، کاوه اثر متانول بر رشد و عملکرد توتون ويرجينيا رقم کوکر ‎۳۴۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
647 ستوده ، رضا تاثير تاريخ کاشت و تنش خشکي بر صفات زراعي ارقام بهاره و پاييزه کلزا در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
648 ستوده ، مريم تاثير تدريس استراتژي هاي خواندن و مکالمه گسترده بر خواندن و درک مفاهيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
649 ستوده زنجاني ، معصومه تحقيق و بررسي ميزان هماهنگي مابين دانش حرفه اي و تدريس عملي معلمين انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
650 سجاديان ، سيد علي بررسي عملکرد کوره هاي حرارتي پيشگرم فولاد با استفاده از مشعل هاي اکسيژني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
651 سحاب علي نظري ، يزدان بررسي آزمايشگاهي بهبود رفتار لرزه اي تير پيوند در قاب هاي مهار بندي شده واگراي متشکل از تير پيوند لانه زنبوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
652 سرائي ، بهمن تاثير مکالمه تکليف محور بر عملکرد گفتاري زبان آموزان ايراني سطح متوسط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
653 سرابي ، آرمان تاثير تاريخ کاشت نيتروژن و محلول پاشي روي ZN‎ بر صفات زراعي کلزا در منطقه مغان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
654 سرابي ، فرنگيس امثال و حکم در ديوان صائب تبريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
655 سرابي ، محمد احکام و حقوق ايتام در اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
656 سرابي ، مريم امثال و حکم در ديوان صائب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
657 سرور اماني ، رضا تاثير تاريخ کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر عملکرد و ماده موثره دو رقم گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
658 سروش نيا، سهيل بررسي تاثير الياف روي خوردگي بتن هاي سبک هوادار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
659 سريري ، محمد استفاده از ميراگر TADAS‎ به جهت مستهلک کردن انرژي زلزله در ساختمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
660 سرپرست ، محمد رضا تحليل اگزرژي و بهينه سازي سيکل رنگين آلي براي بازيابي حرارت اتلافي نيروگاه لوشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
661 سعادتمند ، ميثم ارزيابي خواص مهندسي بتن حاوي ترکيب سراميک و آجر ضايعاتي خرد شده به عنوان جايگزين بخشي از ريزدانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
662 سعيدي ، زهرا افکار تربيتي در حديقه الحقيقه سنايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
663 سعيدي ، قزلقيه ، شاه بخت بررسي مباني فقهي رياست مرد بر خانواده با تاکيد بر آيات الاحکام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
664 سعيدي ، معصومه بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي عباسيان در عصر نفوذ ترکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
665 سلطاني ، مريم بررسي سبکي ديوان آيت الله کمپاني ( مفتقر) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
666 سلطاني فر ، ايرج بررسي امکان وقوع تجزي در اجتهاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
667 سلطانيه ، ميلاد بررسي تاثير نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم به روي برخي صفات کمي و کيفي گياه زراعي عدس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
668 سلماني ، ميکائيل بررسي تاثيرات تجميع انتخابات رياست جمهوري و شورا ها بر مشارکت سياسي مردم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
669 سليماني ، ابراهيم استحسان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
670 سليماني ، احمد بررسي اثر مقادير نيتروژن و زمان برداشت بر صفات کمي و کيفي گياهان علوفه اي کلزا و خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
671 سليماني ، فاطمه بررسي مقابله اي عامل زمان در فعل فارسي و گيلکي رشتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
672 سليماني ، کبري بررسي فقهي و حقوقي گواهي عدم امکان سازش در مبحث طلاق با تاکيد بر رويه قضايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
673 سليماني روزبهاني ، ندا بررسي الکل و فراورده هاي آن در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
674 سليمي باوند پوري ، آزما بررسي تاثير سه روش آموزش لغت ، عکس ، شعر ، و روش کليد واژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
675 سميع ، فهيمه بررسي روابط خارجي ايران و چين با تاکيد بر پرونده ي هسته اي ايران در دهه اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
676 سنايي ، عليرضا بهينه سازي چند هدفي فرايند نفوذ پرتابه در برخورد با سرعت بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
677 سهامي گيلاني ، مريم تاثير تکنيک هاي تعامل گروهي بر روي خواندن و درک مفاهيم و يادگيري واژگان در زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
678 سهندي ، صديقه بررسي متدوال ترين اصطلاحات خودماني رايج در ميان دختران دبيرستاني شهرستان خرم دره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
679 سهندي ، علي اجرت المثل زوجه در فقه اماميه و قانون مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
680 سوار رخش ، راحيل بررسي فرايند ترکيب و اشتقاقي در دست نوشته هاي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
681 سوري ، محمد بررسي تجربي اثر دما بر عمر خستگي و خستگي سايش آلومينيوم T6-7075‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
682 سوقاني ، مژگان بررسي تاکيد در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
683 سياح ، زهرا بررسي گروه حرف اضافه در گويش ترکي ساوه اي بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
684 سيارمنش ، نگين بررسي نشانه شناختي نوشتار زنانه در اشعار پروين اعتصامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
685 سياه پشت خاچکي ، حميد بررسي نسبت ميرايي بهينه در ميراگرهاي ويکسوز مايع نصب شده در قاب هاي مهاربندي شده ي فولادي تحت زلزله اي حوزه ي نزديک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
686 سياه کمري ، ابراهيم بررسي اثر آب بر راندمان برج خنک کننده خشک طبيعي نيروگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
687 سياه کمري ، اکرم بررسي زبان مخفي ميان جوانان ‎۱۸ تا ‎۲۸ ساله در کرمانشاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
688 سيد قوامي ، سيد محمد تبيين سيره سياسي و فرهنگي امام حسن مجتبي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
689 سيد قوامي ، فاطمه السادات تاريخ در نهج البلاغه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
690 سيد موسوي ، سيد صابر ارزيابي حرارتي - اقتصادي مبدلهاي حرارتي بازتاب مورد استفاده در سيکلهاي گازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
691 سيدي ، رويا بررسي ارتباط بين قدرت پيش بيني هوشهاي توانايي يادگيري واژگان در زبان دانش آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
692 سيدي پور ، حسين بررسي امکان مديريت تلفيقي علف هرز جودره در زراعت گندم در استان قم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
693 سيديان شيشوان ، سيده سارا بررسي تطبيقي پناهندگي از ديدگاه فقه موضوعه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
694 سيف وند ، راضيه بررسي ميزان تاکيد محتواي کتاب هاي تفکر و پژوهش پايه ي ششم ابتدايي بر پرورش مهارت هاي تفکر انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
695 سيفي ، بهروز تحليل عددي انتقال حرارت جابجايي اجباري در جريان نانوسيال نقره - آب در داخل يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
696 سيفي ، خسرو اصول و روشهاي تربيتي امام محمد باقر(ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
697 سيفي عباسي ، مريم بررسي نقش ( زاويه ديد) در تحليل گفتمان روايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
698 سيفي قوجه بگلو، مجتبي اندازه گيري و مقايسه ميزان مصرف سوخت ، توان و آلايندگي در سامانه سوخت رساني ديزل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
699 شادرام ، زهرا بررسي فقهي و حقوقي تدليس در نکاح کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
700 شادور ، وحيد تاثير زئوليت بر صفات زراعي سه رقم جو در رژيم هاي مختلف رطوبتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
701 شاه آبادي ، محمد تاثير ميزان عمق مدفون شدگي فنداسيون گسترده بر اثر اندر کنش خاک - سازه در پاسخ لرزه اي ساختمانهاي فولادي منظم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
702 شاه باقي ، مسعود بررسي اثر نسبت پليمر به سيمان روي خصوصيات عملکردي ملاتهاي مختلف ... کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
703 شاه حسيني، صادق اوضاع گروس در زمان قاجار از لحاظ اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
704 شاه رکني ، سيده شيما بررسي حضور سياسي - اجتماعي زنان ايراني در دوران مشروطه (۱۲۸۵-‎۱۳۳۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
705 شاه محمدي ، امين بررسي عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور وقابهاي مهاربندي هم محور غير متقارن فولادي در نزديکي گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
706 شاهباقي ، محمد بررسي اثرات آرايش کاشت و مديريت مصرف کود نيتروژن در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
707 شاهرخي ، محمود رضا انتقال حرارت برروي يک ورق به واسطه حرکت چشمه حرارتي ليزر و تعيين شکل چاهک مذاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
708 شاهمرادي ، ابوالفضل بررسي نگرش ايالات متحده آمريکا نسبت به اسلامگرايان در تحولات نوين مصر کارشناسي ارشد
709 شاهي احمد آباد ، حجت بررسي تاثير دوره هاي مختلف تداخل علفهاي هرز بر رشد عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريدهاي ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
710 شايان مهر ، متين بررسي اثر تاريخ زماني انتقال بر مشخصات مکانيکي بتن سبک در بتن هاي تازه و سخت شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
711 شايسته نيا ، رضا تاثير تراکم بوته ومصرف بهينه علفکش بر توان رقابتي گياه گلرنگ با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
712 شاکر ، موسي اردبيل و نقش آن در قيام خرم دينان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
713 شبستر ، شادمان بررسي فقهي و حقوقي اخذ به شفعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
714 شبستري ، علي تاريخ و فرهنگ کردستان ايران در دوره اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
715 شجاع ،محمد مهدي بررسي راندمان يک مبدل حرارتي فشرده جريان متقاطع در سامانه خنک کاري موتور با نانوسيال هاي مختلف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
716 شجاعي علي آبادي ، سيد نورالدين بررسي و نقد فقهي اهم موارد کنداسيون رفع تبعيض از حقوق زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
717 شجاعي قاديکلاني ، مرتضي بررسي کاربرد مقادير نيتروژن و تراکم بر خصوصيات زراعي و عملکرد کلزا BRASSICA NAPUSL‎ در زمين شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
718 شريف ، محسن بررسي تاثير الياف پلي پروپپلن بر خواص مکانيکي بتن سبک سازه اي ليکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
719 شعاع ، جاهد تاريخ و تطبيق آثار مهم جغرافي دانان برجسته ي مسلمان قرن ‎۳و‎۴ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
720 شعاعي ، علي بررسي تئوري و تجربي اکستروژن - فورجينگ متقارن با روش تاگوچي کارشناسي ارشد
721 شعاعي ، مريم تاثيرحاشيه نويسي معاني لغات بر درک مطلب خواندن فراگيران ايراني در يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
722 شعباني ، محمدرضا بررسي خواص مهندسي بتن خود تراکم حاوي پودر سر بارهاي مسي و کوره ذوب آهن به عنوان پرکننده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
723 شعباني ، مرضيه بررسي مطابقت فعل و فاعل در گويش ترکي زنجاني بر اساس کمينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
724 شعباني ، مريم بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
725 شعباني گسکمين جان ، ارشاد بررسي گروه اسمي گويش تالشي شاخور بر مبناي نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
726 شعيبي ، شاهين تحليل تجربي و عددي رفتار حرارتي يک مخزن ذخيره آب با دماي ورودي متغير از جمع کننده خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
727 شفق پور ، توحيد بررسي جغرافياي تاريخي آستارا از صفوي تا اوايل حکومت پهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
728 شفيعي ، رسول تحليل عددي انتقال حرارت جابجايي در يک حفره با استفاده از نوسانات آلتراسونيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
729 شفيعي ، علي بررسي و تحليل حجيت ظواهر قرآن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
730 شفيعي ، محمد تاثير تفکر اسلامي بر تعليم و تربيت غرب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
731 شفيعي ، هانا بررسي ويژگيهاي توجه کردن در فرآيند بازخودرو و بازده نوشتن در ميان سطح مهارت زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
732 شفيعي فر ، علي بررسي فقهي و حقوقي قاعده اقدام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
733 شقاقي ، شعبان بررسي فقهي و حقوقي نفقه اقارب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
734 شقايقي طوسي ، فائزه بررسي زبان شناختي و ويژگي هاي اشعار خيام با توجه به بسامد آماري گونه هاي هنجار گريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
735 شمس ، رويا بررسي تاثير تنش خشکي بر عملکرد ارقام و هيبريدهاي اميد بخش آفتابگردان در کشت دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
736 شمسي ، سيد مهدي بررسي تاثير آبياري نوبتي و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي در شرايط آب و هوايي استان گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
737 شمسي ، کيوان تاثير محلول پاشي با عناصر ريزمغذي در شرايط مختلف رطوبتي بر روي ارقام گندم دکتري ‎۱۳۹۲
738 شهاب ، حميد رضا بررسي کاربرد زوج پانل برشي در قاب هاي مهاربندي شده برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
739 شهابي ، اتابک بررسي تاثير ابزارهاي اجتماعي ماهواره ، اينترنت ، بلوتوث ، در زبان محاوره اي نوجوانان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
740 شهباز زاده ، رسول بررسي و تحليل عددي اثر پديده الکترو هيدرو ديناميک بر کنترل لايه مرزي آرام به کمک دو الکترود نواري چسبيده به سطح استوانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
741 شهبازي ، اسدالله تاثير تحولات اخير جهان عرب بر نقش و جايگاه منطقه اي ايران (۲۰۱۲-‎۲۰۱۰) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
742 شهرآزاد ، علي بررسي و شبيه سازي سيستم توليد قدرت ترکيبي خورشيدي - بادي براي يک ايستگاه پمپاژ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
743 شهرزادپور ، زينب بررسي تکنيک هاي برجسته ساز در شعر شاملو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
744 شهسواري ، حسن بررسي رابط بين برگزاري گردش هاي علمي و اردوها با بالارفتن ميزان يادگيري درس علوم تجربي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
745 شهسواري ، زهرا بررسي فقهي و تطبيقي مهمترين عقود بانکي کشور در قالب حقوق و تعهدات فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
746 شهسواري ، يوسفعلي تاثير فتح خرمشهر بر وحدت ملي و حفظ ايران زمين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
747 شهيدي امام جمعه ، فرهود بررسي رفتارهاي لرزه اي جزئيات جديد اتصال گيردار به ستون قوطي CONXL‎ و مقايسه آن با اتصالات معمول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
748 شهيدي پور ، وحيد بررسي تاثير روشهاي مختلف ارايه بر روي يادگيري اصطلاحات زبان دوم در محيط آموزش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
749 شوندي ، محمود بررسي فقهي حقوقي منافع و مضار انرژي هسته اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
750 شيباني ، رامين تاثير نوع عمل آوري بر مقاومت سطحي بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
751 شيخ پور آهنداني ، سميه تاثير لغات تخصصي و عمومي بر درک مطلب متون تخصصي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
752 شيخلو ، نفيسه بررسي برخي خصوصيات زراعي ارقام جديد گلرنگ ديم در دو کاشت انتظاري و بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
753 شيخي ، کبري بناهاي تاريخي خراسان در عهد سلجوقيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
