صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / غیاثوند غیاثی فرشته


مشخصات فردی غیاثوند غیاثی فرشته

نام و نام خانوادگی: فرشته غیاثوند غیاثی
پست الکترونيکي:ghiasvand_fereshteh@yahoo.com
آخرين مدرک و رشته تحصيلي : دکتری ترویج و آموزش کشاورزیسوابق تحصیلی

دکتري تخصصي ترویج وآموزش کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقيقات تهران ایران تهران 1388
کارشناسي ارشد ترویج وآموزش کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقيقات تهران ایران تهران 1384
کارشناسي ترویج وآموزش کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه زنجان ایران زنجان 1380


سوابق اجرایی و علمی

معاون گروه 1384
مدیر گروه 1385
مدیرگروه- مدیر پژوهش 1386
مدیر گروه 1387
رئیس هسته پژوهشی زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان(4سال) از 1386 تاکنون
نماینده دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده کشاورزی(6ماه) از 1389 تاکنون
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان از سال 1396تا کنون


سایر

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي، انجمن ها و کميته هاي علمي و اجرايي :
عضو باشگاه پژوهشگران واحد تاکستان
عضو انجمن ترویج ایران