InsideSkin
مقدمه :

توسعه کشت و افزایش تولید در محصولات زراعتی و باغی مستلزم وجود متخصصینی است که بتوانند دانش حاصل از پژوهش و تجربه را در تولید محصولات مورد استفاده قرار دهند . با تربیت این گونه متخصصین افزایش میزان تولید در واحد سطح امکان پذیر بوده و میتوان حداکثر استفاده را از منابع تولید به دست آورد . این متخصصین می توانند برنامه های توسعه کشاورزی را بهبود بخشیده و همچنین در امور تحقیقات و آموزش کشاورزی نیز همکاری نمایند .


تعریف و هدف :

در نظام آموزشهای کاربردی مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعتی و باغی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در محدوده ای از موضوعات قرار می گیرد که تحت عنوان رشته مهندسی تولیدات گیاهی نامیده می شود .
هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته مهندسی تولیدات گیاهی تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس عملی در زمینه های مختلف تولیدی ، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به عنوان مجری امور تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی فعالیت نمایند .


نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند با هدایت و نظارت بر فعالیت کاردانان تکنولوژی تولیدات گیاهی در موارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند :
-    اجرای طرحهای تولیدی در بخش خصوصی و در بخشهائی نظیر کشت و صنعت ها یا واحدهائی از سازمانهای دولتی که خود عهده دار اجراء برنامه های تولید زراعتی و باغی هستند .
-    همکاری در طرح و اجراء پروژه های تحقیقاتی
-    اجراء برنامه های آموزشی و ترویجی برای مروجین کشاورزی و دانش آموزان دبیرستانها و هنرستانهای کشاورزی


ضرورت و اهمیت :

کاربرد علم در تنظیم برنامه های تولید زراعتی و باغی از مهمترین ضرورت هائی است که رشد کشاورزی بدان وابسته است . گسترش مبانی علمی به ابعاد و زمینه های مختلف تولید به نحوی که عوامل کاهش دهنده میزان تولید از طریق شیوه های علمی برطرف شده و زمینه رشد عملکرد در محصولات مختلف فراهم شود . پایه اصلی و مهم در ایجاد این تخصص است . با تربیت متخصصین در این زمینه روند تغییر شیوه های سنتی کشاورزی تغییر یافته ئ علم و تکنولوژی موجود در کشاورزی موقع کاربردی خود را در بهبود راندمان تولید باز می یابد .