InsideSkin

مقدمه :

آلودگی مزارع  و باغات به علفهای هرزعامل تهدید کننده ای برای کشاورزی کشور بشمار می رود بطوریکه برای تولید درهرهکتار از محصولات عمده کشاورزی بطور متوسط  19 درصد فعالیت تولید کنندگان (نفر-روز-کار) صرف مبارزه با علفهای هرز می شود که سالیانه هزینه هنگفتی را بر بازارعین می کند.
علاوه برآن علفهای هرزموجب کاهش کیفیت و افزایش هزینه های تولید بخصوص هزینه های  برداشت شده و موجب هدررفتن آب درمزارع می گردد . برای مبارزه با علفهای هرز مقادیر زیادی علف کش وارد کشور می شود که زیانهای اقتصادی و اثرات مخرب زیست محیطی دارد.
یکی از مشکلات مبارزه با علفهای هرز کمبود نیروی متخصص در این زمینه است که برای تامین آن لازم است مقطع کارشناسی این رشته در دانشکده های کشاورزی کشور دایر گردد و درامر تربیت نیروی کارآمد برای این رشته اقدام لازم به عمل آید.


تعریف وهدف :

این رشته با عنوان شناسایی و مبارزه با علفهای هرز مشخص میگردد و رشته ایست که دانشجویان آن اصول شناسایی ،بیولوژی و اکولوژی علفهای هرز وهمچنین روشهای مبارزه و اساس به کارگیری  آنها رافراخواهند گرفت .ازجمله اهداف برقراری  این رشته عبارتند از:
-تامین نیروی انسانی متخصص برای  مراکز تحقیقاتی وآموزشی ،ارگانهای اجرایی و بخش خصوصی کشاورزی.
-آموزش درجهت استفاده بهتر از امکانات و تکنولوژی نوین برای مبارزه با علفهای هرز.
-کاهش هزینه های تولید ، افزایش و بهبود تولیدات کشاورزی وهماهنگی عملیات مبارزه با علفهای هرز با کشاورزی پایدار وحفظ محیط زیست.
تصویب مراجع ذیطلاح تا دو نیمسال می تواند به طول دوره اضافه شود . هرسال تحصیلی شامل دو نیمسال است و درنیمسال و درهرنیمسال17هفته کامل آموزشی وجود دارد . نظام آموزشی این دوره  واحدی است  و برای هر واحد درس نظری درهرنیمسال17 ساعت آموزش کلاسیک در نظرگرفته شده است.