754 شيخي فر، ليلا بررسي فقهي حقوق تنبيه زوجه توسط زوج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
755 شيرازي ، محمد هادي تاثير روش هاي مبارزه با علف هاي هرز و مقادير نيتروژن بر توان رقابتي گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
756 شيرود نجفي ، آيت ارزيابي ويژگي هاي کيفي بذر و ارقام تجاري تنش خشکي ديده و انبارداري شده گياه سويا در شرايط آزمايشگاه و گلخانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
757 شيري ، حبيب الله التقاط و سرپرستي کودکان کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
758 شيريان ، مسعود بررسي اثر محلول پاشي با عناصر آهن و روي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
759 شيعه زاده ، حسن ارتباط فقه و اخلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
760 شيلخو ، توران تاثير فلسفه غرب بر تعليم و تربيت ايران بعد از دارالفنون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
761 شکاري ، عدالت بررسي ابهام واژگاني و ساختاري آگهي هاي تبليغاتي روزنامه ها و مجلات فارسي و انگليسي زبان و نحوه رفع ابهام از آنها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
762 شکروي ، مهدي بررسي امکان کنترل شيميايي علف هاي هرز در برخي از سيزيجات برگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
763 شکري ، امن الله برآورد سطوح توجيح کننده براي مالکيت تراکتور MF 399‎ در کشت محصولات عمده شهرستان پارس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
764 شکري افشار ، نيما انواع هوش چند گانه در قالب پيش بيني کننده هاي درک مطلب و دانش لغوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
765 شکوري ، لاله تاثير آزمونهاي کوتاه بر يادگيري واژگان زبان انگليسي در دانش آموزان دختر و پسر ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
766 شکوري ،لاله تاثير آزمونهاي کوتاه بر يادگيري واژگان زبان انگليسي در دانش آموزان دختر و پسر ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
767 شکوري نيا، ماهرخ بررسي فقهي حقوقي تدليس در نکاح و مصاديق رايج و غير رايج در مقايسه با حقوق انگلستان و فرانسه و ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
768 صادق پور ، مرضيه تاثير موضوعات مورد علاقه و سازگار با پيشينه ي ذهني زبان آموزان بر درک مطلب فراگيران سطوح پيشرفته ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
769 صادقي ، حامد ارزيابي سطح عملکرد سازه هاي فولادي قاب مهاربندي بر اساس استاندارد ‎۲۸۰۰ به کمک نشريه ‎۳۶۰ و تحليل ديناميکي غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
770 صادقي ، علي بررسي تطبيقي انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر با انقلاب اسلامي ايران ‎۱۹۷۹ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
771 صادقي ، عيسي بررسي تاثير جلوه هاي تربيتي و فرهنگي حماسه عاشورا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
772 صادقي ، فاطمه بررسي طلاق و فسخ نکاح در فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
773 صادقي ، محمد رضا تاثير انگيزه در جرم جنسي زنا و مسائل مربوط به آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
774 صادقي ، محمد زمان تاثير استفاده از فوم بر روي مقاومت سازه هاي مشبک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
775 صادقي آبي سفلي ، محسن بررسي انتقادي رهيافت آزادي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشارکت ايران اسلامي کارشناسي ارشد
776 صادقي اردبيلي ، مهسا تاثير ارائه متن فيلم به صورت همزمان و غير همزمان و به زبان اصلي يا زبان مادري زبان آموزان در فهم و توليد لغت دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
777 صادقي قزويني ، محترم بررسي رابطه تاثير استفاده از فضاي مجازي اينترنت و شخصيت دختران در مقطع متوسطه شهر قزوين سال تحصيلي ۸۸-‎۸۷ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
778 صادقي نيارکي ، مجيد تاثير سياسي اجتماعي نخبگان سادات حسني در حکومت هاي مختلف از اواخر قرن اول تا آخر قرن چهارم هجري قمري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
779 صادقي کيا ، معصومه بررسي تاثير دوره تصدي مدير عامل بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
780 صادقيان ، بيتا استخراج الگوهاي معنايي براي زبان فارسي از با هم آيي واژگاني در پيکره زباني: با هم آيي فعل با مفعول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
781 صادقيان ، سميه بررسي و طبقه بندي افعال مرکب فارسي از لحاظ نقش هاي تماتيکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
782 صادقيان مطهر ، عليرضا تحليل تجربي و عددي مقاومت بالستيکي اهداف کامپوزيتي تقويت شده با نانو لوله هاي کربني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
783 صارمي ، مونا بررسي مسايل جامعه شناختي در اشعار فروغ فرخزاد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
784 صالحي ، اعظم بررسي تاريخي- اجتماعي - فرهنگي - هنري و اقتصادي شهرستان سميرم در عصر معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
785 صالحي ، رسول تاثير فعاليتهاي نگارشي تکليف محور بر درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
786 صالحي ، مهدي بررسي تجربي و عددي اثر هندسه مقطع بر رفتار مکانيکي جدار نازک پرشده با فوم فلزي تحت بارهاي ضربه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
787 صبر دوست ، فهيمه ارتباط ميان نگارش استدلالي ، باور شخصي و تفاوتهاي جنسيتي در زبان آموزان ايراني به عنوان زبان خارجي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
788 صبري ، شيرين اميد و نااميدي در اشعار سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
789 صداقت ، ليلا بررسي عمده ترين امتيازات اعطايي ايران به کشورهاي خارجي از زمان فتحعلي شاه تا احمد شاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
790 صدر محمدي معتمدي ، محسن تاثير کود دامي و برخي عناصر ريز مغذي بر رشد و عملکرد کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
791 صدري ، فرهاد تاثير قطع آبياري از مرحله گلدهي تا انتهاي دوره رشد بر صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
792 صدري، مهناز اجتماعيات در اشعار قيصر امين پور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
793 صديق جانبهان ، مصطفي اجاره و مسائل آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
794 صديقي اغول بيگ ، فاطمه بررسي خود ارزيابي توانايي گفتاري با استفاده ار چارچوب مشترک ارزيابي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
795 صديقي کسمايي ، اميد اثر تراکم و فاصله رديف کاشت بر کشت دوم سه رقم لوبيا کرم کشاورز(پاچ باقلا) در گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
796 صديقي، غزاله اسلوب داستان نويسي دهه سي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
797 صعوديان ، فاطمه تاثير ساختار رمان تاريخي در ادبيات داستاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
798 صفايي راد ، مسعود تاثير همراهي متني و يا تصوير با محرک زباني بر عملکرد آزمون درک شنيداري زبان آموزان سطح بالا و سطح پايين ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
799 صفر عليزاده ، عليرضا تاثير تاريخ کشت زمستانه بر صفات زراعي ارقام بهاره کلزا در رژيمهاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
800 صفرخانلو، مهران استفاده از الگوي کاشت براي کاهش مصرف علف کش در ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
801 صفري ، بهرام بررسي دستگاه فعل ساده زبان فارسي از ديدگاه نظريه حالت ( فيلمور) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
802 صفري ، رويا تاثير تکنيکهاي توليدي مشارکتي بر يادگيري درک و توليد لغت زبان انگليسي زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
803 صفري ، محمد بررسي و شخصيت بابک خرمدين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
804 صفري ، مينا تاثير تدريس استراتژيهاي خواندن بر توانايي درک مطلب دانشجويان ايراني براي اهداف وبژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
805 صفوي فرد ، ناديا بررسي تنش خشکي آخر فصل بر روي صفات زراعي ارقام جديد کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
806 صفي اله ، صالحي بررسي عوامل موثر استفاده از تجهيزات هوشمند در تدريس معلمان پايه ششم ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
807 صفي زاده ، مهرداد بررسي ادراک صورت هاي بين فرهنگي معذرت خواهي مودبانه در بين کانادايي ها و ايرانيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
808 صفيعي ، محمد اثر اقرار در دعاوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
809 صمدي ، حسن بررسي گروه هاي فعلي در گويش کردي سوراني بر پايه برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
810 صنعتي ، سامان بررسي رفتار اتصالات صفحه انتهايي با سيستم ستون - درختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
811 صنعتي ، پرستو بررسي رابطه بين خود ارزيابي - ارزيابي ديگران و خود مختاري ياد گيرنده در بين يادگيرندگان زبان انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
812 صوفي ، علي نظر تاريخ تشکيلات اداري و مالي ايران در عصر قاجار کارشناسي ارشد
813 صوفي نيارکي ، خديجه بررسي و تحليل فقهي - حقوقي مجازات شلاق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
814 صوفي نيارکي ، علي اکبر بررسي تطبيقي آراء تربيت اخلاقي از ديدگاه امام محمد غزالي و خواجه نصيرالدين طوسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
815 صوفي پرشکوه، عباس بهينه سازي يک مرغداري با الگوريتم ژنتيک در اقليم گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
816 صياد ، زينب بررسي فقهي و حقوقي اجاره در عقود اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
817 صيادفر ، مريم تاثير يادگيري زبان از طريق رايانه بر انگيزه زبان آموزان ايراني زبان انگليسي در فراگيري لغت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
818 صيادي ، سميرا تاثير زبان دوم روي يادگيري اصطلاحات انگليسي زبان سوم دانشجويان کرد با تکيه با اعضاي بدن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
819 صيادي ، عباس بررسي فقهي حقوقي ادعاي اغسار و احکام آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
820 صيديمرادي ، هيوا ارزيابي تنوع ژنتيکي برخي از ارقام بومي انگور کردستان با استفاده از نشانگر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
821 ضابطي ، سياوش تحليل عددي پايداري لايه اختلاط در حالت تراکم پذير کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
822 طارمي ، سکينه بررسي مولفه هاي حماسي در اشعار اخوان ثالث کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
823 طالبي ، عليرضا پيوستگي بين آرماتور و بتن خود تراکم باريافتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
824 طاهر ، جلال تاثير دو روش آموزش مشارکتي فعاليت محور مختلف جهت پيشرفت دانش گرامري و واژگان بين زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
825 طاهرخاني ، ابوالفضل تحليل تفکرات اجتماعي نيما يوشيج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
826 طاهرخاني ، حبيب اله تاريخ تشکيلات اداري و فرهنگي ايران در عصر قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
827 طاهرخاني ، حسين بررسي مناسبات سياسي غوريان با خوارزمشاهيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
828 طاهرخاني ، روح اله بررسي قيامهاي ملي در دوران نخستين عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
829 طاهرخاني ، سميه بررسي مباني ليبراليسم آموزشي و کاربرد آن در تعليم و تربيت ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
830 طاهرخاني ، سوده بررسي اصول و روشهاي تربيتي از ديدگاه حضرت ابراهيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
831 طاهرخاني ، سپيده تاثير رژيم هاي مختلف آبياري و محلول پاشي با عناصر ميکرو (مس و روي) بر صفات زراعي گياه گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
832 طاهرخاني ، شهرام تاريخ قزوين از انقلاب مشروطه تا شهريور ‎۱۳۲۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
833 طاهرخاني ، عباس بررسي گروه اسمي در گويش تاتي تاکستان بر مبناي نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
834 طاهرخاني ، غلام بررسي اوضاع سياسي و فرهنگي دولت هاي متقارن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
835 طاهرخاني ، فرزانه بررسي اصول و روشهاي تربيتي از منظر امام صادق (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
836 طاهرخاني ، فريبا بررسي محتوايي آثار داستاني دهه ي ‎۴۰ تا ‎۵۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
837 طاهرخاني ، فهيمه بررسي ميزان تاثير استفاده از شبکه هاي ماهواره اي بر هويت فرهنگي دانش آموزان متوسطه دخترانه ناحيه يک شهر قزوين سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
838 طاهرخاني ، محمد اسماعيل تاثير کاربرد نيتروژن و محرک هاي رشد سودوموناس و آزوسپيريليوم بر عملکرد دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
839 طاهرخاني ، محمد حسين آثار سفاهت در فقه و حقوق موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
840 طاهرخاني ، مريم بررسي تکنيک هاي برجسته ساز در شعر اخوان ثالث کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
841 طاهرخاني ، منيژه بررسي فقهي و حقوقي شروط ضمن عقد موقت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
842 طاهرخاني ، ميترا بررسي ميزان ارتباط بين اهداف کتب بخوانيم با اهداف دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
843 طاهرخاني ، پرويز بررسي فقهي حجاب از ديدگاه قرآنو معصومين (ع) و علت انتخاب چادر مشکي به عنوان حجاب برتر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
844 طاهرخاني کدخدائي ، ابراهيم تاثير پذيري راهبردهاي سياسي- نظامي جنگ ايران و عراق از عمليات هوايي جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد
845 طاهرخاني، ابوالفضل اوضاع سياسي ، مذهبي ايران در آستانه ظهور اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
846 طاهرخاني، سوده بررسي سياست مذهبي ايلخانان ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
847 طاهرخاني، علي تاثير کود دامي و محلول پاشي نيتروژن بر رشد ، عملکرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
848 طاهرخاني، مصطفي استفاده از روش هاي زراعي در مديريت علف هاي هرز گياه سورگوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
849 طاهرخانيها ، حسن تاثير نيتروژن بر صفات زراعي ذرت شيرين در رژيم هاي مختلف آبياري در شرايط کاربرد و عدم کاربرد از زئوليت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
850 طاهري ، رضا بررسي حلهاي تحليلي تقريبي و عددي معادله دارسي برينکن - فورچيمر در يک کانال پرشده از يک ماده متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
851 طاهري ، صاحب خانم بررسي فقهي و حقوقي وظايف و اختيارات معلم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
852 طاهري ، فرزانه بررسي نقش حضرت خديجه (س) در تاريخ اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
853 طاهري ، محسن تاثير امير عليشير نوايي بر جريان فرهنگي - هنري دوره تيموريان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
854 طاهري ، مظفر تاثير متن هاي اصلي توضيح داده شده بر درک شنيداري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
855 طاهري ، ندا بررسي زبان و تجربه هاي احساسي در دو و چند زبانه هاي فارسي ، ترکي ، و انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
856 طاهري اصغري ، مهدي بررسي اثر دور آبياري و تراکم بر خصيوصيات زراعي گياه داروئي کاسني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
857 طاهري ريزي ، امير ابداع و ارزيابي رفتار اتصال گيردار پيش ساخته بتني در سازه هاي نيمه پيش ساخته بتن مسلح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
858 طاهري سرمد ، رامين بررسي امکان اختلاط دو علف کش نيکوسولفورون و توفوردي ام سي پي آ در مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
859 طاهري متين ، علي بررسي جايگاه شهرک سازي اسرائيل در روند صلح خاور ميانه در دوره رياست جمهوري باراک اوباما کارشناسي ارشد
860 طاهري، حميد تحقيقي در نثر دانشگاهي بررسي ويژگي هاي نثر چهارده تن از نويسندگان دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۳
861 طاهريها ، ايرج اصول مدلسازي رياضي سيستم هاي ديناميکي به روش منطق فازي - عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
862 طريني ، مصطفي تاثير سطوح مختلف کودهاي ورمي کمپوست و نيتروژن بر خصوصيات رشدي و عملکرد گندم ديم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
