صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / عظیمی جاهد نازنین


مشخصات فردی عظیمی جاهد نازنین

نام و نام خانوادگی : نازنین عظیمی جاهد
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی: n.azimijahed@gmail.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی ایران
پایان نامه: مقایسه تاثیر تغذیه در وضعیت خوابیده به پهلو و سر بالا با وضعیت خوابیده به پشت و سربالا بر ضربان قلب و اشباع اکسیژناسیون شریانی در نوزادان نارس
کارشناسی پرستاری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد


سوابق اجرایی و علمی

پرستار پرستار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرداد 85 الی مرداد 87
پرستار پرستار دانشگاه علوم پزشکی مشهد مرداد 90الی اسفند 93
پرستار پرستار بیمارستان گاندی از خرداد 96 الی تاکنون


سایر

تشویق ها ، جوایز وتقدیرها:
خدمات ارزشمند در بخش NICU انجام احیا نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
مشارکت درامور حاکمیت بالینی و اعتباربخشی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مشهد-بیمارستان قائم مدیر پرستاری بیمارستان قائم 1391