مضخصات فردی علی طاهرخانی


دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلیسوابق اجرایی و علمیسایر