InsideSkin

برای بهره برداری از کلیه پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
دانشکده تاکنون از لینک نرم افزار کتابخانه بر روی سایت اصلی دانشگاه
 تاکستان استفاده نمایید


همچنین می توانید از آدرس اینترنتی زیر استفاده نمایید
.

http://217.218.236.70/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll.