InsideSkin
مقدمه :

برای بالا بردن سطح تولید و کیفیت محصولات باغبانی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش روز و تجربه کسب شده خود تولید اقتصادی و قابل صدور محصولات باغبانی را امکان پذیر ساخته و از طرفی در آموزش و تحقیق و برنامه ریزی توسعه . بهبود رشته باغبانی فعالیت نماید .


تعریف و هدف :

مطالعه و بررسی کاشت ، پرورش ، برداشت ، مسائل پس از برداشت ، اصلاح و سایر زمینه های مرتبط با گیاهان باغبانی در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که تحت عنوان رشته علوم باغبانی نامیده می شود .
هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته علوم باغبانی ، تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولیدی ، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت مدرس در مراکز آموزش کشاورزی همکار امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی ، تعاونی و خصوصی بخش کشاورزی و فضای سبز منشاء خدمت باشند .


نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

دانش آموختگان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفاء نمایند :
-    به عنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی ، تعاونی و خصوصی کشاورزی
-    به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف باغبانی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جها کشاورزی ، سازمانهای فضای سبز و پارکها و غیره
-    به عنوان مدرس در مراکز آموزش کشاورزی و همکاری در امور تحقیقات در واحدهای تحقیقات کشاورزی
-    به عنوان کارشناس در مراکز آموزشی و تحقیقاتی


ضرورت و اهمیت :

آموزش در رشته علوم باغبانی برای تربیت کارشناسانی است که به دانش روز مجهز بوده بتوانند در جهت بالا بردن کیفیت این محصولات با تایید بر حفظ محیط زیست و توسعه ، احداث و نگهداری محصولات باغبانی موثر باشند .