863 طغرائي ، امير اثر تراکم بوته و نيتروژن بر عملکرد و برخي صفات زراعي نعناع فلفلي MENTHA PIPERITAL‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
864 طلاولي ، مرتضي بررسي فرايند تبديل در زبان فارسي کلاسيک در مقايسه با زبان فارسي معاصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
865 طهماسبي هنيزي ،ذبيح الله بررسي محتوايي و دسته بندي موضوعي و تحليل آثار دکتر محمد علي اسلامي ندوشن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
866 طولي ، فاروق بررسي وضعيت جغرافيايي تاريخي جزيره قشم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
867 طيبي ، محمد تحليل ترمو اقتصادي يک سيکل ترکيبي نيروگاهي با خنک کاري هواي ورودي به توربين گاز به روش مه پاش (فاک) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
868 ظاهري ، سحر ارتباط ميان لغات فعال و غير فعال در زبان آموزان درون گرا و برون گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
869 ظاهري ، علي اصغر آموزه هاي ملي و ديني در شعر عصر مشروطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
870 ظفري ، ايرج بررسي صرف فعل در گويش تاتي منطقه طارم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
871 عابديني ، ميترا بررسي کارکرد طبقه متوسط مدرن در روند نوسازي سياسي اجتماعي ايران سالهاي ۱۳۷۰- ‎۱۳۸۰ کارشناسي ارشد
872 عارفي راد ، سيروس ارزيابي متخصصين و خود ارزيابي از مشکلات نگارش اعضاي هيات علمي دانشگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
873 عاشري ، آزيتا آرمان شهر در ديوان ناصرخسرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
874 عاشوري ، مولود اوضاع اجتماعي و اقتصادي ايرانيان در دوره نخست عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
875 عاقبتي ، خديجه تحليل اگزرژي سيکل رنگين آلي گرمايش مجدد با استفاده از سيالات خشک براي بازيابي گرماي اتلافي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
876 عالمي ، فاطمه بررسي فقهي و حقوقي اموال و... کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
877 عامري مهاباد، عباسعلي بررسي اثر تراکم هاي مختلف کاشت و زمان کاربرد علف کش هاي بازدارنده در مديريت تلفيقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
878 عاملي ، حسين بررسي و تحليل فقهي روابط محرم و نامحرم با تاکيد بر ادارات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
879 عاملي ، زهرا بررسي تطبيقي آثار اراده يک طرفه در اعمال حقوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
880 عبادي صادق ، نرگس بررسي حرکت پرسشواژه ها در زبان فارسي بر اساس برنامه کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
881 عباس آبادي ، ابراهيم ارزيابي سطح عملکرد سازه هاي فولادي قاب خمشي براساس استاندارد ‎۲۸۰۰ به کمک نشريه ‎۳۶۰ و تحليل ديناميکي غير خطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
882 عباسي ، ابوالفضل بررسي بديع معنوي در سبحه الابرار جامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
883 عباسي ، سميرا بررسي تاثير روشهاي مختلف ارايه بر روي يادگيري اصطلاحات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
884 عباسي ، صديقه تاثير اظطراب زباني بر درک مطلب انگليسي دانش آموزان دختر و پسر ايراني در مقطع پيش دانشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
885 عباسي ، پويا بررسي عددي اثر شيار ايجاد شده بر روي تاج پيستون مسطح بر تواب انديکاتوري و بازده گرمايي يک موتور چهار زمانه اشتعال جرقه ا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
886 عباسي خرم ، حاجي بررسي مقبوليت و مشروعيت حکومت از ديدگاه امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
887 عباسي فر، يوسف بررسي آراي سياسي دانشجويي در دولت دوم هاشمي و دور اول دولت خاتمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
888 عباسي مبارک آبادي ، آرزو بررسي کاربرد شناختي تبليغات بازرگاني و غير بازرگاني روزنامه اي در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
889 عباسيان ، سارا بررسي فرايند تکرار در زبان فارسي در چارچوب نظريه بهينگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
890 عبدالرزاقي ، زهرا بررسي نقش هاي زباني در افراد برون گرا و درون گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
891 عبدالعلي بهرامي ، مريم بررسي عوامل ناکارآمدي نخبگان سياسي ايران در کودتاي ‎۲۸ مرداد سال ‎۱۳۳۲ ، با تاکيد بر دکتر محمد مصدق و دکتر سيدحسين فاطمي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
892 عبدالله پور بنه خلخال ، رويا تاثير آموزش فلسفه بر مهارتهاي استدلالي دانش آموزان دختر کلاس پنجم ناحيه ‎۲ قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
893 عبداللهي ، خليل تاثير ورزش بر ديپلماسي عمومي ايران در سالهاي ۱۳۹۰ - ‎۱۳۸۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
894 عبداللهي ، پريسا بررسي تاکيد و انواع آن در زبان کردي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
895 عبداللهي دهکي ، حديقه بايست ها و نبايست ها در ديوان حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
896 عبدالملکي ، صغري بررسي موسيقي شعر در ديوان خواجوي کرماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
897 عبدالملکي ، مريم بررسي اثر بخشي آموزش تفکر انتقادي با رويکرد فلسفي ليپمن بر انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
898 عبداله ئي ، خليل ارش الجنايه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
899 عبدالهي ، عباس بررسي مباني فقهي و حقوقي خسارات مازاد بر ديه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
900 عبدالهي دهکي ، عارف بررسي تحليلي فقهي - حقوقي صيغ عقد نکاح وطلاق در فقه مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
901 عبدالوند، غلامرضا بررسي و تحليل فضايل اخلاقي در کتاب سمک عيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
902 عبدلي مرويلي ، زهرا تاثير زير نويس بر فراگيري لغت و درک مطلب در فراگيران ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
903 عبدي ، علي بررسي اثر تراکم بوته و مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي در رژيم هاي مختلف دمايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
904 عبدي ، غلام رضا بررسي اثر دور کمپرسور گازي بر عملکرد آن از ديدگاه اگزرژي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
905 عبدي ، محرمعلي بررسي تحليلي اکراه در فقه و حقوق کيفري ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
906 عبدي ، ناصر بررسي تطبيقي نتايج الگوهاي رفتاري در سياست خارجي خاتمي و احمدي نژادي نسبت به ايالات متحده آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
907 عزيزخاني ، محسن بررسي قاعده غرر از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
908 عزيزخاني ، منيژه تاثير سازمان وکالت ائمه و نقش آن در گسترش تشيع در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
909 عزيزمحمدي ، سعيد اثر تراکم و الگوهاي مختلف کاشت در زراعت مخلوط ذرت شيرين و لوبيا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
910 عزيزي ، باب اله بررسي ضرورت اذن ولي در نکاح دختر در فقه و قوانين موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
911 عزيزي ، رحمانعلي بررسي و تحليل تفصيلي فقهي ، حقوقي شرايط قطع دست سارق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
912 عزيزي ، معصومه بررسي مطابقت فعل و فاعل در داستانهاي کودکان ايراني بر اساس کمينه گرايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
913 عزيزي ، پيمانه بررسي تاثير واژگان زبان انگليسي از طريق عکس ، کارتون و روش تکرار به کودکان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
914 عزيزي ، کيوان بررسي و توصيف نظام آوايي گويش کلهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
915 عزيزي مقدم ، جعفر بررسي تاثير آشنايي با موضوع بر عملکرد نوشتاري زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
916 عزيزي، يزدان بررسي مباني فقهي و حقوقي دادگاه ويژه روحانيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
917 عسگري ، ام البنين بررسي فقهي و حقوقي جرم جنايت در امانت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
918 عسگري ، محمد بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان کاهش پيشروي تراکتور ۳۹۹ MF‎ (بخش اول: پارامترهاي تراکتور) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
919 عسگري ، کورش بررسي ساختمان افعال در گويش ايوانکي در راستاي نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
920 عشايري ، حبيب بررسي مثال خير در فلسفه سياسي افلاطون با تاکيد بر تفسير جان راولز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
921 عطار ، مرضيه بررسي گفتمان داستان قلعه حيوانات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
922 عطايي ، آيدا بررسي گروه حرف اضافه اي در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
923 عطايي ، الهه اختيار و اکراه در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
924 عطيمي ، ناصر تاثير سطوح مصرف کودهاي فسفات و نيتروژن بر خصوصيات رشدي ، عملکرد و اجزاي عملکرد عدس در شرايط ديم کشت انتظاري و بهاره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
925 عظيمي ، محمد صابر تاثير کاربرد اسيد امينه و ساليسيليک اسيد بر رشد و عملکرد گندم در شرايط مختلف رطوبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
926 علائي تفتي ، مسعود پيش بيني و پتانسيل سنجي عملکرد گياه کلزا در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
927 علمرداني ، نسرين بررسي فقهي و حقوقي قاعده اعراض کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
928 علوي لشکامي ، اکرم السادات تاريخ تعليم و تربيت در قلمرو سامانيان و تاثير آن در تمدن اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
929 علي ، رسول بررسي تاثير علف کش هاي پيش کاشت و پس رويشي بر رشد و عملکرد گوجه فرنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
930 علي آبادي فراهاني ، حسين تاثير کاربرد قارچ ميکوريز آربوسکولار AMF‎ ، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي گشنيز CORIAN DRUM کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
931 علي حيدري ، بهرام بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري ، سطح تحصيلات والدين با اعتماد به نفس در دانش آموزان دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
932 علي زاده ، علي اصغر بررسي نقش نوع جداگر لرزه اي در کاهش پاسخ ساختمان هاي فولادي ميان مرتبه تحت زلزله هاي حوزه دور و نزديک گسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
933 علي معصومي ، حمزه بررسي رفتار پلهاي کابلي ترکه اي در برابر بارهاي لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
934 علي نوري ، سعيده بررسي فرايندهاي ساختواژي ترکيب و اشتقاق در خسرو و شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
935 علي نژاد رودسري ، مسعود اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و خصوصيات زراعي ارقام سويا در منطقه شرق گيلان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
936 عليخاني ، حسن رضا بررسي فقهي و حقوقي تصرف عدواني در اموال غير منقول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
937 عليخاني ، زيبا بررسي تشيبه در ديوان مسعود سلمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
938 عليزاده سهرابي ، علي تاثير مقادير و روشهاي مختلف مصرف نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
939 عليزادگان علي تپه ، مهدي امکان کنترل شيميايي گل جاليز O.AEGYPYIASA‎ در توتون باسما کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
940 عليشيري ، محمدرضا اثر منابع تامين کننده نيتروژن کود آلي دامي و کود شيميايي اوره بر صفات کمي سه توده از گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
941 عليمحمدي ، مهرزاد تاثير کاربرد نيتروژن و فسفر بر عملکرد دانه و رشد ذرت شيرين ZEA MAJS VAR SACE HARATA‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
942 عليمرداني ، نسرين بررسي تجربي انتقال حرارت جريان اجباري در استوانه حلقوي عمودي به صورت پر از محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
943 عليمي ، محمدرضا اسلام هراسي در سينماي غرب ، مطالعه موردي سينماي هاليوود در سالهاي ۲۰۱۱ -‎۲۰۰۱ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
944 علينوري ، عليرضا بررسي تطبيقي اماره در فقه اماميه و حقوق ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
945 عماري ، عليرضا بررسي کارايي چند علف کش در مزارع سيب زميني در استان زنجان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
946 عموئي ، عيسي اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته روي صفات کمي و کيفي گياه سياه دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
947 عموجاني ، رحيم بررسي اثر تراکم بوته بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه در تاريخهاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
948 عنايتي ، حسين الموت ، از انقلاب مشروطه تا پهلوي اول کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
949 عنبرستاني ، عليرضا بررسي حدود روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از نگاه فقه و حقوق اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
950 عنبري ، سهيل بررسي عوامل ارتعاش در ماشين هاي تراش و بهينه يابي دور مناسب دستگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
951 عيلامي رود معجني ، اعظم تحليل انتقادي و گفتمان سياسي در عصر مشروطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
952 عيوضي ، خداداد ارزيابي خصوصيات فيزيولوژيک و زراعي گندم TRITICUM AESTIVUM L‎ در روش هاي مختلف آبياري در منطقه همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
953 غفاري ، مصطفي تاثير نگرش دانشجويان زبان انگليسي نسبت به کتب درسي در روي خواندن و درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
954 غفاري ، ناهيد بررسي محتوايي غزلواره در ادبيات معاصر مبتني بر شعر شاعران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
955 غفاري گردويشه ، ناهيد تاثير فرهنگ عاميانه در اشعار کليم کاشاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
956 غفوري ، عليرضا بررسي رويکرد جمهوري اسلامي ايران درباره تحولات ۲۰۱۲-‎۲۰۱۰ مصر و سوريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
957 غفوري ، عيسي بررسي (فقر و فنا) در آثار منثور عرفاني فارسي از قرن ‎۰۵۴ق تا قرن ‎۰۵۷ق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
958 غفوري ، مهدي بررسي تاثيرات ذرات نانو بر عملکرد سوخت زيستي بر مبناي روغن کلزاي غير خوراکي در موتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
959 غلامحسيني ، عليرضا تاثير ضخامت ميانقاب بر عملکرد ساختمان در برابر زلزله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
960 غلامي ، ليلا بررسي حرکت موضوع ، در جملات مجهول و ارتقايي در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
961 غلامي عليائي، محمد بررسي فقهي و حقوقي پيوند اعضاء کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
962 غنوي ، زهرا بررسي تاثير کاربرد باکتري هاي محرک رشد (PGPR‎ ) و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت شيرين سينگل کراس SC.403‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
963 غنيمتي ، محمود بررسي آرا تربيتي و جامعه تربيت يافته از منظر امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
964 غياثوند ، رضا تاثير روش کنترل شيميايي و مکانيکي بر کنترل علف هاي هرز و عملکرد ذرت دانه اي در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
965 غياثي نژاد، مژگان بررسي چند متغييره سازگاري لاين هاي اميدبخش زمستانه جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
966 غياثيان ، سيد محمود تاثير تفکر انتقادي بر مهارت خواندن زبان انگليسي در زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
967 فاطمه سلطان ، جليل بررسي ميزان هماهنگي اهداف دروس کتب علوم مقطع ابتدايي با اهداف کلي دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
968 فاني اخلاق ، انسيه بررسي اثر محلول پاشي سولفات روي و سولفات منگنز بر عملکرد و صفات زراعي ارقام کلزا در شاليزار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
969 فتح اللهي ، نصرت الله تاثير متون الکترونيکي بر بهبود توانايي درک مطلب زبان انگليسي فراگيران ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
970 فتحعلي نژاد ، کاظم بررسي تاثير سن نشاء بر عملکرد و اجزاي عملکرد در ارقام مختلف برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
