InsideSkin

مقدمه :

با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور ، خلاء کارشناسهای فن آوری که بتوانند در زمینه های مختلف نقشه برداری انجام وظیفه نمایند ، کاملا احساس می شود . برای رفع این کمبود برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه برداری تدوین شده است .


هدف و تعریف دوره :

هدف این برنامه تربیت کارشناس علمی – کاربردی در رشته نقشه برداری است که بر اساس نظام آموزش های گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی طراحی و تدوین شده است . کارشناس فن آوری نقشه برداری فردی است که دانش و مهارتهای لازم را بر اساس نیازهای شغلی خود به منظور اجرای فعالیت در طرح های مختلف فرا گرفته باشد .


اهمیت و ضرورت دوره :

با توجه به فعالیتهای عمرانی و زیربنایی کشور ، نیاز مبرم به فن نقشه برداری و تربیت نیروی انسانی کارامد در این تخصص احساس می شود از آنجایی که لزوم ادامه تحصیل تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های کاردانی فنی و حرفه ای به دلیل داشتن علاقه و استعداد و نیاز کشور به کارشناس علمی – کاربردی در این رشته امری اجتناب ناپذیر است ، لذا این دوره طراحی گردیده است .


مشاغل فارغ التحصیلان :

فراگیران پس از گذراندن دوره کارشناسی ناپیوسته رشته نقشه برداری توانائی احراز مشاغل زیر را کسب می نمایند :
-    سرپرست کارگاه های نقشه برداری
-    کارشناس فنی نقشه برداری
-    مدیر فنی بخش نقشه برداری پروژه های عمرانی
-    کارشناس کنترل کیفیت پروژه های GIS


نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

-    مدیریت فنی گروه های اجرایی و عملیاتی نقشه برداری
-    تهیه نقشه های مسطحاتی و ارتفاعی در مقیاس های مختلف
-    استفاده از نرم افزارهای رشته مربوطه
-    تعیین مساحت و تفکیک قطعه زمینها با شکل های مختلف
-    کنترل حسن اجرای پروژه های نقشه برداری
-    آماده سازی اطلاعات برای محیط GIS
-    بررسی سیستم های کاربرد محلی GIS
-    استفاده از سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای
-    محاسبه و تعدیل شبکه های مختلف نقشه برداری و ژئودزی
-    استفاده از سیستم های جدید تهیه نقشه به روش فتوگرامتری با استفاده از عکسهای هوایی با تصاویر ماهواره ایی
-    تعیین موقعیت دقیق سه بعدی نقاط در صنایع مختلف