مراکزعلمی‌وتحقیقاتی/ مرکز تحقیقات مکانیک کاربردی /