971 فتحي ، سيد عليرضا تاثير هوشيار سازي بر شناسايي هم نشين هاي زبان انگليسي از سوي زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
972 فتحي ، مرضيه تجلي غم و شادي در غزليات حافظ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
973 فتحي نژاد ، سعيد بررسي نگرش روشنفکران به مدرنيته در دوران محمد رضا پهلوي کارشناسي ارشد
974 فتوحي چيانه ، ستار اثر تراکم کشت مخلوط ذرت علوفه اي و لوبيا قرمز بر روي بيوماس علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
975 فخاري ، محسن بررسي رفتار قاب هاي دو بعدي با مقاطع متغير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
976 فخري ، مسعود ارزيابي مدل فشار - نشت آپادهيايا در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
977 فراز ، عامل بررسي عددي قابهاي مهاربندي شده واگرا با پيوند مرکب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
978 فرامرزي ، سجاد تاثر استفاده از وبلاگ در افزايش سطح لغات و دقت و صحت ساختاري در ميان زبان آموزان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
979 فرامرزي ، ناصر بررسي تطبيقي اصطلاحات کتاب هاي انگليسي دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي با دوره هاي نيو آمريکن استريم لاين و نيو انيترچينج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
980 فراهاني ، محمد بررسي اثر آرايش لوله ها با سيال غير نيوتني بر ميزان انتقال حرارت اطراف يک دسته لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
981 فرج دهر ، فاطمه اثر کمپوست آزولا و ميزان مصرف آب بر رشد و عملکرد برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
982 فرجي ، ابوالفضل احکام فقهي حفظ و نشر کتب ضاله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
983 فرخنده ، گلناز بهينه سازي کارايي علف کش مزوسولفورومتيل و يدوسولفورون متيل و مفن پاير(آتلانتيس) در کنترل يولاف وحشي به وسيله روغن هاي گي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
984 فرخي ، بهروز بررسي تاثير نانو ذرات تيوپ TIO2‎ بر روي صفات کمي و کيفي گياه زراعي عدس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
985 فرخي ، حسين اوضاع سياسي - فرهنگي بغداد در عهد آل بويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
986 فردي ، محمد بررسي احکام فقهي اختصاصي پيامبر اسلام(ص) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
987 فرزين ، امين اثرات سوخت بيوديزل روي فرايند احتراق و انتشار آلاينده هاي موتورهاي ديزلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
988 فرشاد ، علي بررسي تجربي و عددي اثر هندسه ي مقطع بر جذب انرژي مقاطع جدار نازک با و بدون فوم فلزي تحت بارگذاري شبه استاتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
989 فرشيان ، مهدي تحليل اگزرژي بکارگيري سيکل ترکيبي توربين گاز و بخار در تاسيسات تقويت فشار گاز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
990 فرقدان ، الهام تاريخ کتابخانه هاي قلمرو و خلافت عباسي تا سقوط بغداد (‎۶۵۶ق) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
991 فرهمندپور ، ناهيد بررسي و تحليل احکام ذبح و آثار شرعي آن در فقه با رويکرد ابزار و تجهيزات نوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
992 فروهرشاد ، مهرداد بررسي به کارگيري حروف اضافه در ابتدا و انتهاي جملات زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
993 فريد نيا ، فاطمه بررسي وضعيت اصل همکاري گرايش در گفتگوهاي مطبوعاتي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
994 فريدي ، منصور بررسي اثر ترکيبي ميکروسيليس و نانوسيليس روي مقاومت ونفوذپذيري هاي خود تراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
995 فصيحي رامندي ، محمد بررسي عوامل بر اقدام معلمان مقطع ابتدائي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
996 فقري ، ميديا انگيزه و ديدگاه دختران و پسران کرد زبان نسبت به يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
997 فلاح آملي ، هرمز تاثير روي و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد دانه و کارايي جذب عناصر غذايي برنج رقم طارم محلي در مقادير کاهش يافته نيتروژن دکتري ‎۱۳۹۲
998 فلاح اميني ، اسد اندازه گيري نفوذپذيري بتن در برابر مشتقات نفتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
999 فلاح تفتي، فريبا بررسي و تحليل جاندار پنداري و زر ساخت هاي آن در ديوان خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1000 فلاح حسيني ، منيرالسادات بررسي نوع نگرش دانش آموزان پايه اول متوسطه ي دخترانه ي مديريت آموزش و پرورش شهرستان آبيک نسبت به درس تربيت بدني درسال تح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1001 فلاح شيخلري ، فرزانه بررسي عوامل سوء تعبير در بين دختران دبيرستاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1002 فلاحتکار نفوتي ، شهرام بررسي حرارتي لوله هاي سوپرهيتر در بويلر يک نيروگاه بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1003 فلاحي ، مهين بررسي خلاء واژگاني در اصطلاحات خويشاوندي گويش کردي کلهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1004 فلاحگر ، محمدرضا بررسي تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در فقه اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1005 فهري ، سيد آرش بررسي مراکز زباني بروکا - و ورنيکه - و زبان پرشي هاي مرتبط با آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1006 فهيمي ، جلال الدين تحقيق و بررسي تطبيقي طلاق از ديدگاه قانون مدني و مذاهب خمسه اسلامي و تاريخچه طلاق در اديان قديمه آسماني و ايران و عربستا کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۶
1007 فيروزي ، فرح ناز بررسي عنصر رنگ در هفت پيکر نظامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1008 فيض الهي ، علي تاثير کاربرد منابع مختلف کود نيتروژن و روي بر رشد رويشي عملکرد گل و دانه گياه دارويي هميشه بهار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1009 فيلي نژاد ، نبيه بررسي الگوي آهنگ جملات پيچيده و مرکب در فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1010 فکور ، بابک بهينه سازي و تحليل اگزرژي اقتصادي سيکل توليد همزمان گرمايش ، سرمايش و توان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1011 قائمي ، فاطمه بررسي علل کاهش انگيزه هاي تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان قزوين از نظر معلمان و دانش آموزان سال تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1012 قاسم زاده ، محسن اثر منابع تامين کننده نيتروژن کود آلي ورمي کمپوست و کود شيميايي اوره بر صفات کمي سه توده از گياه دارويي سير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1013 قاسملو ، حميد تاثير زمان و مکان بر قوانين جزائي اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1014 قاسمي ، آصف تاثير مقادير و روش هاي مختلف مصرف کود نيتروژن بر کنترل علف هاي هرز مزارع چغندر قند در استان آذربايجان غربي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1015 قاسمي ، تاروردي بررسي فقهي و حقوقي توهين به مقدسات اسلامي ( موضوع ماده ‎۵۱۳ قانون مجازات اسلامي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1016 قاسمي ، جمشيد آثار مهم تاريخي استان قزوين ار عصر صفويه تا پايان قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1017 قاسمي ، حامد تحليل رشد ترک در ماده ي تابعي تحت بارگذاري ديناميکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1018 قاسمي ، حسين بررسي روابط حاکمان آل بويه با خلافت عباسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1019 قاسمي ، حميدرضا بررسي فقهي و حقوقي مصاديق تاليف قلوب در مبحث زکات کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1020 قاسمي ، رضا انفاق از ديدگاه قرآن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1021 قاسمي ، مجتبي بررسي شيوه کنترل شيميايي علفهاي هرز رويش نموده پس از مرحله خاکدهي در سيب زميني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1022 قاسمي ، مرضيه بررسي مباحث فقهي حقوقي جهيزيه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1023 قاسمي مدان ، عادل بررسي روابط خارجي تيموريان با عثماني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1024 قاسمي مداني ، ضياء بررسي تطبيقي رويکرد فلسفي ابن سينا و کمينوس با تاکيد بر معرفت شناسي و دلالت هاي تربيتي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1025 قاسمي گوابر ، مهدي ارزيابي اثر کودهاي بيولوژيک و کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد رقم برنج هاشمي کارشناسي ارشد ‎۸۹
1026 قاسميان ، امين بررسي جريان حول کره در حال نوسان به منظور مطالعه درک ناپايدار و ضريب جرم افزوده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1027 قاصد ، عباس تحليل عددي اثر پارامترهاي هندسي بر انتقال حرارت ميکروکانالها با استفاده از نانو سيالات کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1028 قاضي پير کوهي ، محمد تاثير کودهاي نيتروژن ، منيزيم و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گياه ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1029 قانع ، سميه بررسي نشانه هاي ادب در گفتگوي زنان و مردان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1030 قانع شلماني ، علي رضا بررسي خصوصيات مهندسي بتن هاي سبک ساخته شده از دانه هاي ليکا و پلي استايرن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1031 قدسي ، مسعود بررسي عملکرد تجربي يک آب شيرين کن خورشيدي در مقياس پايلوت مجهز به سامانه اسپري تبخيري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1032 قدسي ماب ، سيده منصوره بررسي تاثير برخي از گياهان زراعي و زينتي بر جمعيت بانک بذر علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1033 قديري ، مژگان بررسي و تحليل فقهي و حقوقي طلاق اجباري و اختياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1034 قديميان ، اوشين بررسي تجربي و عددي رشد ترک خستگي در ورق هاي چند ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1035 قرالو ، مراد بررسي تطبيقي - فقهي - حقوقي نماد وقف در ايران و مفاهيم مشابه در حقوق فرانسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1036 قربان پور ، زهرا بررسي مسائل و مشکلات موجود در حضانت از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1037 قربانزاده، محمد بررسي رفتار پل باکوي يکپارچه قسمت اثر بارهاي حرارتي و ترافيکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1038 قرباني ، محمد بررسي اخبار فتوح عربي- اسلامي شام و مصر در زمان خلافت ابي بکر تا پايان خلافت عثمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1039 قرباني توتکابني ، سياوش بررسي خواص مهندس بتن حاوي پودر شيشه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1040 قره داغي ، محمد رضا بررسي امکان کنترل شيميايي علفهاي هرز در خزانه گلهاي اصلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1041 قزلباش ، حامد بهينه سازي چند هدفي مقاوم جاذب هاي انرژي کامپوزيتي با مقطع چند سلولي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1042 قطب ، سيد کمال الدين احکام ثانويه و مباني فقهي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1043 قطب ، سيد کمال الدين احکام ثانويه و مباني فقهي آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1044 قلعه قوند ، منصور بررسي تطبيقي آراي تربيتي حضرت علي ( ع) با آراي تربيتي ژان ژاک روسو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1045 قلي پور هنيزي ، علي تاثير تاريخ کاشت ، مقادير و روش هاي تقسيط نيتروژن بر صفات زراعي ذرت شيرين در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1046 قموشي رامندي ، عليرضا بررسي شب از نگاه شاعران شب (منوچهري دامغاني و مسعود سعد سلمان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1047 قنبر پور ، زهرا بررسي احکام خمس از ديدگاه فريقين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1048 قنبري ، علي بررسي امکان طراحي و اجزاء سايت گاز زيستي از فضولات دامي در شهرستان مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1049 قنبري ، هرمز بررسي فقهي و حقوقي نسخ در فقه و قوانين بشري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1050 قنبري بوئيني ، افتخار بررسي تطبيقي تربيت اخلاقي از ديدگاه کمنيوس و امام محمد غزالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1051 قنبري يکتا ، اصغر تاثير ماليات بر روابط شهروندان با دولت در جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1052 قهاري ، سيد رسول بررسي مشارکت مردم در انتخابات دوره اول و دوم شوراي اسلامي شهر همدان کارشناسي ارشد
1053 قهرماني ، بلال ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت شيرين تحت تاثير رژيم هاي مختلف آبياري و مقادير مختلف سايکوسل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1054 قهرماني ، علي بررسي عوامل تاثير گذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1055 قهرماني ، علي رضا تاثير روشهاي مختلف خاک ورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد جو در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1056 قهرماني ، کبري اثر استقلال شخصي بر توانايي درک مطلب خواندن دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1057 قواميان ، الهام بررسي فقهي و حقوقي اطفال نامشروع با مطالعه تطبيقي حقوق کشور فرانسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1058 قيومي ثاني ، علي بررسي اثر مقادير زئوليت در رژيم هاي مختلف آبياري بر صفات گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1059 لاريجاني ، سحر تاثير روش هاي تغيير درون داد روش هاي ساده سازي و تشريح و تقويت دورن داد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1060 لامعي رامندي ، عذرا بررسي اعاده حيثيت در فقه شيعه و حقوق جزايي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1061 لايق نژاد ، محمد مهدي بهينه سازي پارتويي مصرف انرژي در يک ساختمان مسکوني با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1062 لشگري ، بتول بررسي و مقايسه سلامت روان دانش آموزان روزانه و شبانه روزي دختران متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1063 لشگري ، حسن تاثيرپذيري ايلخانان مغول از فرهنگ و تمدن ايران اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1064 لشگري ، سهيلا بررسي فعاليتهاي قضايي ، سياسي و اجتماعي امام علي (ع) در طول ‎۲۵ سال سکوت و خانه نشيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1065 لشگري ، معصومه بررسي وضعيت مراکز علمي و فرهنگي دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1066 لشگري ، ندا بررسي تاثير پيش فعالي بر روي يادگيري دانش آموزان ابتدائي منطقه ضياء آباد سال تحصيلي ۸۷-‎۸۶ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1067 لطفي ، بهزاد بررسي تطبيقي شعر سياسي در اشعار اعتصامي و شهريار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1068 لطفي ، صفيه بررسي فقهي و حقوقي خسارت معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1069 لطفي ، مرضيه بررسي گفتمان " در انتظار گودو " اثر سامانول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1070 لطفي ، پرويز تاثير فرهنگهاي تک زبانه و دوزبانه بر يادگيري لغات عيني و انتزاعي دانش آموزان دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1071 لطفي ماوي ، فريد بررسي استفاده از علفکش وکولتيواسيون در مديرت علف هاي هرز سور گندم جادويي در منطقه ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1072 لطيف ، مهدي تاثير رابطه معلم و والدين بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان ايراني زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1073 لقا حسيني ، سيده حوري بررسي فقهي و حقوقي صله رحم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1074 لوني ، امير بررسي اثر تراکم و رقم بر کنترل علف هرز منداب در مزارع جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1075 مالمير ، سحر آگاهي از معيارهاي تعيين نمره چه تاثيري بر کارآمدي و صحت به کارگيري زبان دارد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1076 مالمير ، مليحه بررسي نقش افعال در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1077 مبرانيا ، متين تاثير رويکرد فراگيري جمعي به کمک رايانه بر مهارت نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1078 مبشري ، علي اصغر تاثير مقاومت صخره بر توان تحمل کابل کششي مدفون شده در آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1079 مبلغ ناصري ، گاليا بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي و انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دوم دبيرستان منطقه طارم سفلي ۹۲-‎۹۱ کارشناسي ارشد
