صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / حسینی مهر علی


مشخصات فردی حسینی مهر علی

نام و نام خانوادگی:علی حسینی مهر
دکتری تخصصی علوم تربیتی
زمینه ی فعالیت: فلسفه ی تعلیم و تربیت و برنامه ریزی آموزشی- درسی
شماره تماس: 02835270157
پست الکترونیکی:
a.hosseinimehr@tiau.ac.ir
hosseinimehrali@yahoo.com

دانلود فایل رزومه:
فایل های مربوطه:


سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی - برنامه ریزی درسی، علوم تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد - برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
کارشناسی - تکنولوژی آموزشی، دانشگاه اراک


سوابق اجرایی و علمی

- مدیر تحصیلات تکمیلی و پژوهش دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان در سال 1387
- معاون آموزشی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 3 سال، 1391- 1388
- عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 4 سال
- دبیر کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 2 سال
- عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 8 سال
- رئیس شورای آموزشی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 4سال
- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 6 سال
- رئیس شورای پژوهشی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از سال 93 تا کنون
- مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه ی تعلیم و تربیت واحد از سال 1391 تا کنون
- مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت آموزشی واحد از سال 1393 تا کنون
- سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 18 ماه
- رئیس دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به مدت 4 سال، 1395-1392


سایر

سوابق تدریس:
تدریس دروس تخصصی دوره ی کارشناسی/ کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و فلسفه ی تعلیم و تربیت از سال 1385 تا حال حاضر
مدرس دوره های تخصصی کوتاه مدت (ویژه ی اعضای هیات علمی و بورسیه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی) تحت عناوین:
1. فلسفه ی تعلیم و تربیت 2. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 3. برنامه ریزی درسی
4. روشهای یاد دهی _ یادگیری 5. روش های تدریس و الگو های تدوین طرح درس
6. روش تحقیق