صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / رسولی محمد


مشخصات فردی رسولی محمد

1-نام:محمد نام خانوادگي:رسولی وضعيت تأهل:متاهل مرتبه علمی :استادیار
پست الکترونيکي:Rasooli1387@gmail.com-m.rasouli@tiau.ac.irسوابق تحصیلی

2- سوابق تحصيلي
دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
4- عنوان پايان نامه‌هاي دوره تحصيلي در مقاطع ارشد و دکتري:
کارشناسی ارشد : بررسی سیتوژنتیکی گونه های ماشک با آنالیز تصویری و تجزیه آماری چند متغیره
دکتری: بررسی تنوع مورفولوژیکی،الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر ومارکرهایی مولکولی دراسپرس زراعی


سوابق اجرایی و علمی

1- ناظر مجتمع آزمایشگاهی علوم کشاورزی واحد تاکستان
2- رییس آموزش و پژوهش دانشکده کشاورزی واحد تاکستان
3- مدیر گروه رشته های زیست شناسی سلولی مولکولی و زیست فناوری واحد تاکستان
4-عضوسازمان نظام مهندسی کرج
5-عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات واحد تاکستان
6-عضو شورای پژوهشی واحد تاکستان
7- زمينه تخصصي و علائق کاري و همکاري:
ژنتیک وبه نژادی و بیوتکنولوژی موضوعات تخصصی اصلی این رشته تدریس و پژوهش در زمینه موضوعات پایان نامه ای


سایر

کتب در حال تالیف ویا داوری:
1-کتاب روشهای پیشرفته آماری در علوم کشاورزی
2-کتاب روشهای آماری چند متغیره در علوم کشاورزی
3-کاربرد نرم افزارهای مختلف در تجزیه و تحلیل های آماری
دوره ها ی آموزشی:
1-شرکت در دوره‌های ویژه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی (120 ساعت)
2-گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طراحی پرایمر و اصول PCR در بهمن‌ماه سال 1390 در مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه شهید بهشتی
3-گواهی شرکت در کارگاه آموزشی Real Time PCR در بهمن‌ماه سال 1390 در مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه شهید بهشتی
4-گواهی شرکت در کارگاه آموزشی بیو انفورماتیک پروتئین و اسیدهای نوکلئیک در سال تیرماه 1391 در مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه شهید بهشتی
5-گواهی شرکت در کارگاه آموزشی نشانگرهای مولکولی در اسفندماه سال 1390 در مرکز رشد فناوری‌های دارویی دانشگاه شهید بهشتی