InsideSkin


تعریف وهدف

دوره  کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است وهدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی  انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ادارها ،موسسه ها وشرکتها دولتی وخصوصی  ونیز آشنایی دانشجویان باکاربرد ،روشهای علمی درمدیریت است.


نقش وتوانایی

شرکت کنندگان دراین دوره افزون برآشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت باکاربردهای این رشته آشنا می شوند.


ضرورت واهمیت

ضرورت واهمیت این دوره درآشنا سازی مدیران رده های  گوناگون بانقش رشته  مدیریت درسازمانها وموارداستفاده این دانش،وهمچنین تربیت نیروی متخصص به عنوان رابط بین مدیران وکارمندان اداری  وفنی که معمولا مسوولیت اجرایی وسرپرستی واحدها راعهده دار خواهند شد،می باشد.