InsideSkin

مقدمه:

نظربه گسترش وپیشرفت قابل ملاحظه علم زبان شناسی نوین واهمیت دستاوردهای نظری وکاربردی آن وبا توجه به نیاز کشور
به ترتیب روان شناسان متخصص برای ارائه خدمات آموزش پرورشی بیشتربه لحاظ وجود مسائل زبانی درایران به عنوان یک
کشور چند زبانه تهیه طرح آموزشی جدید دررشته زبانشنلسی همگانی به عهده کمیته تخصصی زبانشناسی گذاشته شد.
این کمیته به تهیه پیش نویس  برنامه آموزشی جدید برای دوره کارشناسی ارشد زبانشنلسی همگنانی پرداخت ودبر مراحل
مختلف پیش نویس مزبوررابه نظرخواهی متخصصان دردانشگاهها وموسسات پژوهشی گذاشت طرح حاضر شکل اصلاح
شده ونهایی آن پیش نویس است.
مشخصات کلی ،برنامه وسرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی ارشد به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه
ریزی رسید.


تعریف:

زبانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مطالعه علمی زبان انسان وتوصیف قالبهاوقواعد حاکم برآن می پردازد.
دراین رشته زبان ازجنبه های ساختاری ،اجتماعی ،فرهنگی ،ادبی وآموزشی،روانی،زیستی ودیگر زمینه های مرتبط مورد
بررسی قرار-می گیرد.


هدف:

هدف اصلی از تاسیس دوره کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی تربیت زبانشناس برای خدمت درزمینه های آموزشی ،پژوهشی
وکاربردی است.فارغ التحصیلان این  دوره می توانند دردانشگاهها وموسسات آموزشی وپژوهشی ودیگر سازمانهادرزمینه های
زیر خدمت نمایند.

الف) آموزشی : آموزش دروس مرتبط بازبانشناسی دررشته های ادبیات فارسی ،زبانهای خارجی ،علوم انسانی ،علوم اجتماعی و
علوم تربیتی وپژشکی وهمچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان .

ب) پژوهشی : همکاری درتحقیقات مربوط به فرهنگستان زبان وادب فارسی فرهنگ نویسی بررسی گویشها،ترجمه ویرایش و
تحقیقات درزمینه تدوین کتب درسی فارسی درمقاطع مختلف تحصیلی.

ج) مشاوره ای : مشاوره درامور تربیتی ،توانبخشی کامپیوتر مهندسی ارتباطات ،سواد آموزی ،تدوین موادآموزشی وحفظ میراث فرهنگی.