InsideSkin

سمینارها وهمایش های برگزار شده دانشکده:

1-اولین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان

2- همایش ملی پژوهشی های راهبردی کشاورزی ایران(دردست اقدام جهت 23و22تیر ماه1391)