InsideSkin

مقدمه :

زبان و ادبیات ، جلوه گاه اندیشه ، ارمان ، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است. انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقا ل پیام ها،عواطف واندیشه های خویش بهره جسته اند وازادبیات که زبان برتر است به عنوان ابرازی در انتقال بهتر، بایسته تر و موثرتر اندیشه خود استفاده کرده اند0ادبیات ، در تلطیف احساسات ، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش ها و اندیشه ها سهمی بز رگ  و عمده بر دوش داشته است0 به همین دلیل هر اند یشه ای که در قالب مناسب خویش ریخته شود پایا و مانا خواهد بود0 با توجه به نیاز روز افزون وزارت آموزش و پرورش به معلمان زبان و ادبیات دردوره متوسطه ، ضرورت گسترش و نشر زبان و ادب فارسی دوره راهنمایی و نیز تربیت دبیرانی ادب اشنا متعهد و متخصص در این زمینه ، برگزاری دوره کارشناسی ناپیوسته را مکمل دوره کاردانی زبان و ادبیات فارسی تربیت معلم باشد0 کاملا ضرورت و لازم نشان می دهد.برنامه دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت معلم رشته زبان و ادبیات فارسی پاسخی است به این ضرورت ونیاز انسانی کار اشنا و شایسته برای تربیت نسل دانش اموزی میهن عزیز اسلامی باشد. برنامه مدونی که فرار وقت ادامه دوره کاردانی تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی و مکمل متمم آن است.در این برنامه کوشیده ایم:
1-دانشجو معلمان با چشم انداز های شکوهمند زبان و ادب فارسی که ریشه در هزار سال جوشش و کوشش بزرگان عرصه نظم  و نشر این سرزمین دارد آشناتر شوند و گنجینه هایارجمند فرهنگ خویش را بهتر و ژرف تر بشنا سند.
2-پیوند دیر ینه و عمیق ادبیات فارسی و فرهنگ اسلامی را در یابند و پاسداران و ناشران  فرهنگی باشندکه تلطیف روح ، اعتلای اندیشه ، سیر در گستره معنویات و فضایل ره آورد و مطالعه و تامل در آن است.
3-وظیفه خطیر و رسالت مقدس معلمان، تدریس و القای درست و دقیق مفاهیم و مضامین بلند و ارزشمند فرهنگ و ادب فارسی و پرورش و رشد و هدایت استعداد ها درمسیر بالندگی و سازندگی است . در این برنامه کوشش بر آن است تا دانشجو معلمان بااین مهم بیش از پیش آشنا شوند.
4-معمولا پرداختن به ادبیات در گذشته، غفلت های را نسبت به زبان و کسب مهارت های زبانی باعث شده استدر این برنامه ضمن جبران این نقصیه ،در تداوم برنامه دوره کاردانی بر زبان و آموزش زبان تاکید لازم شده است.
کمیته برنامه ریزی امید وار است،غلی رغم کاهش و محدویت واحدها با تحقق اهداف این دوره شاهد باروری ،شکوفایی وگسترش زبان و ادبیات فارسی در میان نسل دانش آموز و پاسداری از حریم این زبان و ادب مقدس در محیط های آموزشی باشد .


تعریف وهدف:

دوره کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان فارسی یکی از دوره های تربیت معلم است که در تداوم دوره کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی به منظور تحقق اهداف زیربرنامه ریزی شده است:
1-توسعه دانش نظری برای تدریس زبان و ادبیات فارسی دوره های راهنمایی ومتوسطه
2-تقویت مهارت ها وتواناییهای تدریس زبان و ادبیات فارسی در دوره های مذکور
3-تقویت نگرش وطرز تلقی های لازم به زبان و ادبیات فارسی


توانایی و صلاحیت ها :

پس از پایان دوره دو ساله کارشناسی ناپیوسته از دانشجومعلمان انتظار می رود علاوه بر توانایی ها و صلاحیت هایی که در نتیجه گذراندن دروس عمومی و تربیتی کسب می کنند ، توانایی و صلاحیت های اختصاصی زیر را نیز احراز نمایند.
1-ضمن تکامل آگاهی های دریافتی در دوره کاردانی با روش های تدریس و ادبیات در دوره های راهنمایی و متوسطه آشنا شوند و توانایی تدریس در این دوره ها رانیز کسب کنند.
2-با تعدادی دیگر از چهره های بزرگ ادب فارسی –شاعران و نویسندگان و آثار عمده آنها آشناشوند.
3-با سبک های شعر و نثر فارسی به طور گسترده تر آشنا شوند.
4-درزمینه تاثیر زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی آگاهی بیشتری کسب نمایند.
5-به تاثیر ادبیات قرآنی و اسلامی در ادبیات فارسی آشنایی بیشتری پیدا کنند.
6-با اصول کلی نقد ادبی و تاریخجه آن در ادب فارسی آشنایی نسبی پیدا کنند.
7-با زیبایی ها و آرایه های ادبی (معانی،بیان،وبدیع) در ادب فارسی آشنا شوند.
8-بادستور زبان فارسی و شیوه های نگارش آشنایی بیشتر پیدا کنند.


ضرورت و اهمیت :

1-تکمیل و تعمیق آگاهی ها،اندوخته ها و اطلاعات کسب شده در دوره کاردانی تربیت معلم
2-افزایش کارآیی و توان علمی دانشجو معلمان در ابعاد دیگر زبان و ادب فارسی
3-پرورش نیروهای دارای شناخت دقیق تر و عمیق تر وحافظ زبان و ادب فارسی برای آموزش و پرورش
4-آشنایی بیشتر باتنوع متون ادب و فرهنگ اسلامی (قرآن،نهج البلاغه و دیگر متون دینی)و درک پیوستگی فرهنگ و ادب فارسی و اسلامی و دفاع و نگاهبانی از آنها.
5-آشنایی باکتب درسی زبان ،روش های تدریس و محتوای آنها (به ویژه در دوره متوسطه) و کسب توانایی تدریس آنها.