InsideSkin

تعریف و هدف:

در دوره عالی علوم کشاورزی ،عنوان زراعت به رشته ای اطلاق می شود که حاوی مجموعه ای از علوم  و تکنو لو ژی  در زمینه های مشروح زیر می باشد:
- زراعت ، طراحی و مدیریت تولید فرآورده های زراعتی
- فیزیو لوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی
- خاکشناسی و تغذیه زراعتی
- آمار و طرحهای آزمایشی
هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس ، تحقیق ، برنامه ریزی و مدیریت واحد های آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی اقدام نمایند.


نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته در زمینه های مشروح زیر مهارت داشته و می توانند نقش خود را در موارد ذیل ایفاء نمایند .
-    تدریس دروس زراعت و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی
-    تحقیق در زمینه های مختلف تولید محصولات زراعتی
-    برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف تولید محصولات زراعتی


ضرورت و اهمیت :

نظر به اینکه زراعت مهمترین رشته کشاورزی در رابطه با تولید محصولات اصلی کشاورزی می باشد . تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده مسئولیت امور مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه های تولید محصولات زراعتی به عهده بگیرند کاملا ضروری است . از همین جا اهمیت این رشته برای تربیت متخصصین زراعت به منظور رسیدن به خود کفایی در محصولات کشاورزی مشخص می گردد ، زیرا برای افزایش محصول در واحد سطح ، کاربرد روشها و تکنیکهای زراعتی دارای اهمیت ویژه ای است .