InsideSkin
تعریف وهدف دوره

این دوره ازسری دوره های آموزشی کارشناسی  ناپیوسته علمی –کاربردی است که فارغ التحصیلان با دستیابی به دانش لازم  وکسب مهارتهای علمی قادر خواهند بود درزمینه احداث ومدیریت مزرعه گیاهان دارویی  ومعطر وهمچنین اهلی کردن وبهره برداری از محصولات فرعی جنگلها درزمینه گیاهان دارویی ومعطر درمناطق مختلف کشور مشمول به خدمت شوند.


اهمیت وضرورت دوره

رویکرد سالهای اخیر بشر به استفاده از داروهای گیاهی سبب شده است صنایع بسیار گسترده ای درارتباط  با تبدیل فرآورده های گیاهی به داروهای گیاهی در کشورهای توسعه یافته ورو به توسعه بوجود آید.محل تامین مواد اولیه این صنایع عمدتا توسط کشورهایی انجام  می شودکه ازمنابع مناسبی برخوردار هستند یکی از کشورهای ی که استعداد بالقوه ای در این زمینه دارد کشورپهناورجمهوری اسلامی ایران است که با مساحتی بیش از 164میلیون هکتارزمین ،باآب وهوای متنوع وفلورغنی بیش از 8000گونه  گیاهی که بیش از1000گونه آن دارویی ومعطر می باشد شرایط بسیار مناسبی  رابرای حضوردراین عرصه دربیش رودارد.وجود حدود6میلیون هکتارعرصه  بهره برداری درمنابع طبیعی کشوردراین ارتباط واراضی مناسب کشت گیاهان دارویی ومعطرمی طلبد که مدیریت تولیدوبهره برداری دراین سطح توسط کارشناسان علمی –کاربردی وتخصصی درارتباط باموضوع گیاهان دارویی ومعطرانجام شود(ازآنجا که قبلا چنین آموزشی درهیچکدام ازموسسات آموزشی ودانشگاهی کشوربصورت رسمی صورت نگرفته است)نیاز است که دوره کارشناسی دراین ارتباط باتوجه به مبنایی که دردوره کاردانی علمی –کاربردی تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی ومعطر گذاشته شده است به اجرا درآید امید است این دوره خلاءموجود در این زمینه را پوشانده  وزمینه  توسعه بیشتر تولید وصادرات گیاهان  دارویی ومعطر رافراهم نماید.


نقش وتوانایی فارغ التحصیلان

-کشت ،پرورش واهلی کردن گیاهان دارویی ومعطر
-اجرای طرحهای تحقیقاتی درزمینه گیاهان دارویی ومعطر
-برنامه ریزی تولید گیاهان دارویی ومعطر
-نظارت برواحدهای تولید ی گیاهان دارویی ومعطر
-جمع آوری وبرداشت گیاهان دارویی ومعطر
-سرپرستی مزارع وواحدهای تولید بذر ونهال گیاهان دارویی ومعطر


مشاغل قابل احراز

الف-کارشناس کشت وپرورش گیاهان دارویی ومعطر
ب-کارشناس تحقیقات گیاهان دارویی  ومعطر
ج-کارشناس بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها ومراتع درارتباط با مواد دارویی ومعطر
د-سرپرست واحدهای تولیدی گیاهان دارویی ومعطر