InsideSkin

تعریف و هدف :


روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است .
1- هدف اختصاصی : هدف دوره کارشناسی روانشناسی تربیت افرادی است که مفاهیم و اصول نظری و عملی روشهای پژوهش در این علم را فرا گرفته و حداقل مهارتهای حرفه ای را در یکی از شاخه های روانشناسی عمومی و کودکان استثنایی و گرایش بالینی را که در کشور ما ایران دارای کاربرد فراوان است بدست آورند .
2- هدف عمومی : چون این دوره جزئی از نظام آموزش عالی است این رشته به دروس دیگر به ویژه دروس تربیتی وابستگی نزدیک دارد آشنا کردن دانشجویان رشته های مختلف با اصول ، نظریات و مفاهیم و روشهای علم روانشناس نیز مورد نظر و هدف عمومی این دوره آموزشی است لذا برنامه و دروس آن طوری تنظیم شده است که علاوه بر جنبه آموزش عمومی بتوانند جزئی از برنامه اختصاصی گروهها و دانشکده های مختلف قرار گیرد مانند دروس روانشناسی تربیتی و یادگیری اجتماعی و تفاوتهای فردی برایدانشجویان رشته های مختلف دبیری و دروس روانشناس اجتماعی و صنعتی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، مدیریت و مهندسی و دروس مقدماتی مربوط به روانشناسی رفتار غیر طبیعی و رشد بهداشت روانی برای دانشجویان رشته های پزشکی و بهداشت .

نقش و توانائی :

دانشجوی فارغ التحصیل در شاخه روانشناسی کودکان استثنایی قادر خواهد بود تا حدی کودکان استثنائی را تشخیص دهد و به آموزش و بازپروری آنها بپردازد این گروه از دانشجویان میتوانند در انجام وظائف مربوط به نگهداری و آموزش کودکان استثنائی به طور موثر شرکت نمایند .
دانشجویان فارغ التحصیل در گرایش بالینی و شاخه روانشناسی میتوانند فعالیتهای مقدماتی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در موسسات عمومی و روانی و کلینیکهای روانپزشکی و سایر مراکز شبیه به آن عهده دار شوند و یا تدریس روانشناسی عمومی را در آموزش و پرورش به عهده گیرند و یا به عنوان روان مدرسه در مدارس راهنمائی و ابتدائی همکاری داشته یاشند

ضرورت و اهمیت :

ضرورت تشکیل دوره های روانشناسی در دانشگاههای کشور ناشی از نیازهائی است که در موسسات و نهادهای مختلف اجتماعی ملاحظه می گردد و روانشناسان می توانند در جهت رفع این نیازها و حل مشکلات مربوط به جامعه قدمهای موثری بردارند . مثلا با توجه به مشکلات روز افزون کودکان و نوجوانان در جامعه امروزی تشخیص و ایجاد امکانات برای آموزش کودکان کند ذهن بررسی و رفع مشکلات کودکان مبتلا به نارسائیهای یادگیری  ، شناخت و درمان کودکان و نوجوانان ناسازگار از جمله وظائف خاص است که روانشناسان میتوانند در مدارس یا موسسات مربوط به این اطفال و نوجوانان به عهده گیرند همچنین به علت کمبود شدید متخصص در این زمینه ها و نیز به سبب پیدایش و گسترش روشهای درمانی جدید در اکثر مسائل روانی – اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان ضرورت دارد که تربیت روانشناسان در این رشته ها مورد توجه قرار گیرد .
موسساتی که این قبیل روانشناسان می توانند در آنها انجام وظیفه نمایند عبارتند از : مدارس ، پرورشگاهها ، بیمارستانهای روانی ، موسسات توانبخشی و سایر مراکز نظایر مدارس  .
نظیر چنین نقشی را روانشناسان می توانند در مورد تشخیص ، درمان و بازآموزی افراد بالغ نیر عهده گیرند اگرچه در اغلب این موارد روانشناسان به عنوان عضوی از یک تیم شامل روانپزشک ، پرستار و مددکار اجتماعی کار خواهند کرد ولی آموزش تخصصی
آنها باید طوری باشد که بتوانند قسمت زیادی از مسئولیتها را به تنهائی بر عهده گیرند اهم این قبیل مسئولیتها عبارتند از تشخیص نابهنجاریهای رفتاری ، درمان فردی و گروهی ، مشاوره و راهنمایی و بازآموزی . مراکزی که در حال حاضر میتوانند این فبیل روانشناسان را به کار گیرند عبارتند از : بیمارستانهای عمومی ، بیمارستانها و کلینیکهای روانی ، مراکز نگهداری بیماران و معلولین جسمی و روانی ، مراکز کارآموزی ، مراکز کودکان بزحکار ، ندامتگاهها و مراکز آموزش .
علاوه بر فعالیتهای متخصصین رشته های مذکور در فوق روانشناسان متخصص سایر رشته های روانشناسی میتوانند در سازمانهای مختلف نقش مهمی بر عهده گیرند و در پیشبرد اهداف و فعالیتهای این قبیل موسسات موثر باشند . مثلا در تقسیم بندی و گروه بندی افراد در کارخانه ها .