InsideSkin

تعریف وهدف

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی ازدوره های تحصیلی آموزش عالی است وهدف ازتشکیل این دوره آموزش نیروی النسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ،ادارها ،موسسه ها وشرکتهای دولتی وخصوصیدرزمینه بازرگانی باوظایف وهدفهای گوناگون درسطوح کارشناسی می باشد.فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می تواننددرقسمتهای اداره امور تدارکات ،اداره امور کارگزینی ،اداره امورمالی،قسمت بازاریابی ونظایرآن به کاراشتغال پیدا کنند.نقش وتوانایی

شرکت کنندگان دراین دوره  افزون بر آشنایی بامسایل نظری دانش مدیریت باکاربردهای این رشته آشنا می شوند.ضرورت واهمیت

الف-آشفتگی ونابسامانی دربسیاری از موسسات بازرگانی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت ویا عدم رعایت این اصول می باشد.
ب-آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی وبازرگانی جامعه وکوشش دررفع آن موثر باشد .
ج-اعمال حاکمیت ضوابط برروابط دراداره امور بازرگانی