درباره معاونت/ معاونت /
 

  معاونت محترم سما دانشگاه

 

   سرکار خانم سمیرا طاهرخانی


   رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

    دانلود فایل رزومه