صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / خطیری محمد


مشخصات فردی خطیری محمد

ناو نام خانوادگی: محمد خطیری
شماره تماس: 02835270140
پست الکترونیکی: mohamadkhatiri@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری ( در حال تحصیل) قم دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم حسابداری
كارشناسي ارشد تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حسابداري
كارشناسي اراك دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک حسابداري


سوابق اجرایی و علمی

معاونت اداري و مالي دانشگاه تاكستان 1390 1392
مدیر آموزش دانشگاه آزاد تاکستان 1396
مدير اداري و مالي دانشگاه آزاد تاكستان 1386 1390
مدير گروه رشته حسابداري آزاد تاكستان 1390
رييس كميته بهبود كيفيت تاكستان 91
عضو كميته هاي كمسيون معاملات، كميته جذب بورس تاكستان 1386
مسوول حسابداري قزوين 1378 1379
حسابرس تهران 1381 1382
مدير مالي قزوين 1384 1386
مشاوره ايران 1385 ادامه دارد


سایر

سوابق تدریس :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان: تدریس دروس حسابداری صنعتی 1 و 2، حسابداری شرکتها 1 و 2، اصول حسابداری 1 و 2، حسابداری مالیاتی، حسابداری دولتی، حسابداری میانه ، مدیریت مالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین: تدریس دروس حسابداری صنعتی1، حسابداری شرکتها 1 و 2
دانشگاه علمی کاربردی قزوین ( فنی دنده ): تدریس دروس حسابداری صنعتی 1 و 2، اصول حسابداری 1 و 2