صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / سپاهی داود


مشخصات فردی سپاهی داود

نام و نام خانوادگی: داود سپاهی
شماره تماس: 02835270135
پست الکترونیکی: Sepahi@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان


سوابق اجرایی و علمی

Head of English Language Teaching and Translation Department I.AU.Takestan Branch (1382-1384)
Member of Research Council Faculty of Humanities IAU Takestan Branch (1392-to date)
Member of Research Council IAU Takestan Branch (1394-to date)
Supervising manager Arshia Language Institute (1382-1383)
Educational manager Hekmat-e Alavi Higher Education Institute (1386-1388)
Educational manager Bamdade Danesh Higher Education Institute (1390-1392)
Assessment materials developer Atlas Sokhangu – Aryan Tarjoman Publication (1391-1393)


سایر