InsideSkin
مقدمه


تکنولوژی مهندسی شیمی به کوششهای اولیه انسان برای استفاده از مواد خام طبیعی بر می گرد.برای مثال استفاده از
آب برای استخراج مواد معطر ازگلها وبرگها به منظور ساخت عطرودارو،می توان گفت که قدیمی ترین تکنولوژیهای
درمرحله بین دوران انسان شکارچی ودوران انسان مقیم بوجود آمد.کشاورزی وگله داری تنها موقعی موفق است که
نظم پدیدهای طبیعی شناخته شود،به عبارت دیگر زمانی که انسان با مفهوم فیزیک آشنا شده باشد.فرآیندمقیم شدن
انسان حدود7000 سال پیش دردوران نئولیتیک(veolithic) بوقوع پیوست.
گاهواره تمدن بشر درآسیای صغیر(ترکیه امروز)ودر بین النهرین،سرزمین بین رودهای دجله وفرات (عراق امروز)
ودرسوریه ومصر بوده است.اینجا مکانهایی است که قدیمی ترین تمدن پیشرفته بشربا سازمان پیچیده حکومتی،سلطنتی
خط وپرستش مردگان آغاز شد.قدیمی ترین اشیاء برنزی دوران برنز که پس ازدوران نئولیتیک می باشد
ازبین النهرین آمده است.یادآوری می شود که چین رانمی توانیم در این مرحله ذکر کنیم زیرا هیچگونه مدرک کتبی
چینین موجود نیست.ولی احتمالاپیشرفتهای پین نیز نظیرآسیای صغیر می باشد.درحفاریهای باستان شناسی درچین
اشیاء جالب هنری وفرهنگی مورد استفاده در7000سال پیش پیدا شده است.تبادل فرهنگ واختلاط تمدن باعث
پیشرفت موازی شرق وغرب شده است.
چگونه می توان پیشرفت این تکنولوژیها راخلاصه نمود؟درتمام دورانهای تمدن بشری پیشرفت تکنولوژیها عبارت
بوداز:تغیر درمواد با فرآیندهایی که اکنون آن را عملیات واحد می نامند.برای مثال آسیاب کردن:برای خرد کردن
دانه هاوتولید آرد،یا تبدیل مواد معدنی رنگی به رنگ،یا استخراج:برای تولید عطروداروازموادخام گیاهی وحیوانی،
گرچه حدود1000سال قبل از میلاد ریاضیات ونجوم دربین النهرین پیشرفت نمود،گرچه هنر،معماری،فلسفه وهنرهای
بومی درفرهنگ یونان وروم بنیان گزاده شد،گرچه شیمی تجربی در دوران تمدن اسلام شکفته شد،گرچه تعداد زیادی
دانشگاههای قانون درقرون وسطی وجود داشت،بااینحال توسعه چندانی درتکنولوژی فرآیندها وتجهیزات به عمل نیا
مد.بدلایل مختلف،مردم به روشهای سنتی خودبرای انجام کارها چسبیده بودند.هیچ گونه بررسی سیستماتیک روی
فرآیند فیزیکی وفیزیک وشیمیایی به عمل نمی آمد.دراموری ازقبیل دارو،استخراج شکر وبه خصوص متالورژی
استفاده از تکنولوژیهای موجود درطول هزاران ساعت صرفا بزرگتر وگوناگون تر شد.
مهندسی شیمی علم گسترده ای است که تبدیل مواد به یکدیگر،جداسازی آمیزه ها،اختلاط موادوپدیده های انتقال را
مورد مطالعه قرارمی دهد.پایه این علم درحقیقت برکوششهای  انسان اولیه دراستفاده از مواد خام طبیعی استوار است
آموزش مهندسی شیمی  دردوره کارشناسی بگونه ای است که دانش آموختگان این رشته قادر به طراحی،راه اندازی ،
اداره وکنترل واحدهای صنعتی صنایع شیمیایی می باشند.
دامنه علم مهندشسی شیمی آنچنان گسترده است زمینه های متعددی از جمله صنایع پتروشیمی ،صنایع غذایی،صنایع
مواد معدنی وپالایش نفت وگازرانیزدربرمی گیرد.


تعریف وهدف

دوره کارشناسی مهندسی شیمی یکی از دوره های آموزش عالی است وهدف از تاسیس آن تربیت کارشناسان واحد
برای اداره صنایع شیمیایی وبهره برداری ازآنهااست.دروس مجموعه ای که متعلق به این دوره است ،ترکیبی ازعلوم
پایه مهندسی،دروس اصلی مهندسی شیمی ودروس تخصصی درزمینه های وابسته به رشته مهندسی شیمی است.


نقش وتوانایی

فارغ التحصیلان این دوره می تواننددرکارخانه های صنایع شیمیایی ،غذایی،دارویی،پتروشیمی،پالایشگاه،صنایع
شیمی معدنی ،صنایع داروسازی ،صنایع تولید نیرو،صنایع پلیمری و...کارکنندوعهده دار امورزیرباشند:
1- بهره برداری از صنایع موجودبه وجه مطلوب (ازلحاظ فنی واقتصادی).
2- رفع اشکال وحل مسائل مربوط به این تخصص
3- تطبیق شرایط کمی وکیفی تولید باتقاضا
4- توسعه وانتقال تکنولوژی به منظوربهبود شرایط تولیدی صنایع شیمیایی
5- برنامه ریزی فعالیت های کاردان فنی درصنایع مربوطه.


ضرورت اهمیت

ضرورت واهمیت این مجموعه باتوجه به موارد زیر مشخص می گردد:
الف: تاکید دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص برنامه ریزی تولید مواد درصنایع شیمیایی ،غذایی،
دارویی....ورفع نابسامانیهای موجوددراین صنایع ونیل به خودکفایی.
ب: بهبود کیفی وکمی تولیدات صنایع شیمیایی،غذایی؛دارویی،.....به کمک استفاده  از مطلوب ترین فرآیندهای فیزیکی وشیمیایی که به تحدیدواردات وافزایش صادرات می انجامد.
ج:نقش اساسی تولید فنی مطلوب محصولات درصنایع شیمیایی ،غذایی،داروئی درحفظ سلامت وپیشرفت جامعه