InsideSkin

مقدمه :

با عنایت به گذشت پانزده سال از اجرای برنامه پیشین کارشناسی تاریخ و ضرورت تجدید نظر و تحول در برنامه های آموزشی رشته تاریخ در دانشگاهها و انطباق آن با هدف های علمی و ارزشی دانشگاه اسلامی ، کمیته تخصصی تاریخ مرکب از نمایندگان گروههای تاریخ دانشگاههای تهران و شهرستان ها تشکیل گردید و پس از برگزاری دو سمینار سراسری و جلسات بحث و بررسی گسترده از مهرماه 1372 تا مهر ماه 1375 در کمیته برنامه ریزی تاریخ گروه علوم انسانی شورایعالی برنامه ریزی برنامه جدید را برای دوره های کارشناسی با دو گرایش آزاد و دبیری تهیه و تنظیم کرد .


تعریف و هدف :

آموزش تاریخ به مفهوم شناخت صیرورت و شدن آدمی و آگاهی بر احوال و سرگذشت جوامع ، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون ، مدارک و اسناد و اخبار و آثار تاریخی و بررسی آنها با روشهای علمی است . آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاریخ را در کشور اسلامی ایران ایجاب می کند مطالعات و پژوهش های نو و بازشناسی ارزشهای مادی و معنوی در ایران و اسلام از آغاز تاکنون و با الهام از انقلاب اسلامی و جهان بینی متبعث از آن تاریخ جهان به انجام رساند و با تقویت حس کنجکاوی دقت علمی و علاقه به تفکر و ابداع و خلاقیت ، گذته را چراغی فرا راه نسل کنونی بیفروزد تا در پرتو آن با استفاده از تجارب تاریخی در زمینه های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به آنچه برای پیشرفت و تکامل این سرزمین اسلامی ضروری است دست یابد .