صفحه اصلی / دفترچه تلفن واحد

فهرست شماره تلفن های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

جستجو:
حوزه ریاست شماره داخلی شماره مستقیم
ریاست 222 35270167
مسئول دفتر 221
رییس گزینش 233 35270148
مدیر روابط عمومی 220 35270146
روابط عمومی 238
مدیرگروه معارف 390
امور ایثارگران 214
دفتر نهاد رهبری 409-225 35270254
مدیر حراست 236 35270142-3
دفتر حراست 235
دفتر حقوقی 366
مدیر برنامه و بودجه 244
حوزه اداری و مالی شماره داخلی شماره مستقیم
معاون اداری و مالی 230 35270140
مدیر اداری و مالی 202
مدیر امور مالی 210
اداره کارگزینی 418
کارگزین اداری 218
بایگان اداری 273
مسئول دبیرخانه 312
دبیرخانه 212
ماشین نویسی 204
حسابدار 208
حسابداری 207
حقوق و دستمزد هیات علمی 205
امور مالی مراکز 406
صندوق رفاه دانشجویی 249
امور مالی دانشجویی 206
تدارکات 211 35270149
امور نقلیه 308
مسوول اموال 408
انبار 351
تلفنخانه 9
استاد سرا 255
انتظامات اداری 301
انتظامات باغ 306
حوزه پژوهشی شماره داخلی شماره مستقیم
معاونت پژوهش 388 35270145
مدیر پژوهش 310
کارشناس پژوهشی دانشگاه 387
کارشناس تحصیلات تکمیلی 415
پژوهش دانشکده مکانیک 309
پژوهش دانشکده علوم انسانی 323
رئیس کتابخانه 300
مخزن کتابخانه 320
دفتر ارتباط با صنعت 382
آزمایشگاه برق 368
مدیریت مزرعه تحقیقات 307
کارگاه مکانیک 324
آزمایشگاه مکانیک 271
آزمایشگاه علوم پایه 270
کارگاه تاسیسات 281
مدیر انفورماتیک 274
سایت مرکزی 337
مرکز تحقیقات مکانیک 389
مدیر پژوهش مکانیک 376
حوزه فرهنگی دانشجویی شماره داخلی شماره مستقیم
معاون دانشجویی 247
مدیر دانشجویی 241
مدیر فرهنگی 233
کارشناس دانشجویی 345
مسئول فارغ التحصیلان 348
فارغ التحصیلان علوم انسانی 254
فارغ التحصیلان مکانیک 386
فارغ التحصیلان کشاورزی 254
مشاوره دانشجویی 349
سلف سرویس و تغذیه 217
آشپزخانه 293
نظام وظیفه 284
اداره تربیت بدنی 350
تربیت بدنی 355
ستاد اقامه نماز 362
امور فرهنگی دانشکده انسانی 279
امور فرهنگی دانشکده کشاورزی 329
امور فرهنگی دانشکده مکانیک 228
بسیج برادران 286 35270152
بسیج خواهران 275
حوزه آموزش شماره داخلی شماره مستقیم
معاون آموزش 239 35270523
مدیر آموزش 328 35270147
دفتر برنامه ریزی آموزش 219
دفتر هیات علمی 213
مسئول امتحانات 331
امتحانات 332
مسئول آموزش دانشکده انسانی 282
رشته تاریخ(دکتری) 282
حسابداری، ادبیات، مدیریت آموزش، آموزش زبان(ارشد) 325
مدیریت بازرگانی،مدیریت دولتی(کارشناسی) 325
حسابداری(کاردانی و کارشناسی)، روانشانسی(ارشد) 278
تربیت بدنی، آموزش ابتدایی، مترجمی زبان 278
مسئول آموزش دانشکده حقوق 420
حقوق، علوم سیاسی،ادیان و عرفان ،علوم قضایی 267
حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، جزا و جرمشناسی 296
مسئول آموزش دانشکده کشاورزی 356
زراعت، فیزیک، شیمی و ریاضی(دکتری، ارشد، کارشناسی) 356
صنایع غذایی، علوم ورزشی 352
پرستاری 252
مسئول آموزش دانشکده مکانیک 262
تبرید، طراحی کاربردی،سازه، زلزله(دکتری، ارشد، کارشناس 262
ساخت و تولید، کامپیوتر، سیالات، عمران(کارشناسی) 242
جامدات، برق، مکانیک، معماری 265
مسئول اجرای کلاس های دانشکده مکانیک 224
مسئول اجرای کلاس های دانشکده انسانی و حقوق 290
مسئول اجرای کلاس های دانشکده کشاورزی 326
مسئول اجرای کلاس های دانشکده علوم پایه 311
حوزه سما شماره داخلی شماره مستقیم
معاون سما 229 35270144
رئیس آموزش 341
امور مالی 269
حسابداری 365
رئیس دانشکده 371
حوزه شماره داخلی شماره مستقیم
کانون بسیج اساتید 35270166
مدیر شاهد و ایثارگران 35270138
مدیر امور اداری 35270255
مدیر امور مالی 35270150
دایره امتحانات 35270156
معاونت عمران 35270139
رئیس دفتر فرهنگ اسلامی 35270151
معاونت دانشجویی 35270153