مضخصات فردی بهروز رحمانی
سوابق تحصیلیسوابق اجرایی و علمیسایر