صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / صدري جمشيد


مشخصات فردی صدري جمشيد

نام: جمشيد - نام خانوادگي: صدري
پست الکترونیک : sadri@tiau.ac.ir
شماره تماس:02835270130

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی الهیات ومعارف اسلامی -حکمت اسلامی


سوابق اجرایی و علمی

1 - مدير امور پژوهشي- مدير امور دانشجويي و مدير گروه دروس عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان از1369تا1376
2 - مديرگروه معارف اسلامي - مديرگروه آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهراز 1375به مدت سه سال
3 -مدیر مسول(ناشر)دانشگاه آزاداسلامی واحدابهر از 1388به مدت دوسال(بامجوزوزارت فرهنگ وارشاداسلامی معاونت امورفرهنگی)
4 - رییس دانشكده ي علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهراز1378به مدت دوسال
5 - معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهراز1381به مدت 7سال
6 -مدیرگروه کارشناسی ارشدالهیات ومعارف اسلامی(ادیان وعرفان) دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان
7 - معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان از1390به مدت2سا ل
8 - معاو ن پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد تاکستان از1392 به مدت 2سال


سایر

الف) مجري و همكاري در طرح های پژوهشی:
1- ارزيابي الگوهاي دين باوري در نوجوانان
2 - فلسفه تاريخ در نهج البلاغه (بينش تاريخي نهج البلاغه)
3 - رابطه ي بين كارايي خانواده و دين داري و سلامت روان و مقايسه آن بين دانشجويان دختر وپسر
4 - بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي بر ايجاد اعتماد در روابط خانوادگي در استان زنجان
5 - ساخت و هنجاريابي آزمون باورهاي ديني دانشجويان (1385)
6 - بررسي رابطه ي بين ميزان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر 88-1378
7 - بررسی سیمای انسان ازنظر فارابی ،ابن سینا وصدرالمتا لهین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1389
ب) چاپ کتاب :
- آشنايي با كليات فلسفه اسلامي -تفکرانتقادی- دلالتهای تربیتی سوره یوسف - روش تحقیق درعلوم اسلامی