InsideSkin
مقدمه :

توسعه کشت محصولات زراعتی نیازمند نیروی انسانی ماهری است که بتواند عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعتی و باغی را بر اساس یافته های جدید علمی به انجام رسانده و بیشترین راندمان را در بهره گیری از منابع در اختیار بگذراد . مقطع سن مهندسین و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در سطح پایئنی قرار دارد . تامین نیروی انسانی در این مقطع می تواند نقش سازنده ای را در توسعه کشاورزی ایفاء نمایند .


تعریف و هدف :

آنچه که به انجام عملی کاشت محصولات زراعتی و باغی و تهیه شرایط و امکانات لازم و نیز نگهداری این گیاهان تا مرحله رسیدن و برداشت محصول مربوط می شود مرکز علمی است که رشته تولیدات گیاهی را تشکیل می دهد . در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند برنامه های تولیدی تدریس شده در این رشته را زیر نظر مهندسین کشاورزی بر اساس اصول علمی به اجرا گذارند . این افراد همچنین قادر خواهند بود پروژه های مختلفی را زیر نظر متخصصین مربوطه اجرا نمایند و در برنامه های آموزش کشاورزی و ترویج کشاورزی خدمت نمایند .