صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / طاهرخانی ابوالفضل


مشخصات فردی طاهرخانی ابوالفضل

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل طاهرخانی
شماره تماس:02835270130

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه مازندران
کارشناسی: مهندسی مکانیک (ساخت و تولید) دانشگاه تربیت مدرس


سوابق اجرایی و علمی

• Company: NIROO MOHAREKEH
- Production Department, 2002- 2003
- Design Department, 2003-2004
- Research & Development Department, 2004-2005
• Company: BEHPOOY SANAT
QC Expert, 2004- 2010
• Company: IRANKHODRO
Compilation of methods for measuring and controlling the quality of body parts

• Head of the Faculty of Mechanics of Takestan Azad University , 2010-2013
• Head of Applied Mechanics Research Center , 2014- 2015
• Head of the Faculty of Engineering of Takestan Azad University, 2015-2016


سایر

QUALIFICATION & SKILLS:
Radioghrafic testing interperation –NDT level II
Visual testing –NDT level II
CNC Programing and CAD & CAM
Heat Treatment
Jig & fixture Design
Machining
Metal Forming
SPC, FMEA, MSA