InsideSkin
مقدمه :

وسعت و سرعت بی سابقه تحولات علمی و فن آوری های نوین آموزشی در جهان نظام های آموزشی کشورهای مختلف را با چالش های جدی موجه ساخته است . برخورد مناسب با تحولات مذکور لزوم تغییر دیدگاهها راجع به مسایل آموزش و پرورش را اجتناب ناپذیر می سازد . نظام های آموزشی با درک این ضرورت به تلاش جهت بازسازی ساختار و محتوای آموزشی پرداخته اند .
بازتاب این تحلیل در کشور ما منجر به تغییر و تحول در رویکرد برنامه ریزی درسی و توجه بیشتر به تحقیق و تجربه فراگیران در فرآیند یاددهی – یادگیری شد . برنامه درسی جدید علوم تجربی در دوره های ابتدایی و راهنمایی بر همین اساس طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است . بسط و تداوم این دیدگاه نیاز به حمایت مستمر و همه جانبه دارد که از جمله می توان به تغییر برنامه آموزش معلمان اشاره کرد . بر این اساس برنامه های درسی دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم بر حسب ضرورت و بر اساس تحولات و نیازهای موجود سازمان دهی شده است .


ضرورت و اهمیت :

تحول در رویکردهای برنامه آموزشی علوم تجربی دوره راهنمایی و توجه به تئوری ها و راهبرهای نوین یاددهی – یادگیری در برنامه درسی جدید لزوم تغییر و انطباق برنامه ئرسی آموزش معلمان را با صلاحیت ها و توانایی های مورد انتظار در تدریس برنامه درسی علوم تجربی دوره راهنمایی اجتناب ناپذیر می سازد برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی بر اساس این درک متناسب با تغییرات مورد نظر طراحی شده است .


تعریف و هدف :

برنامه کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی در ادامه برنامه کاردانی آموزش علوم به منظور توسعه دانش نظری ، نگرش و مهارت عملی معلمان طراحی شده است . اهداف عمده برنامه عبارتست از :
-    آشنایی دانشجو معلمان با روش های آموزش علوم در هم تنیده شده در مدارس راهنمایی
-    آشنایی دانشجو معلمان با دانش و مهارتهای ضروری جهت تدریس علوم تجربی به طور عام
-    کسب مهارت کار با ابزار و لوازم آزمایشگاهی و رعایت جنبه های ایمنی  ( افراد و محیط آزمایشگاه ) و دقت و سرعت انجام آزمایش


صلاحیت ها و توانایی ها :

فارغ التحصیلان این دوره می بایست به دانش و مهارت های لازم جهت تدریس علوم تجربی در مدارس راهنمایی دست یابند این امر منوط به کسب صلاحیت های ضروری زیر می باشد :
-    تجارب کافی در زمینه اجرای فرضیه های علمی و آزمون آن
-    آماده سازی دانش آموزان برای مواجهه با پژوهش در علوم
-    آشنایی با روش های تدریس علوم تجربی در مدارس راهنمایی