1080 متقي پور ، فاطمه بررسي تطبيقي عوامل انسجام نحوي و واژگاني انشاهاي دانش آموزان سال سوم و پنجم ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1081 متين فر ، مسعود بررسي روشهاي کنترل علف هاي هرز در رژيم هاي مختلف رطوبتي در گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1082 متين پور، سميه بررسي تاثير سن و جنسيت بر کاربرد زبان مودبانه در روابط اجتماعي فروشندگان تهراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1083 مجابي ، عفت السادات بررسي تطبيقي کارکردهاي مديريت از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1084 مجابي ، مريم بيگم ابنيه و آثار تاريخي استان قزوين در دوره قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1085 مجيدي ، محمد اثر پهن برگ کشها بر چغندر قند در آذربايجان غربي منطقه مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1086 مجيدي ، مهري بررسي فقهي و حقوقي تعديل مهريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1087 مجيدي مقدم ، نرگس بررسي اسطوره شناسي عناصر اربعه با تاکيد بر شاهنامه فردوسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1088 محبي ، سعيد بهينه سازي سيکل ميکروتوربين در سيستمهاي توليد همزمان(CHP‎) با استفاده از روشهاي ويروتور و تزريق آب و بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1089 محبي ناوه ، اکبر بررسي و تحليل ضرورت ثبت اسناد معاملات از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1090 محتاطي ، بهزاد بررسي تغييرات نيروي برا و پسا با افزايش دماي سطح مقطع آيروديناميک NACA0012‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1091 محرمي ، فيروز بررسي اساطير در منشات خاقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1092 محسني ، پيام بررسي اثر نرخ تغذيه و زمان برداشت بر تلفات برداشت گندم با کمباين جان دير ‎۹۵۵ در استان مرکزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1093 محسني کيا ، محمد تاثير نيتروژن بر خصوصيات زراعي آفتابگردان در تراکم هاي مختلف کاشت در کشت دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1094 محصل ، حبيبه بررسي رابطه ميان ساختار گفتماني و ديدگاه سياسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1095 محضري ، سبحان بررسي مديريت علف هاي هرز با بکارگيري توام از علف کش و کونوويدر در مزارع برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1096 محمبي ، محمود بررسي فقهي حقوقي اثر جهل در رفع مسئوليت کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1097 محمد آبادي ، محمد ارزيابي مدل فشار - نشت بکر در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1098 محمد بيگي ، ابراهيم تاريخ شکل گيري عياران در سيستان تا سقوط عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1099 محمد بيگي ، شهرام بررسي عملکرد يک سيستم تهويه مطبوع با کمک دسيکنت جامد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1100 محمد حسني ، نصيبه بررسي ميزان توجه به مقوله هاي بهداشت فردي و عمومي در کتب بخوانيم و بنويسيم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1101 محمد حسيني ، فرشاد بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي خردل هندي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1102 محمد حسيني ، فرشاد بررسي اثر مقادير نيتروژن و محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي گياه دارويي خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1103 محمد خاني ، ريحانه بررسي صداي مزاحم منتشر شده از گيربکس خودرو و بهينه سازي پروفيل دنده ها جهت کاهش صدا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1104 محمد خاني ، منصور بررسي تطبيقي حقوق و تکاليف راهن و مرتهن در فقه اسلامي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1105 محمد شمامي ، ميلاد برخي خواص فيزيکي و مکانيکي پسته و مغز آن ( ارقام بومي قزوين ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1106 محمد عليها ، محمد اوضاع سياسي فرهنگي اجتماعي طبرستان از ورود اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1107 محمد پور زرومي ، سيد نساء بررسي برخي از مهمترين شبهات حجاب در عصر جديد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1108 محمدبيگي ، فرزاد بررسي تراکم بوته و کود نيتروژن بر عملکرد برخي صفات زراعي گياه دارويي گشنيز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1109 محمدحسني ، نورمحمد تبيين انديشه ناسيوناليسم در جنگ عراق عليه ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1110 محمدزاده ، عزيزاله بررسي فقهي و حقوقي حريم خصوصي و تطبيق آن با قانون اساسي کشورهاي پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1111 محمدي ، ابوالقاسم بررسي گروه فعلي در زبان ترکي آذري بر اساس ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1112 محمدي ، حسين تاثير پودر سنگ آهک بر نفوذ پذيري بتن خود متراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1113 محمدي ، رسول استفاده از آرايش کاشت براي کاهش مصرف علف کش در ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1114 محمدي ، رضا بررسي فقهي حقوقي وکالت در نکاح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1115 محمدي ، سعد اله بررسي عددي شيوه هاي کاهش برکنش ستونها در سازه هاي فولادي مهاربندي شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1116 محمدي ، سميه بررسي و شرح احوال و آثار ظهير الدين مرعشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1117 محمدي ، محراب برخي خواص فيزيکي و مکانيکي سير ( توده سير سفيد همدان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1118 محمدي ، محمد تقي بررسي استخاره از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1119 محمدي ، محمد رضا بررسي گروه اسمي در گويش ترکي زنجاني بر اساس نحوه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1120 محمدي ، محمد مهدي بررسي ميزان موفقيت استراتژي مهار در سياست خارجي آمريکا در قبال ايران از سال ‎۱۹۹۰ تا ‎۲۰۱۲ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1121 محمدي ، پويا بررسي راندمان حرارتي برج خنک کن خشک با به کارگيري همزمان دودکش مايل و ديوارهاي بادشکن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1122 محمدي الموتي ، حسن بررسي تجربي رفتار مکانيکي و خواص جذب انرژي لوله هاي دو هرمي جدارنازک تحت بارگذاري محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1123 محمدي اينانلو ، حامد بررسي اثر تراکم بوته بر مصرف بهينه علفکش پنديمتالين در ارقام گلرنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1124 محمدي دوگاهه ، محمد علي انديشه سياسي امام خميني در باب عدالت با تمرکز بر مقوله نهاد سازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1125 محمدي طبالونداني ، مريم تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن و گوگرد بر برخي خصوصيات فيزيولوژيکي کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1126 محمدي وکيل ، وحيد بررسي تاثير پتاسيم ، روي و آهن بر خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي ريحان OCIMUM BASILICUM L‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1127 محمديان ، علي بررسي رابطه مولفه هاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خود تنظيم در عملکرد تحصيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1128 محمديان ، محمد رضا بررسي رفتار تيرهاي دوسر گيردار تقويت شده با ميله هاي CFRP‎-به روش NSM‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1129 محمدپور ، خسرو بررسي اثر محلول پاشي با عناصر ريز مغذي آهن و روي بر کاهش مصرف علف کش نيکوسولفورون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1130 محمدپور ، مسعود بررسي نقش آموزش و پرورش در مقابله با جنگ نرم با تاکيد بر هويت ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1131 محمودي ، علي بررسي نقش کتب ديني دانشگاهي در مقابله با جنگ نرم و وضعيت اعتقادات ديني جوانان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي وا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1132 محمودي ، محمود بررسي تاثير کود نيتروژن و علف کش فورام سولفورون در کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1133 محمودي ، مريم تاثيرات تصوير سازي ساختاري زبان شناسي در درک مهارتهاي خواندن و شنيدن زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1134 محمودي ، معصومه بررسي گفتمان نمايشنامه " هملت " اثر ويليام شيکسپر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1135 محمودي فر ، احمد احکام محاربه در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1136 محموديان ، صديقه بررسي و تحليل کاربرد هوش مصنوعي در استنباط فقهي و حقوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1137 محمودپور ، مهدي بررسي علل سياسي فروپاشي رژيم حسني مبارک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1138 مختاري ، مسعود بدست آوردن و تحقيق درستي فرکانس هاي طبيعي و شکل مدلهاي روتوريک يک توربين ژنراتور آبي به روش المان محدود توسط نرم افزار A کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1139 مختاري اقدمي ، رويا بررسي و تحليل رنگ در شعر صائب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1140 مختاري خياوي ، بهرام بررسي گروه هاي اسمي و حرف اضافه اي در زبان ترکي بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1141 مختاري پشنگ ، مريم بررسي و تعيين نقش ولايت پدر و جد پدري در فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1142 مددي ، مجيد بررسي ميزان تحقق اهداف دوره ابتدايي در کتاب بخوانيم و بنويسيم پايه پنجم از ديدگاه معلمين پايه پنجم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1143 مدني پور ، کامبيز بررسي ارزش تغيير دادن گزينه انتخابي اوليه پرسشهاي چهار جوابي در آزمون خواندن و درک مطلب و مقايسه آن در ميان درون گراها و کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1144 مراد آبادي ، فاطمه بررسي انقراض تدريجي مکتب خانه ها و تشکيل مدارس جديد در دوره قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1145 مرادخاني ، رضا بررسي تاثير نيتروژن و تراکم گياه بر ريشه خصوصيات زراعي کاسني در بوشهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1146 مرادزاده ، داريوش آرمان شهر در آثار سعدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1147 مرادي ، خالد تاثير بکارگيري انواع مختلف ياري رسان در درک شنيداري زبان آموزي سطح متوسطه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1148 مرادي ، طيبه بررسي مفهوم آزادي در حکومت ديني از ديدگاه شهيد مطهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1149 مرادي ، عزيز بررسي کارايي علف کش هاي مختلف بر کنترل علف هرز قياق در سال آيش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1150 مرادي ، عطا بررسي اثر تراکم بوته بر صفات زراعي گياه دارويي خردل زمستانه در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1151 مرادي ، غلامرضا بررسي شکل پذيري قاب هاي خمشي بتن مسلح کوتاه تقويت شده با ورق cfrp‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1152 مرادي ، محمود بررسي امکان افزايش قدرت رقابتي برخي از ارقام نخود ديم CICERARIETINUML‎ در مقابل علف هاي هرز با استفاده از تراکم کشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1153 مرادي ، نسترن بررسي ساختار مجهول در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1154 مرادي اقدم ، امين بررسي اثر تنش کم آبي و تراکم گياه بر صفات زراعي و برخي شاخصهاي رشد آفتابگردان آجيلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1155 مرادي اقدم ،مهدي بررسي امکان کاهش مصرف پهن برگ کش هاي توصيه شده در مزارع سور گوم اسپيدفيد با استفاده از کوليتواسيون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1156 مرادي قرابي ، يوسف بررسي گروه فعلي گويش کردي کلهري بر اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1157 مراديان ، فرشاد تاثير تکنيک هاي افزايش توجه روي بهينه گرامر بطور اتوماتيک در انجام نوشتن فراگيران زبان انگليسي ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1158 مرادياني ، اسماعيل بررسي امکان مديريت تلفيقي علفهاي هرز در مزارع توت فرنگي کردستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1159 مراقي ، حسين اخلاقيات در ديوان معزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1160 مردامي ، زينوس اهميت کلام معلم در پيش خواني مطالب به شيوه ارتباطي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1161 مردان ، روزبه اثر متقابل آللوپاتيک گياهان هرز با ارقام مختلف سور گوم در شرايط آزمايشگاهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1162 مرداني ، مريم احکام قرض در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
1163 مروتي ، جهانگير انسان و انسان شناسي در اشعار عطار نيشابوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1164 مستاجري ، حامد بررسي عددي و تجربي رشد خستگي در مجاورت تنش پسماند کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1165 مسعودي ، رضا بررسي اثر خرده لاستيک و الياف شيشه بر خصوصيات مکانيکي و دوام بتن خود تراکم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1166 مسچي ، ليلا ارتباط بين ديدگاه فراگيران و معلمان ايراني نسبت به يادگيري در محيط هاي يادگيري به صورت گروهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1167 مسگري ، عطا بررسي تاثير فضا و قدر در آثار شاعران گروه تلفيق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1168 مشايخ ، طاهر بررسي تطبيقي نقش مولفه هاي ديني در انتخابات هفتم و نهم رياست جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1169 مشيري ، محمدعلي بررسي کارايي علف کش هاي قديم و جديد در مديريت علف هاي هرز مزارع ذرت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1170 مطهر ، حميد بررسي سازه و کارهاي نظارت تقنيني بر عملکرد قوه مجريه از منظر فقه و حقوق موضوعه در نظام جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1171 مطهري نسب ، ستار بررسي تاثير محافظه کاري مشروط و نامشروط بر کيفيت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1172 مطهري کيا ، فرهاد اثر پيچيدگي و وضوح فعاليت بر روي مهارت شنيداري زبان آموزان پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1173 مظفري ، حميد بررسي اثر فاضلاب خانگي بر ويژگي هاي فيزيولوژيکي ، رشد و عملکرد کلزا ، يونجه و اسفناج دکتري ‎۱۳۹۲
1174 مظلومي ممقاني ، مجيد تاريخ و تطبيق آثار مهم جغرافي دانان برجسته مسلمان قرن ‎۵و‎۶ هجري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1175 معاشر زياد ، سهند بهينه سازي فين هاي شعاعي با ضريب هدايت حرارتي بالا براي مبدل حرارتي هم مرکز دو جريانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1176 معاشري ، اميد بهينه سازي چند هدفي مقاوم بااستفاده از المان محدود و الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1177 معبودي ، سعيده بررسي و ارائه راهکارهاي کاهش رشوه و مسائل و مشکلات آن از ديدگاه فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1178 معدن پور ، سهيلا بررسي و تحليل نفس در حديقه سنايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1179 معصوم آبادي ، آرش ارزيابي پارامترهاي ديناميکي سازه هاي فولادي با رفتار غير خطي تحت شدت هاي مختلف لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1180 معصوم آبادي ، آرش ارزيابي پارامترهاي ديناميکي سازه هاي فولادي با رفتار غير خطي تحت شدت هاي مختلف لرزه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1181 معصومي ، حبيب الله ارزيابي رفتار لرزه اي ساختمانهاي فولادي با استفاده از ترکيب مهاربندي ebf - cbf‎ با استفاده روش PUSHOVER‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1182 معصومي ، حسن تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي بر خواص فيزيکي خاک و عملکرد ذرت علوفه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1183 معصومي ، سرور بررسي آداب و رسوم درباري ، فرهنگي و اجتماعي در جامع التواريخ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1184 معصومي ، سيد حسن بررسي اثر تاريخ هاي کاشت علف کش بر روي جمعيت علف هاي هرز در لوبيا چيتي رقم تلاش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1185 معصومي ، مجيد بررسي تاثير زاويه پاشش گاز CNG‎ در مانيفولد خودروي گاز سوز توان موتور و آلايندگي خودرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1186 معماريان، نسترن بررسي ربا با توسل به عقد صوري در فقه و قانون مجازات اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1187 معنوي ، علي بررسي مباني الگوي پيشرفت اسلامي - ايراني در دهه چهارم جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد
