صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / ذاکرین حمیدرضا


مشخصات فردی ذاکرین حمیدرضا

نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : ذاکرین
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی:h.zakerin@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا (Ph.D) مهندسی کشاورزی (اکولوژی گیاهان زراعی) آزاد اسلامی تاکستان 1393-1389 18/75
کارشناسی ارشد(M.S) مهندسی کشارزی ( زراعت) آزاد اسلامی جیرفت 1377-1375 17/24
کارشناس(B.S) مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات) آزاد اسلامی تاکستان 1375-1371 16/57


سوابق اجرایی و علمی

1- رئیس دانشکده کشاورزی 1396-1394
2- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان - 1387- 1382
3- عضو کمیته فنی تخصصی شورای اداری و مالی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی 1387-1386
4- عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی 1385-1384
5- مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان 1387-1386
6- *کسب رتبه چهارم، در ارزیابی عملکرد امور مالی واحدها در سال 83 از نطر میزان رشد امتیازات(بخشنامه شماره 169172/56 مورخ 30/07/84 ریاست عالیه دانشگاه


سایر

سوابق تدریس :
تکنولوژی بذر- روش تحقیق-تنش های محیطی آزاد تاکستان 1392- تاکنون
اکولوژی-زراعت عمومی- مبانی کشاورزی پایدار آزاد تاکستان 1378- تاکنون
علف های هرز و کنترل آنها آزاد تاکستان 1378- تاکنون
علوم زراعی آزاد قزوین 1390-1386
اکولوژی آزاد ورامین 1390-1389