InsideSkin

فعالیت های مراکز مشاوره :

مراکز مشاوره دانشگاه ها فعالیت های مختلف و متنوعی انجام می دهند . چنین فعالیت هایی با همکاری متخصصانی از رشته ها و حوزه های مختلف انجام می شود . با توجه به مطالب گفته شده می توان به اختصار مراکز مشاوره و فعالیت های آن را چنین توصیف کرد :

1-  در مرکز مشاوره ، فعالیت های مختلفی انجام می شود : درمان ، پیشگیری ، آموزش مهارت ها و موضوعات خاص و مرتبط با زندگی دانشجوئی ، جوانی ، نوجوانی و ....

2-  در مرکز مشاوره ، دوره های آموزشی در زمینه های مختلف بهداشت روان برگزار می شود که معمولا به مطالبی مانند مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای حل مسئله ، مهارتهای زندگی ، ازدواج ، مهارتهای تحصیلی ، آشنایی با اعتیاد و HIV /ایدز و .. می پردازند .

3-  در مرکز مشاوره متخصصان و روان شناسان با تخصص های مختلف حضور دارند از جمله متخصص شناخت درمانی ، روانکاو ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره خانواده ، روان شناس .

4-  در مرکز مشاوره نشریه های مختلف وجود دارد که عبارت اند از : پیام مشاور ، زندگی خوابگاهی و دانشجویی ، راههای مقابله با اضطراب و .... علاوه بر این ، مراکز مشاوره دانشگاه دارای کتاب ها ، بروشورهای متنوع و متفاوت در حوزه های مختلف بهداشت روان با تاکید بر زندگی دانشجویی می باشند که سعی می شود مهم ترین موضوع های علمی روز را به صورت کاربردی در اختیار شما قرار دهند .