InsideSkin
مقدمه

همگام با پیشرفت دانش و تکنولوژی مطالعه زبان نیز در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و از ره یافت دستوری کهن به زبان شناسی و در حال حاضر به علوم دیگر نظیر روان شناسی زبان ، جامعه شناسی و عصب شناسی زبان توسعه یافته است . توجه به این یافته ها ما را در شناخت مولفه های با عناصر زبان و چگونگی کاربرد آن در جامعه آگاه می سازد . صولا انتخاب مواد درسی و درجه بندی آنها بر اساس اولویت ها و نحوه ارائه آنها بدون آنایی با زبان شناسی و شاخه های آن امکان پذیر نیست . در زمینه یادگیری نیز پیشرفت های مشابهی در علم روان شناسی به عمل آمده است . آزمایشهای گوناگون روی مغز انسان نحوه پردازش اطلاعات ، نگهداری و یادآوری آنها را تا حدودی روشن ساخته است و افق های تازه ای را به روی آموزش زبان خارجی گشوده است .
در انتخاب دروس و تنظیم برنامه درسی جدید رشته آموزش زبان انگلیسی دوره کاردانی تربیت معلم مبانی زبان شناسی و روان شناسی یادگیری و همچنین مصالح و منافع ملی مورد توجه خاص قرار گرفته است و سعی بر آن بوده است که این یافته ها در عمل به کار گرفته شود . تجارب حاصل از برنامه ریزی درسی گروه زبان انگلیسی و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است لزوم تجدید نظر در برنامه درسی زبان انگلیسی مراکز تربیت معلم را ایجاب کرده است . از جمله بر اساس نظرخواهی از مدرسان زبان مراکز تربیت معلم معلوم شده است که بعضی از کتب مورد تدریس از آن جمله کتاب های متون و آئین نگارش از کارایی و و تحرک مطالب لازم برخوردار نبوده و اکثر مدرسان خواستار تغییر محتوای درسی دوره کاردانی زبان مراکز تربیت معلم بوده اند . ضمنا چون علم زبان شناسی و روان شناسی همواره ُدر حال تکوبن است ، استفاده از تئوری ها و یافته های جدید زبان شناسی و روان شناسی تربیتی ضرورت دارد . از این رو کوشش به عمل آمده است تا در تدوین برنامه جدید رشته آموزش زبان انگلیسی از آخرین دستاوردهای علمی استفاده شود .
افزودن بر موارد یاد شده ایجاد انگیزه ها و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل برای معلمان زبان مراکز نیز مد نظر بوده است در ضمن کمیته برنامه ریزی زبان انگلیسی در تدوین این برنامه به برنامه مصوب دانشگاههای تربیت معلم و تاکید بر مهارتهای شناخته شده زبان آموزی و آشنایی با روشهای تدریس و کسب تسلط در تدریس کتابهای زبان انگلیسی توجه داشته و با توجه به عوامل یاد شده به تهیه این برنامه درسی جدید مبادرت نموده است .


ضرورت و اهمیت

استفاده از منابع و متون علمی و برقراری ارتباط فرهنگی با سایر ملل مستلزم داشتن زبان خارجی است و تنها راه دست یافتن به این اهداف آشنایی با حداقل یک زبان زنده و بین المللی است و از آنجا که درس زبان انگلیسی جزو مواد درسی مصوب دوره راهنمایی است ، تربیت معلمان متخصص در آموزش زبان انگلیسی جهت تدریس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است در این راه توجه به جنبه های فنی و تخصصی در آموزش زبان و ایجاد مهارتهای خواندن و درک مطلب متون ، تلفظ و بیان صحیح در تهیه برنامه درسی این دوره از اولویت و اهمیت برخوردار بوده است . برنامه جدید دوره کاردانی تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی دوره دو ساله تربیت معلم می تواند در آماده ساختن معلمان زبان کارامد موثر واقع شود .


اهداف

هدف دوره کاردانی تربیت معلم رشته آموزش زبان انگلیسی ، تربیت معلمانی است که با برخورداری از دانش نظری و مهارتهای عملی در دوره دو ساله توانایی و تسلط نسبی در تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی را کسب نمده و ضمن دارا بودن نگرش مثبت نسبت به کار خود به نحو مطلوب از عهده آموزش زبان انگلیسی در دوره راهنمایی تحصیلی برآیند و دانش آموزان را به فراگیری این زبان علاقمند سازند .


توانائیها و صلاحیتها

انتظار می رود دانشجو – معلمان پس از پایان دوره کاردانی آموزش زبان انگلیسی علاوه بر توانائیها و صلاحیت های ناشی از دروس عمومی و تربیتی صلاحیت ها و توانائیهای زیر را دارا باشند .
الف : تسلط نسبی به مهارت های چهارگانه زبان آموزی شامل گوش دادن ، صحبت کردان ، خواندن و نوشتن .
ب : آشنایی با روشهای مختلف تدریس زبان بر اساس اصول زبان شناسی و کسب مهارتها در تدریس زبان انگلیسی دوره راهنمایی تحصیلی .
ج : برخورداری از شوق دانش اندوزی و ادامه مطالعات در زبان انگلیسی .
د : توانایی تشویق و راهنمایی دانش آموزان در فراگیری زبان انگلیسی .