صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / رحمانی عذرا


مشخصات فردی رحمانی عذرا

نام و نام خانوادگی: عذرا رحمانی
شماره تماس:02835270157
پست الکترونیکی:

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه اراک


سوابق اجرایی و علمی

مدیر گروه علوم تربیتی و روان شناسی واحد تاکستان از سال 92 تا 96


سایر

سوابق تدریس:
کارشناسی
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی- اصول و فلسفه ی تعلیم و تربیت- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان- اصول برنامه ریزی درسی- روش های تحقیق در علوم تربیتی- روان شناسی تربیتی، آمار در علوم تربیتی
کارشناسی ارشد
نظریه های تربیتی مکاتب فلسفی- روش های آماری در علوم تربیتی، سیر آرائ تربیتی در غرب، آموزش و پرورش تطبیقی، جامعه شناسی تعلیم و تربیت و ...