InsideSkin
مقدمه :

در هر نظام آموزشی سعی و تلاش بر آن است که کیفیت آ»زشی بهبود یابد با توجه به اهمیت و نقش تعیین کننده معلمان در پربار ساختن برنامه های درسی و اجرای بهینه آنها ، ضرورت توجه به آموزش های مورد نیاز آنان در برنامه ریزی های دوره های مربوط آشکار می گردد . لذا جا دارد تا با غنی ساختن برنامه آموزش معلمان امکان توسعه دانش ، مهارت و نگرش آنها فراهم گردد . برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی طی جلسات متعدد برنامه ریزی ، مطالعه برنامه های قبلی و تبادل نظر با متخصصین جهت پاسخ گویی به نیازهای آموزشی موجود در جهت ارتقای کیفیت آموزشی معلمان و مدارس تهیه شده است .


ضرورت و اهمیت :

تغییرات عظیم اجتماعی ، توسعه منابع اطلاع رسانی و یافته های جدید پژوهشی در رابطه با یادگیری  و ... سطح مطالبات عمومی را نسبت به تمام برنامه های درسی بالا برده است . همچنین با توجه به مطالعات انجام شده در چند ساله اخیر درباره وضعیت آموزش ریاضی مدارس ( طرحTIMSS) و نتایج آن ضروری است که در امر آموزش ریاضی کشور تجدید نظر صورت پذیرد در این راستا باید ابعاد گوناگونی را در نظر گرفت که یکی از آنها معلمین و برنامه آموزش آنها می باشد . همچنین با توجه به مصوب نبودن برنامه کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل معلمان و تغییر عنوان کاردانی تربیت معلم ریاضی به آموزش ریاضی ضرورت تغییر برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته و تدوین برنامه جدید و هماهنگ با دوره کاردانی امری اجتناب ناپذیر است .


هدف :

هدف اصلی برنامه کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی تربیت دبیران متخصص و توانمند در این رشته است که از طریق توسعه دانش های نظری ، نگرش ها و مهارتهای علمی در تدریسقادر باشند در دوره تحصیلی راهنمایی به آموزش ریاضی بپردازند  .


توانائی ها و صلاحیت ها :

از دانشجو – معلمان انتظار می رود تا پس از پایان دوره کارشتاسی ناپیوسته آموزش ریاضی علاوه بر توانایی های مربوط به دروس عمومی و تربیتی به توانایی ها و صلاحیت های زیر دست یابند :
-    افزایش دانش و توسعه درک مفاهیم ریاضی به منظور تدریس بهتر در دوره راهنمایی
-    پرورش نگرش مثبت نسبت به ریاضی و آموزش آن و تشویق و راهنمایی دانش آموزان به فراگیری عمیق ریاضی
-    شناخت و به کارگیری روشهای مناسب در آموزش مفاهیم مختلف ریاضی
-    فعال کردن دانش آموزان با به کارگیری روش های مناسب تدریس ریاضی
-    پرورش نظم فکری و تقویت توانای حل مسئله و خلاقیت ریاضی در خود و دانش آموزان