اعضا هیئت علمی

جستجو:
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی
1 ابوالفضل طاهرخانی مربی مکانیک
2 اشرف نایب زاده مربی انسانی
3 الشن سلطانی مربی مکانیک
4 الهه سادات سعیدی فر مربی پرستاری
5 امیر رحمانی مربی ریاضی
6 بهروز رحمانی مربی کامپیوتر
7 جمشيد صدري دانشیار معارف
8 حسن شمسيني غياثوند استاديار علوم سیاسی
9 زهرا کریمی مربی زبان
10 سارا حسام مربی زبان انگلیسی
11 سکینه حاجی زاده مربی پرستاری
12 سیدعلیرضا ولدآبادی دانشیار کشاورزی
13 شعله قهرمانی مربی معارف
14 عباس ارباب دانشیار
15 علي شقاقي مقدم استادیار مکانیک
16 علی طاهرخانی استادیار فیزیک
17 فاطمه عبدی استادیار پرستاری
18 لیلا جانی مربی ادبیات
19 محمد رسولی استادیار كشاورزي
20 محمد نیکیان استادیار مکانیک
21 مریم السادات خالقی مربی ریاضی
22 مصطفی ناصری راد دانشیار تاریخ و تمدن
23 منا نقده فروشها مربی کامپیوتر
24 منوچهر دژاهنگ مربی تربیت بدنی
25 مهدیه صادقپور استادیار شیمی
26 مهرانگیز قاضی استادیار مکانیک
27 نازنین عظیمی جاهد مربی پرستاری
28 نرگس كارگري دانشیار کشاورزی
29 نیلوفر سیفی استادیار شیمی
30 هاجر پاکیاری دانشیار کشاورزی
31 وحيده تاجركجينه باف استادیار شیمی