صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / پاکیاری هاجر


مشخصات فردی پاکیاری هاجر

نام: هاجر

نام خانوادگی: پاکیاری

شماره تماس:02835270130

پست الکترونیکی: pakyari@tiau.ac.ir و pakyari@tiau.ac.ir


دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دكتراي تخصصی حشره شناسی کشاورزی 18/17 آزاد اسلامی 84 الی87 تهران
عنوان پايان‌نامه دكتري: بررسی جنبه هایی از کارایی تریپس شکارگر Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) روی کنه های تارتن دو لکه ای درشرایط کنترل شده
كارشناسي ارشد حشره شناسی کشاورزی 18/21 آزاد اسلامی 82 الی84 تهران
عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد: بررسی تنوع گونه ای کنه های خاکزی راسته Mesostigmata, Prostigmata در پارک جنگلی سرخه حصار
كارشناسي گیاه پزشکی کشاورزی 16/27 آزاد اسلامی 78 الی 81شیراز


سوابق اجرایی و علمیسایر

افتخارات پژوهشي
انتخاب به عنوان جوانترین بانوی دانشیار کشور و اولین بانوی دانشیار زن استان قزوین
پژوهشگر برتر سال 88 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
پژوهشگر برتر سال 88 درباشگاه پژوهشگران جوان
پژوهشگر برتر سال 90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1380 تاکنون
پژوهشگر برتر سال 91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان