اداره‌فرهنگی‌و‌اجتماعی/ عضویت در کانون فرهنگی، هنری /