صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / کریمی زهرا


مشخصات فردی کریمی زهرا

نام و نام خانوادگی: زهرا کریمی

شماره تماس:02835270130

ایمیل:zahrakarimi219@gmail.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری: دانشجوی ترم پنج زبان و ادبیات انگلیسی 1394 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد:رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد کرج 1377-1374
کارشناسی: رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد کرج1374-1370
سوابق اجرایی و علمیسایر

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد تاکستان از سال1380 تاکنون
تدریس در دانشگاه های آزاد قزوین،پیام نور و دانشگاه کار قزوین
تألیف: کتاب درسی شعر انگلیسی English literature guide to poetry