1188 معيني ، محمدرحيم ارزيابي رقابت ارقام لوبيا قرمز با علف هاي هرز در الگوهاي مختلف کاشت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1189 معيني فر ، سهره بهينه سازي يک سيستم ترکيبي سرمايش، گرمايش و توان MICRO-CHP‎ براي ساختمان هاي مسکوني با استفاده از قانون دوم ترموديناميک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1190 مفاخري ، علي بررسي رابطه آنومي با پيشرفت تحصيلي و جنسيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1191 مقدسي ، محمد علي اجتهاد و تقليد کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1192 مقدم ، حسين رضا بررسي عددي هندسه و زواياي مختلف باد شکن بر عملکرد برج خنک کن خشک به هنگام وزش باد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1193 مقدم ، مرضيه بررسي پاسخ ارقام بهاره و پاييزه کلزا به تاريخ هاي کاشت در منطقه قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1194 مقدم زرزري ، مريم تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1195 مقدم فر، حميد تاثير دور آبياري و مقادير نيتروژن بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخم کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1196 مقدمي ، علي بررسي رابطه بين انتخابات مجلس و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1197 مقصودي پور ، نرگس بررسي و توصيف گروه فعلي در گويش کرمانشاه بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1198 مقيم اسلام ، ارسلان تاثير آموزش آزمون ورودي کارشناسي ارشد آموزش زبان بر نحوه رفتار و عملکرد علمي اساتيد و دانشجويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1199 ملا ابراهيم لو، رقيه بررسي مسئله بلوغ از ديدگاه فقهي و کارشناسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۲
1200 ملاحسيني ، محمدرضا تاثير عناصر انسجام درون متني بر روي خواندن و درک مطلب زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1201 ملايي الموتي ، ابوالقاسم تاثير تاريخ کاشت ، زمان مصرف نيتروژن و علف کش بر توسعه علفهاي هرز و عملکرد جو کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1202 ملايي دهشالي ، حسين بررسي دوام و پاياي بتن هاي رنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1203 ملت دوست ، آريو بررسي تاثير آرايش سخت کننده ها بر پاسخ ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري جانبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1204 ملک محمدي گلسفيدي ، کوثر بررسي اثر تراکم و روش اعمال مديريت گياه پوششي شبدربرسيم TRIFOLIU ALEXANDRINUM‎ بر جمعيت علف هاي هرز و برخي خصوصيات خاک د کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1205 ملکوتي پور ، صديقه بررسي و تحليل شرافت سيادت از ديدگاه فقهي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1206 ملکي ، زهرا بررسي ميزان تطابق محتواي کتاب رياضي پايه هفتم با استانداردهاي فرآيندي شوراي ملي معلمان رياضي NCTM‎ از ديد دبيران رياضي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1207 ملکي ، عباس بررسي خواص مهندسي بتن حاوي ترکيب پودر شيشه و خاکستر برنج بعنوان جايگزين بخشي از سيمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1208 ملکي ، معصومه بررسي مقايسه اي نگرش دانش آموزان مقطع دبيرستاني ناحيه ‎۲ کرج در خصوص چگونگي حجاب و عفاف و تاثيرات آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1209 ملکي ، منصور تاثير روش هاي مختلف تهيه زمين و کنترل شيميايي بر توسعه علف هاي هرز، رشد و عملکرد سويا در دشت مغان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1210 ملکي کام بخش ، محمد علي بررسي رابطه اينترنت و فرهنگ سياسي دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد تاکستان) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1211 ملکي کام بخش ، وهاب بررسي علل پيدايش و الگوهاي رفتاري گروه حقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1212 ملکيان ، علي بررسي تاثير مقاوم صخره سنگ بر روي بتن ساخته شده از سنگدانه هاي آن صخره سنگ با استفاده از روش پيچش کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1213 منتخبي ، بهرنگ بررسي فرايند تکرار در زبان ترکي آذربايجاني ( آذري ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1214 منتشلو، جمشيد بررسي هنر و معماري شهرهاي سنندج و قروه در دوره ي قاجاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1215 منتها ، مونا بررسي زبانشناختي و آماري ويژگي هاي سبکي شعر شاملو با توجه به گونه هاي هنجار گريزي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1216 منصف راد ، سيد مهدي تحليل اگزرژي پمپ هاي حرارتي براي کاربردهاي مسکوني با استفاده از منبع زمين گرمايي دما پايين موجود در رامسر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1217 منصوري ، سعيده اثر توضيحات حاشيه اي زبان اول و دوم در يادگيري لغات تخصصي در متون درک مطلب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1218 منصوري فر ، حامد تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي گياه زراعي يولاف کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1219 مهدويان ، سيد ابوطالب بررسي کارايي اختلاط برخي از علف کش هاي رايج در برنج با تاکيد بر کنترل علف هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1220 مهدي زاده ، محمد علي بررسي وضعيت تاريخي ، جغرافيايي ، اجتماعي گروه اهل حق ساکن در استان کرمانشاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1221 مهدي پور ، ساعد بررسي تجربي انتقال حرارت جابه جايي ترکيبي در يک سيلندر استوانه اي حلقوي شيب دار متمايل حاوي ماده متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1222 مهديخاني ، مينا بررسي وندهاي تصريفي و اشتقاقي در گويش ترکي ميانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1223 مهرباني ، ژيلا بررسي و توصيف ساخت آوايي گويش بابلسري رويکردي زايشي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1224 مهرنوش ، صديق اوتيسم و روش هاي برقراري ارتباط کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1225 مهري ، ابوالفضل تاثير احساس مقبوليت معلم بر عملکرد سياسي اش کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1226 مهري شقلان ، رامين بررسي تاثير زمان برداشت بر ميزان تلفات برداشت ذرت با کمباين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1227 مهرپارسا، مونا بررسي بازتاب داستان شيخ صنعان در غزليات شمس از ديدگاه هرمنوتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1228 مهرگان ، مهرداد تاريخ تشکيلات اداري و فرهنگي ايران در عصر سلجوقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1229 مهيقي ، مريم تاثير تيپ هاي شخصيتي بر کاربرد استراتژي هاي شناختي يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1230 موذن ، شهروز بررسي تراکم بوته و فسفر بر عملکرد و برخي صفات زراعي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۴
1231 موسوي ، سيد احمد بررسي تطبيقي خيارات از نظر مذاهب خمسه کارشناسي ارشد
1232 موسوي ، سيد امير جايگاه و تبعات سلفي گري از لحاظ سياسي و اجتماعي در ميان کردهاي ايران و عراق کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1233 موسوي ، سيد بصير اثر کود نيتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1234 موسوي ، سيد روح اله پيامد تقابل با عنصر ايراني در عصر عباسيان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1235 موسوي ، سيد مجيد بررسي امکان کنترل غير شيميايي علفهاي هرز مزارع سيب زميني همدان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1236 موسوي ، سيد موسي بررسي فقهي و حقوقي عده ي زنان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1237 موسوي ، سيده ساناز اذن حاکم در قصاص در فقه اماميه و حقوق جزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1238 موسوي ، سيده مريم تاثير انواع مختلف بازخورد در درک و توليد هم نشيني واژگان زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1239 موسوي نيا ، فهيمه السادات تاريخ خوشنويسي دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1240 موسوي همپا ، سيد سجاد تجزي در اجتهاد زير بناي فقه تخصصي کارشناسي ارشد
1241 موسوي پور ، سيد علي اغذيه حلال و حرام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1242 مولائي ، فرهاد بررسي ناسازگاري محتواي آموزشي دوره پيش دبستاني نو آموزان ترک زبان منطقه خدابنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1243 مولايي ، امين اثر آللوپاتيک عصاره آبي اندامهاي مختلف ‎۳ گياه دارويي TANECETUM VULGARE - SOLIDAGO CONDENSIS - RUTA JRAVEOLENS‎ بر جوانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1244 مولايي منظر ، علي بررسي تاثير نحوه اتصال ديوار برشي بتن مسلح به قاب خمشي فولادي در سيستمهاي دوگانه قاب کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1245 مومني ، الهام بررسي فقهي حقوقي تجاوز به عنف و راههاي پيشگيري از آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1246 مومني ، جواد بهينه سازي اگزرژي اقتصادي سيکل سرمايش و گرمايش و توان منابع حرارتي دما پايين توسط الگوريتم تکاملي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1247 مومني ، شهره بانو بررسي دهقان در شاهنامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1248 مومني ، محمد بررسي تاثير کاربرد فعاليت خواندن شعر بر بهبود توانايي خواندن نقادانه فراگيران ايراني سطح متوسط کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1249 مومني ، مهيار تاثير پيچيدگي تکاليف زباني بر درستي نوشتار ياد گيرنده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1250 مومني ، ندا بررسي زبان شناختي ساخت تصريفي و اشتقاقي واژه در گويش شهميرزادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1251 مويد عابدي ، ابراهيم بررسي عددي اثر ديواره هاي مارپيچ متصل به برج خنک کن خشک بر بازده حرارتي آن در هنگام وزش باد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1252 ميانداري ، مصطفي بررسي ويژگي هاي ريختگي و رشد اکوتيپ هاي يونجه در رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1253 مير احمدي ، محمدرضا تاريخ پزشکي از آغاز خلافت عباسي تا ظهور سلاجقه در سرزمين خلافت شرقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1254 مير اصغري ، سيد مجتبي بررسي حل هاي تحليلي تقريبي و عددي سرد شدن سيستم فشرده توسط مکانيزمهاي جابجايي و تشعشع کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1255 مير صفي ، سيد محمد تاثير نوع عمل آوري بر نفوذ پذيري بتن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1256 مير علمي ، سيد احمد ارث زوجه در مذاهب خمسه کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1257 مير قاسمي ، سيد تقي بررسي امکان افزايش کارايي علف کش در کنترل علف هاي هرز چاي با استفاده از کودهاي نيتروژن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1258 مير محمد حسيني آهاري ، سيد محم بررسي سوء تعبير در پيامک ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1259 مير مهدي پور نالکياشري ، سيد ت تاثير نفت بر روند دولت سازي دو کشور ايران و عربستان سعودي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1260 مير ميران سيمين بررسي سبک شناسي در آثار ميرزاده عشقي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1261 مير کمالي ، مريم تاريخ پزشکي ايران از دارالفنون تا دانشگاه تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1262 ميرباقري کومله ، سيد محمد بررسي رابطه عوامل درون مدرسه اي در نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان البرز به مواد مخدر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1263 ميرزا بابايي ، فريدون بررسي مقالات قدرت در گفتمان معلم و شاگرد در مقطع دبيرستان با رويکرد گفتمان انتقادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1264 ميرزا حسيني ، کمال بررسي روابط مجالس هفتم و هشتم با دولت هاي نهم و دهم جمهوري اسلامي ايران ( در حوزه استيضاح وزرا) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1265 ميرزائي ، صفي اله بررسي آثار حفظ حجاب از ديدگاه اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1266 ميرزائي ، موسي بررسي فعل در گويش طالقاني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1267 ميرزازاد ، مجتبي تحليل تاثير نيروي کابل روي هدايت يک ربات زير دريايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1268 ميرزايي ، رويا تاثير مقادير و روش هاي تقسيط نيتروژن بر توان رقابتي ارقام مختلف گندم دوروم با علف هاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1269 ميرزايي ، عبدالله بررسي رابطه پارامتر ضمير افکن بودن زبان و خصوصيات سازه هاي نحوي جمله در زبان فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1270 ميرصدوقي ، الهام السادات بررسي به کارگيري اصول همکاري گرايس در گفتمان کودکان ‎۴ ساله فارسي زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1271 ميرمحمدلو ، سينا آموزش و پرورش از ديدگاه پست مدرنيسم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1272 ميرمحمدي ، ليلا بررسي مقايسه اي هفت خان رستم در شاهنامه با ‎۱۲ خان هراکلس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1273 ميزاني ، اعظم بررسي عملکرد عباسيان در تامين امنيت داخلي در شرق خلافت عباسي (از آغاز تا عصر متوکل) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1274 ميناخاني ، جعفر بررسي سيستمهاي سازه اي بتن آرمه و بهينه سازي اقتصادي آنها کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1275 مکارمي ماسوله ، کاميار تحليل عددي انتقال حرارت از کف ساختمانها و بهينه سازي آرايش لوله ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1276 مکاري ، سينا بررسي عددي اثر چيدمان هسته مشبک مفتولي بر حد بالستيک سازه هاي ساندويچي با رويه آلومينيوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1277 نادري فر ، محبوبه بررسي تاثير سطوح مختلف کود نيتروژنه و کودهاي بيولوژيک بر صفات کمي و کيفي گياه کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1278 ناشر ، پونه بررسي تطبيقي استعاره در غزليات عرفي شيرازي و بيدل دهلوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1279 ناصحي ، فرخنده بررسي رابطه نگرش ديني و ابعاد شخصيت در معلمان مقطع ابتدايي شهر هشتگرد کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1280 ناصري ، داود تاثير انواع فرهنگ لغات تک زبانه دو زبانه و نيمه دوزبانه در درک و توليد لغات جديد در سه سطح يادگيري مبتدي متوسط پيشرفته کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1281 ناصري ، مرضيه بررسي جنايات خطاي محض از منظر فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1282 ناصري زاده ، حديث اقدس بررسي شيوه ي نشان دادن نقش هاي دستوري و روند تحول حالت مفعولي در زبان فارسي از دوره ي باستان تا معاصر با نگاهي بر نظريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1283 ناصري نژاد ، فاطمه باورها ، آداب و رسوم اجتماعي مردم ايران در عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1284 نايب لو ، زهره بررسي اثر مقادير نيتروژن و علفکش بر کنترل علف هاي هرز مزرعه کلزاي علوفه اي در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1285 نبوي ، سيد کاظم بررسي فقهي حقوقي مرگ مغزي و پيوند اعضا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1286 نبي لو ، محمد بررسي انديشه هاي تربيتي دوسو و امکان بکارگيري آنها در بهبود تعليم و تربيت ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1287 نجاتي آتاني ، مهدي اوضاع سياسي و اجتماعي سواد در دوران امام حسن (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1288 نجاري ، ظاهر بررسي اثر تراکم گياهي و روشهاي کنترل علف هاي هرز مزرعه چغندر قند منطقه مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1289 نجفعلي ، رفعت تاثير بازشويي آزمون ورودي دانشگاه ها بر نگرش دانش آموزان ايراني سال آخر دبيرستان نسبت به يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1290 نجفي ، حسن بررسي فقهي و حقوقي اعسار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1291 نجفي ، طيبه ارزيابي مهارت نوشتاري از طريق هم آموز و خود زبان آموز و معلم رويکردهاي کلي و جزئي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1292 نجفي ، مهدي بررسي فقهي و حقوقي وظايف شوراي نگهبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1293 نجفي ، وحيد بازخورد زبان آموزان به تدريس مبتني بر تکليف صحبت کردن در ميان سطوح مختلف مهارت زباني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1294 نجفي الموتي ، زهرا افغان ها در عصر افشاريه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1295 نجفي جويباري ، خورشيد تاثير سياست هاي آمريکا در تغيير افکار و رفتار نو بنياد گرايان اسلامي با تاکيد بر طالبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1296 نجفي نسب ، مرتضي افزايش راندمان چيلر جذبي سه اثره با افزودن اجکتور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1297 نصري ، اسماعيل بررسي اعتماد و مشارکت سياسي روستاييان دهستان اقبال غربي شهرستان قزوين بر اساس عملکرد دولت طي سالهاي ۱۳۹۰- ‎۱۳۵۸ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1298 نصيري ، صاحبعلي بررسي تاثير قصد و رضا بر عقود و ايفاعات از ديدگاه فقه و قوانين موضوعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1299 نصيري ، فريدون آيين حکومت داري از ديدگاه حضرت علي (ع) در نهج البلاغه کارشناسي ارشد
