صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / ناصری راد مصطفی


مشخصات فردی ناصری راد مصطفی

مصطفی ناصری راد
پست الکترونیک : naseri@tiau.ac.ir
شماره تماس:02835270130

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکترا تاریخ و تمد ن اسلامی


سوابق اجرایی و علمیسایر

الف) کتاب ها:
-سیاست سپاهگیری مغولان و ایلخانیان در ایران ،تبریز، انتشارات فص، 1374
ب) طرح های پژوهشی:
1. سنت های سیاسی و اداب و رسوم درباری در تاریخ ایران(از طاهریان تا سقوط خوارزمشاهیان)،دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر، 1378
2. آداب و رسوم درباری در عهد غزنویان ،دانشگاه شهید بهشتی، 1381
3. اوضاع اقتصادی و اجتماعی روستاهای تهران در عصر ناصری با تکیه بر اسناد تاریخی،با همکاری آقای رضا رحمانی، دانشگاه ازاد اسلامی تاکستان،1390
ج) مقالات
1. پیامبر(ص) و پرویز کسرای بزرگ ایران ،فصلنامه پژوهشی شماره اول ،دانشگاه ازاد اسلامی تاکستان ،1379
2. تحولات جانشینی چنگیز و نقش آن در مناسبات خارجی ایلخانان ایران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی شماره4، 1379
3. تکوین فلسفه سیاسی حکومت چنگیز خان،فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان،شماره 2، 1380
4. ماهیت سیاسی حضور شاعران در دربار غزنویان،پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی،شماره38، تابستان1382(با همکاری استاد دکتر خلعتبری)
5. جایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران(معرفی کتاب)،ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی،شماره70، دی ماه 1392
6. سلجوقیان و ضرورتهای تحولات بنیادی،با همکاری خانم دکتر بشری دلریش،در مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران دردوره سلجوقیان،1395