صفحه اصلی / اعضا هیئت علمی / ترابیان محسن


مشخصات فردی ترابیان محسن

نام و نام خانوادگی: محسن ترابیان
شماره تماس: 02835270135
پست الکترونیکی: torabianmohsen@gmail.com, m.torabian@tiau.ac.ir

دانلود فایل رزومه:


سوابق تحصیلی

دکتری آمار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 1389-1383
کارشناسی ارشد آمار بیمه دانشگاه شهید بهشتی تهران 1380 – 1378
کارشناسی آمار دانشگاه صنعتی اصفهان 1378-1374
عنوان موضوع پایان نامه‌ی دکتری طراحی آماری- اقتصادی نمودارهای کنترل چند متغیره‌ با فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر و با بکارگیری تابع زیان
عنوان موضوع پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد توزیع های ادعاهای انباشته پیشگوسوابق اجرایی و علمیسایر

تجربیات تدریس:
آمار کاربردی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز مدیریت دولتی استان قزوین
گزارش نویسی آماری کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز خدمات درمانی استان قزوین
آمار و احتمالات کاربردی کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز خدمات درمانی استان قزوین
آمار و احتمالات کارشناسی و کارشناسی ارشد اداره‌ی کل آموزش فنی حرفه‌ای استان قزوین
تدریس در دانشگاه‌ها برای مقاطع مختلف تحصیلی:
1 ریاضی برای آمار کارشناسی دانشگاه پیام نور تاکستان
2 احتمال و کاربرد آن کارشناسی دانشگاه پیام نور تاکستان
3 تئوری احتمالات کارشناسی مرکز آموزش عالی کار قزوین
4 آمار مهندسی کارشناسی مرکز آموزش عالی کار قزوین
5 محاسبات عددی کارشناسی مرکز آموزش عالی کار قزوین
6 آمار و احتمال 1 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه‌ی قزوینی
7 آمار و احتمال 2 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
8 آمار و احتمالات کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان و قزوین، مؤسسه‌ی صنایع و پژوش ایران، مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه‌ی قزوینی و مرکز علمی کاربردی قزوین
9 ریاضی پیش دانشگاهی کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
10 روش های آماری کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
11 کاربرد نرم افزارهای ریاضی در آموزش ریاضی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
12 نرم افزارای ریاضی و آمار کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
13 ریاضی پایه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
14 آمار کاربردی کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مؤسسه‌ی صنایع و پژوهش ایران و مرکزعلمی کاربردی قزوین
15 آمار و احتمال مهندسی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تاکستان
16 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، مؤسسه‌ی صنایع و پژوهش ایران، مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه‌ی قزوینی و مرکز آموزش عالی کار خرمدره
17 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مؤسسه‌ی صنایع و پژوهش ایران، مؤسسه‌ی آموزش عالی علامه‌ی قزوینی و مرکز آموزش عالی کار خرمدره
18 تحلیل آماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مرکز آموزش عالی کار خرمدره، مؤسسه‌ی آموزش عالی تاکستان
19 آمار کاربردی پیشرفته کارشناسی ارشد مرکز آموزش عالی کار خرمدره
20 آمار در فرایندهای مهندسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
21 تئوری آمار دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
22 نظریه بیمه گری 1و 2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
23 روش تحقیق پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
24 کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
25 روش های آماری پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان