InsideSkin
مقدمه :

آبرسانی به مزارع و تامین آب مورد نیاز محصولات کشاورزی نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهری دارد تا بتواند عملیات تامین ، انتقال و توزیع آب در مزارع را بر اساس یافته های جدید علمی به انجام رسانده و بیشترین راندمان را در بهره گیری از منابع در اختیار بگذارد .
مقطع بین کارشناسان و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در این مقطع می تواند نقش سازنده ای در بهبود و توسعه فن آبیاری و استفاده از آب کشاورزی در کشور را برآورده نماید .


تعریف و هدف :

کلیه اموری که منجر به استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید می گردد . موضوعاتی است که در ایجاد این رشته تحصیلی مورد نظر می باشد . در این رشته افرادی تربیت می شوند که بتوانند برنامه های انتقال و توزیع آب در مزارع را به اجرا درآورده و همچنین بتوانند در انجام پروژه های تحقیقاتی زیر نظر متخصص مربوطه شرکت نموده و قادر به ترویج روشهای صحیح آبیاری باشند .


نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در موارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند :
-انجام امور مربوط به بهره برداری صحیح از پروژه های آبیاری اجرا شده .
-شرکت در اجراء پروژه های تحقیقات آب و خاک زیر نظر متخصصین مربوطه .
-همکاری در آموزش و ترویج امور مربوط به مسائل آب و خاک .


ضرورت و اهمیت :

از مشکلات عمده کشور ایران در بهره برداری از منابع آب برای توسعه کشاورزی عدم توجه به اصول استفاده بهینه از منابع آب می باشد به عبارت دیگر پس از تامین آب کشاورزی به هزینه گزاف عدم استفاده صحیح و عدم رعایت اصول صرفه جوئی و افزایش راندمان کاربرد آب باعث اتلاف بی دلیل منابع آب می گردد . ایجاد این نظام تحصیلی باعث به وجود آمدن این فرصت خواهد گردید تا کاردانهایی برای نظارت و بهره برداری صحیح منابع آبی در توسعه امور کشاورزی تربیت گردند .