1300 نصيري ، محمد بررسي نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي در دوره اول و هشتم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1301 نصيري اوانکي ، اسماعيل تحليل انرژي و اگزرژي استفاده از دود خروجي از اگزوز موتور به عنوان منبع انرژي براي يک سيستم تبريد جذبي آب/ آمونياک جهت سر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1302 نصيري بافتاني ، فهيمه تاثير تکنيک هاي نگهداري پوشه واره هاي لغات و ارزيابي بر درک و توليد لغات زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1303 نصيري راد ، آيدين تحليل ارتعاشات آزاد و اجباري پوسته هاي مخروطي کامپوزيتي چند لايه بر پايه معادلات دانل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1304 نظاميوند چگيني ، فرج بررسي موانع تحقق تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه مديران مدارس شهر قزوين در سال تحصيلي ۹۱-‎۹۰ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1305 نظري ، ابراهيم بررسي نقش فرهنگ بومي بر توسعه اقتصادي استان کرمانشاه ( از ديدگاه دانشجويان استان ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1306 نظري ، زهرا بررسي فقهي حقوقي شرط فعل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1307 نظري ، مريم بررسي کنترل ميکروبي و شيميايي گل جاليز مصري در مزارع گوجه فرنگي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1308 نظريان ، مهسا بررسي صور خيال در شعر قيصر امين پور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1309 نعمتي ، عزيزعلي بررسي جغرافيايي تاريخي اردبيل از ظهور اسلام تا حمله مغول کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1310 نعمتي آلاشتي ، جواد تحليل عددي مقاومت بالستيکي کامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي حاوي نانو لوله هاي کربن در اثر برخورد پرتابه ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1311 نعمتي لوجندي ، دانيال ارزيابي اقتصادي اثر تزريق آب يا بخار بر عملکرد يک ميکرو توربين در سيکل ترکيبي توليد همزمان حرارت و توان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1312 نعيمي پور ، ناهيد بدعت و مرزهاي آن در فقه اسلامي کارشناسي ارشد
1313 نفري قلعه ، مهدي بررسي مذاهب و فرق در دوره آل بويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1314 نقدي ، وحيد بررسي تحليلي رفتار برشي ديوارهاي متشکل از مقاطع سبک فولادي سرد نورد شده تحت اثر بارگذاري جانبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1315 نقدي بازنشين ، بهروز بررسي مقاومت و نفوذپذيري بتن هاي ميکروسيليس دار با مقاومت بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1316 نقشبندي ، سيد مسعود بررسي اثرات مقادير مختلف علف کش متريبوزين و تراکم بر رشد و عملکرد گندم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1317 نقوي ، محمد رضا بررسي اثر رقم و تراکم بوته بر توان رقابتي گياه گلرنگ با علف هاي هرز در منطقه اصفهان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1318 نقوي ، محمود بررسي فقهي و حقوقي سهم الارث زوجه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1319 نقي لو ، علي بررسي آراء و انديشه هاي فلسفي و تربيتي جان ديويي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1320 نقي لو حسن بکارگيري دستور حالت براي توصيف جملات ساده ي زبان ترکي آذري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1321 نمکي ، مهدي بررسي علل و عوامل رکود تمدن اسلامي (سده پنجم تا نيمه ي سده نهم هجري) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1322 نوبهار ، امين تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته بر صفات کمي و کيفي دورقم ريحان OCIMUM BASILICUM‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1323 نوحي ، سحر بررسي نقاط ضعف و قوت طرح ساماندهي زمان آموزش ابتدايي از منظر کارشناسان و معلمان ابتدايي شهرستان خرمدره در سال تحصيلي ۹۱- کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1324 نورزاده صيقل سرائي ، واحد ارزيابي شاخص خرابي قاب هاي خمشي بتني قبل و بعد از بهسازي لرزه اي جهت انتخاب گزينه ي برتر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1325 نورمحمدي ، رفعت اقسام واجبات با توجه به قرآن و سنت کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1326 نوروز شناس ، مسعود بررسي اثر گيرداري اتصال تير به ستون در مهاربندي واگرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1327 نوروزي ، مسعود بررسي کارآيي کنترل شيميايي سس زراعي در (C.Campestris‎ ) در چغندرقند کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1328 نوروزي قرابائي ، بهرام تاثير سياست هاي نئوليبراليسم بر بحران مالي ايالات متحده آمريکا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1329 نوروزي لارسري ، وحيد بررسي نقش خودارزيابي در ارتقاء انگيزه زبان آموزان ايراني در درک متون زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1330 نوري ، حسام تاثير آموزش ژانرهاي مختلف بر درک شنيداري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1331 نوري ، محسن بررسي کارايي برخي از باريک برگ کش ها و علف کش دو منظوره در کنترل بروموس ژاپني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1332 نوري ، مرضيه بررسي و تحليل احکام ثانويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1333 نوري سرخني ، زينب بررسي روايت هاي تاريخي در ‎۶ دفتر مثنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1334 نوري فر ، ليلا بررسي و تحليل فقهي آثار نماز و تاثير آن بر جوانان از بعد فردي و اجتماعي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1335 نوري نيا ، حميد بررسي اثر کم آبياري بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد دورقم گلرنگ بهاره در استان قزوين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1336 نورپور، مريم بررسي و حليل جايگاه فقهي عزاداري و مرثيه و شبهات مربوط به آن کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1337 نوشيرواني ، بماني بررسي رابطه تعلل ورزي با مديريت زمان در بين دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد تاکستان کارشناسي ارشد
1338 نوغان ، پرستو بررسي جملات مقلوب در گفتار کودکان پسر و دختر ‎۴ تا ‎۶ ساله کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1339 نويسنده ، محمد بررسي و نقد فقهي حقوقي مفاد سند ازدواج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1340 نيازخاني ، ابوالفضل بررسي پارامترهاي موثر بر ميزان کاهش پيشروي تراکتورMF 399‎ (بخش دوم پارامترهاي مزرعه اي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1341 نياشالي ، محمدعلي اسلام و مساله جمعيت کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1342 نيک طره مفرد ، سعيد ارزيابي قابليت اعتماد پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي نامتقارن داراي مهاربند برون محور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1343 نيک نژاد نائيج آباد، يوسف تاثير کارکرد باکتري هاي آزوسپيريلوم و سودوموناس بر کارآيي مصرف نيتروژن و ويژگي هاي زراعي رقم کشوري برنج در شرايط تنش کم دکتري ‎۱۳۹۱
1344 هراتي ، مهدي بررسي تاثير تقسيط کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي تحت رژيم هاي مختلف آبياري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1345 هروي اصل ، سعيد تاثير دوره هاي رقابت علف هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم چغندر قند کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1346 هشترودي ، ياشار بهسازي ساختمانهاي بتن مسلح موجود واقع در فضاي باز به کمک قابهاي در برگيرنده بيروني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1347 همايي مقدم ، ولي بررسي اصول تعليم و تربيت معنوي از ديدگاه ائمه ي معصومين عليهم السلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1348 همتي ، حسين اوضاع اجتماعي و فرهنگي ايران در عصر غزنويان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1349 همتي ، محمدرضا تاثير آموزش بر اساس ژانر بر درک مطلب خواندن زبان آموزان ESP‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1350 همتي ، ميثم تاثير ويرايش معلم همکلاسي و خود روي بهبود نوشتار در زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1351 همتي ، پوريا تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر توان رقابتي گلرنگ زراعي با علف هاي هرز در رزيم هاي مختلف رطوبتي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1352 همراز ، مجيد اقرار و تاثير آن در دعاوي حقوقي و کيفري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
1353 همقلم ، هاله ايهام خوانشي در مثنوي معنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1354 هوشمندي ، رويا تاثير تحولات سياسي اجتماعي - فرهنگي در نشانه هاي زباني شعر شاملو کارشناسي ‎۱۳۸۸
1355 هوشيار ، رحيم ارزيابي قدرت رقابت ژنوتيپ هاي گندم مناطق سرد و معتدل نسبت به علفهاي هرز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1356 هويدا ، رحيم بررسي صناعات لفظي بديعي در ديوان اشعار ناصرخسرو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1357 هژير يوسفي ، مصطفي بهينه سازي ترموديناميکي و اقتصادي مصرف انرژي در يک ساختمان اداري با در نظر گرفتن انرژي خورشيدي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1358 وارسته وارجاگا ، احمد ارزيابي اثر کود نيتروژن و کود پتاسيم بر عملکرد و اجزاي عملکرد برنج روي جمعيت کرم ساقه خوار در شرايط مزرعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1359 واسعي کاشاني، سيد مصطفي اثر ماتريک پرايمينگ بر برخي خصوصيات کيفي بذرها سه رقم تجاري توليد شده تحت تنش کم آبياري سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1360 واعظي راد ، سعيد بررسي اثر تنش خشکي بر شاخص هاي رشد و صفات زراعي ارقام لوبيا قرمز کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1361 والافر ، آرش تاثير تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد و خصوصيات فيزيولوژيک دورقم سويا در باغهاي هرس کف بر شده چاي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1362 وثوقي ، امير بررسي عددي ضوابط لرزه اي جزئيات سخت کننده ها در حالات مختلف تير پيوند بادبند برون محوري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1363 وحيد ، مهدي ارزيابي کاهش دوز مصرف علفکش اولتيما بر رشد علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1364 وحيدي پاکدهي ، مريم بررسي نقش روشنفکران در انقلاب ‎۲۰۱۱ مصر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1365 ورسه ، فاطمه بررسي عناصر کالبدي مهمترين شهرهاي اسلامي ايالت جبال تا دوره ايلخانان با تکيه برشهر اصفهان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1366 ولي بيگي ، رضوان تاثير مقاومت وجذب آب صخره بر مقاومت بتن ساخته شده از سنگدانه هاي همان صخره کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1367 ولي نژاد ، محمد رضا بررسي تاثير راهکارهاي تامين سختي جانبي لازم براي جبران حذف اجباري بادبندي در طبقه همکف کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1368 ولي پور بيرانوند، مصطفي تاثير مانورهاي نظامي در استراتژي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران از سال هاي ‎۱۳۸۴ تا ‎۱۳۹۱ هجري شمسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1369 وليعهدي ، مير سعيد بررسي تلفات فراوري در کمباين غلات مدل ‎۱۱۶۵ جاندير مجهز به دستگاه نمايشگر تلفات دانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1370 وندا، امير تاثير کشت و سطوح مختلف نيتروژن بر خصوصيات زراعي و فيزيولوژيکي گياه خردل هندي تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1371 وهابيان ، بهناز بررسي استعاره هاي احساسي در برخي از آثار ادبي معاصر ايران از ديدگاه معناشناسي شناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1372 وياني ، عزيزالله تاثير شيوه اداره کلاس بر استفاده از راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1373 يار احمدي ، تبسم اسباب سقوط مجازات در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1374 ياراحمدي ، مرتضي بررسي تقابل آوايي واکداري و بيواکي در سه گويش کردي بدره ، کلهري ايوان و لکي دره شهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1375 يارمحمدي ، رقيه آداب و عادات و سنن درباري در دوره صفويه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1376 يارمند ، هانيه بررسي نظام روايي در داستان عاميانه ايراني : رويکرد معناشناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1377 ياري درويشوند ، اشرف بررسي عوامل انحطاط تمدن اسلامي از نظر شهيد مطهري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1378 ياريان ، محمد انفال کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1379 ياسمي نژاد ، جواد بررسي گروه اسمي گويش کردي کرمانشاهي منطقه ي گهواره بر اساس نظريه ايکس - تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1380 يحيي پور ، علي انواع تلميح و کارکردهاي آن در مرزبان نامه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1381 يزداني ، عليرضا بررسي علل سوختگي فوق گرمکن هاي ديگ بخار نيروگاهي بوسيله مدل سازي ترموديناميکي آنها به روش شبکه عصبي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1382 يزديپور ، فاطمه بررسي تطبيقي فقهي و حقوقي اجاره در قانون کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1383 يعقوبخاني غياثوند ، زرين بررسي نقش فلسفه تربيتي عمل گرايي در نيل به اهداف برنامه ريزي درسي در دوره ابتدايي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1384 يعقوبي ، ابراهيم بررسي حکومت واليان پشتکوه (اوضاع سياسي ، اجتماعي) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1385 يعقوبي ، سيد مجتبي بررسي اثر رژيم هاي مختلف آبياري و سطوح مختلف نيتروژن بر صفات زراعي و برخي شاخص هاي رشد آفتابگردان روغني رقم يوروفلور کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1386 يني ، مهدي مالياتهاي ثابت در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۵
