صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / حاجی زاده سکینه


مشخصات فردی حاجی زاده سکینه

نام ونام خانوادگی : سکینه حاجی زاده
شماره تماس:02835270130
پست الکترونیکی: sakinehaji@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش سالمندی 1395
پایان نامه: مقایسه طب فشاری و سرمادرمانی در زمان خروج لوله درناژ قفسه صدری در سالمندان تحت عمل جراحی قلب باز


سوابق اجرایی و علمی

مدیرگروه رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان از سال 95 تا کنون
سابقه ارائه خدمات آموزشی :
بیمارستان شهید رجایی کارشناسی ویژه 110 ساعت 1393-1392
بیمارستان ثارالله کارشناسی کنترل عفونت 100 ساعت 1394-1393
بیمارستان ثارالله کارشناسی طب فشاری 50 ساعت 1395


سایر

الف)سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(بدون ارائه مقاله ):
پیس میکر ، همایش دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388
ب)سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و......(با ارائه مقاله ):
نارکوتیک، همایش کشوری دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1389
سرمادرمانی، کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران،دانشگاه علوم پزشکی ایران 1394