InsideSkin

رویه­ ی استقرار واحدهای فناور

·        فرخوان عمومی یا دوره ای و ارایه اطلاعات به متقاضیان

·        برگزاری جلسات توجیهی با متقاضیان و در اختیار قراردادن کاربرگ مقدماتی پذیرش(API) توسط مسوول پذیرش

·        دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده،بررسی کارشناسی توسط مسوول پذیرش (با استفاده از کاربرگ E1)

·        در صورت عدم احراز امتیاز اولیه لازم و نداشتن حداقل شرایط آیین نامه ای و کسب تایید مدیر مرکز رشد، اعلام عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی

·        در صورت کسب امتیاز اولیه لازم، تفکیک درخواست ها به پذیرش در دوره رشد دوره  رشد مقدماتی(بر اساس آیین نامه موبوطه) و ارسال فرم های مرتبط به متقاضی توسط مسوول پذیرش

·        دریافت فرم های تکمیل شده،کنترل مدارک توسط مسوول پذیرش

·        طرح ایده،تیم کاری و برنامه کاری واحد فناوری متقاضی در کمیته پذیرش (متشکل از مدیر مرکز رشد،کارشناس مرتبط و مسوول پذیرش) با هدف محاسبه امتیاز واحد

·        در صورت تایید کمیته پذیرش، تعیین داور (کارشناس مختصص مرتبط) برای ارزیابی فنی،اقتصادی طرح و اعلام موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری

·        برگزاری جلسه مصاحبه با حضور اعضاء شورای فناوری مرکز رشد، کارشناس متخصص مرتبط و تیم متقاضی(با استفاده از کاربرگ تکمیل شده)

·        جمع بندی جلسه مصاحبه و تکمیل امتیاز نهایی واحد فناوری متقاضی در شورای فناوری مرکز رشد

·        در صورت عدم احراز موافقت اکثریت لازم،اعلام مخالفت پذیرش در دوره رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط خاص  به واحد فناوری متقاضی

·        در صورت احراز شرایط حضور در دوره رشد، تکمیل نهایی مدارک لازم و سپس اعلام موافقت قطعی پذیرش واحد فناوری متقاضی توسط مدیر مرکز رشد

·        تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدیر مرکز رشد