InsideSkin

مقدمه:

همگام با پیشرفت دانش و تکنولوژی مطالعه زبان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و از رهیافت دستوری کهن به زبان شناسی و در حال حاضر به علوم بنیادین دیگر نظیر روان شناسی زبان، جامعه شناسی و عصب شناسی زبان توسعه یافته است . توجه به این یافته ها ما را در شناخت مولفه ها با عناصر زبان و چگونگی کاربرد آن درجامعه آگاه می سازد.
اصولا انتخاب مواد درسی و درجه بندی آنها براساس اولویت ها و نحوه ارائه آنها بدون آشنایی با آموزش زبان و شاخه های اصلی آن امکان پذیر نیست و در زمینه یادگیری پیشرفت مشابهی درعلم روان شناسی به عمل آمده است . آزمایشهای گوناگون روی مغز انسان ، نحوه پردازش اطلاعات ، نگهداری و یادآوری انها را تا حدودی روشن ساخته و افق های  تازه ای را برای آموزش زبان خارجی گشوده است.
در انتخاب دروس و تنظیم برنامه درسی جدید رشته آموزش زبان انگلیسی دوره کارشناسی مبانی تعلیم و تربیت و روان شناسی یادگیری و همچنین مصالح و منابع ملی مورد توجه قرار گرفته است و سعی بر آن است که این یافته ها درعمل به کار گرفته شود . تجارب حاصل از برنا مه ریزی درسی در گروه زبان و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است لزوم تجدید نظر و تهیه برنامه درسی آموزشی زبان انگلیسی را ایجاب کرده است. از جمله بر اساس نظر خواهی  از مدرسان زبان معلوم شده است که بعضی ازکتب درسی مورد تدریس قدیمی و از کارآئی و تحرک لازم برخوردار نبوده و اکثر مدرسان خواستار تهیه مواد درسی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی هستند .ضمنا چون علم اموزش زبان و روانشناسی آن ضرورت دارد .از این رو کوشش به عمل آمده است که در برنامه جدید رشته آموزش زبان انگلیسی از آخرین دستاورد های علمی استفاده  شود.


ضرورت واهمیت:

استفاده  از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل ،مستلزم  دانستن زبان خارجی است و تنها راه دست یافتن به این اهداف آشنایی با حداقل یک زبان زنده و بین المللی است و از آنجا که درس زبان انگلیسی جز و مواد درسی و از اهمیت  ویژ ه ای  برخوردار است، در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در اموزش زبان و ایجاد مهارت های خواندن ودرک متون ، تلفظ و بیان صحیح  و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی این دوره از اولویت  و اهمیت  برخوردار است .
برنامه جدید دوره کارشناسی آموزش زبان انگلیسی در یک دوره چهار ساله می تواند در آماده ساختن دبیران زبان کارآمد، موثر و مفید واقع  شود.
اهداف: هدف دوره کارشناسی  آموزش زبان انگلیسی تربیت  دبیرانی است که  با برخورداری از دانش نطری و مهارتهای عملی در دوره چهارساله  توانایی و تسلط در تدریس زبان انگلیسی در دبیرستان را کسب نموده  و در ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت  به کار خود، به نحو مطلوب از عهده آموزش زبان انگلیسی در دبیرستان برایند و دانش آموزان را به فراگیری  این زبان علاقمند سازند.


توانائیها و صلاحیت ها :

انتظار می رود دانشجو و دبیران آموزش زبان انگلیسی علاوه بر توانائیها و صلاحیت های کافی در دروس عمومی و تخصصی صلاحیتهای لازم را دارا باشند :
-    تسلط کافی بر مهارت های زبان شامل درست گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن
-    داشتن تسلط بر زبان و شیوه های تدریس زبان با توجه  به  مهارتهای مختلف  زبان
-    برخورداری از شوق دانش دانش اندوزی و ادامه  مطالعات  در زبان انگلیسی
-    توانایی تشویق و راهنمایی دانش آموزان به فراگیری زبان انگلیسی