InsideSkin
تعریف و هدف :

هدف از تشکیل این دوره تربیت افراد کاردان و تامین نیروی انسانی جهت استفاده صحیح از منابع مادی و مالی می باشد که پس از یک آموزش دو ساله وارد بازار کار گردیده و قسمتی از نیازهای کشور را در بخش بازرگانی و تولیدی تامین می نماید .


نقش و توانائی :

شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنائی با مسائل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند .


ضرورت و اهمیت :

-    آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات بازرگانی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد .
-    آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن موثر باشد .
-    اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگانی