InsideSkin
مقدمه

اهمیت آموزش زبان به عنوان ابزار تفهیم وتفاهم بر کسی پوشیده نیست ،بدون شک هرفارسی زبان برای آنکه بتواندمقصوددیگران رادریابدوباازتفکراندیشه خویش دیگران رابهره مندسازدنیازمنداست زبان فارسی ومهارتهای آن(شنیدن،گفتن خواندن ونوشتن)رابه نیکی بیاموزد.درکنار زبان فارسی ،آشنائی با گنجینه هزار ساله  ادب فارسی به عنوان یک میراث گرانقدرفرهنگی ضروری است وجدای از تاثیر که درپرورش ذوقهادارد،خودعامل موثری درآموزش بهتر جامه ترزبان ومهارتهای آن است،برنامه حاضردرجهت پاسخگویی به این نیازها فراهم آمده است.در این برنامه کوشش شده است تادانشجوی معلمان درطی یک برنامه دو ساله مهارتهای ذهنی وعملی لازم رافراگیرند،وبرای ادامه تحصیل آماده شوند
برنامه این دوره باتوجه به نکات ذیل تدوین گشته است:
1-تجزیه ونتحلیل فواید زبان وادبیات
2- نظر متخصصان زبان وادبیات فارسی
3-مطالعات کتابخانه ای
4-توجه به نیازهای دانش آموزان دردوره نوجوانی
نکته قابل توجه!این برنامه اهداف صریح ورونشن آن است گزینش دقیق دروس ومحتوای آن را امکانپذیر ساخته است.امتیاز دیگر این برنامه توجه خاص به آموزش به زبان فارسی وومهارتهای آن استبه گونه ای که متخصصان زبان شناسی کاربردی نظر داشته اند.دراین زمینه با مطالعات تطبیقی کوشیده ایم از تجارب سایر کشورها درزمینه آموزش زبان مادری سودجوییم وواحدی خاص به این موضوع(آموزش زبان فارسی)اختصاص دهیم.
واحدهای درسی رشته زبان وادبیات فارسی تحت عنوان دروس اختصاص آماده است
1-گزینش این دروس با توجه به نیازهای آموزشی ،ارتباط با کتب فارسی دوره راهنمایی ونیازهای دانش آموزان دوره راهنمایی وصلاحیتهای لازم برای دبیران زبان وادبیات فارسی صورت گرفته است.
بدیهی است که محدویتهای نظیر کوتاه بودن دوره تحصیلی راکه به ناچار مانع از ارائه برنامه ای جامع ترمی شود نباید فراموش کرد کمیته برنامه ریزی رشته زبان وادبیات فارسی امیدواراست که با تحقق یافتن اهدافی که برای دوره تدوین کرده است بتواند گاهی درجهت گسترش وترویج زبان وادبیات فارسی بردارد.


ضرورت واهمیت

زبان وسیله ارتباط موثرمبادله مفاهیم علائم بین انسانها رافراهم کرده است ازطریق زبان وحدت ملی وانتقال میراث فرهنگی به نسلهای آینده تحقق می یابدروانشناسان-معتقداند انسان از طریق زبان اظهار وجود می کند،وبدین وسیله یکی از نیازهای اساسیش تامین می گردد.همچنین از طریق زبان می کوشد بافشارها وکششهای درونی وبیرونی سازگاری بیابد.
زبان وسیله ای است که درروشن شدن فکرآدمی نقش فعال داردومی تواند تکیه گاه اندیشه وتفکرانسان قرارگیرد.پرورش ذهن وفکر نقش آدمی ازقوه به فعل درآوردن-استعدادهاجزبابه کاربردن لفظ امکان پذیرنیست،یرامعانیمجردوانتزاعیتنهابه وسیله الفاظ آموخته می شود،وبدین سات ،ذهن آدمی از تفکرانتزاعی به تفکرمحسوس می رسد.
ادبیات به عنوان فرآیندی که درزندگی،عقایدوروحیات بشرتاثیر می گذارد،موجب می گرددکه تجارب فرد درزمان ومکان ،گسترش یابدوبه طبقه اجتماعی خاصی محدود نشود.
ادبیات رابایدهمچون معرفتی نگریست که تلاش می کندازمنظری رفیع همه هستی رانظاره کند.رسالت حقیقی زبان ،روشنگری اذهان وتلطیف احساسات بشری وبارورساختن امیال پاک مهرورزی وهمدردی میان همه انسانها وکلا ارج نهادن به آرمانهای والای انسانی است.
دراین میان سهم زبان وادبیات فارسی  بسیار چشم گیر است .روابط عمیق زبان وادبیات فارسی با فرهنگ والای اسلام ،گستردگی پویایی آن توانائیهایی برای زبان فراهم کرده است که درکمتر زبانی دیده می شود.زبان وادتبیات فارسی مسیر صحیح زندگی رابه فرد نشان می دهد،آثارادبی این زبان ائم از نظم ونثرآمیزه ای از هنر وزیبایی است.درپهنه گسترده این ا دبیات می تواننداندیشه های والای عرفانی ،فلسفی واخلاقی فراوانی پیدا کردکه قلب را روشن می کندوروح راعظمت وتعالی می بخشد.
علاوه بر نکات فوق باید به جنبه کاربردی آن درزمینه های  علمی وخدمات اجتماعی توجه کرد .یادگیری زبان وادبیات دانش آموزان راکمک می کند تابه صورت مستقیم وغیر مستقیم دروس دیگر رابهتر بفهمند واز این نظر تمامی دروس  کم وبیش بدان نیازمندهستندباتو.جه به واقعیت های فوق،تربیت معلمان متعهد ومتخصص دررشته زبان وادبیات فارسی وآموزش آن به گونه ای که کارتعلیم رابارعایت اول آن به پیش ببرندامری حساس وضروری است.ضرورت تربیت معلم زبان وادبیات فارسی وبرنامه ریزی برای این دوره باتوجه نیاز روز افزون وزارت آموزش وپرورش به معلمان زبان وادبیات فارسی برای دوره راهنمایی بوده است.


هدف کلی

هدف این برنامه درسی،تربیت معلمانی است که بتوانند ،ازطریق  توسعه دانشهای نظری وپرورش مهارتهای عملی ،به تدریس زبان وادبیات فارسی دردوره راهنمایی تحصیلی بپردازند.
توانائی ها وصلاحیت ها
ازدانشجومعلمان انتظار می رود که،پس ازپایان این دوره علاوه بر توانائی ها وصلاحیتهای که درنتیجه گذراندن دروس عمومی وتربیتی کسب می کنند،توانایی هاوصلاحیتهای اختصاصی زیر رانیز کسب کنند.
1-توانایی تدریس زبان وادبیات فارسی رادر مقطع راهنمائی،کسب کنند.
2-مهارتهای زبانی نظیر شنیدن ،خواندن،گفتن،رادردانش آموزان دوره راهنمائیتوسعه وپرورش دهند.
3- نگارش زبان فارسی راآموخته باشند،وسبکهای نگارش رااز یکدیگر تشخیص دهند.
4-اصول وقواعد کلی دستور زبان فارسی رادرک کنند.
5- منابع وماخذ آموزش زبان وادبیات فارسی رابشناسدوروش استفاده ازآنها رابدانند.
6- صناعات ادبی رادرک کنند.
7- سبکهای شعر ونثرفارسی رابشناسد.
8- باچهره های برجسته ادبیات ایران وآثارعمده انها آشنا شوند.
9-از زبان عربی واصول وقواعدآنآگاهی نسبی پیداکنند.
10-باادبیات کودکان ونوجوانان آشنا شوند.
11- باتاثیردین اسلام زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی آشنا شوند .
12- نسبت به زبان و ادبیات فارسی نگرش مثبت پیدا کنند.