صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سعیدی فر الهه سادات


مشخصات فردی سعیدی فر الهه سادات

نام و نام خانوادگی : الهه سادات سعیدی فر
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی: E.SAEEDIFAR@YAHOO.COM

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی تربیت مدرس تهران1393
پایان نامه:بررسی تاثیر بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم بر فعالیت های روزمره و میزان درد بیماران آرتریت روماتوئید
کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت1390سوابق اجرایی و علمیسایر

الف)پروژه های تحقیقاتی تصویب شده
1. بررسی نگرش دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده پرستاری-مامایی شهید بهشتی رشت در ارتباط با آموزش بالین
2. بررسی تاثیر سه روش آموزش گروهی آموزش از طریق ایمیل و تلگرام بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان
ب)سابقه ارائه خدمات آموزشی :
اصول مراقبت های ویژه 96 ساعت 1394و1395
آشنایی با بیماری های داخلی و جراحی 48 ساعت 1395
مراقبت از مددجو در منزل 32 ساعت 1395
اموزش به بیمار 32 ساعت 1394و1395
تکنولوژی جراحی 16 ساعت 1394
ترمینولوژی 16 ساعت 1394
تروما 1و2 80 ساعت 1394و1395
تروما 1و2 80 ساعت 1394و1395
تروما 1و2 80 ساعت 1394و1395
سالمندان 1 96 ساعت 1395و1394