1387 يوسفي ، حسن تجمل و آراستگي در فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1388 يوسفي ، حميد بررسي اصطلاحات زبان فارسي بر اساس ديدگاه زبانشناسي شناختي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1389 يوسفي ، فرشيد تاثير تنش قطع آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي و فيزيولوژيک کرچک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1390 يوسفي ، محسن بررسي اثر کود دامي و ميکوريزا بر صفات زراعي کدوي تخم کاغذي در شرايط تنش کم کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1391 يوسفي ، محمد تاثير تراکم کاشت و سطوح مختلف کود دامي بر عملکرد و ماده موثره دو رقم گياه دارويي ريحان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1392 يوسفي ، ناهيد ازدواج و حقوق و وظايف متقابل زوجين کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1393 يوسفي رامندي ، وحيد بهينه سازي گراديان ماده تابعي استوانه مدور توخالي تحت بارگذاري حرارتي گذرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1394 يولچي خاني ، ادريس علي بررسي فقهي و حقوقي فساد اداري و مالي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1395 يونسي ، محمد بررسي افزايش انتقال حرارت در مبدل دوراهه با محيط متخلخل کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1396 يکاني علي بيکلو ، نازيلا تاثير تقويت ساده متني و ترکيبي بر يادگيري دستور زبان انگليسي در بين يادگيرندگان زبان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1397 پارسامهر ، اسدالله تاثير فرايندهاي تغيير معني فارسي معاصر بر الگوي نامگذاري کودکان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1398 پدرام ، احسان تحليل سازه هاي بتن آرمه در مقابل اثرات ضربه موشک کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1399 پرندين، لطف الله تاثير مولفه هاي هويت ملي بر مشارکت مردم گيلان غرب در جنگ تحميلي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1400 پرنيا ، خديجه بررسي صنايع لفظي بديع در ديوان وصال شيرازي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1401 پرويزي ، يوسف بررسي رفتار سازه اي گنبدي با قالب بادشونده با رويکرد اجرايي - اقتصادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1402 پرويني راد ، زهرا بررسي و توصيف پيوند دهنده ها در زبان فارسي بر اساس نظريه حاکميت و مرجع گزيني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1403 پزشکيان ، محمدرضا تاثير عمل آوري مجدد روي مشخصه هاي فيزيکي بتن هاي با عمل آوري نا مناسب اوليه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1404 پنبه ئيان ، مرجان تاثير تکاليف نهايي در يادگيري ساختار مجهول انگليسي و تاثير آنها بر دقت زبان آموز به اين ساختار کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1405 پور اصلان ، حکمت الله تاثير فعال سازي دانش قبلي فراگيران بر درک مطلب شنيداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1406 پور حقگوي سرشکه ، فاضل اثر تراکم گياه بر عملکرد و خصوصيات زراعي سويا در کشت تابستانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1407 پور رمضان ، مهناز بررسي تفاوت واژگاني در گفتار دختران (۱۴-‎۱۸) ساله در شمال و جنوب شهر تهران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1408 پور غياثيان، راحيل اسباب سقوط حد و تعزير و تبديل مجازاتها به يکديگر کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1409 پور قاسم ، علي اکبر بررسي گروه حرف اضافه اي گويش تاتي دانسفهان بر پايه ي برنامه ي کمينه گرا کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1410 پور پيام ، حامد بررسي پديده در انضمام در زبان فارسي نوشتاري معيار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1411 پورآرين ، يوسف بررسي تطبيقي مباحث الفاظ در اصول فقه اماميه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1412 پوران ، زينب بررسي جامعه شناختي داستان نويسي کودکان از طريق بررسي روايتهاي خود کودکان از داستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1413 پوراکبر، عليرضا اندازه گيري کرنش در ميله ي هاپکينسون پيچشي و مطالعه تاثير محل کرنش سنج ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1414 پوربيرام کليبر ، مهدي بررسي جريان متلاطم سه بعدي پرتابه فراصوتي خروجي از لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1415 پوررضا ، طيب بهينه سازي ضرايب پارامترهاي سيستم تعليق مدل يک چهارم خودو دو درجه آزادي با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1416 پورعلي اکبر ، جواد احکام فقهي افلاس کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۰
1417 پولاديان ، سهيل بهينه سازي آرايشي پره ها با مقطع بيضوي براي افزايش کارايي منبع تخليه حرارتي در جابه جايي اجباري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1418 پيامي عيسي لو ، خيراله بيع و قواعد آن از نظر فقها از ديرباز تا عصر حاضر کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1419 پيري ، امير بازنمايي ساخت اطلاعاتي در جملات امري- خبري - و تاکيدي در زبان آذري مياندوآب کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1420 پيري ، سعيده بررسي پديده ي رمز گرداني در دو زبانه هاي ترکي فارسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1421 پيري بابادي ، آنا تاثير مقايسه اي روش لغات کليدي و ليست واژه بر روي يادگيري واژگان انگليسي براي اهداف ويژه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1422 پيري سيد حسين بررسي فرايندهاي پيدايش و معادل گزيني واژه هاي جديد در ترجمه فارسي به انگليسي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۵
1423 چراغلو ، اسماعيل بررسي فقهي - حقوقي استفاده از ماهواره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1424 چراغي ، عبداله بررسي روشهاي نوين مقابله با نيروهاي جانبي بر کنش زلزله در سازه هاي حساس به نشستهاي نامتقارن به منظور کاهش نهايي وارد به کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1425 چراغي جولندان ، سعيده بررسي رابطه بين استفاده افراطي از اينترنت و نوع روابط اجتماعي دانش آموزان دبيرستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1426 چهل پسران ، امير ارزيابي ترموديناميکي استفاده از ميکرو توربين براي توليد همزمان توان و حرارت در يک ساختمان اداري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1427 ژوليده ، فتحعلي پيامبر اکرم (ص) و اشرافي گري کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1428 کارتاب ، حميده بررسي مباني فقهي احکام نگاه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1429 کارگر، عبدالحسين اثر تراکم گياهي در مديريت علف هاي هرز ارقام سويا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1430 کارگرزاده ، داود تاثير تنش کم آبي در مراحل رشد زايشي بر صفات زراعي ارقام کلزا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1431 کاشفي ، سهيلا تاثير آموزش زبان به روش فعال محور بر دانشجويان رشته هاي زبان عمومي در ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1432 کاظم نژاد ، مريم تاثير بازخورد اصلاحي مستقيم بر يادگيري حروف اضافه توسط زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1433 کاظمي ، خديجه آرايش و پوشش زنان از عهد مغول تا پايان دوره قاجار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1434 کاظمي ، مريم تاثير نشاندار کلمات جديد در متن بر يادگيري و به يادآوري آنها در دانشجويان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1435 کاظمي ، مژده بررسي و تحليل شروط ضمن عقد نکاح زوجه و آثار تخلف از آن ها از ديدگاه فقه و حقوق کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1436 کاظمي ،مسعود بدست آوردن و تحقيق درستي فرکانس هاي طبيعي و شکل مدهاي مکانيزم لغزنده و همچنين محاسبه تنش هاي پيچشي ميل لنگ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1437 کاظمي الموتي ، محمد بررسي فقهي دفاع از نفس در مذاهب پنجگانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1438 کاظمي درياکناري ، محمد حسين بررسي اثر غلتک زني موضعي (Local Rolling‎ ) بر توزيع مجدد تنش پسماند در لوله هاي جوشکاري شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1439 کافي خسرو شاهي ، امير تحليل عددي مقاومت بالستيکي کامپوزيت هاي زمينه سراميکي حاوي نانو لوله هاي کربن در اثر برخورد پرتابه ها کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1440 کامران آذر، فاطمه بررسي فقهي قضاوت زنان در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۹
1441 کاوسي ، علي بررسي اثر تراکم بوته بر روشهاي کشت مستقيم برنج کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1442 کاوندي ، حسام بررسي تاثير تراکم کاشت و محلول پاشي آهن و روي بر روي خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي بابونه MATRICARIA CNAMOMIUA L‎ کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1443 کاوياني مقدم ، طاهره بررسي ساخت واژه وندهاي اشتقاقي و تصريفي در گويش لکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1444 کتابي ابهريان ، مريم اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر تاب آوري دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه آزاد واحد ابهر کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1445 کردي ، آرش بررسي وضعيت مکانيزاسيون منطقه ارزوئيه و ارائه راهکارهاي مناسب جهت توسعه مکانيزاسيون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1446 کرمي ، حميد رضا بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي کوتاه بتن آرمه بازشو کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1447 کرمي ، محمد بررسي فقهي و حقوقي انکار ضروري دين کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1448 کرمي ، مصطفي بررسي تاثير تنش خشکي و سطوح مختلف زئوليت بر صفات کمي و کيفي گياه دارويي کدوي تخمه کاغذي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1449 کرمي، معصومه افشانش معاني در دفتر سوم و چهارم مثنوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1450 کريمي ، حبيب بررسي افزايش کارايي سيستم پيش گرمکن هواي ورودي به بويلر نيروگاه بخار کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1451 کريمي ، زين العابدين اقسام ولايت در اسلام کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1452 کريمي ، سامان بهسازي لرزه اي پايه پل هاي بتن مسطح از فيبر آراميد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1453 کريمي ، علي بررسي تاثير تراکم و الگوي کشت بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ذرت شيرين کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1454 کريمي ، مشهود بررسي واکنش ارقام پياز به پهن برگ کش هاي ثبت شده و شعله افکن کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۳
1455 کريمي ، مصطفي ازدواجهاي حرام کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۳
1456 کريمي ، کريم بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي و فرهنگي دوران امام سجاد (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1457 کريمي مداني ، نجم الدين بررسي رابطه عوامل درون مدرسه اي و ميزان حضور دانش آموزان پسر پايه ي اول متوسطه ي شهر قزوين در نماز جماعت مدارس در سال تح کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1458 کسرائي ، پورنگ بررسي اثر سوپر جاذب ها و مقادير کود دامي در رژيم هاي مختلف آبياري بر کارايي نور و کميت عناصر غذايي کلزا دکتري ‎۱۳۹۱
1459 کشاورز ، جعفر بررسي تاثير دو مدل از يادگيري مشارکتي بر درک مطلب و يادگيري واژگان انگليسي در سطوح مقدماتي و پيشرفته زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1460 کشاورز سرکار ، الهه بررسي تاريخ بيهقي از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1461 کشاورز قديمي ، علي بررسي نثر فارسي در نيم قرن اخير کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1462 کشاورز محمديان ، شهاب الدين بررسي اثرات نانو ذرات فلزي داخل جريان بر روي پديده انتقال حرارت از يک لوله کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1463 کشاورز نجفي ، علي بررسي نقش رسانه ملي در جلب حمايت مردم از سياست هسته اي جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر دوره زماني بعد از ارسال پرونده هس کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1464 کشگي زاده ، عباسعلي انتخاب مناسبترين روش کنترل علف هاي هرز در دو رقم کلزاي پاييزه کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1465 کـــشن فلاح ، ايمانعلي بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان مدارس پسرانه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1466 کفاشي ، زينب تاثير نوع تمرين گرامر روي عملکرد نوشتاري زبان آموزان ايراني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1467 کلانتري ، سيما بررسي تاکيد در زبان ترکي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1468 کلانتري ، فرزام تحليل اگزرژي سيکل توليد همزمان توان و تبريد با استفاده از حرارت دفع شده از راکتور هسته اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1469 کلانتري ، فريده بررسي فقهي و تطبيقي آيات ارث کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1470 کلجه ، ندا بررسي فقهي و حقوقي توبه و آثار آن در محکوميت ديني کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۱
1471 کمانگر ، حديث تجزيه چند متغيره برخي صفات مرفولوژيکي و پومولوژيکي ارقام تجاري توت فرنگي کشور کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1472 کنعاني ، اسرافيل اثبات دعوي از نظر فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1473 کنعاني ، اسرافيل اثبات دعوي از نظر فقها کارشناسي ارشد ‎۱۳۷۸
1474 کوليوند ، علي بررسي پارامتراي تاثير گذار بر طراحي بادبندهايي که از کمانش آنها جلوگيري شده کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1475 کوه پيما اشکلک ، محمد آثار و پيامدهاي قاچاق مواد مخدر بر امنيت جمهوري اسلامي ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1476 کوهي ، مليحه بررسي کلمات مرکب متممي از نظر نحو و معنا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۷
1477 کوهپر، احمد بهينه سازي جند هدفي مکانيزم لنگ لغزنده براي توليد متقارن و غيرمتقارن با استفاده از الگوريتم ژنتيک کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1478 کوچک خاني ، علي آسيب شناسي تمدن از ديدگاه گوستاولوبون کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1479 کوچکي ، محمد حسين بررسي ضريب رفتار قاب هاي فولادي با تکيه بر هندسه سازه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1480 کوچکي ، کامران تاثير تاريخ کاشت و تراکم گياهي بر صفات زراعي و شاخص هاي رشد خردل کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1481 کيا کجوري ، فولاد بررسي خرابي پيشرونده در قاب هاي فولادي با نگرش ويژه بر شاخص استواري کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1482 کيائي پور ، احسان تاثير دزهاي علف کش فورام سولفورون و محلول پاشي عناصر آهن و روي بر کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1483 کيان مهر ، علي بررسي عددي تغيير شکل و ظرفيت جذب انرژي نانو لوله هاي کربني در سرعت هاي تغيير شکل بالا کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1484 کياني ، الهام تاثير قيام امام حسين در فرهنگ و تمدن اسلامي عصر ايشان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1485 کياني، علي مراد بررسي سيره سياسي امام رضا (ع) از منظر فقه سياسي شيعه کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1486 کيسان ، فلورا تاثير تکنيک هاي ارائه بروي درک و توليد واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1487 کيماس سلخوري ، فروزان بررسي رابطه بين سرمايه فکري و رضايت شغلي دبيران زن دوره متوسطه شهر قزوين کارشناسي ارشد
1488 گروسي ، نصرت اله تاثير وزن پياز و منابع شيميايي و آلي تامين نيتروژن بر صفات کمي وکيفي گياه زعفران در منطقه تاکستان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲
1489 گروهي ، امين بررسي تطبيقي تعليم و تربيت در دوران قاجاريه و نظام تعليم و تربيت حاکم بر اروپاي غربي در آن زمان کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1490 گرويي ، مهدي بررسي آزمايشگاهي عملکرد پره هاي خنک کاري يک تريستور و امکان سنجي جايگزيني آنها با يک فوم فلزي و مقايسه بين اين دو مدل با کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1491 گشتاسبي ، فروزان افشانش معاني در مثنوي معنوي ( دفتر اول و دوم) کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۶
1492 گل بابا، وحيد اوضاع سياسي و اجتماعي مصر از آغاز فتح تا پايان خلافت امام علي (ع) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1493 گلشاهي فر ، محمد بررسي اثر گردباد در توان خروجي نيروگاه بادي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1494 گلپرور، ناهيد بررسي شهادت زنان در ستون فقهي شيعه و حقوق مدني ايران کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1495 گنجي ، اکرم بررسي گروه حرف اضافه در گويش لري خرم آباد در اساس نظريه ايکس تيره کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۱
1496 گودرزي ، سياوش تحليل عددي اثر مواد متخلخل بر روي انتقال حرارت جابجايي اجباري در مبدل هاي حرارتي با لوله هاي بيضوي کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۸
1497 گودرزي ، عطيه بررسي فقهي - حقوقي جرم محاربه و افساد في الارض و امکان سنجي تطبيق آن بر مصاديق جديد کارشناسي ارشد ‎۱۳۸۹
1498 گوشکي سرجاز ، بهنام برخي خواص فيزيکي و مکانيکي پسته و مغز آن ( رقم احمد آقايي ) کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1499 گيل زرودي، وحيد بررسي تئوري عملکرد در يک سيستم سرمايشي جذبي خورشيدي براي يک مجتمع مسکوني کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۰
1500 گيلانيان ، محبوبه تاثير انواع رسانه بر يادگيري واژگان زبان دوم کارشناسي ارشد ‎۱۳۹۲