صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سیف زاده سعید


مشخصات فردی سیف زاده سعید

نام :سعید
نام خانوادگی: سیف زاده
شماره تماس:02835270130
آدرس پست الکترونیکی:
saeedsayfzadeh@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتري زراعت- فیزیولوژي گیاهان زراعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- 13891385
عنوان رساله دکتري: بررسی کارآیی مصرف آب و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ژنوتیپ هاي چغندرقند تحت شرایط تنش خشکی
کارشناسی ارشد- زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت - 13751372
عنوان تز کارشناسی ارشد: بررسی تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاي عملکرد و منحنی رشد باقلا رقم برکت
کارشناسی- زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- 13721368


سوابق اجرایی و علمی

-سرپرست کمیته عملیات کشاورزي از سال 1378تا 1383
-مدیر گروه رشته هاي مختلف کشاورزي شامل کاردانی امور زراعی، کاردانی و کارشناسی تولیدات گیاهی، کاردانی و کارشناسی ماشین هاي کشاورزي، کاردانی تکنولوژي آبیاري، کاردانی و کارشناسی محیط زیست از سال 1381 تا 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، مدیر گروه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف هاي هرز و ارشد اصلاح نباتات از 1391 تا اردیبهشت 1394
-مدیرگروه دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد زراعت از فروردین 1396 تاکنون
-معاون دانشکده کشاورزي از سال 1385 تا 1386 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
-رییس دانشکده کشاورزي از آذر 1390 تا اردیبهشت1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
- رییس مرکز تحقیقات کشاورزی از آذر 1395 تاکنون


سایر

افتخارات
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1389
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1390
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1391
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1392
پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال 1393